Tanulmányok Csongrád megye történetéből 2. XIX. század (Szeged, 1978)

Ruszoly József: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében 1848–1875

inkább magyarok és románok, Dedinszkyre pedig nagyobbrészt szlovákok szavaz­tak.234 Dedinszky Józsefet később érintendő országgyűlési szerepléséért a cs. kir. ha­ditörvényszék 1850. július 31-én felségsértés címén halálra ítélte, de uralkodói kegye­lem révén mentesült az ítélet végrehajtása alól.235 Az újjászervezett megyei állandó bi­zottmány 1860. december 28-án Simon Sándor és Méhes József ellenében közfelkiál­tással a vármegye főügyészévé választotta az ügyvédi gyakorlatot folytató egykori nagylaki képviselőt.236 Ezután szinte természetesnek mondható, hogy a nagylaki ke­rület „közönsége nagy számmal megjelenvén” 1861. március 20-án Szeberényi Andor evangélikus lelkész alánlatára „egyhangú általános lelkesedése mellett közfelkiáltás­sal” ismét megválasztotta „országgyűlési népképviselőnek”.237 Az 1865. november 22-i nagylaki választáson Návay Lajos ajánlotta „Dedinszky József ügyvéd urat”, akivel szemben Brankován Titus nagylaki görög egyesült (kato­likus) román lelkész Marianeszku Athanász, „állítólag Krasó megyei lugosi lakos, ügyvéd ’s törvényszéki ülnök urat” javasolta. A kerület tekintélyes számú román la­kosságának korszakunkban tudomásunk szerint ez volt az egyetlen, bár sikertelen kí­sérlete arra, hogy saját nemzetiségbelijei közül állítson jelöltet. A választási jegyző­könyv szerint „az általános többség Dedinszky József úr irányában lelkes felkiáltás­ban tört ki”; igaz, közben „Marianeszku nevének néhány hang általi kiáltása is hal­latott”. Az elnökség a pártok előzetes számarányát úgy állapította meg, hogy De­dinszky híveit balra, Marianeszku pártfeleit pedig jobbra parancsolta. E szétválasztás után kiderült, hogy Dedinszky csoportja „a kerület 16 választó községének nagy szám­mal jelen volt összes és Nagylak város választóinak nagyobb számot tevő tót és ma­gyar részéből állott”, Marieneszku pártján pedig csupán „néhány nagylaki román ajkú egyének” voltak. A jegyzőkönyv szerint Dedinszky pártja 20—30-szorosa volt ellenfelének. A jelenlevő választók közötti e nagy aránytalanság dacára a román je­löltet ajánló pap szavazást sürgetett, de az elnökség háromszor megismételt kérelmé­nek, miszerint a törvény értelmében állítson elő 10, szavazást kívánó választót, nem tett eleget, sőt társaival együtt eltávozott. Ezek után Végh János elnök a vármegye korábbi főügyészét ismét képviselővé jelentette ki.238 A román jelölt hívei — közöttük Sztrója Péter, Nagy Stefán szolgabíró, Constan­tin Sándor adószedő, Kicsin Mihály tanító, Luczai Tamás közgyám, Markovics Vin­ce, Serban György és Brankován Titus lelkészek—megpeticionálták az eljárást. A pa­naszolok a választási jegyzőkönyvet mintegy kiegészítve előadták, hogy a választási elnök erőnek erejével le akarta őket beszélni jelöltjük felléptetééséről. Lekicsinyellte többszáz főnyi pártjuk nagyságát, kétségbe vonta híveik választójogát és jelöltjük választhatóságát, holott ez utóbbi csakis a képviselőház hatáskörébe tartozott. Tá­vozásukat a mozsárvasakkal és dorongokkal felfegyverzett ellenpártiaktól való félel­mükkel magyarázták. A képviselőház által egyhangúlag elfogadott VI. osztálybeli igazoló vélemény a választási jegyzőkönyvben rögzített körülményekből kiindulva a törvény szerint he­lyesen azért utasította el a panaszt, mert a peticionálók nemcsak nem igazolták, de el 234 CsmL Csanád vm. kv. ir. 13—1848. 235 Hadi törvényszéki ítéletek. Magyar Hírlap, 1850. augusztus 4.; CsmL Csanád vm. megye­hatósági ir. 32., 314. és 316—1852., 59—1853. (Ez utóbbiak rendelkezésemre bocsájtasáért Ollvai Ferenc ny. levéltári igazgatónak mondok köszönetét.) 230 CsmL Csanád vm. áb. jkv. 18—1860. 237 CsmL Csanád vm. kv. ir. 19—1861. 238 CsmL Csanád vm. kv. ir. 26—1865. 212

Next

/
Oldalképek
Tartalom