Makó Imre - Szigeti János: „Vihar és vész közepette”. A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai ((Hódmezővásárhely, 2014)

Dokumentumok

feladata, hogy az egész világ zsidóságától pénzt gyűjt, amelyen Palesztinában földet vásárolnak s azon kollektív alapon zsidó parasztokat telepítenek le. Ötünk nevét a levél alján Szilágyi Ernő adta meg, ez volt a magyarázata, hogy miért csupa cionista ke­rült össze. Szilágyi aláírását valamennyien felismertük, mert régóta levelezésben áll­tunk vele... Szilágyi a levelében velünk, régi elvba­rátaival közli, hogy a hazai zsidóság sorsán akar könnyíteni barátaival egyetemben. (Miután levele német parancsnokság út­ján jött, nyíltan ő sem írhatott.) Szilágyi a levelében nekünk megbízást adott, hogy válasszunk ki a tábor lakói közül 3000 ezer zsidót a következő szempontok „lehető" figyelembevételével: 1. Sokgyermekes csa­ládokat, 2. munkaszolgálatosok hozzátar­tozóit, 3. olyanokat és családjaikat, akik az egyes zsidó hitközségekben szerepet ját­szottak (ún. prominensek). Ne vegyünk fel aggokat és betegeket, akik képtelenek hosz- szabb, fárasztóbb utat megtenni!!! Szilágyi a leveléhez egy listát mellékelt s a levelében megjegyzi, hogy a listán vá­rosonként csoportosítva fel vannak sorol­va azoknak a nevei, akiket a mi listánkra minden körülmények között fel kell venni. Hódmezővásárhelyről a következők voltak: dr. Silberstein Adolf főrabbi, Büchler Gyu­la rabbi, Klein Vilmos kántor, dr. Deutsch Béla hitközségi elnök, dr. Grünfeld Sándor alelnök, dr. Radó József kulturális elöljáró. Mindegyik a családjával. Szilágyi listáján voltak Szeged, Makó, Szentes, Csongrád neológ és ortodox prominensei, összesen kb. 160-an. Tekintettel arra, hogy Szilágyi az ötös bizottságba bennünket, cionistá­kat jelölt, az általa megadott listán pedig nem cionisták és ortodoxok is szerepeltek, mi később azt a határozott következtetést vontuk le, hogy ez a mentési akció a cionis­táktól indult ki, s azt a neológ és ortodox országos vezetőséggel megegyezőleg ter­jesztették a német parancsnokság elé, amely azt parancsszerűleg továbbította Szegedre a német kapitányhoz. (Budapesten a nyilas uralom alatt is a cionisták szerezték meg sok zsidó számára a külföldi védettséget!) A kapitány az ötös bizottságnak a leg­messzebbmenő titoktartást parancsolta, és a lista összeállítását két nap múlva, csütör­tökre követelte. A munka gyors lebonyolí­tására a kapitány két írógépet, írószert, pa­pirost adott nekünk. Irodánkat a téglagyár egyik szűk kis helyiségben ütöttük fel s két gépírónőt vettünk magunk mellé. Az egyik Rubinstein Dóra volt, a vásárhelyi hitköz­ségjegyzője. A berendezés a legprimitívebb volt. Az üvegezetlen ablakon át az előtte felhalmozott szemétdombról legyek százai repültek be, az ajtó előtt meredek, esőtől csúszós salakdomb, a helyiség alig meg­közelíthető. Téglarakásra fektetett deszkák az asztalaink, székeink. Itt görnyedtünk látástól vakulásig, sokszor gyertyacsonk­ok mellett éjfélig. Másnap, szerda reggel elrendelték a tábor lakóinak a megszám­lálását. Mindenkinek sorakoznia kellett, s hogy ötünket munkánkban ez a számlálás ne tartson fel, a százados külön kiszólí­tott és elküldött. Ezáltal az egész táborban megtudták, hogy nekünk valami megbíza­tásunk van. A munkát ötünk közül úgy osztottuk fel, hogy a szegediek vállalták a szegedi listát, a vásárhelyiek az idevalókat, a többi városok­ból pedig elhivattuk a hitközségek elnökeit, s azoknak adtuk a megbízást a listák ösz- szeállítására, mégpedig a hitközségi tagok létszámának arányában. Hódmezővásár­helyről emlékezetem szerint 880-an voltak, ebből a listára 360 kerülhetett. [A MÁV utó­lag benyújtott számláján 737 Szegedre át­szállított zsidó szerepelt. - Szerk.] A hitköz­ségek elnökeinek bevonásával a titoktartás természetesen kezdett illuzórikussá válni. A táborban 8400 ember volt, fele szegedi, ezért a szegediek listájára 1500 ember kerülhetett. Az ún. első listát két nap alatt elkészítet­tük. A százados szerda délután megjelent irodánkban, és legnagyobb megdöbbené­sünkre a listát megsemmisítette és új lista készítésére adott parancsot. Az új parancs szerint a 3000-es névsor helyett csak 2400 a felvehetők száma. A Szilágyi-féle promi­nenseknek a listán rajta kell lenni, ezeken kívül pedig csak gyermekek 12 éves korig és felnőttek 50 éven felül vehetők fel. Azonnal közbevetettük: ötvenéves szülőknek rend­szerint nincsenek 12 éven aluli gyermeke­132

Next

/
Oldalképek
Tartalom