Büdszentmihályi Reformátusok Lapja, 1937 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1937-10-01 / 1. szám

£- e F Reformátusok Lapja A büdszentmihályi református egyház gyülekezeti értesítője I. évfolyam 1. sz. Büdszentmihályi 1937 °któber hő' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Büdszentmihály, Kálvin-utca 7 sz, Református Lelkészi Hivatal. - Ezen gyülekezeti értesítőt az egyház teherviselő tagjai ingyen kapjak — A lap fenntartására adományokat köszönettel fogadunk. Küszöbön Haldoklik a nagy természet... Elmú­lásának utolsó akkordjai zendülnek meg a fel-fel ujuló őszi szél jajgatásában .. A fák lassanként elvesztik ékességü­ket és sárguló leveleiket szomorú ha­lotti szemfedő gyanánt borítják a föld­re ... A Salamon minden királyi dicső­ségénél tündöklőbben öltözködő virá­gok előbb utóbb levetkezik színes pom­pájukat . . csak egy, — óh végtelen nagy fájdalom — csak egy nem akar elhervadni, lehervadni.. . még mindig vérrózsák oviinak a földön, mintha az ártatlanok halálát kereső Heródesek vérszomjanem tudna kielégülést találni, még mindig áztatják a mélvséges fáj­dalom könnyei a holttestektől megter- hesült földet, mintha a Máriák és Márt- hák könnyező szemei soha nem tud­hatnának enyhületet venni. Lelkünk remegve, reszketve tekint a jövendőbe, ha vájjon a vércseppek- től átpirosodott kárpitja a jövendőnek mikor fog már fellebbenni vágyó tekin­tetünk előtt. Imádkozva kérjük régóta a Jelené­sek könyvében ígért ama hetedik pe­csét felbontását, mely után lesz nagy csendesség. És mig a szabadulás jövendője csak nem akarja felváltani a sötét jelen már nngvon is nyomasztó kereszthordózását: imé a multjból csodálatos csengés-bon- gás támad; Sejtelmek, vágyak, álmok -válnak való­sággá .. . Nem tudott, rútéi ismert lel­kek lesznek az örök Isten megnyilat­kozásának földi eszközeivé ... a refor­mációban Az akkori, Istenről való -bizonyság­tétel zendüljön meg most is szent lelke­sedéssel ajkainkon : ő az erő, tudás, gyönyör egésze, Részünk csak az árny melyet ránk vetett, Imádjuk Őt a vég­telenkegyért, hogy Fényében ily osztály­részt engedett" Madách. E bizonyságtételnek akar alázatos hordozója lenni ez a mi most megin­duló kis lapunk, zászlóján az angyalok énekével: „Szent, szent, szent az Ur, a mindenható Isten, aki vala, aki va­gyon és aki eljövendő." Jel 4:8. AJTAY JENŐ. Ingyen küldjük e lapot minden adófizető református egyháztag címére. De mivel még a lap megszületése előtt megindult a rossz- indulati szóbeszéd, az elgáncsolni akaró pletykálkodás a lap fenntartását illető­leg közöljük röviden a lap anyagi dol­gait is. Számonként 1000 példányban adjuk ki, hogy még a legtávolabbi ta­nyákon élő híveink is megkaphassák. Természetesen a lap kiadása pénzbe kerül, de már jó előre leszögezzük, hogy nem az egyházi költségvetés ter­hére adjuk ki a lapot! 1! Hanem hát hogyan ? mondja most valaki. Hát úgy, hogy hisszük azt, hogy lesz sok meleg­szívű református egyháztag, aki nem fog sajnálni példányonként 2. 4, 6, 8, 10 fillért, és ha lesz, akkor elértük

Next

/
Oldalképek
Tartalom