Budapesti Értesítő, 1943. augusztus/2

1943-08-16 [1854]

Berlin, VIII- j6,. /ho/ Azzal kapcsolatban, ;iogy Németor­szág aozdonygyárai 194-"- júliusában elérték azt a teljesítményt, amit a F" r szabott elébük, a f egyverkozésügyi ndnisztórium vasútugy* rőcsoprtj^nak, Degenkolb igazgatónak a be számoló já*-* nak magyarázataként a Berliner BÖrsenzeitung az alábbiakat inja; Az eddig szokásban volt alánokon ós gyártási rendszerről telje--" sen képtelen dolog lett volna a mozdonygyártásunka"c megsokszoroz­ni. A Fűkre? azt kivánta, hogy 19&4 vegéig biztosítsak azt a teljesítőképességet, amit ez év jur asában sikerlt elérnünk* Ha a kitűzött feladatot 18 nőnappal a megszabott határidő lejá­rata előtt sikerült megoldani, az Degenkolb igazgató kozdörió­nyezésének Cs elgondolásának köszönhető, amit mozdonygyártó i­parunk hihetetlenül rövid idő alatt a magáévá tett* Degenkolb elgondolásának a lényege abban áll, hogy takarékossági és szer­vezeti rendszabályok alkalmazásával az 1942. március 13-án fenn­állott helyzethez viszonyítva az összteljesítménynek 34095-os fokozását tette lehetővé. Elsősorban jelentős mértékbon ősök­ként ették a gyártott mozdonyok typus-számát. Korábban ugyanis 119 féle mozdonyt épitettek, most pedig csak 13 féle mozdony gyártásával foglalkoznak, mhoz jjárul még az is, hegy a gyártá­si eljárást azelőtt hihetetlennek tartott mértékben le;gyszerű- • eltették. H}z az egyszorüsitós a mozdony 3000 alkatréstc're vonat­kozik, ami mellett további lO'O korábbi alkatreszt teljesen ki­Jrüszöbölt, még per'ig olyan módon, hogy ezáltal som a mozdony üzeménej: biatonság^ sem pedig annak a teljesítőképessége a leg­csekélyebb-i:/;r ű4kt^'o. is csökkent volna* Az uj hadimozdony ez­zel elleniétben több olöny felett is rendelkezik, többek kö- •'• zött te; ,.sen fagybiztose A takarékosság elsősorban a f colhasz­nált nyersanyagokra vonatkozik* így storült a feladatot* 20#­kal kevesebb acéllal, 93#~kal kövesebb rézzel és 9?.%-kal kkove­sebb horgannyal megoldani A munkamenet ujjárrendezésével jsiko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom