Budapesti Értesítő, 1943. április/1

1943-04-01 [1845]

l t £ Az utolsó évek francia .^éns^vi^^olitihá.ia^ Paris, III. 31. / he / Az utolsó évek francia pénzügyi politi­káját áttekintve azt látjuk, hofíy mélyreható változás állott "be aa adóalapok tekintetében, mert az ipari javak termelésében 1938 éa 1942 között 400 százalékos visszaesés mutatkozott, s a mezőgazda­sági tcrnoloB is csökkent 25 úa 35 százalékkal. A dolgok ilyen ala­kulását Franciaországban is elsőrangú fontosságú gazdasági ós valu­táris problémának tekintik s ozzol számolva a francia pénzügyi po­litika azt az alapelvet követte, hogy a csökkent elhelyezési lehe­tőség következtében kel jtíozu feles vásárló erőt cly mértékben, a­hogyan csak lehetséges luföiözzo o a lehetősé,; szerint a nyilvános terheket egyenletesen ossza el, A francia pénzügyi politikának gya­korlati elemei pedig az utóbbi években a következők voltak j az ál­lani kiadások fedezésére lehetőleg fokozták a finansziális bevétő* leket, igénybe vették a helyzethez vérten szükséga-s kölcsönöket és biztosították a tőke rendszeres körforgását* Ennek a pénzügyi poli­tikának eredményei abban mutatkoztak r.ieg, hogy'a francia állán, bevé­telei 1940-ben 67 milliárd frankról 1941-ben 88 milliárdra, 1942-ben több mint 100 milliárdra emelkedtek és 1943-ban 140 milliárd frank állami bevétellel számolnak. A bevételi többlet aszal állt elő, hogy a legtöbb adókulcsot ömölték / igy például emelték az egyenes adókat, a telekadót, a mezőgazdasági.haszonra kirótt adót, a for­galmi adót, a takarékossági adót stb, / Tekintetbe kell vonni,hogy az árak felhajtása közvetve hasznára vált az államnak, mert több­letjövedelem cz-irr-.azott, ugyancsak többet hozott a családtagok szá­ma szerint számi tot- 'a kivetett jövedelmi adó behajtása, Francia­ország kölcsönpolitikája az olcsó pénz alapvető elvén nyugodott, s ezen a.módon az állami adósságok növekedésének bizonyos határt szab­hattak. A számos konverzió az állam kamatssolgáltatását jelentősen enyhítette* A hosszúlejáratú pón. kamatkulcsát 3*5 százalékra szorí­tották le, mig az egy évre szélé kincstári bonok kamatkulcsa 1,25$. A likvid pénzek lefölözése főként a takarékossági bonok utján tör­tént s ezeknek jegyzése havonta körülbeiől kerek 1 milliárd frankot tott ki, A takarékbonck igen kedvelt órtőkpapirck a városok és a vi­dék kispolgárai számára* A francia pénzügyi rendszabályok körébe tartozik még a likvid pénzek gazdasági téren való no--kötése is. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom