Budapesti Értesítő, 1943. február/1

1943-02-01 [1841]

1 1 /_Nincs_különbség_a _hadkötelezettség_és a munkakötel éretts ég kpzöt*. A háboru_társadalompolitikai_k^ B e r 1 i n, II. 1« / hc / Joséf Winschuh a Deutsahe Allgemeine Zei­tung január 3ö«-i számában megjelent cikkében a most folyó háborút három okból is szociális háborúnak nevezi. Először is a J ;ársadalmi erők teljes bevetésével viselik. Á háború minden megnyilvánulásiban fegyverré vált a szociális gondolat. Az arcvonal a honmaradottak mun­kájában, a lélekben, s az egyesek munkájában és fegyelmezettségében is megnyilvánul• Mindaz, amit 1933 óta a társadalompolitikai tekintet­ben mintaállamnak tekinthető Németországban a társadalmi reformok te­rem megteremtettek, most az ellenállás és a kitartás nemzeti erejévé alakul át. Most fog kitűnni s be is fog bizonyosodni, hogy a valóban épitő trásadalompolitika nem vezet elpuhulásra s nem vezet a demokra­tikus nagyvárosi civilizáció tömegáldásainak megkivánásához, hanem népelkotó erejével szilárditja a honvédelmet s nem utolsó sorban fel­nyitja mindenki szemét, hogy tulajdonképpen mi minden forog kockán* A'-* mi".a trásadalmi teljesítmények és jobbitások terén nem alakitható át nemzeti egységgé és népi ellenállóerővé, az szociális szempontból ér­téktelen. Az üzemi közösség ma a termelés fokozásának foeszköze. A társadalmi biztositás bebizonyítja, hogy a munkásosztály egészségének megtartásában jelentékeny szerepe van. A munkára való jog, amely az első pillantásra tőkeellenesnek látszik, a munkakötelezettségben nye­ri el kiteljesedését s válik a mrnka teljes társadalmi fogalmává* Nir.o ; különbség a honvédelmi- és a munkakötelezettség között, mert ird.ndket\ő csak különböző megnyilvánulási formája ugyanannak a habnak és győzöl ­mi akaratnak. Csak az bir jelentőséggel, hogy az eddigi vivmányokb 3.1 s a folyamatos társadalmi tevékenységből a háború folyamán nemzeti e­rők születnek. A jövő társadalmipolitikájának ez a legszebb és leg­szükségesebb igazolása. Ezt a háborút azonban nemcsak a társadalmi •: • rők bevetése jellemzi s nemcsak próbaköve a társadalompolitikai rend­szabályok igaz voltának és erejének, hanem dönt a társadalmi fellen­/ m /

Next

/
Oldalképek
Tartalom