A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1913, január-március (50. évfolyam, 1-72. szám)

1913-01-02 / 1. szám

1 BUDAPESTI ÁRÚ- És ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZHAPJA. ^ *• v-Tlszavldéki buza“ alatt oly bnze értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében óa Csongrád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Tisz;» Va.lpa.iti régeiben terraolt búzák átlagának r mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. MÍ,©j«J^megyej |JUí:a<* alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel Bzomszédo» területeken termett. 8. „PestvidéK« ainft 0jy ^nza órter.dŐ, moly jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-SoU-Kisknn vármegyében — h biai, poraásd és vád járások I kivételével termelt búzák magának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági huzw< alatt oly buza értendő, mely joileg tekintetében megfelel a Torontál és Temen vármegyékben termelt bnzák átlagának b mely a nevezett vagy ezekkel szomszéd* területeken termett. 5. „Bácskai buza“ ov-tt oly buza értendfí, mely jelleg tekintetében megfelel Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának 9 mely a nevezett va^y ezekkel szomszédos területeken termett. 1 • »lisíftvidéki árpa44 öiutt, értendő oly árpat melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében s termelt hasonnemü árpák átlagának s mei^a nevezett vagy ezrekkel szomszédos területeken termett. 2. árpa'« alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt 1 hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett ezekkel szoms^do* területeken termett. 8. Dunántúli nrpa“ alatt értendő ely^rp^ melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében ^ termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett '«,^eJíen termett. Burgonya. „Dunántúli buraonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, j Edstergom, Hont, Bars, Zólyom Liptó, Árva, Turóe, Trencséü, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg i megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik, a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben terAelt burgonya. „Pesti burgonya" alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, ilókct', Om-rád, Arad, Torontál» Temea és Krassó-Szürtfny megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágón túli megyékben terhelt horgosa. 4L. 1 Unter Thoisswftlzftn“ far solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Békés, sowie In den Telle’ links der Theiss der Komitate Csongrád cv.«t Jto-Sagykuii-Suclnok gefechsten Weizen» entspricht und welcher I® «easnn-TO Gibwte »der in dessen Nacbbargebie geerntet ^ Kojn. 1>)ér.. ist eoicher Weizm m verstehen weicher . i-úmcbtU.' ons dem Purotisebni. de» imJSomitete Fojór*’' Weizens entspricht und wclclier im g^ar.i'.ton Gebiete oder in dessen NachbargeD’«t'>*'-* ■*•'-** . ..->j1 8. Unter „Pester li«;<len-V/cl*en“ ist solcher Weizen zu verstehen, weieoer fiinsientm-u 'jvpnp. defti í i Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, i’^máz und Vác ausgenommen — gefechsten Weifcens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Niw g geerntet Bttnater Welzen“ ist solcher Weiten ra verstehen, welc ,er hinsiehtlicb Typus dem Dnrchsohnitte de» In den Komitaten Torontál nnd Temes irofechitcn Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. _ ... Teme g rjntor „Uiicskaer Weizen“ ist r.olcber Weizen in verstehen, welch ,r hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Bice-Bodrog Teile entlang der Donnn ausgenommen - gefechsten Weizens entspricht nnd 'welche im genannten Gebiete oder in dessen N^hbajgebieten g<*mtet wurde entio g .Xheissirersto“ ist bolehu Herste zu verstohen, welche hlnsii itlich Typus deru Durchschnitte der in dom durch die rheiSB, die Mara und die südö^lichon Karpaten begrenzten Teile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar gebieten geerniet wurde. Gerste“ ist tilche Gerste zu verstehen, v,elelie hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Komitaten rechts der KoStáto“Sd wfechsten Gerste gleicter Gattung entspricht und w, che im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargeb.eten geemtet wurde Theiss und im Komiíateí^iűg ^ „erste“ ist solche Gerste zu verstehen, „eiche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die , umcob"nen Teile Ungari -. gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und wclche im gc'^nnten Gebiete geerntet wurde. Dran und d.e i. - anublsche Ka,toffelfl“ sind die in den elf KyrttMun jenseits der Donau geernteten v^tr-' p“ zu Ve™ »SSSi" Ka»tonem. iJmci „irciiiöua v/.o-rád Esztergom, Hont, Bars, Z.ólyom, Tro''05^, NyurUi Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj­ungarische Kartoffeln sind die m den K l, untr und’Be-eg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „"^Ver i^art^fjeln sind die in den Komitaten Szatmár, Torna, Oömör und Kis-Hont, Borsod, p » * toten Kartoffeln zu verstehen. I nter „Pester Kartoffeln sind di^ in ^eQ Kom;taten Pest-Pilis-Solt­Szabolcs, Hajdú, Bihar, BsiliV-v. l gocsa und ; J Ter8teh-n Unter „Banater iartoffein“ sind die in den Komitatr.n uicü-Bodrog, Békés, Csongrád Ka““ *tad 410 111 4en Ä. a-ilrÄ geernteten KwUitfeln in versicUeu. L. évfolyam. Budapest, 1913, január 2. (csütörtök.) 1. szám. SÄt* í Vízállás reggel 7 órakor 1 , 9q. Wasserstau«! 7 Uhr Früh J 1 Hőmérő reggel 7 órakor 1 i r Tliernometer 7 Uhr Früh / ‘ Liégsúlymérő reggel 7 órakor \ nn. Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve.. .............K 28.— Házhoz hordva ............. „ 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36. - Külföldre ....................... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse .........................K 28.— Ins Haus gestellt ............ „ 32.— Pei. Post für Ungarn und Österreich .................. „ 36.— Kar das Ausland .......... * 48.­Einzelne Exemplare 36 H. 0 Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt ^ I Al*ÚtŐZSCl0H ___ Wd&V&TlbÖVSQ Die Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thai­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános- -fi Xf / f\ ^ sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. i^j mmím n ^ lB Gabonanemí^ek. — (jGtVdicld, /'/, welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tói—K.-ig. f L^1 aj Készárú. — Effective Waare. & pTeise nett0 Casse per IOO Kilogramm von K. — bis K A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen T3 74 75 76 j 77 78 79 SO 81 83 /Tiszavidéki... — ............. Theiss .................................. I Fejérmegyei... ... ... ........ Com. Fejér ........................... Pestvidéki ................... Pester Boden............ ........ (Bánsági ............................ Banater------------- ... ........ vBácskai ............................ Bácskaer ... ...................... Szerb ................................. Serbischer............................ Román ........................... ... Rumänischer ....................... Bolgái ............ ................. Bulgarischei .....................-----­-----­-----­-----­-----­-----­21 75 21 65 21 70 21 70 21 70 22 — 21 95 21 90 21 75 21 95 21 80 21 90 21 75 21 95 ‘ 21 80 i ~ _ z z 22 15 22 05 22 10 22 10 22 10 22 20 i 22 05 : 22 05 22 05 22 50 22 35 22 45 22 45 22 55 22 25 22 25 j 22 80 22 55 22 65 22 70 22 55 | 22 55 _ _ 23 — 22 75 22 85 22 75 22 65 22 70 _ 23 10 22 95 23 05-----­-- -­Rozs — Roggen... ... ...... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ............. ........ Prima ........ .................. Középminőségű ............. Mittel ............................ 19 20 19 06 19 30 19 15 Zab — Hafer __ ........ Elsőrendű _ ... ............. Prima Középminőségű ............. Mittel 21 50 20 70 22 — 21 30 Árpa — Oerste ........ . \ Takarmány, elsőrendű ... Futter, Prima „ másodrendű.. „ Sekun Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theis „ felsőmagyar.. „ Oben ' „ dunántúli....... „ Trans da ............. s _________ 18 — 18 60 Tenneri — Mais Magy Romá Szerb Cinqu Fehér ar... ..................... U n v. bolgár ............. R s ngar. ---------- ---------­umän. o. bulgar ............. srbisch .......................... inquantin ....................... reisser ........................... 17 40 17 80 « -----­ingar ........... danub .........-----­antin. ...... ........ ... C ........ .................. W Köles — Hirse ....................... •• s'’ b) H------ Repoe — Reps ....................... atáridöre. — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps ...................... Réparepce ........................ Rübsen............ ............-----­.... -­Határidő — Termin Délutáni 1 óráig i legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwisdienkurse Árfolyam 1 órakor Kurs 1 Uhr oénz — Geld 1 árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen .................... ... .......- — — -..............................- -- --...--- — _ _ ... ... ...................................................................... .. ____ ____ Buza — Weizen ... ....... .................. i» » ......- —......... - - .....- — ii » ........................................... — 1913 április .................. April .................. 1913 szeptember September ............. .... 23 44 23 46 23 30 23 64... 23 32 23 48 .......................... 23 46 23 62 23 66 23 48 23 64 23 68 1913 október... ... Oktober ................... | 23 30 23 28 ‘23 70 Rozs — Roggen ................. ... ... ... ... . S* ff — ........— -..........................-........ 1913 április ... . ... Atiril . ... ... .... ... ! 20 32 20 38... 1913 október... Oktober ... | 19 00 18 98 19 08­......■ .................. -...................................... ....................... — ....................... ........ 20 36 20 38 ...... .................. .. ............. ..._____ ...____ _____ _____ Tengeri — JHai.« ...... ........... ii ff ..................................- -.........­II n ................... 1913 május ................ Mai........ . . ........ 1913 julius _ ...... Juli........ .... ........ ... 15 06 15 08 15 34 15 32 5 02 15 20 ................. . . 5 so .......................................................................~ 1* z z z z z z z z z z z z 15 18 15 48 15 20 15 50 II » — .....................................— —---- --- --- --- ... ------ -v.. . mm .... ... ... ___ _ ___ Zab — Hafer ... ... ............. ... ii » .... ...................... 1913 április _ ............. Aoril 1913 október._ ............. Oktober ........... J 21 10 21 12 41 02 17 72 17 70 17 86 21 26 ............................. ... — .......................... ...........- — -.................-........ ... 21 24 21 26 ii tf .................. .......- ............................ .... — — ................................. Káposztarepce — Kohlreps ,.. ....................... 1913 augusztus ............. August 31 60 32 c) Határidőre. Felmondott árúkban előfordult kötések. Terminwaare. In gekündigter Waare vorgefallene Schlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquida tionskurse. Magyar buza Ung. Weizen... .... ... Rozs j ; Zab .. Roggen j ~ ' | Hafer ..... _ nlagyar buza Ung. Weizen ....-----­Rozs . . ........ ... [" ____ j Zab - ... .... V- . Roaaen ............ ~ í tíafer .... ... „-----­Buza .. . ... .-. ' ■.’ “.. .- -­v —ai»f ... h<iuuaXUI't...:j ... " b'eízen ...................... | | Mais . . ............. ... j' ' | Kohlreps \ | Weizen... — ............ j j Mais ... ............. .... j | Kohlreps .................. I s Arak készpénzben ioo kilogrammon*«»«. !!■ Buiakorpa. — iVfíÍZ07l/t l('ÍS. Preise netto Casse per IOO Kilogramm. Finom korpa — Feine Kleie A**folyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötésen — vorgefallene Schlüsse :-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — „ Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ........ ... Promj 1913 január ... ... . Januai 1913 jan.—máj ............... ... Jan.— Jte LkÍKWíS .......... 12 10 12 10 12 10 — Kartofj 12 30 12 30 12 30 fein, effektiv i.««. i—fcr w~* “““ ""■*-- -- ­12 20 12 20 nix. .. e per IOO Kill 12 12 40 40 50 Mai ............. ... .... .......... ”“*■ — — *“* 12 Árak készpénzben IOO kilogrammonként. *x III. Burgonya, készárú. e Waare. Preise netto Cass gramm. Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschlihe Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ....... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer............................. Erdélyi — Siebenbürger ........... Bánsági — Banater... ,...... ...... .... ... Pest? — Paste; _____ ... _.......... Fehér — IVms | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari oélokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln 1! • l. — Diverse Prot Dunántúli —• TransóanuiMachs ....... Felsőmagyarországi — Oberangarischt Nyirsé^í"-- Nyirer........... . ... ........ Erdélyi — Siebenbürger ................... Bánsági — Baaaíer. ...................... ... Pesti — Pester ... ....................... . lucte. Fehér — Wms | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis­4 60-4 70 4 80—4 90 IV 5 60—5 70 5 80-5 90 5 90—6 C0 f. KUlönféle 6 00—6 10 6 30—6 40 6 50-6 60 terményei« 4 10—4 20 4 10-4 20 4 10-4 20 4 10-4 20 4 10—4 20 4 10-4 20 —­Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations- 1 Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare j pénz — Geld árú — Waare Ingyen hordó tn,-,. Pmv Fasrs, nuttoTara W--«ént Disznózsír Schweinefett Budapesti... ... . «Jodapsrataf . . --------• ... Vidéki ..................................................... Landfett ................................ .... ___... __ ... ... ___ 159 — 160 ­■ ........ 1 ....- — ■ ...... - - • ■ ■......- ■ 100 kg.-ként Szalonna Speck - .. Magyar légenszáritott vidéki .............. Landspeck, ung. luStgetrocknet. .... Városi légenszáritott 3 drbos..... ... Stadtwaare, luftgetrocknet B stückig 9 H 4 rf ............. . # 61 4*, FüstiMt..................................................... .......................... Geräuchert..................................................................... 139 — 128 — 140 — 129 —-......................................— — ~7 —----------­j" ­...........................- - ­100 kg.-ként Zsákokban zsákkal együtt, eiegy- swly tiszta súlykéal; hordókban «sry !ádázban göngyőlette! együtt tissta súlyban in Säcken inclusive Sack, brutto Wr netto, !n Fässern oder Kisten Htstto. fraaco Emballage. Szilva Pflaumen .. ■ Árfolyam — Kurs Határidőre — Auf Termin K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Boszniai Bosnische árf. — Kurs Szerbiai Serbischer árf. — Kurs 1 pénz i árú Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische pénz | árú 76 da 85 100 120 130 darabs rabos . ................. . . 75síüc.kig! 85 . 100 „ 120 . ...... _ ...-----------­-----------­-----------­" * _ iP ­|­.................... ........... ........... ........ 130 ....................... zámért való felelősség nélkül ohne Garantie der Stückzahl­J... Hordóval együtt, tiszta súlyban uin ?icl«sivc Fass, notto Gewicht *»• Szilvaiz ............ Pflaumenmus _ 1912. >• ........ ... ........................ ... ... .... .................................­-----------­-----­........................................................ .............--------- •• — 100 kg.-ként 1 V. Hajózási fuvae*dlij 1 1 Díjtételek fillértől—fillérig Heremag Kleesaaten Budapestre az 1 Lucerna, magyar 1912. évi Lazerner, ungarische 1912 ....... Lóhere, aproszemß 1912. évi Rothklee, kleinkörnig 1912 ....... , középszem 1912. évi .. mittelkömig 1912 . nagyriSHivi 1912. évi grobkörnif? 1912 912. dec. 23-tól dec. 28-i,« előfordult kötések alapján. — Schiff A fuvaidij 100 kilogrammonként és a biztositási díjjal értetik. — Die Fradit Győrbe a fuvardijtétel 28 fillérrel magasabb — Nach Gy I 120 - 150 - i 16C - | 170 — Budapest 00 Kilogramm 28 Heller höher 140 160 170 190 auf Grund iclusive Asseci der vom 23. Dez. bis 28 Dez. 1912 vorgefallenen Schlüsse: iranz. Frachtsätze von Heller—bis Heller Ts fr acht nach sätze verstehen sich per fir ist der Frachtsatz um Psncsovárói Újvidékről 77 ■ 80 89—78 Bezdánról is Dunán) Kalocsár'S Dnnaffildvánrói Szentesről S3—56 41-44 41—44 93-96 Sregedro! 79 - 82 Zen tárói 77-80 1 Títeirő! Mitroviczáról 73—76 91—94 Tenjesvárről Nagvbecsker^krfii 109—112 S ' 77 - 80 felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem ßörsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom