A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1911, október-december (48. évfolyam, 223-295. szám)

1911-10-03 / 223. szám

B) Értéktőzsde- — Effektenbörse. Iltótőzsde 1911. szeptember 30-án (délután V»2—7*4 éráig.) Nachbörse am 30. September 1911 (nachmittags von 7,2—*/,£ Uhr ) hJMagy. aranyjáradék,adómentes, 50 aranyforint Ung. Goldrente, steuerfrei für je 50 Goldgulden.. »i) „ koronajáradék, adómentes ______ ____ Ung. Kronenrente ____ _______________ ... „ általános hitelbank-részvény... ... ... ... Ung. allgem. Creditbank-Actien...- ... ... ... ... okt. közepére ... okt. végére1 ... „ ......... . ... Bpest vill. városi vasút-rés Hazai bank részvénvtársas zvény... ... ... ... ... Bpest« :r elektr. Stadtbahn-Aktien indische Ránt A-rs.A^Hon okt. közepére okt. közepére okt. végére um. i.oaupére iu-részvénv ....... ... Vaterl okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. végére okt. végére okt. végére----- — ...........­h) Orosz államkölcsön 1906. évről........... . ... Russische Staatsanleihe vom Jahre 1906 Magvar bank és kereskedelmi r.-t .-részvény I ínorarierhp Ránt- nnH Hanríels-A -(i.-Arríén „ jelzálogbank-részvény... ... ... ... ... ... Ung. Hypothekenbank-Actien ... ... ... ... ... „ leszámitolóbank-részvény ... ... ... ... ... Ung. Escomptebank-Actien ... ... ... ... ...... Riinamurányi vasmü-részvény ___ ... ... ... ... Rimamurányer Eisenwerke-Actien ... ... ........ Budapesti közúti vaspálya-társaság-részvény ... Budapester Strassenbahn-Gesellschaft-Actien . Osztrák hitelintézet-részvény. _ ... .. ............. Oesterreichische Creditanstalt-Actien ... ... ... ........................... Mercur váltóüzleti részvén Ujlaki tégla- és mészégető Ganz és tsa Danubius gép- Salgótarjáni kőszénbánya-r Magyar cukoripar-részvény Magyar villamossági részve f ... ........— — ... Mercu .... ..... Neusti r Wechselstuben-Aktien . ... ... ... ... ... fter Ziegelei und Kalkbrennerei ... ... .. & Co. Danubius Masch.- u. Schiffabr ......... nriánpr Knhlpnhprorhau-Ar.tien és hajógyái... ... . Ganz p.S7.vénv Salorrit 727 50 "! !“ ’. Osztrák-magyar alk-'"''dsút-részvény ... ... . . Oesterr.-ungarische Staatsbahn-Aktien ... ... ... Magyar agrár- és jaradékbank-részvény ... .. Ung. Agrar- und Rentenbank-Aktien . ... ... ,nv ... .. __ ... _ . Un?. Elektrizitäts Aktien ... Pesti hazai első takarékpénztár nyer. kötv. ... Erste Pester Vaterl. Sparkasse Präm. Obi... ... Előtőzsde 1911. október 3-án (délelőtt 7*10—-7J2 óráig.) - Vorbörse am 3. Oktober 1911 (vormittags von 1/„10—-1/412 Uhr.) hj Magyar aranyjáradék,adómentes,50 aranyforint Ungarische Goldrente, steuerfrei f. je 50 Goldg. h) „ koronajáradék _______________ ____ Ungarische Kronenrente _______________ általános hitelbank-részv ...................... Ungarische allgemeine Creditb.-Actien .... ........ „ jelzáloghitelbank-részvény .................. „ Hypothekenbank-Actien.................. „ leszámitolóbank-részvény.. ... ... ... ... Escomptebank-Actien ... ... ... ............. ... ... Riinamurányi vasmü-részvény.. ... ... ... ....... Rimamurányer Eisenwerke-Actien ... ... ... ... Rimamurányi vasmű-részvény 1911 évi kib.... Rimamurányer Eisenwerk-Aktien Em. 1911 ... Budapesti közúti vaspályatársaság-részvény ___ Budapester Strassenbahn-Gesellschaft-Actien . . „ „ „ 1911. évi kib. „ „ „ Em. 1911 Osztrák hitelintézet-részvény... .................. .. Oesterreichische Creditanstalt-Actien ... ... ... Déli vasút-részvény .......... ....... ... ... ... ... Südbahn-Actien... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Osztrák-magyar államvasút-részvény ... .. ... Oesterreichisch-Ungarische Staatsbahn-Actien .. Hazai bank részvénytársaság-részvény ... ... ... Vaterländische Bank Actien-Ges.-Actien ... ... Bpesti villamos városi vasút r.-t.-részv. ... ... ... Bpester elektr. Stadtbahn A.-G.-Actien... ... ... n » » n tt — — — n n n tt » — — — Magy. bank és keresk. r.-t.-részv ................... Ung. Bank u. Handels A.-G.-Aktien ........ .. M. jelzáloghitelb. conv. ny. k. ... ... ____ ... Ung. Hypothb. conv. Pr.-Obl. ... ... ... ... ... okt. közepére okt. végére okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. közepére okt. végére okt. végére okt. végére okt. közepére okt. közepére okt. közepére — Beocsini cementgyári Unió-részvény ----- ... Beocsiner Cementfabrik Union-Aktien ... ... .. Egyesült iégla= és cementgyár-részv. ... ____ Vereinigte Ziegel-u. Cementfabrik-Aktien____ Eszakm. egyes, kőszénb. részvény ------ ------ Nordung. verein. Kohlenb.-Aktien . ....... ... Kőszénbánya és téglagyár részvény-társaság ... Kohlenbergbau u. Ziegelei A.-G.-Aktien... ____ Magyar ált. kőszénbánya r.-t.-részvény--------- Ung. allg. Kohlenbergbau-Aktien Magyar asphaltgyár-részvény .......................... Ung. Asphaltfabrik-Aktien.................................. Salgótarjáni kőszénbánya-részvény....... ........... Salgótarjáner Kohlenbergbau-Aktien______ ... Ujlaki tégla- és mészégető ... .. ... ... ... _ Neustifter Zieeel- und Kalkbrennerei ... ... ... — 830 50 832 50 ... 480 50 482 ... ... 565 25 566 ___ 682 685 25 ... . 788 '789 50 .7. .7 636 50 638 305 25 306 406 108 50 _ .. 715 717 118 .7 7 !“ 7! 807 812 7 77 7! 668 670 ...... ... Athenaeum irodalmi és ny Ganz és tsa Danubius gép- Fegyver- és gépgyár r.-t.-r Schlick-féle vasöntőde rés Clotild első magy. vegyipa omdai r.-t.-részvény Athen? is hajógyár ............. Ganzt észvény ............. Waffe zvény---------- ------ Schlic ieum Verlag- und Buchdr. A.-G.-Actien ... 5 Co. Danubius Masch., Schiffabr.... i- und Maschinenfabrik-A.-G.-Aktien csche Eisengiesserei Aktien ... .. ..... erste uns. chemische Industrie-Aktien 4085 4098 7. 7 r-részvény ... ____ Clotilc Bpesti általános villamossági részvény _______ Budapester allgem. Elektrizitäts-Aktien ____ Első temesvári szeszégető részvény ............. Erste Temesvárer Spiritusbrennerei-Aktien ... Első horvát-szlavon cukoripar r.-t. részvény ... Erste kroat.-slavon. Zuckerindustrie-Aktien ... Alt. Osztr.-magyar légszesztárs.-részvény ........ Allg. österr.-ung. Gasgesellschaft-Aktien____ Phöbu? villamos-vállalatok-részvény ........ ... ... Phöbus A.-G. für Elektr.-Untern.-Aktien ........ 1 Kőbányai Dole. serfőző r.-t. részvény... ... . steinhrnrhpr híira Riprhranprpi A-fr Alítipn Pesti hazai első takarékpénztár nyer. kötv.... .. Erste Pester Vaterl. Sparkasse Präm.-Obl.... ... Angol-osztrák bank-részvény. . .. ... Anglo-Oesterr. Bank-Aktien ... ... ... _. ... ... ßudnpesti bank-részvény .... Budapester Bank-Aktien ................. ....................... .-­Magyar czukoripar részvér i Vtaevar eázizzófénv-r.-t. ré iy ... ................. Ungar sche Zuckerindustrie-Aktien ... ............. 3130 3145 ....... 940 949 ... ___ 566 ...... ...... .. Pesti hazai első takarékpénztár Erste Pester vaterl. Spark. . . szvenv ___ ... ITncr 4°/o-al kamatozó magyar járadék ................ 4°/o Verzinsliche ung. Renten-Anleihe ........ ... Magyar agrár- és járadékbank-részvény ... ... Ungarische Agrar- und Rentenbank-Aktien ... Magyar telepítő és parcellázó bank-részvény ... Ung. Ansiedlungs- u. Parcellierungs Bank-Aktien Union-bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Union-Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pesti magyar kereskedelmi bank-részvény. ... Pester ungarische Commercialbank-Actien... 514 ___________! Magyar ruggyantaárúgyár r.-t -részvény ............. Ung Gummiwaarenfabrik A.-G.-Aktien............. Magyar vasúti és forgalmi r.-t.-reszvény ------ Ungar. Eisenbahn u. Verkehrs A.-G.-Aktien . Magyar villamossági r.-t.-részvény .................. Ung. Elektrizitäts A.-G.-Aktien............ ... . Neuschloss-féle nasici tanníngyár-részvény ... Neuschloss’sche Nasicer Tanninfabrik-Aktien... Schwartzer-féle szanatórium r.-t.-részvény---- Schwartzer’sche Sanatorium A.-G.-Aktien Adria m. kir. tengerhajózási részvény ............ Adria kön. ung. Seeschiffahrt-Aktien Atlantica magy. tengerhajózási r.-t. részvény... Atlantica ung. Seeschiffahrts A.-G.-Aktien ....... Bpest-újpest-rákosp. vill. közuti vasut-részvény Bp.-Npest-Rákosp. elektr. Strassenb.-Aktien .. Erzsébet királyné sanatorium-sorsjegy ______ Königin Elisabeth-Sanatoriuro-Lose 487 488 ............ 626 628 ______ 613 . ... ...... ... 290 292 77 7. 7 Bpest-Erzsébetvárosi takarékpénztár-részvény .. Budapest-Elisabethstädter Sparkasse-Aktien ... Magyar jég- és viszontbiztositó-társ.-részvény Ung. Hagel- u. Rückversicherungsg, Aktien Első magyar ált. biztositó... ... ... ............... Erste ung. allg. Assekuranz ... ... ... ... ... ... Az h)-val jelölt értékpapírok árfolyama értendő: 100 K-ként, ha K-ra, o. é. vagy ezüstre, — 50 forintonként, ha aranyforintra vagy pengő pénzre,— 100 márkánként, ha márkára,—100 frankonként, ha frankra szólnak. Der Kurs der mit h) bezeichneten Werthpapiere versteht sich: per 100 Kronen, wenn er auf Kronen, ö. W. oder Silber ; per 50 Gulden, wenn er auf Goldgulden oder Konv.-Münze ; per 100 Mark wenn er auf Markstücke; per 100 Francs, wenn er auf Francs lautet. Délitőzsde 1911« október 3-án (délután 7* 1—7*2 óráig) — Mittagsbörse am 3. Oktober 1911 (nachmittags von 'Ul—'1*2 Uhr.) I—IV. alatt jegyzett értékpapírok árfolyama értendő: 100 koronánként, Die Kurse der unter I—1V notirten Effecten verstehen sich für je 100 Kronen, ha koronára, o. é. vagy ezüstre, — 50 forintonként, ha aranyforintra wenn sie auf Kronen, ö. W. oder Silber, — fiir je 50 Gulden, wenn sie auf .'agy pengő pénzre, — 100 márkánként, ha márkára,— 100 frankonként, Goldgulden oder Con.-Münze, —für je 100 Mark, wenn sie auf Mark, — für ha frankra szólnak. ie 100 Francs, wenn sie auf Francs lauten. 1. Államadósság. — Staatsschuld. .1 Kfl — 'IM ___■ » ___TT».___________-. _ J. „ ,.1.^.7^ Kamatláb Zinsfuss Kamatszámítási határidő Zinsen­berechnungs­Termin Koronaórték — Kronenwährung legala­csonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az előző déli tőzsde utolsó árfolyama — Schlusskurs der letzten Mittagsbörse % árfolyam — Kurs pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare 11/ 871 dyydB' dlldlllcflUU99<ll|i U llf/tl/i l&V M. kir. allami pénztárjegy adómentes 1910. évi kib. . ... ... ... ... ... ... ... Königlich Ungari Aranyjáradék, 100, 500, 1000 aranyforint névért, drb adómentes, 50 aranyforint Goldrente St. á Aranyjáradék, 10,000 aranyforint névért, drbokban, adómentes, 50 aranyforint Goldrente St. á Aranyjáradék, adómentes, 50 aranyforintonként... ... ..................okt. közepére Goldrente, steuer 4°/o-kal kamatozó magyar járadék kölcsön-kötvény... ... ... ... ... .................. 4°/o Verzinsliche ..........................- okt- véfl- . 4 . » Koronaértékű járadék, adómentes... ........................... — ............................ Rente in Kronen » ” I ............................................ okt. közepére " ”---------- --------- --------- okt. végére Allamkölcsönök vaskapu céljaira, arany, adómentes ... ... ... ... ... — ... — Staatsanlehen fűi 1870. évi nyereménykölcsön, 100 frtos drb. 100 frt — 200 K... ... ... ... ... ... Prämien-Anlehen 1870. évi nyereménykölcsön 50 frtos drb. 50 frt = 100 K .. ... ... ... ... ... Prämien-Anlehen Horvát-szlavon regálekártalanítási kötvény adómentes ............. .... ... — ... ... Kroatisch-slavoni Magyar földtehermentesítési kötvény, adómentes ............................................ Ungarische Grun Horvát-szlavon földtehermentesítési kötvény, adómentes ... ... ... ... ... ­..... Kroatisch-slavoni Tiszai és szegedi nyereménykölcsön, adómentes, 100 frt = 200 K ... ... ... ... Theiss- und Sze b) Osztrák államadósság. — Oesterreich Konvertált adómentes koronajáradék január—juüus ................................. — Convertirte steue Konvertált adómentes koronajáradék május—november ... ... ... ............ ... Convertirte steue Egyesített járadék papírban február—augusztus ... ............. ... ... ... ... — Einheitliche Rent Egyesített járadék ezüstben április—október ... ... ... ... ... ... — — ... ... Einheitliche Rent Aranyjáradék, adómentes, aranyforinban, 50 aranyforintonként ... ... _______ Goldrente, steue Koronaértékü járadék ... ... ... ... .„ ... ... ... ... ...................................... Rente in Kronen Ällamsorsiegyek 1860. évből, 500 frt o. é. = 1000 K.................................. .. Staatslose v. J. 1 1860. évből, 100 frt o. é. = 200 K _________________- ... „ v. J. í 1864. évből, 100 frt o. é. = 200 K ....................................... „ v. J. 1 1864. évből, 50 frt o. é. = 100 K ...................................... „ v. J. II. Egyéb közkSIcsönök. — Andere öfl BosnydK-hercegovinai országos kölcsön 1895-ik évről... ....................... ... ... Landes-Anlehen Bosnyák-hercegovinai országos vasúti kölcsön 1898-ik évről... ... . .... .. ... Bosnisch-herzegc Bosnyák-hercegovinai országos vasúti kölcsön 1902-ik évről.. .......... ... ... ... Bosnisch-herzegc Budapeft székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1897-ik évről... ... ... ... ....... Anleihe der Hau Budapeit székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1903-ik évről... ... ... ... ... ... Anleihe der Hau Budapest székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1911. évről ... ... ... ... ... Anleihe der Hau Császári ottomán kölcsön ........... . .. ... ........ ... ... ... ... ... ... Kaiserlich Ottóm Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként ... ... ... ... ... ... ... ... ... Russische Staats Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként ____ ... ... .. okt. végére Russische Staats Pozsony szabad királyi város kölcsöne ... ... ... ... ... ... .......... — ... ... Anleihe der köni Temes-bégavölgyi vizszabályozási társulat kölcsöne .............................. .. Anlehen der Ten III. Záloglevelek és közkölcsönkötvények. — Pfaudb, a) Budapesti intézetek kibocsátásai. — Emissionen Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság ... ... ... .................. ................~ Innerstädtische S Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Innerstädtische S Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár .................................frtban v. kor. Vereinigte Budaf Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ............. ... ... ... ... ... ... ... ... Vereinigte Budap Ganz és társa vasöntőde és gépgyár-részvénytársaság kölcsönkötvények ... .. Ganz u. Comp. Hazai bank részvénytársaság 65 éves kamatozó kötvények . .. ... ....... ... Vaterländische B Kisbirtokosok országos földhitelintézete 34 éves... ..................frtban v. kor. Landes-Bodencre „ „ „ 50Vs éves............................................ „ „ „ „ „ 50Vs éves ........ .............frtban v. kor. „ „ „ „ „ 65Vs éves kötvények ............ ....... „ „ „ „ „ 65Va éves ........................................ „ „ Magyar agrár- és járadékbank részvénytársaság szőlökötvény ... ... ... ... ... Ungarische Ágra „ » . „ „ vasúti járadékkötvények ....... „ „ „ „ „ „ „ járadékjegy visszafizetés 102% „ „ o u n n n záloglevél ... ... — — ... ... „ „ Magy. asphalt részvénytársaság kölcsön-kötvények 30 évre visszafizetés 105% Ung. Asphalt Ac Magvar általános takarékpénztár részvénytársaság 50 évre ... ... ... ... ... ... Ungarische allge »' „ »65 évre ........................... „ „ „ „65 évre A sorozat ............. , Magyar-belga fémipargyár részvénytársaság kölcsön-kötelezvénye 32 évre........ Ung.-Belgische A Magyar földhitelintézet 41 évre ... .....................................................frtban Ungarisches Bőd „ „50 évre ..................................................................... „ „ „63 évre ....................... ....................................... ... „ „ „ szabályozási és talajjavítási ____ ____frtban v. kor. „ Magyar helyi érdekű vasúti kötvények 50Vä évre ............. ... ... ........frtban Ungarische t.oka „ „ „ , „50 évre ....................... ... ... frtban , „ „ „ „ ,50 évre visszafizetés 105% ............. „ Magyar jelzáloghitelbank ...... ... ......................................„..............frtban Ungarische Hypo „ „ 50 évre ... .................................. „ „ „ .................. .................................. ...............frtban „ „ „ 50 évre 1. sorozat ....................... „ „ 50 évre ....................................... „ „ 65 évre ... ... ... . ... ... ... ... „ „ „ záloglevelek 50 évre 500 frankonként... .. ............. , , „ községi kötvények 50 évre ... ... ... ... ... ... ... ... „ „ községi kötvények 50 évre ... _________ ... frtban „ „ községi kötvények 50 évre visszafizetés 110% frtban „ „ „ községi kötvények 50 évre ... ... ... ........ .....- — „ „ „ községi kötvények 60 évre 1. és 2. sorozat 100 frank „ „ „ nyereménykötvények ... ... .... ... ... ... ... ..frtban „ „ „ osztrák felülbélyegzés...................................... . frtban „ „ „ 4%-os nyereménykötvény nyereményjegyei..- ... ... ... Prämien-Scheine „ „ 4%-os nyereménykötvény nyereményjegyeiosztr.felülb. Prämien-Scheine „ „ nyeremény-kötvények 200 korona drb .................. Ung. Hypotheken „ „ nyeremény-kötvények 2000 korona drb .................. Jng. Hypotheken „ „ 3%-os nyereménykötvény nyereményjegyei ... ... Prämien-Scheine „ „ conversionális nyereménykötvények 100 kor,... ... . Ung. Hypotheken „ „ nyereménykötvények 100 kor ..................................... Ung. Hypotheken Magyar leszámítoló és pénzváltóbank 50 évre A sorozat ... ... ... . ... ....... Ungarische Esco „ „ „ „ 65 évre B sorozat .................................. „ „ „ „ „ 65 évre C, CII sorozat ............. ... ... „ „ „ „ „ „ 65 évre D sorozat. .......... ... ... ____ „ „ „ „ „ „ 50 évre E sorozat 100 frankonként ... „ „ „ „ községi kötvény ............................. .. „ Magyar országos központi takarékpénztár 40 évre. ................................frtban Ungarische Land 50 évre ........................................... „ „ „ „ 50 évre A, B sorozat .................. „ „ „ „ „ „50 évre C sorozat .................... „ „ „ „ „ „ községi és vasuti kötv ............... ... „ „ Magyar takarékpénztárak központi jelzáloguankja 6—21. kibocsátás .. ........ .. Central-Hypothek o a » n — — — — — — — — --- n „ „ „ „ A sorozat 100 frankonként ... „ „ „ „ „ közs. kötelező 60 évre ... ... „ „ , » » közs. kötelező ....................... „ „ „ „ „ kötvény 70 évre .................. „ „ m » kötvény 70 évre ........ ........ „ „ „ „ kötvény 55 évre visszafiz. 103% „ Országos központi hitelszövetkezeti kötvények ........................... ........ ... Landes Central-C n n ft tt — — .........- --- — — - — --- n » Osztrák-magyar bank 50 évre .................. ... ... ... ..osztrák éi ekben Oesterreichisch-l Osztrák-magyar bank 50 évre ... ____ ____ ____ _ .......korona értékben Oesterreichisch-L Pesti hazai első takarékpénztár községi kötvények _______ ____ ... _______ Pester Vaterländ 65 évre ... -----­.................................frtban „ „ „ záloglevelek 50 évre... .................................. * „ „ „ „ záloglevelek ................................................. „ „ * „ „ „ kamatozó kötvények 65 évre 100 frkonként... „ „ , „ , » egyesület 100 kor. n. é. nyereménykötvények.. „ „ ’ „ „ egyesület 100 kor. n. é. nyer.-kötv" nyer.-jegyei Prämien-Scheine Pesti magyar kereskedelmi bank ...............................................frtban v. kor. Pester Ungarisch sche Staatska 100, 500, 1000 10,000 Goldgu frei, für je 5( ung. Renteiw » ff Währung, steu r » das eiserne v. J. 1870, 1 v. J. 1870, sche Schankr dentlastungs-< sche Grundei geder Prämie sche Stao rfreie Krönen rfreie Kronen e in Noten F e in Silber, rfrei in Gold Währung. 860 zu 500 fl 860 zu 100 f 864 zu 100 f 864 zu 50 f entlieht für Bosnien u vinische Eise vinische Eise pt- und Resic 3t- und Resic pt- und Resic anische Anlei inleihe v. J. : inleihe v. J. 1 glichen Freisl ies-Begathal-' Hefe un i Budapesti parcasse Acti parcasse Acti ester Hauptsl »ester Hauptst Eisengiesserei ank Akt.-Ges dit-lnstitut füi » n n tt t> ff n » r- und Renten h n 0 p n tt iengesellschat meine Sparcas ff ff Metallurgische encredit-Instit tt n u » eisenbahn-Öt n » thenbank ... 50ji » BÖjl 50j« 65)’ Pfa Cor Gor „ Cor „ Coi „ Cor Prä „ mit der 4%igen der 4°/oigen U bank Prämier bank Prämier der 3%igen bank converti bank Prämien mpte- und W tt 0 ff » es-Central-Sp tt tt » f) enbank ung. tt n 0 tt tf » n 'reditgenossen t) ngarische Ba Jngarische Ba sche I. Spare U tt tt » t» tt tt tt tt » der Pester V e Connnerciat tt n a tt tt » n für Elektr. i Hy#f/ f äsenscheine, steuerfrei Em. 1910... ..................... Goldg. Nominal, steuerfrei fiir je 50 Goldgulden Iden Nominal, steuerfrei, für je 50 Goldgulden Goldgulden ... ... ... ........ . pr. Medio Okt. Anleihe Schuldverschreibungen.. ... .. ... ... ... „ pr. Ultimo Okt. erfrei ... ........................................................... ...................................... pr. Medio Okt. ................................... pr. Ultimo Okt. Thor in Gold, steuerfrei. ... ............. ... ... ... 00 fl. St., 100 fl. = 200 K _______________ 50 fl. St., 50 fl. == 100 K ____________ . egal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei ... ... ... Obligationen, steuerfrei ... ... ... ... ... ... ... ... ltlastungs-Obligationen, steuerfrei... ... ... ... ... n-Anlehen, steuerfrei, 100 fl. = 300 K . . ... _ itsschuld. rente Jänner—Juli ___ ... ... .... ... _________ rente Mai—November ... ... ... . ... ... ... ... eber—August..............„ ... ... ... ... ... — ... ipril—Oktober.. ... ........ ................. ... ... ... für je 50 Goldgulden ... ... ... ... ... ....... . ... . ö. W. = 1000 K ________ ______________ . ö. W. = 200 K ___ ____ ____ _______ . ö. W. = 200 K .. ________ ... _______ . ö. W. = 100 K ___________ ____ ... . ? Anlehen. nbahn Landes-Anlehen v. J. 1898.. ........ ... ... nbahn Landes-Anlehen v. J. 1902 ._ ... ............. enzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1897............ enzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1903.. ... ... enzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1911 ____ he ... ... ... ... — ... ... ... — ... ... ... ... ... 906 für 100 K _______________ .. ... ... ... 906 für 100 K _______ . ... pr. Ultimo Okt. adt Pozsony _______________ _____________ kVasserre^ulirungs-Gesellschaft.. ... ... ... ... ... ,d Schuldverschreibungen. r Anstalten. engesellschaft... ...... ... ........ ........ ... ... ... engesellschaft .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ädtische Sparcasse ... ........ in Guld. o. Kron. ädtische Sparcasse ._ ..... ... ... _______ ... ... Actiengesellschaft Schuldverschreibungen ____ 65jähr. verzinsliche Obligationen ___________ Kleingrundbesitzer 34jähr.__. in Guld. o. Kron. „ 50Väjähr.__......... ................. „ SO’/sjähr. in Guld. o. Kron. „ 65V8jähr. Obligat................ 65 Vaj ähr ............................. bank A.-G. Weinbau-Obligationen ________ ... „ Eisenbahn-Renten-Obligationen....... „ Rentenscheine 102% Rückzahlung.. „ Pfandbriefe.. ............................... t Schuldverschreibungen 30jähr. 105% Rückzahl. ;sa Actiengesellschaft SOjähr. ... ____ _______ „ . 65jähr. ... ... ... _______ „ 65jähr. Serie A. ... ... ... Fabr. A.-G. Schuldverschreib. 32jähr. ... ... ... ut 41jähr.... ............. ... ... ... ... ...in Gulden 50jähr ................... ... ... ........................... 63jähr ......... ............... ... ... — -.......... Regulirung und Bodenam. in Guld. o. Kron. ligationen 50Vsjähr .............. ... . .in Gulden „ 50jähr ____ ... _________in Gulden „ 50jähr. 105% Rückzahlung. ............. ..................................................... ...in Gulden ihr................................................ ..................... ............................................................in Gulden Ihr. Serie 1 ............................ ...................... Ihr....................................................................... ndbriefe 50jähr. für 500 Francs ....................... n.-Schuldv. 50jähr. ........................................... n.-Schuldv. SOjähr ......... ..................in Gulden n.-Schuldv. 50jähr. 110% ... .............in Gulden n.-Schuldv. 50jähr. ... --------------------- -----­n.-Schuldv. 60jähr. Serie 1 und 2 für 100 Fr.... mien-Obligationen ....................... ...in Gulden österreichischer Ueberstempelung ...in Gulden Ung. Hypothb. Prämien-Oblig--------------------­ng. Hypothb. Prämien-Obl. mit österr. Überstemp. i-Obligat. 200 K Stücke .................. ............. i-Obligat. 2000 K Stücke .................................. LIng. Hypothekenbank Prämien-Obligationen ___ rte Präm.-Obl. 100 K .......................................-Obiig. 100 K.. ................................................. echslerbank 50jähr. Serie A ............................. „ 65jähr. Serie B ............................. „ 65jähr. Serie C, CII ........................ „ 65jähr. Serie D ....... ..................... „ 50jähr. Serie E für 100 Francs ____ „ Communal-Schuldverschreibung ... arcasse 40jähr .....................................in Guiden 50jähr .................................................... „ 50jähr. Serie A, B ................................. „ 50jähr. Serie C ....................... ... ........ „ Kommunal- und Eisenbahn-Obligationen Sparcassen 6—21. Emission ............................ ” Serie A für ÍÖÖ Francs ............. „ Communal-Obligationen 60jähr ....... „ Communal-Obligationen .................. „ Communal-Schuldverschreibung 70j. „ Communal-Schuldverschreibung 70). „ Com.-Obligationen 55j. 103% Rückz. schafts-Schuldverschreibungen. .......................... nk 50jähr .............. .............in österr. Währung lk 50jähr .............................in Kronenwährung. asse, Communal-Schuldverschreibungen ___ . Communal-Schuldverschreibungen 65jähr.. Communal-Schuldverschreibungen in Guld. Pfandbriefe 50jähr ........................ ........ Pfandbriefe ............................................... verzinsl. Obiig. 65jähr. für 100 Francs .. Präm.-Obligationen 100 KNom. ............. aterländ. I. Sparc. Präm.-Obligat. 100 K Nom. bank ... ............. ........... in Guld. o. Kron. 4Vs 4 4 4 4 4 3»/* ' 4 4 4 3 4*/s 4 4 4 4 4 42/10 42/io 4 4 4 4 4' 4Va 4V* 4 4 4 4 5 5 4 4 4*/a 4Ví 4i/a 4 41/a 41/a 5 5 41/a 41/4 4 4 4 4i/a 41/s 5 4 4 41/a 41/a 4 4 31/a 4 41/a 4 4 41/a 41/a 4 4 4 4 4 41/a 4 4 4 31/a 4 4 3 3 4 4 41/a 41/í! 4 41/2 41/a 41/2 4 4 41/a 41/a 4 41/2 4i /a 4 41/2 4 4 41/2 41/4 4 4 41/a 4 4 41/2 4 4 41/2 4 41/í 41/2 41/2 4 4 3V2 4 41/2 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 szept. 1 1911 szept. 1 1911 jul. 1 1911 jun. 1 1911 jun. 1 1911 jun. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 okt. 1 1911 jul. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 szept. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 okt. 1 1911 jul. 1 1911 szept. 1 1911 jul. 1 1911 máj. 1 1911 jul. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 jun. 1 1911 okt. 1 1911 aug. I 1911 máj. 1 ‘1911 máj. 1 1911 má. 1 1911 máj. 1 1911 szept. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 jun. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 aug. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 aug. 1 1911 aug. 1 1911 jul. 2 1911 máj. 1 1911 jul. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 okt. 1 1911 máj. 1 1911 jul. 1 1911 szept. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 aug. 1 1911 szept. 1 1911 aug. 1 1911 aug. t 1911 aug. 1 1911 jul. 1 1911 jun. 1 1911 jun. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 szept. 1 1911 jul. 1 1911 jul. 1 1911 okt. 1 1911 szept. 1 1911 szept. 1 1911 jun. 1 1911 okt. 1 1911 máj. 1 1911 szept. 1 1911 jul. ■ 1 1911 márc. 31 1911 máj. 1 1911 máj. 1 1911 aug. 1 1911 aug. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 jun. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 szept. 1 1911 szept. 1 1911 jul. 1 19i l aug. 1 1911 aug. 1 1911 szept. 1 1911 okt. 1 1911 okt. 1 1911 okt, 1 1911 okt. 1 1911 okt 1 1911 jul. 15 1911 máj. 1 99 85 90 30 100 ­• 99 90 HO 50 110 50 90 20 90 20 79 75 90 35 90 35 76 — 216 — 216 — 99 — 91 — 92 50 155 — 91 75 91 75 94 75 94 75 tl4 75 91 75 157 — 210 - 303 - 303 — 91 — 98 80 98 80 91 10 90 25 86 65 103 — 103 ­91 50 93 — 98 25 92 50 98 — 91 25 99 40 97 50 101 50 101 50 97 40 92 50 92 — 95 — 91 — 98 — 98 — 98 75 92 — 92 — 99 — 99 — 97 75 92 90 82 25 91 75 98 — 91 — 91 75 99 — 99 — 92 - 92 — 92 — 92 — 98 75 92 — 99 50 92 — 121 — 123 — 40 - 43 — HO - 108 — 38 — 153 — 121 — 92 — 92 — 98 75 98 75 97 50 98 25 98 25 91 ­90 50 99 — 98 25 92 50 98 50 92 50 97 50 92 50 94 — 99 — 98 40 98 — 98 ­98 75 91 75 91 50 99 50 92 50 U7 - 50 — 99 — 91 25 98 50 98 50 102 50 91 50 92 25 97 50 100 40 11t — 111 — 90 60 90 40 80 25 90 75 90 55 77 — 220 — 220 — 100 ­92 — 93 50 160 — 92 25 92 25 95 25 95 25 115 25 92 25 163 — 215 — 309 — 309 ­92 — 99 80 99 80 92 10 91 25 87 15 104 — 104 — 92 50 94 — 99 25 93 50 99 — 92 25 100 40 98 50 102 50 102 50 98 40 93 50 93 — 96 — 92 — 99 — 99 — 99 75 93 — 93 — 100 ­100 — 98 75 93 90 83 25 92 75 99 - 92 ­92 75 100 — 100 — 93 — 93 — 93 - 93 — 99 75 qq — 100 50 93 — 124 - 126 — 43 - 46 - 112 - 110 - 42 — 155 — 123 — 93 - 93 — 99 75 99 75 98 50 99 25 99 25 92 ­91 50 100 ­99 25 93 50 99 50 93 50 98 50 93 50 95 — 100 ­99 40 99 — 99 — 99 75 92 75 92 50 100 50 93 50 119 — 55 — 100 — 92 25 99 50 99 50 103 50 92 50 93 25 98 50 99 80 110 50 110 50 90 20 90 20 79 75 90 35 90 35 76 — 216 - 216 — 99 — 91 — 92 50 155 ­91 75 91 75 94 75 94 75 114 75 91 75 157 - 210 - 303 — 303 ­91 — 98 80 08 80 91 10 90 50 86 65 103 - 103 ­91 50 93 ­98 25 92 50 97 50 91 25 99 40 97 50 101 50 101 50 97 40 92 50 92 ­95 — 91 ­98 — 98 — 98 75 92 — 92 — 99 — 99 — 97 75 92 90 82 25 91 75 98 — 91 — 91 75 99 — 99 — 92 - 92 — 9í — 92 ­98 75 92 — 99 50 92 — 121 ­123 - 40 - 43 — 110 - 108 — 38 — 153 — 121 - 92 — 92 - 98 75 98 75 97 50 98 25 98 25 91 — 90 50 99 - 98 25 92 50 98 50 92 50 97 50 92 50 94 — 99 — 98 40 97 75 98 ­98 75 91 75 91 50 99 50 92 50 117 — 50 — 99 — 91 25 98 50 98 50 102 50 91 50 92 25 97 50 100 30 111 — 111 - 90 60 90 40 80 25 90 75 90 55 77 ­a20 — 220 — 100 ­92 — 93 50 160 — 92 25 92 25 95 25 95 25 115 25 92 25 163 — 215 - 309 - 309 ­92 — 99 80 99 80 92 10 91 50 87 15 104 — 104 ­92 50 94 ­99 25 93 50 98 50 92 25 100 40 98 50 102 50 102 50 98 40 93 50 93 — 96 ­92 — 99 — 99 — 99 75 93 - 93 — 100 — 100 ­98 75 93 90 83 25 92 75 99 — 92 — 92 75 100 - 100 — 93 — 93 — 93 - 93 ­99 75 >«« 93 ­124 — 126 — 43 - 46 — 112 - 110 - 42 - 155 — 123 — _ 93 — 93 — 99 75 99 75 98 50 99 25 99 25 92 — 91 50 100 - 99 25 93 50 99 50 93 50 98 50 93 50 95 — 100 — 99 40 98 75 99 — 99 75 92 75 92 50 100 50 93 50 119 ­55 — 100 — 92 25 99 50 99 50 103 50 92 50 93 25 98 50 ’ * » 1 járadékjegy .................................................... ' ” „ . „ községi kötvény 50Vä évre. ........................... „ a a „ „ községi kötvény visszafizetés 110% ... frtban „ „ „ „ » » községi kötvény 60 évre ............................ „ „ „ „ „ községi kötvény visszafizetés 105% ............. „ „ , „ községi kötvény 75 évre 100 frkonként ........ „ „ n „ községi kötvény 75 évre 100 frkonként ...... „ „ Részvénytársaság villamos és közieked. vállalatok számára kölcsön-kötelezvéuy Aktiengesellschaf Rentenschein .................................................. Communal-Obligationen 50Väjähr....... ........... Communal-Obligationen Rückz. 110% in Guld. Communal-Obligationen 60jähr. ... ........ ... Communal-Obligationen Rückzahlung 105%. Communal-Obligationen 75jähr. für 100 Francs Communal-Obligationen 75jähr. für 100 Francs ind Verkehrsunternehm. Schuldverschreibung 1 Gulden ö. W. = K ü.— I 1 Goldgu.u... == K 2.40 I 1 Franc-----= K — .96 1 fl. C.-Münze = K 2.10 | 1 D. R.-Mark.. = K 1.18 | 1 Ital. Lire... = K—.96 1 Pf. Sterline . = K 24.— ÁTSZÁMÍTÁS i forint o. é. — K 2.— I i arany forint == K 2.40 I 1 trank ... = K —.96 1 forint p. p. = K 2.10 | 1 n. b. márka == K 1.18 | 1 olasz lira = K —.96 1 font sterling = K 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom