A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1911, április-június (48. évfolyam, 75-145. szám)

1911-04-01 / 75. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. # 1. „Tiszavidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jásx-Nagykun Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „Fqjérmegyel bumm“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának ■ mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 3. „PesMdékl boa»“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a Mai, pomázl és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 4. „Bánafcgt buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt biuák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai bau“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — i dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett $0 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termed hasonnemü árpák Magának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Donántnll árpa" alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva ét az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett ## Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya" alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bau, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, OömOr és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt horgonya. „Cntl burgonya" alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Hevett, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya" alatt értetik a SAcs-Medros, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temet és Krusö- Szfirénv megy*lebe» termdt burgonya. „ErMtyi Swnor.y»“ alatt értetik a Királyhágómul! Iw*»»»*». :)(: 1. Unter „Th»tssweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, weicner hinsichtlich i ypus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entsptitnt und weicher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Wellen Com. F«Jér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des Im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis. Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz M Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen" Ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des In den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher hn genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebietnn geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. #) 1. Unter „Thoissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten flerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiet» oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste" ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Din chschnitte der in den Comitaten rechts det Theiss und im Comitate Nógríd gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdannbische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. ## Kartofteln. Unter „Transdanubische Kartoffeln*' sind die in den elf Comitaten jenseits vier Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Comitate;! Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Puster Kartuffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zj verstehen. Unter „Banater Kartoffeln" sind die iri den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szőrény geernteten Kartoffeln zu verstehen Unter .^isbsnbürqer Kartoffeln" sind die in den Comitalen Im»«** At» KirilvfcirfS ?e*rnt»ten KjirtoffHn zu vemtehen XLVIII. évfolyam. Budapest, 1911. április 1. (szombat.) 75. szám. Időjárás 1 szétJ_ schön Witterung ) szep scnon Vízállás reggel 7 órakor \ , „,)r Wasserstand 7 Uhr Früh J + cm­Hőmérő reggel 7 órakor \ i io r Thermometer 7 Uhr Früh J ' Légsúlymérő reggel 7 órakor i 77n Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve................. K 28.— Házhoz hordva ............. , 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre .......... ...........„ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAÄREN- UND EFFECTEH-BÖRSE Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ..........................K 28.— Ins Haus gestellt............„ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich .................„ 36.— Für das Ausland ............. „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt ^ i ÁfŰtŐZSClC ___ WctaT€>TtbÖTS€ Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános ' ’ sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. |a Gabonaiiemííek. — Getreide. welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tói—K.-ig. a) Készáru. — Effective Waare. Preise netto Casse per 100 Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 * 75 re 77 78 79 80 81 83 /Tiszavidéki... ... ... ... ... Theiss... ... ... ... ... ... ... i Fejérmegyei ..................... Com. Fejér ....................... * {Pestvidéki _______ ... ... Pester Boden____ ____ ... Bánsági... ............ ....... Banater .................. ........ 1 Bácskai_______ _______ Bácskaer ____ ____ ____ Szerb . ... ... ____ ____ Serbischer.. ... ... _______ Román _______ _______ ... Rumänischer____________ Bolgár _________________ Bulgarischer ... _________-----­—^ —-----­-----­-----­-----­23 35 23 20 23 30 23 20 23 30 23 60 23 40 23 45 23 40 23 55 23 50 23 35 23 35 23 30 23 45 23 80 23 60 23 70 23 55 23 75 23 70 23 55 23 60 23 60 23 70 23 95 23 75 23 90 23 80 23 90 23 90 23 75 23 80 23 7o 24 20 24 — 24 10 24 15 24 — 23 80 23 85 24 30 24 10 24 20-----­-----­-----­-----­Rozs — Roggen ........................ Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und. Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer .. ... ... ............. Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ... ____ ... ... Prima .............. ... ... Középminőségű ............. Mittel ............ ... ........ 16 55 16 40 16 65 16 50 Elsőrendű ... ................ . Prima....... ... ... ............. Középminőségü ................. Mittel....... ....................... 17 80 17 40 18 30 17 70 Árpa — Oerste .. ... ... ... ... /Takarmány, elsőrendű ... Futter, Prima ................. \ „ másodrendű... „ Sekunda ................. ^{Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss... ... ... ... 1 » felsőmagyar... „ Oberungar ............. V „ dunántúli J ... „ Transdanub ........... 16 50 15 90 17 — 16 40 Tengeri — Mais.. ... ... .... ... Román v. bolgár ............ Rumän. o. bulgar............... Szerb.. ... ... ............. ... Serbisch... ... ... ... ... ... Cinquantin ............. ........ Cinquantin ____ ... ........ Fehér.. ... ... ... ............. Weisser............................ 11 60 11 75 Köles — Hirse ....... ... ... ... b) H, atáridöre. Repce — Reps ........... ... . — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps .. ............ ........ Réparepce ........ ............. Rübsen ... ............ ........-----­-----­Határidő — Termin Délutáni 1 Va óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeesü árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis /Va Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 Va órakor Kurs /Va Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen... ... ... ... ... ...-----­— — Buza — Weizen ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... 1911 április 1911 május 1911 októbe ... _______ April ... ... ... ... ____ Mai . ........... 23 36 23 42 23 30 23 36 ........ 22 94 22 98 22 92 22 98 .. „ 21 56 21 52 21 64 21 54 21 66 23 34 22 94 21 64 23 36 22 96 21 66 39 19 ....................................................... r ____ _____ Oktober _______ _____ Rozs — Roggen 1911 április \pril Mai 16 88 16 90 16 72 16 68 16 30 16 70 16 32 .. .. 99 99 .............—.................................... 1911 október .................. Oktober ... ____ ... ... 16 26 16 22 16 34 Tengeri — Mais 1911 május 1911 tlllilis Mai 11 28 11 26 11 36 . ... 11 64 11 66 11 62 11 70 _ 11 32 11 66 11 34 11 68 Inli Zab — Hafer... ... ... ............. . ... ... ... ... ... 1911 április 1911 máin« April Mai 17 36 17 44 17 42 17 38 14 54 17 40 14 56 17 24 17 28 . 14 56 14 58 9 9 99 ......................- -................................. 1911 október... ............. Oktober ........ ... ... ... 14 52 14 56 _____________________ ____________ ____ ___________ ____ ______­Káposztarepce — Kohlreps ... ... ... ... ... ... c) Határidőre. Fe Terminwaare. In ge 1911 augusztus ............. Augusl lmondott árukban előfordult kö kündigter Waare vorgefallene S 27 30 27 50 tések. chlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquidationskurse. Magyar buza ____ Ung. Weizen ............. Rozs ... ____ ... ... Roggen ................ . • Zab.. Hafer ____________ Magyar buza ____ Ung. Weizen ............. ■-----­Rozs ____________ 16 68 Zab .......................... Hafer ... ... ............. 17 38 Buza ... ............ ... Weizen... .................. Arak készpénzben 10 9 kilogramm« Tengeri ... ... ... ... Mais ... ... ... ... ... inként. Káposztarepce ... Kohlreps ................. II. Bu zakorpa. Buza ............. _. ... Weizen ....................... — Weizenkleie. 23 34 Tengeri .................. Mais .............— ... Preis Káposztarepce ... Kohlreps ................... i netto Casse per 1UO kh ogramm. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis 10 10 9 70 10 30 9 90 10 20 9 70 10 40 9 90 Mai ... . ...................... Árak készpénzben 100 kilogrammonként. III. Burgonya, készárú. ­Kartoffeln, effßktiVß Waare. Preise netto Casse per IOO Kilogramm. Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Filr menschliche Nahrung dienende, Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer ... .......... ... ... Erdélyi — Siebenbürger ... ... ... ... Bánsági — Banater... ___________ Pesti — Pester ... .................. ........ Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Pro Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer _________ ____ Erdélyi — Siebenbürger ................. Bánsági — Banater........ .................., Pesti — Pester ............ .................. ducte. Fehér — We/'ss | Rózsa — Rosa Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 60—4 8C 5 00—5 20 4 6C—4 80 4 50—4 70 4 80—5 00 11 5 40—5 60 5 40—5 60 5 40-5 60 5 40—5 60 5 60—5 80 F. Különféle 6 40- 6 60 6 80—7 00 6 00—6 20 6 40—6 60 i terménye 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20-4 80 4 20—4 80 — — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare F™Ä,hÄara‘“>^-“ Disznózsír.. ........ Schweinefett ... ... Buda Vidék pesti ____________________ Budapester __________________ i ... Landfett ... ... ... ... ............ ... 156 — 157 —-----­-----­-----­100 kgr.-ként Szalonna ............. Speck ...................... Magyar légenszáritott vidéki ____ Landspeck, ung. luftgetrocknet___ Városi légenszáritott 4 drbos... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig „ „ .3 „ ... ... „ „ „ Füstölt .......... ... .......... ... ... Geräuchert. ... ... ... ... ... ... ... 146 - 151 ­147 ­152 ­-----­-----­-----­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Árfolyam — Kurs • K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische 75 dar 85 100 120 130 darabsz 75stückige 85 , 100 „ 120 „ 130 ohne Garant ... —-----­-----­-----­Sz Ffl Iva aumen. „ - -- -- -- -- -- -­ámért való felelősség nélkül ie der Stückzahl.. ... Hordóval együtt, tiszta súlyban lnn. Inclusive Fass, netto Gewicht Szilvaiz .. ... ... ... Pflaumenmus ........ 1910. é\ 39 — 40 — 33 — 34 — 100 kg.-ként ¥. Hajózási fuvardíj E Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ............. Kleesaaten ............. Budapestre az 19 i Lucerna, magyar 1910. évi ... Luzerner, ungarische 1910 ........ Lóhere, aprószemü 1910. évi ... Rothklee, kleinkörnig 1910 ........ „ középszemű 1910. évi _ „ mittelkörnig 1910 ........ „ nagyszemű 1910. évi ... „ grobkörnig 1910 ........ 11. évi március 20-tól 25-ig előfordult kötések alapján. — Schi A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb — Nach Gyó fsfracht nach t sätze verstehen sich per 100 r ist der Frachtsatz um 24 146 — 116 - 124 — 132 — iudapes Kilogramm Heller höher 190 — 124 — 134 — 146 — t auf Grund nclusive Assec der vom 20. bis 25. uranz. März 1911 vot± Frac befallenen SchlL htsätze von Hel isse : ler—bis Heller Pancsováról Újvidékről 60—68 59—62 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 51—54 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 79—82 Szegedről 65—68 Zentárói 63—66 Titelről Mitroviczáról 61—64 79—82 Temesvárról Nagybecskerekről 93—96 65—68 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten. oT »4 10 e» fl Xi cs tó »4 9 Ö ■3 § I s 00 a 5 > 1 I s I 3 s 03 CD e T3 fr« s a a e 55 6 'O a Á ö 3­B « 03 I i a 1 c qg Q) » K . 11 23 S ® * ss 11 •“■C iää S» li is ll — © Sí bc;2 a sg •Ö £ 12 N ^5 « §■§ 1 8 .2 "ö t s . 3 ^ 'O 2 ’S cä oj 0*3 Is rt <§ 1 * * Ö 21 :© B & W is 0 Xi rt <5 M £ 1 2 ■3 •*! S § | I <B t­■*» a 'S •3 a ■? »—( co ec 0 1 a s a. rt SO H >> &C V I u, 0 1 >• 'S < i i ’S S k

Next

/
Oldalképek
Tartalom