A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1911, január-március (48. évfolyam, 2-74. szám)

1911-01-03 / 2. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA ♦ I. „Tiszavidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Já«z-Nagykui> Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „F^j érni egyel buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 3. „Pestvldéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — ■ Mai, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák Magának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. #) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros is a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termed hasonnemü árpák Magának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos t*irületeken termett. 3. „Dunántúli árpa" alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ## Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsímagyarortzágl burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bau, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, GBmör és Kis-Hont Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bác*-Bodrog, Békés, Csongrád. Arad, Torontál, Temes és Krassó-SzOrény megyékben termelt burgonya. „EráAlyl burgonya“ alatt értetik a Királyhágómul; wray&frea tsranH öBra*a«3. # 1. Unter „Tlieissweizen“ ist solcher Weizen zu verstellen, welcher mnsicntlicn Typus acn Durcliichnme des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspucn! und weicher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar- gebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebietnn geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen" ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-BodroJ — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. #) 1. Unter „Tiieissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem - Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und weiche im genannten Gebiet« oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Olserungariselie Gerste“ ist solche Gerste zu verstellen, welche hinsichtlich Typus dem Duichschnitte der in den Comitaten rechts dei Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete odei in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubiaciie Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen l heile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartonéin. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits jier Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu vers eilen. Unter „Poster Kartoffel i“ sind die in den Comitaien Pest-PiiisSolt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zj verstehen. Uniei ,.Ba atur Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés. Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten (Kartoffeln zu verstehen. Unter „Slsbenbiirjar Kurtoffeln“ sind die in den Comita es> ie-sscits icf KirálvUáao «ernteten Kartoffeln zu verstehen. XLVIII. évfolyam. Budapest, I9ii. január 3. (kedd.) 2. szám. Vízállás reggel 7 órakor | , Wasserstand 7 Uhr Früh j ' Hőmérő reggel 7 órakor 1 , . r Thermometer 7 Uhr Früh J ‘ Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7ß, Barometer um 7 Uhr Früh / lb > mm Előfizetési árak évenkint: a tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve ..........._ K 28.— Házhoz hordva ... ........... 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ... ... ... ... ... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEH-BORSE Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse. ____ ____ K 28.— Ins Haus gestellt... ....... „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich ................. „ 36.— Für das Ausland... ____ „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt / /‘ f ‘ t /a \ ___Waí!ijhfimP Die preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általáncf.lf ./f . «PSSWÄSISe* » w UUt VtlUU/ ÄC. sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. ,***—•‘vtf-^ ^ GalbonanesnŰek ______ Getreide welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. f £ aj Készáru. — Effective Waare. V? 7tl Preise netto Casse per tOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 T© 77 7S 79 80 SÍ 83 .Tiszavidéki ... ... 1 Fejérmegyei... X < Pestvidéki ____ Bánsági ............. 1 Bácskai ... ... ... Synrh Theiss Com. Fejé Pester Bot Banater Bácskaer Serbischer Rumänisch Bulgarisch« ....................... len... ... ... ... ...-----­-----­-----­-----­-----­-----­21 95 21 80 21 90 21 80 21 90 22 30 1 22 10 22 10 22 10 22 25 22 20 22 05 22 05 22 — 22 15 22 60 22 40 22 50 22 35 22 50 22 40 22 20 22 25 22 25 22 40 22 70 22 50 22 60 22 50 22 70 22 50 22 35 22 40 22 35 22 75 22 60 22 65 22 70 22 60 22 40 22 45 22 85 22 65 22 75-----­-----­-----­-----­Román... ... ... ............ ... Bolgár ........ ....................... er ____ _______ ;r ........................ — —-----­■-----­-----­— —-----­-----­-----­-----­-----­-----­-----­-----­-----* Rozs — Itoggen ...... ............. Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs “<ab — Hafer .. ... ... ... ........ Származás, nem és minőség1 Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tó! — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ... ... ... ... ... Prima ....... Középminőségű ............. Mittel ................. 15 30 15 15 15 40 15 25 Elsőrendű ... ................. Prima.. ... ... ................... Középminőségü ................. Mittel....... ........ ............. 17 10 16 70 17 50 17 — Árpa — Gerste ... ... ... ... /Takarmány, elsőrendű ... Futter, Prima .. .. ____ 1 „ másodrendű. . „ Sekunda.. .......... >K<Sörfőzésre, -tiszavidéki ... Brauer, Theiss _ ... ... ... 1 „ felsőmagyar... „ Oberungar. ............ ' „ dunántúli ....... „ Transdanub........... 15 — U 50 lő 50 14 90-rengeri — Mais . ... ... ... ... Magyar, új ... ... ... ___ Ungar., neu... _______ ... Román v. bolgár ... ____ Rumän. o. bulgar.............. Szerb .. ............................ . Serbisch____ ... _______ Cinquantin ... ... ____ ... Cinquantin ... ... ............. Fehér ................................ Weisser_______________ 10 30 10 70 Köles — Hirse ... ............. e_ . b) H atáridöre. — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps___ __________ Réparepce ........ ........... Rübsen ......... ........ ...-----­-----­Határidő — Termin Délutáni 1 Va óráig ;; legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis /Va Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 Va órakor Kurs / Va Uhr pénz — Geld árú — Waan Magyar buza — Ung. Weizen... ............. _ _ _ — Buza — Weizen ... ................... 1911 április 1911 máius April Mai . 22 14 1-2 12 22 22 22 12 22 20 22 18 22 02 21 24 22 20 22 04 2J 26 ii » ... .. ­.......................................... 22 00 22 04 21 96 22 04 ii » ............................. ­....................... 1911 október ____ ... ... Oktober ... ____ ... ... 21 22 21 20 21 26 21 18 21 26 Rozs — Itoggen... ... ........................ 1911 április 1911 októbe r ....... ... .. April Oktob* ;r 15 64 15 60.. ........­15 50 15 52 ......... ........................................................-..............................-................ ............ 15 58 15 60 ff 99 .....................................................­_ _ ___ _ _ _ _ _ ____ _ .................................................................................................. Tengeri — Mais... _. .......... ... . ff 99 ............................. — ­................. 1911 május ... ... ... .. Vlai__ .......... ... ... ... 11 18 1t 20 11 14 11 18 ............ ..................................................................................................................... 11 16 11 18 ff 99 ­...................................................... Zab — Hafer... ... 1911 április 1911 októbe April Oktohf 16 84 16 86 16 80 16 80 16 82 ii » - ... ... ............ ............................. r - _ __ >r . ........... ii » .......................-.................................. Káposztarepce — Kohlre T ps ... __________ ... 19 J1 augusztus _______ August lmondott árukban előfordult kö kündigtet■ Waare vorgefallene Sí 27 ­27 20 í) Határidőre. Fe erminwaare. In ge lések. zhlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquidationsleurse. Magyar buza .. ... Ung. Weizen ............. Rozs ... ... ... ... Koggen ... ... ... ... Zab _______ Hafer ... ... ... ........ Magyar buza ... ... Ung. Weizen .............-----­Rozs ... ... ... ... ... Roggen ... ... ... ...-----­Zab _________ ____ Hafer ... .................-----­Buza ... ... . Weizen:.. Arak készpénzben 10 O kilogramm« Tengeri ... ... ... ... Mais ................. inként. Káposztarepce .... Sohlrep.i ... ...... ... II. Bu i h zakorpa. ­Buza ... ................... — Weizenkleie. Tengeri ............. Mais ............. — _ Preis Káposztarepce ... Kohlreps .......... ... e"netto Casse per IOO Kil ogramm. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von | K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ............. Prompte Lieferung______ 1911 január—május . .. lanu ar—Mai ... 8 — i 8 20 ’e 8 50 8 70 8 70 8 90 8 20 — Kartofi 8 40 ?eln, effektix ............ Árak készpénzben 100 kilogrammonként. xx III. Burgonya, készárú. WQare- Preise nett0 Casi e per lOO Kilogramm. Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ________________ Erdélyi — Siebenbürger ...... ............ Bánsági — Banater ............. ........ ... Pesti — Pester __________________ Fehér — Weiss Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Prot Dunántúli — Transdanubische ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... ... ... ... ........ Erdélyi — Siebenbürger ................... Bánsági — Banater... ... ... ... ... ... Pesti — Pester .................................. ’iucte. Fehér — We/ss | Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 20—4 40 4 40—4 60 4 20—4 40 4 40—4 60 4 40—4 60 11 4 60—4 80 4 80—5 00 4 60-4 80 4 60—4 80 4 80—5 00 I. Különféle 7 20- 7 40 7 80-8 00 7 20-7 40 7 80—8 00 terménye! 3 80—4 40 4 20—4 40 3 80—4 20 3 20-4 00 3 80—4 00 — 1 Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség1 Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare Ingyen hordó lnn , __, , , Franco Fass, netto Tara kgr.-ként Disznózsír ... ..... Schweinefett .. Budapesti.__ ... ... ... ... ............. Budapester ... ... ... ... ... ... ... Vidéki__________ __________ ... Landfett ............ ... ... ... ...... 169 — 170 — — —-----­-----­100 kgr.-ként Szalonna ... ... ... Speck .. ... ........ ... Magyar légenszáritott vidéki ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet. ... Városi légenszáritott 4 drbos ____ Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig n n ° v — — n n u » Füstölt....... ................................... Geräuchert. ... ... ... __________ — _ — _ — — — 147 - 149 ­148 - 150 ­-----­-----­-----­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Árfolyam — Kurs K-tól — von I K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische 75 dar 85 100 120 130 darabsz abos 75stückige 85 „ 100 „ 120 „ L30 „ Dhne Garan-----­-----­63 — 62 — 59 — 56 — 64 — 63 - 60 - 57 — Sz ilva » -- -- -- -- -- -- -­aumen. ... ... ... ámért való felelősség nélkül :ie der Stückzahl.. ... — — — — — — — — Hordóval együtt, tiszta súlyban 1 nft , Inclusive Fass, netto Gewicht g' Szilvaiz------------- j lq.0 , Pflaumenmus ........ j i-----­-----­38 — 39 ­100 kg.-kénf ! M. Hajózási fuvardíj Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ... ........ Kleesaaten... ._ ... Budapestre az Lucerna, magyar 1910. évi ... Luzerner, ungarische 1910 ........ Lóhere, aprószemű 1910. évi ... Rothklee, kleinkörnig 1910 ........ „ középszemű 1910. évi ... „ mittelkörnig 1910 ____ „ nagyszemű 1910. évi ... „ grobkörnig 1910 ... . 1910. évi december 27-től 31-ig előfordult kötések alapján. — Sei A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach Gi .................................. I 146 — .................................. ! 116 — ____ ...•_________ 1 124 — .................................. 1 132 — liffsfracht nach Budai sätze verstehen sich per 100 Kilogramm / !<>r ist der Frachtsatz um 24 Heller höh 190 — I.. ......................... 124 — 1 _______ ... ........ 134 — I ... .................. 146 — | ............................. )PSt auf Grund der vom 27. bis nclusive Assecuranz. er. 31. Dezember [Frac 1910 vorgefalle htsütze von Hel neri Schlüsse ler—bis Heller Pancsováról 77—80 Újvidékről 69—72 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 53—56 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 93—96 Szegedről 79—82 Zentárói 77—80 Titelről Mitroviczáról 73—76 91—94 Temesvárról Nagybecskerekről 109—112 77—80 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dein Börsenrathe zw unterbreiten. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom