A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1910, október-december (47. évfolyam, 220-283. szám)

1910-10-01 / 220. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. # 1. „Tiszavidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint JáM-Nagykui. Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „F«yénnegyei buxa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának • mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki basa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági busa" alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett #) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. »»Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termuM hasonnemű árpák Magának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos t»irületeken termett. * ^ A 3‘ *»1>,mÄntiali *rpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. a?? Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bais, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyirségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhátfóntuli «aflíyekbcn teraitút tacrconv*. áfc 1. Unter „Tlitdstiweisen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher mnsichtiicn Jypus dem Durcii.-sclmitte des iiu Comitate Békés, sowie In den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entepiicht und welcher im genannten (jebiete oder in dessen Naciiba ynT^r ^YPeizou Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wm-te. r _ .. . u 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hins.ciitlich Typus dein Dardhscnnitte des im Comitate Pest-r ins- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Poináz und Vácz ausgenommen - gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen waenuar­gebieten ^^nater weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, wclcher hinsichtlich Typus deni Durrchschnitte de» in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Natfibarijcbsetiin geerntet wurdet # 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitt# des im Comitate Baca-Boarog aie Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurae. #) 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typns dsm Durchschnitte der an dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und. welche im genannten Gebiet* oder in dessen ^ ** 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Dmciischnitte der jn den Comitaten rechts dei Theiss und im Comitate Nógrad gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genanuien Gebiete oder in dessen Nachbargebieter, geerntet wurae. 3. Unter „Transdauubisciic Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und weiche im genannten Gebiete geerntet vvun=e. áfc# Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits, fier Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. i,nter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptós Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, bzepes, aaros, Abauj-Torna, Göinör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Wyirer Katteffeln sind die in den coinita.en Szatrnár. Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilagy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu versiehe:*. Unter „Pikier Kartoffel* sind die m den ^omiuuen Pest-Pi!is-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln za verstehen. Unter ,Bas:ai«r KortoffaJsi“ sind die in den Comitaten Bacs-boartg; Bi kés Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „ßlabenhfrjjer Xartoffaln sind die m den .ComiU;ec ien»eit* des Királvháuó geernteten Kartoffeln zu verstehen. XLVII. évfolyam. Budapest, 1010. október 1. (szombat.) 220. szám. i szép — schön Witterung ) Vízállás reggel 7 órakor 1 , ,QO Wasserstand 7 Uhr Früh / "t- cm' Hőmérő reggel 7 órakor | . u c Thermometer 7 Uhr Früh J ' Légsúly mérő reggel 7 órakor 1 77„ Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenkint: rt rőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve- ... ... ... K 28.— Házhoz hordva ............. „ 32.— Postán küldve Magyaroi- szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ... ........ ... ... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WA AREN- UND EFFECTEN-BORSE Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ..........................K 28.— Ins Haus gestellt. ......... „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich ... _______ „ 38.— Für das Ausland ....... ... „ 48. — Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt j , ™fix* - í S //// ii lií'i D‘e Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános y BJTKÖSEjSíSSÍSb I » Iliit tllUißl f>(r . sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. g Oaböííjarsesfliiek CietV&ML& welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben 103 kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. aj Kés*ál»M. __Effective Waare. Preise netto Casse per IOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 71 75 7« 77 7SJ 70 SO 81 SS /Tiszavidéki ... ... ... .... ... Theiss... ... ... 1 Fejérmegyei........ .. ... ... Com. Fejér ... .. X <Pestvidéki ... ... ... ... ... Pester Boden... /Bánsági ... ... ... ... ... ... Banater ... ... . ''Bácskai ... ... ... ............ Bácskaer ... ... ... Szerb ... ... ... ... ... ... ... Serbischer.. ... ... Román... ... ... ... ... ...... Rumänischer ... ... ... ... ... Bolgár... ....... ... ... ... ... Bulgarischer ... ............. ...-----­— ­-----­-----­-----­-----­20 10 20 - 20 05 21? 10 20 10 20 50 20 40 20 45 20 45 20 50 20 20 20 10 20 15 20 20 20 20 20 60 20 50 20 55 20 55 20 60 20 30 20 20 20 25 20 30 2C 35 20 70 20 55 2C 60 20 65 20 70 20 70 20 60 20 65 20 70 20 75 21 25 21 05 21 15 21 15 21 20 20 80 20 70 20 75 20 80 21 35 21 20 21 25 21 30-----­-----­-----­Rozs — Roggen... ... ... ... S z á r m a 7. á s, n e m és minőség Árfolyam — Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs El Provenienz, Gattung und Qualität K-tól — von — bis — K-tól — von K-ig — bis sőrendű ... ... Prima 14 75 14 55 14 95 Zaií — Elsőrendű Középminőí ... ... ____ ... Prima.. ... .................... 16 10 15 80 16 50 16 10 ftozepminosegu ... ... ... Minél 14 80 >égű. ............. Mittel.. ... ... ... ... ... ... Árpa — Gerste ... ... ... ...... /Takarmány, elsőrendű k „ másodrenc >K< Sörfőzésre, tiszavidéki 1 „ felsőmagy ' „ dunántúli Fu ifi... Brc ir.. ter, Prima .. .. ____ , Sekunda.. ... . ... iuer, Theiss ____ ... ... „ Oberungar... ... ... , Transdanub. ____ 14 50 13 70 14 90 14 30 Tengeri — Mais. ... ... ... ... Magyar ... ... ____ ... ... Ungar. ... ... ... . . ... ... Román v. bolgár ............. Rumän. o. bulgar.............. Szerb ___ ... ... ... ... ... Serbisch............................. Cinquantin ... ... ... ... ... Cinquantin ... ... ............ Fehér _______ ... ... ... Weisser ... _______ ____ 11 70 11 90 Köles — Hirse ... ..... b) H afáridöre. Repce — Reps ........ ... ... ... — Terminwaare. Káposztarepce ... .. .. ... ... Kohlreps .. ... ____ ____ Réparepce ... ... .......... Rübsen ____ ... ............-----­-----­Délutáni 1 l/a óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Határidő Jet nun Reihenfolge der bis / Va Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 Va órakor Kurs IV2 Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen.. _____________ _ _ _ _ _ _-----­-----­Buza — Weizen . tt tt — — - ... ... ... ... ... ... 1910 októbe 1911 április r ... ... ... . Oktob Anril er 20 22 20 24 20 02 20 90 76 ->n 78 9,1 r,S 90 14 .... ____ ___ ______________ _____ — 20 12 20 68 20 14 20 70 70 90 66 tt tt .................. -.......-......................... Rozs — Roggen... ... 1910 októbe 1911 április r Oktob April ;r 14 80 14 68 14. 76 ... 14 72 15 42 14 74 15 44 15 38 15 4 6 ti tt Tengeri — Mais... 1910 október Oktober 11 06 11 08 1911 május ................. Mai 11 04 11 10 11 02 11 '8 ii tt --- — — ­.................— — ... ... Zab — Hafer... ................-......... 1910 októbe 1911 ánrilis r ... ... .. Oktob Anril jr 15 54 15 44 15 72 .. 16 40 16 46 16 34 .16 15 72 16 54 15 74 16 56 56 .................................... IS tt ............. -............................................ Káposztarepce — Kohlreps rdu alle _ _ _ _ c) Határidőre. Felmondott árukban előfo Terminwaare. In gekündigter Waare vorgej lt kötések. ne Schlüsse. II d) Leszámoló árfolyamok. L iquida tionakurse. Magyar buza . ... Ung. Weizen.. ......... — ­........... Rozs ... ... ... ... Roggen ... ... ... ... Zab... .......... ........... Hafer ................. ... — ............. r Magyar buza Ung. Weizen... ... ...-----­Rozs ____ ____ Roggen ........... ... 14 72 Zab ....................... Hafer ................. ... 15 72 Buza .. Tengeri ......... ... Káposztarepce Kohlreps ... ... ... ... II. Bu zakos*pa. Bűz: Weis- w l ............. ... ... 20 12 Tengeri ... ... .. ... Mais ............. — _ 11 80 Preis Káposztarepce ... Kohlreps. .................. e'netto Casse per IOO Kil ogramm. Árak készpénzben 19 0 kilogramm« inként. en . . ... ... ... . ^eizenkleie. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgejállene Schlüsse K-tól — von | K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Scldüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ______ Prompte Lieferung______ 1910 október—december ... Oktober—Dezember 7 20 | 7 40 7 30 ! 7 50 — Kartoffeln, effektive 8 20 8 30 8 40 8 50 7 30 ........................ ................... .............. ........ logrs Árak készpénzben 100 ki ntmonkéitt. X* III. Burgonya, készárú. Wet ci rp Preise netto Casse per IOO Kilogramm. Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer . Erdélyi — Siebenbürger ... _ . ... Bánsági — Banater ........ Pesti — Pester ... ... ... ... ... ... ... Fehér ­- Weiss [ Rózsa — Rosa Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya i Für landwirtschaftliche j und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Prod Dunántúli — Transdanubische ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... Erdélyi — Siebenbürger ... ............. Bánsági — Banater .. ... . ... ... ... Pesti — Pester .... . .......... ucte. Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa f Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 00—4 20 4 20 4 4C 4 00—4 20 4 20-4 40 4 20-4 40 11 4 40—4 60 4 60-4 80 4 40—4 60 4 40-4 60 4 60—4 80 f. Különféle 7 00—7 20 7 60 -7 80 7 00 7 20 7 60-7 80 terménye 3 60—4 30 4 00-4 20 3 60-4 00 3 00 -3 80 3 60—3 80 — — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse srfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare Ingyen hordó 1A„ . ... Franco Fass, netto Tara kgr.-ként Disznózsír. ... ... Schweinefett ... ... Budape' Vidéki. sti .. .. Budapester Landfett ... 174 — 175 —-----­-----­-- -­100 kgr.-ként Szalonna Magyar légenszáritott vidéki ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet. ... Városi légenszáritott 4 drbos... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig O i> » tt u tt -- -- tt tt u tt Füstölt.. ... ... ... ... ... ... ... ... Geräuchert. ........ ... ... ... ... ... 144 - 146 — 145 - 147 —-----­-----­— — Sp( vek .. ... ... .. _ 100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten Szilva Pflaumen ... ... _ Árfolyam — Kurs K-tól Bo — von | K-ig — bis K-tól — von [ K-ig — bis ?zniai — Bosnische Szerbiai — Serbische 75 dar 85 100 120 130 darabsz 75stückige 85 „ 100 „ 120 „ 130 „ ohne Oaran-----­-----­54 — 48 — 43 50 3S 50 55 — 49 — 44 50 39 50 tt -- - - - - - • — — — - ­tt - - - - - - - - - - ­, — — ... — — __ J iiviiUj UdllLU ILIlIUdl Je ige. ?an 100 ke. ámért való felelősség nélkü tie der Stückzahl.. ... .. ... ....................- — — —- — .............—........... Hordóval együtt, tiszta súlyt Sz Pfl ivaiz .. ... ... 1909. év-----­-----­31 — 32 — ■uwuaivc i aas, iiciiu uewicm aumenmus .. 100 kg.-ként M. Hajózási fuvardíj Díjtételek fillértől—fillérig Hereman Lucerna, magyar 1910. évi Luzerner, ungarische 1910 ... .................................. 124 — 112 — 130 — 140 — h Budai ) Kilogramm 24 Heller höh 170 — 124 — 136 — 152 — )est auf ( nclusivt Assec er. In uri s 24. Sept. 191 Frac 9 vorgefallenen htsätze von Hel Schlüsse, ler—bis Heller Kleesaaten... ... ... 1 » középszemíí 1910. évi ... „ mittelkörnig 1910 ____ „ nagyszemű 1910. évi ... „ grobkörnig 1910 ..... Budapestbe 1910. évi szeptember 19-étől 24-éig előfordult kötések alapján. — SCt A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach 6] c ’iiffsfrächt naci sätze verstehen sich per 10 \/ör ist der Frachtsatz um tiul der vom 19. bi mz. , Pancsováról Újvidékről 77—80 69—72 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 53—56 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 93—96 Szegedről 79—82 Zentárói 77—80 Titelről Mitroviczáról 73—76 91—94 Temesvárról Nagybecskerekről 109—112 77—80 Felszolamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé íerjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrat,he zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom