A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1910, július-szeptember (47. évfolyam, 145-219. szám)

1910-07-01 / 145. szám

Á BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA 1. „Tiszavidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun- Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „Fejérmegyei buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pesltvldéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a bial, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termett búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buxa" alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. #) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros <s a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ## Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Feltfimagyarortzágl burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyirségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya" alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya" alatt értetik a Királyhágóntuli «p«yékben termelt burnonva. dfc i. Unter „Theissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher mnsictitncti Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. _ . , , , „ . . , 2. Unter „Weiíen Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate rejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten Weizen<< ist soicher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechs^en^We^zen^entepncht^ welcherta f nannten des im Comitate Bács-Bodrog - die Theile entlang der Donau ausgenommen - gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten ncbiete oder in dessen ^hbargeb^eten geerntet wu ^ #) 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die_1 heiss d^e maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Uebiet oder in dessen NachbargeWetenjeemtetj^dearische Gerste„ ist soiche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte “ “iÄMf jssar a:? m st ^* „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Lípto, Árva, Turóc, JTren K lnffp^nn‘ «:nci d;e Xj den Comitaten Äbauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Un? und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen,. UnterpdIe i” den CoSeS Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unte. „Pt-ter Kartoffeln sind die ßäcs-Bodrog, Pest-Piiis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater K^ofteln sind die m den Cömi^t^n B ^ ?, Békés. Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Sietientiuiger Kartoffeln sind die in den i_otr jenseits de* Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen. XLVII. évfolyam. Budapest, 1910. julius i. (péntek). 145. szám. Időjárás 1 szét,- schön Witterung / szep scnon Vízállás reggel 7 órakor \ , ... Wasserstand 7 Uhr Früh j ' cm‘ Hőmérő reggel 7 órakor 1 , 18 r Thermometer 7 Uhr Früh J ' Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7fi7 Barometer um 7 Uhr Früh / ‘ö‘ mm Előfizetési árak évenkint: a tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve _________K 28.— Házhoz hordva ... ........ n 32.— Postán küldve Magyaroí- szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre........................„ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSfi Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ............. ........ K 28.— Ins Haus gestellt. . ____ „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich ......................... „ 36.— Für das Ausland... ____ „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt j \ jß CffStfa ___ 117/7 n Wti fii'iP«t> Die Prcisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Bifrsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános ' llBfcallCi f/f// l'HA/tJt .M. sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. g GabotiaiieíllŰek __ Getreide welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. K.-tól K.-ig. a) Készáru. — Effective Waare. Preise netto Casse per ÍOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 7* 75 T6 77 7S 79 80 81 83 / Tiszavidéki ... ... ... ... ... Theiss ... ... ............. ... ... I Fejérmegyei.- ... ............. Com. Fejér___... ... _____ *■< Pestvidéki ... ... ... ... ... Pester Boden ........ ... ... ... /Bánsági ... ... ... ... ... ... Banater.. ... ... ... ... ... . V Bácskai ... ... ... ... ... ... Bácskaer ... ... ... ... .. Szerb ... ... ... ... ... ... ... Serbischer... .................. ... Román... ... ... ... ... ... ... Rumänischer ... ................ Bolgár ____ _______ ____ Bulgarischer ........................-----­_ _-----­-----­-----­-----­20 90 20 40 20 50 20 T0 21 10 20 70 20 90 2 — 21 20 80 20 90 20 90 20 90 21 30 21 10 21 10 21 £0 21 20 21 30 21 10 21 10 21 10 21 20 21 65 21 40 21 45 21 55 21 65 21 50 21 20 21 4C 21 40 21 50 21 80 21 50 21 60 21 70 21 80 21 70 21 40 21 50 21 60 21 90 21 60 21 70 21 85-----­-----­-----­-----­Rozs — Roggen... ... ... ... ... Származás, nem és minőség’ Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer .. ... ............. ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von 1 K-ig — bis Elsőrendű ... .................. Prima_________________ Középminőségű.__ ... ... ... Mittel.. ... ... ... ............ 14 65 14 35 14 75 14 55 Elsőrendű ____________ Prima_________________ Középminőségű ............. ... Mittel.......„.............— ... 14 30 13 70 15 20 14 10 Árpa — Gerste ... ... ... ... ... /•Takarmány, elsőrendű . ... Futter, Prima ... _______ 1 „ másodrendű... „ Sekunda ___ ____ Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss __________ 1 „ felsőmagyar... „ Oberungar. ______ \ „ dunántúli.. ... „ Transdanub. ____ 12 50 11 90 12 60 12 40 Tengeri — Mais.. ... ... ... ... Magyar ... ... ... ... ... ... Ungar. ... ... ... ............. Román v. bolgár ............. Rumän. o. bulgar............... Szerb.. ... ... ... ... ... ... Serbisch... ... ... ... ... ... Cinquantin ... ... ... ........ Cinquantin ... .............. Fehér.. ... ... ... ... ... ... Weisser ... ... ... ... ... ... IC 95 11 15 Köles — Hirse ... ... ... ... ... b) H atáridöre. Repce — Reps ... ... ... ... ... — Terminwaare. Káposztarepce ........ ... ... Kohlreps .. ... ... ... ... ... Réparepce _______ ____ Rübsen ............................ 23 30 21 80 23 80 22 30 Határidő — Termin Délutáni 1 Vs óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis / Va Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam M/s órakor Kurs / Va Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen ........ ... ... ... ... _ _ _ ___ Buza — Weizen ... ... . . ... _ ... ................ 1910 októbe 1911 április r ... ............. Oktob April er 18 40 18 42 18 38 18 46 18 3 18 86 18 90 18 82 18 92 18 7 0 ______________ _______ __________ __________ 18 30 18 76 18 32 18 78 6 ____ _________ ________________________________ ff 99 ................-..............-...............- — Rozs — Roggen... ... _. ... ... ... ... .. 1910 októbe r Oktob 2T . 13 60 13 64 13 54 13 68 13 5 4 ............................................. ............. ........ 13 56 13 58 ff 99 .......­........................-................... • Tengeri — Mais .. ............. 191(J 1910 julius.. ... ... — ... Juli ... 10 44 10 72 10 56 10 84 11 00 10 84 11 14 11 20 11 08 10 58 11 10 10 60 11 12 augusztus. ... ... August .. . . ff 99 ­...............-...................*-----------­1911 május ...........- Mai... Zab -- Hafer... ... ... ........ 1910 októbe r ... ... ... ... Oktob er 14 52 14 48 14 56 14 48 14 46 14 48 ff 99 ............................................................ Káposztarepce — Kohlreps ... . c) Határidőre. Fe Terminwaare. In ge 1910 augusztus ............. August... ............. ... ... lmondott árukban előfordult kötések. kündigtet■ Waare vorgefallene Schlüsse. 2? 70 24 00 d) Leszámoló árfolyamok. LiquidationsJeurse. 23 80 24 ­Magyar buza ... ... Ung. Weisen... ... ... ............. — Rozs ... ... ... ... ... Rogqen ... ... ... ... Zab ____ __________ Hafer ....... ... . . ... Magyar buza ... ... Uro. Weizen ............-----­Rozs ________ ... Roggen ... ... ... ...-----­Zab _____________ Hafer ... ... ... ... ...-----­Buza ... ... ... ... ... Tengeri ... ... ... ... Káposzt Kohlrepi arepce _ u Buz. Weis — w a ... ... ... ... ... Teng Mais eri __ ... ... ... 10 50 Preis Käpottzl Kohlrep 2 netto Cass U»repce Kilt ’tgramm. Weizen. ....... _ ........ Árak készpénzben 10 O kilogramm« Mais ... ... ... ... ... unként. ... ... II. B z:akorpa. en... ... ... ... ... Veizenkleie. 8 ... ... ... e per ÍOO J Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ... ... ... Prompte Lieferung.. ........ 1910 szeptember—december September—Dezember ... ' 20 r 80 7 40 8 — 8 40 8 50 e per lOO Kilt 8 60 8 70 tgramm. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. x* III. Burgonya, készárú. — Kartoffeln, effekth Waare. Preise netto Cass Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische _ ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ............................ Erdélyi — Siebenbürger ... ............. Bánsági — Banater... .................. ... Pesti — Pester__________ _______ Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche u:id industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Pro Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... ... ... ... ... ... Erdélyi*— Siebenbürger ... ... ... ... Bánsági — Banater........ ................. ducte. Fehér — IVezss | Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 11 F. Különféle i terményei — — — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse arfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare Ingyen hordó 1f)0 . ... Franco Fass, netto Tara luu kgr' kent Disznózsír_. ....... Schweinefett ... ... Budapesti _____________________ Budapester ................................ Vidéki... ... ... ... ... ... ... ... ... Landfett ... ... ... .................... 156 — 157 — 100 kgr.-ként Szalonna ............ Speck .. ... ... ... ... Magyar légenszáritott vidéki ........ Landspeck, ung. luftgetrocknet _ ... Városi légenszáritott 4 drbos... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig ÍÍ O » n » — — » n n Füstölt ......................................... Geräuchert. ... ... ... ... ... ... . 148 — 158 — 149 — 159 —-----­-----­-----­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Árfolyam — Kurs K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische 75 dar 85 100 120 130 darabsz-----­-----­-----­— — Sz Pfl ilva 85 „ L00 „ aumen. .. y —-- ----- -- -- — . 1 ............................— 130 ohne Garant ámért való felelősség nélkü ie der Stückzahl __ __ Hordóval együtt, tiszta súlyban 1ftn. Inclusive Fass, netto Gewicht g' Szilvaiz .. ... ... ... Pflaumenmus ........ 1909. év-----­-----­-----­-----­I 100 kg.-ként V. Hajózási fuvardíj Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ............ Kleesaaten ... ........ Budapestre az Lucerna, magyar 1909. évi ... Luzerner, ungarische 1909 ____ Lóhere, aprószemű 1909. évi _ Rothklee, kleinkörnig 1909 ....... „ középszemű 1909. évi ... „ mittelkörnig 1909 ....... „ nagyszemű 1909. évi ... „ grobkörnig 1909 ....... 1910. évi junius 20-ától 25-éig előfordult kötések alapján. — Sei A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Naá G hiffsfracht naci sätze verstehen sich per 10( yör ist der Frachtsatz um h Buda\ 1 Kilogramm 24 Heller höh oest auf ’nclusive Assei er. jrund der vom 20. b uranz. 's 25. Juni 191 Frac 0 vorgefallenen htsätse von He Schlüsse, ler—bis Heller“ Pancsováról Újvidékről 59—62 53—56 Bezdánról Kalocsáról 45—48 37—40 Dunaföldvárról Szentesről 37—40 73—76 Szegedről 59—62 Zentárói 57—60 Titelről Mitroviczáról 55—58 73—76 Temesvárról Nagybecskerekről c 87—90 59—62 *•’ Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé térj esztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom