A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1910, április-június (47. évfolyam, 73-144. szám)

1910-04-01 / 73. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. ^ 1. „Tiszavidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun­Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a blai, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. ,,Bánsági buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mély jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. #) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos t/jrületeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. =jf=# Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt érlelik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod Zemplén Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szaímár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bacs-bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóntuli ■negyekben termelt burgonya. # 1. Unter „TUuissw. iz. n“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher Hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weiien Com. Fejér" ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitaite Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebietnn geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrcj — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. .. *) MI nter „Tlieissg* rste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaien rechts dei Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten G rste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubisclie Gerste“ is solche G rste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durclh die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns geiechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits £er Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Szatmá , Szabolcs Hajdú, Eihar, Szil gy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffel .“ sind die in den Comitaien Pest-P. i$-SoIt-Mskun, Heves und Jász-N-igykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comit iten Bács-Bodr g. Bckés Csongrád, Arad, . o:ontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürgen Kartoffeln“ sind die in den Comita jenseits des Királyhágó geemteien Kartoffeln zu verstehen. XLVII. évfolyam. Budapest I9Í0. április 1. (péntek). 73. szám. Mőjárás j szé _ gchön Witterung' J F Vizállás reggel 7 órakor 1 i 17« ,,,,, Wasserstaue! 7 Uhr Früh J Hőmérő reggel 7 órakor ( , r Thermometer 7 Uhr Früh J ' Liégsúlymérő reggel 7 órakor 1 Barometer um 7 Uhr Früh } 7‘5 mnl Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve - . . ... .. K 28. Házhoz hordva ... .. ... „ 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ... ... ... ... ... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BORSE Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse---------------- ... K 28.— Ins Haus gestellt ____ ... „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich ... ____ „ 36.— Für das Ausland... „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt f . ___ WfKtVVi! f)ÖVS‘(J Die PreisnotirunS umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános ' lUÄ3MCi ^ . sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, helyzetéhez mérten kivételes: jellegűek. QabonaíiemŰeki (ietveifle welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. a) Készáru. — Effective Waare. Preise netto Casse per IOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 /Tiszavidéki ........ ... ... . Theiss... ... ... ... ... ... ... l Fejérmegyei... ... ... ... ... Com. Fejér ......... ... ... ... Pestvidéki ... ... ............ Pester Boden... ... ... ... ... /Bánsági ... ... ... ... ... ... Banater.. ... ... ... ... ... ... v Bácskai ... ... ... ... ... ... Bácskaer ... ... ... ... ... ... Szerb ... ... ... ... ... ... Serbischer... . _ ... ....... ... Román... ... ... ... ... ... ... Rumänischer ... ... ... ... ... Bolgár... ... ... ... ... .... ... Bulgarischer ... ... ... ... ...-----­-----­-----­-----­-----­-----­26 95 26 95 27 25 27 30 27 45 27 30 27 30 27 35 27 40 27 65 27 55 27 55 27 60 27 65 27 65 27 45 27 45 27 55 27 60 27 85 27 65 27 75 27 80 27 85 27 75 27 55 27 55 27 65 27 75 28 05 27 85 27 95 27 95 28 05 28 10 27 95 27 95 28 30 28 15 28 15-----­-----­-------­Rozs — Roggen ....... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs — Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Elsőrendű ... ... ... ... Prima. ... ... ... ... ... ... Középminőségű... ... ... ... Mittel. ... ....... . ... ... . I .......................... .............................. 17 35 17 25 17 45 17 35 Elsőrendű ....... . ... ... ... Prima.. Középminőségű... ... ... ... Mittel. 15 — 14 50 . 15 40 14 90 Árpa — Gerste ... ....... ... /Takarmány, elsőrendű . ... Futter, Prima ... ... ... ... i „ másodrendű... „ Sekunda.. ... ... ... >k< Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss... ... ... ... 1 „ felsőmagyar... „ Oberungar... ... ... „ dunántúli.. .. „ Transdanub ........... 12 90 12 60 13 — 12 80 Tengeri — Mais.. .... ... ... Magyar, új ... ............ ... Ungar., neu... I.. ............. Román v. bolgár ... ... ... Rumän. 0. bulgar __ . ... Szerb. ... ... ... ... ... ... Serbisch ... ... ............ Cinquantin ... ... ... ... ... Cinquantin ... ... ... ... ... Fehér.. ... ... ... ... ... ... Weisser ... ............... ... 12 20 12 30 Köles — Hirse ... ... ..... b) H atáridőre. Repce — Reps ... ............. ... — Terminwaare. Káposztarepce ... ... . ... Kohlreps .. ........ ... ... ... Réparepce ... ... ____ ... Rübsen _______ ... ... ... Határidő — Termin Délutáni IV2 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis IV2 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 Va órakor Kurs /Vs Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen. . _ _ _ _ Buza — Weizen ... ... ... . 1910 április 1910 május 1910 októbe . ... ... ... ... April ... ... ... ... .. ... . ... ... ... ... Mai... ... ....... ... ........ 27 14 27 28 26 94 27 12 ~27 00 _______ 27 12 27 24 26 88 27 02 26 90 27 00 22 52 22 54 22 48 22 58 22 38 22 48 27 04 26 98 22 46 27 06 27 — 22 48 ff 99 .................. -................................. r ... ... ... ... Oktober. ... ... ... ... ... Rozs — Roggen ... ... ... ... .. 1910 ánrilis. ... ... .... ... Anril 17 10 17 12 16 98 17 02 16 90 17 04 16 92 1910 május ... .... . ... 1910 október ... ... ... ... Mai... 17 20 17 2 17 08 17 1 2 _______ ff 99 — - ..........- ­..........- — - — Oktober ... ... ............. 0 16 90 17 00 16 84....... .......... ................... Tengeri — Mais... ... ... ... 1910 1910 1910 május ... ... ... ... Mai... ... ........ ... ... ... julius.. ­............. Juli... ... ... ... ... 12 26 12 16 12 22 12 60 12 62 12 56 12 18 ............. ........................... 12 18 12 52 12 20 12 54 ff 99 — ­................— -..................­augusztus _____... August... ___________... Zab — Hafer... .. 1910 április 1910 máius April. Mai... 14 62 14 64 14 32 14 32 14 34 ff 99 ................................­...................- -­1910 október ... ............. Oktober. ... ... ... ... ... 13 74 13 72........... ...................................... Káposztarepce — Kohlre 1 os ... ... ... ... 1910 augusztus ... ... ... Aueust. . ... ............. ... 27 70 97 90 c) Határidőre. Felmondott árukban előfordult kötések. erminwaare. In gekündigter Waare vorgefallene Schlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquida tionskurse. Magyar buza Ung. Weizen... ... ... Rozs ! Roggen ... ............. Zab... Hafer ... ... ... ........ ..................j Magyar buza ... ... Ung. Weizen... ... ...-----­Rozs ....... . ........ ... Roggen ... ... ... ... 17 02 Zab _______________ Hafer .... . . ........... 14 32 Buza ... _ ... ........ Weizen... ... ............. Árak készpénzben 10 Tengeri ... 1 Mais ... ... ... ... O kilogrammonként. Káposztarepce Kohlreps ............ II. Buzakorpa. Buza- ................. . Weizen... ... ... ... ... — Weizenkleie. 27 04 Tengeri ... ... ... ... Mais ....... . ... . Preist Káposztarepce ... Kohlreps ................... netto Casse per JOO Kil ogramm. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von | K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ... ... ... PromDte Lieferung.. 8 90 1 9 — 8 95 ( 9 05 9 05 1 9 15 9 30 | 9 50 >e 10 40 10 30 10 40 10 10 e per lOO Kilt 10 60 10 50 10 60 10 30 ?gramm. 1910 április ... ... ... ... April Mai Seote 1910 május ... ... . 1910 szeptember—december mber—Dezember . . Árak készpénzben IOO kilogrammonként. ** III. Burgonya, készárú. Kartoffeln, effekth Waare. Preise netto Cass Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Fiir menschliche Nahrung dienende 'Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... ... ... ............. Erdélyi — Siebenbürger ... ... ... ... Bánsági — Banater.. ... ... ... ... ... Pesti — Pester ... ... ... ... ... ... ..., Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln c. — Diverse Prot Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... ... ... ... ... ... Erdélyi — Siebenbürger ... ... ... ... Bánsági — Banater... ... ............. ... Pesti — Pester ............ ... ........ ... ducte. Fehér — Weiss Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 11 f. Különféle­terményei 1 — " — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse f-rfolyamok — Kurse pénz — Geld áru — Waare pénz — Geld árú — Waare Ingyen hordó 1(|0 . . , Franco Fass, netto Tara luo kgr ként Disznózsír.. Schweinefett ... ... Budapesti... ... ... ... ... __ ... ... Budapester ... ... ... ... ____ Vidéki. . ... ... ... ... .................. Landfett ....... ... ... ... ... ... ... 192 — 193 — .100 kgr.-ként . Szalonna Speck .. ............. _. Magyar légenszáritott vidéki ... . Landspeck, ung. luftgetrocknet. Városi légenszáritott 4 drbos... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig 3 , ------ , „ 3 „ Füstölt.. ... ... ... ... ... ... ... ... Geräuchert. ... ... ... ... ... ... ... 161 — 165 — 162 — 166 —--z-----­-----­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Szilva. ......... Pflaumen. ... ... Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische 75 dar 85 100 120 130 darabsz abos .. ... ... ... ............ 75stückige 85 „ 100 „ 120 „ 130 „ ohne Garan-----­-----­-----­-----­ámért való felelősség nélkii tie der Stückzahl.. ... Hordóval együtt, tiszta súlyban , nn . Inclusive Fass, netto Gewicht g‘ Szilvaiz .............. Pflaumenmus ........ 1909. év i ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... . . ... ... — ... 44 — 46 — 40 — 42 — . 100 kg.-ként ; Heremag Kleesaaten ... V. Hajózási fuvardíj Budapestre az Díjtételek fillértől—fillérig Lucerna, magyar 1909. évi ... Luzerner, ungarische 1909 ... ... j ... ... ... ... ... ... ... Lóhere, aprószemű 1909. évi ... Rothklee, kleinkörnig 1909 ... ... ! ... ... ... ... ... ........ „ középszemű 1909. évi ... „ mittelköirnig 1909 .. ... I ... ... ... ... ... ... ... „ nagyszemű 1909. évi ... „ grobkörnig 1909 ... ... j ... ... ... ... ... ... ... 1910. évi márc. 21-étől 26-áig előfordult kötések alapján. - Schiffsfracht tiacl A fuvardij 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach Győr ist der Frachtsatz um 140 — 90 — 98 — 108 — 1 Budai Kilogramm 24 Heller höh 178 — 100 — 105 — 120 — lest auf C nclusive Assec er. Irund der vom 21. uranz. ris 26. März /. Frac 910 vorgefallen htsätze von Hel en Schlüsse, ler—bis Heller Pancsováról Újvidékről Bezdánról Kalocsáról 59—62 53—56 45—48 37—40 Dunaföldvárról Szentesről 37—40 73—76 Szegedről 59—62 Zentárói 57—60 Titelről Mitroviczáról 55—58 73—76 Temesvárról Nagybecskerekről 87—90 ‘ 59—62 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet, dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom