A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1909, október-december (46. évfolyam, 222-297. szám)

1909-10-01 / 222. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. n , , , 7, i . ,,y üuza ertendS, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint lász-Nagykun­vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. vagy ezekkel szomSofterüteteken terme°tt bUZa WCndS‘ me'!/ ie"eg tekintetébe" a Feiér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett iárások kivételévé**—"terael^buzák^laffá'naVr11«3 meljI iclleg tekintet6ben megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében - a biai, pomázi és váci járások Kivételivel termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy etekkel szomszédos területeken termeli. a nevezett vagy ezTkkel szomszédot teríile “ke^íermeH.. ^ ^ 4ekfntetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely termelt buzák’Sfaeának a^üi'v érten?“’. TneW jeHe» tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében - a dunamenti részek kivételével ­termeit Duza* atiagának s mely a nevezett vagy ezek>xei szomszédos területeken termett. részébentermeltha?onnemÓámáC°i’y 4rPa. melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt 2 F ® árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. termelt hasonnem/ároák'áflarfnaw alatt- érlmdő °>y áVa. melynek jellege megtelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termeit nasonnemu árpák átlagának s mely a nevetett vagy ezekkel szomszédos tnriileteken termett. részében termelt hasonnemű árpák Magának s'^e^a^nevézSt'terüteUn^ermettf*6'6' Magyar0r8zágnak a Duna- a Dráva és az országhatár által körülvett N6Krá?ís^gomn^'nt’DBa^<U7Alvnm0niyfrt a,att értetik a Dunán,ul tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Ung és Bereg megyékben tenn'eit hnrarlnvl Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, iburgonya. Pesti burnonva“ alatt értetik » p ’!NX‘r?é01 bur<JDr’sa“ alatt írtc,ik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt Bács-Bodrog Békés Csonerád Arad tv. est"Pjlis_Sott-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értelik a mesékben^ tWmelt burgonyí ' Temes ís Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágómul! # 1. Unter „TUeissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Welíen Com. Fejér" ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Feiér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. * 6 3. Unter „Pester Bodin-Welz.en" ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachhir- gebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebietnn geerntet wurde. 5. Unter „Härskaer Weizen" ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durch;-,chnitte des im Comitate Bács-Bodroe — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gef jehsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbarge bieten geerntet wurde #) 1. Unter „THeissgcvste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und. welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarlsclie Gerste“ ist solche Gerste zu versieben, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbareebieten geerntet wurde 3. Unter „Transdanubische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Oehiete irei-rntet wurde ## Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits (ier Donau geernteten Kartoffeln »» verstehen Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nvitra Pn,5™« e.,J Abauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sinii die in den rnmitafen Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Sziif.gy, Usoosa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sin,H dir. in n»,, r™ Pest-Piiis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szoinoh Kartoffeln zu verstehen u-tor „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten R ” Bi kés Csongrád, Arad, Toiontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu versahen. Untét „Siebenbürger B_äcs-Budr g, jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen. " <“e ’n aen Comita en XLVI. évfolyam. Budapest, 1909 október 1. (péntek; 222, szám. Időjárás széD—«chön Witterung : p scnöI) Vízállás reggel 7 órakor i , ,, 7 Wasserstau d 7 Uhr Früh f ' ' Hőmérő reggel 7 órakor , , „ Thermometer 7 Uhr Früh í ■” Légsúlymérő reggel 7 órakor 1 7gö Barometer nm 7 Uhr Früh ! Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól el vitetve ............. K 28,— Házhoz hordva ­........... „ 82 — Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 38.— Külföldre ...................... „ 48.— Egyes példány 80 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjeleli ünnep- és vasárnap kivétalével mindennap. IAAREH- UND EFFECTEK-BŐRSH. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage tfl.trlicit. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ..................... K '£«■— Ins Hans gestellt ........... . iß.— Per Post fiir Ungarn und Österreich .. .......... „ 88.— Für das Ausland ... ... „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt ,í \ ___ TVffífT&fiDie Prcisn(>tirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thai­tényleg létrejöttök, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános * * Ba & f (1 , / "«v - t >> -■«■ sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ol/\e Berücksichtigung jener Schlüsse, helyzetéhez mérten kivétess jellegűek. j flTS M C! __ Gctvcide welche nach allgemeiner Lage des Markte» einen ausnahmsweisen Charakter haben. Ariik készpénzben ÍOO kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. . , _ treU* netto ('azne per ÍOO Kitegramtn von K. — ét» K. a) ü&sxaru. — Effectlve Waare. A minőségi súly hektoliterrukónt kilograramokbar. — Qunliiätsgnmcht per Hektoliter in Kilogramme« 8uze — Weizen 73 74 75 76 77 78 70 80 81 82 /Tiszavidéki .. ... ... ... ... Theiss ................ iFejérmegyei .................. Com. Fejér ... ... ............. 'fctPestvidéti ... ............. ... Pester Boden .. IBánsági^» ... ... ... ... ... Banater ............................. 'Bácskai ............................ Bácskaer ... .................. ... Szerb ................... _. ... ... Serbischer ........................ Román ... ............................ Rumänischer ....................... Bolgár „ ..................... ... Bulgarischer .......................-----­-----­-----­—-----­-----­28 — 28 50 28 35 8 15 28 3f> 28 35 28 35 28 10 23 70 28 50 2^ 65 28 70 28 70 28 20 28 55 28 35 28 45 28 50 28 60 28 10 28 90 28 70 28 80 28 90 28 90 28 30 28 90 28 70 28 80 •J8 90 28 90 28 40 29 40 29 05 29 IC 29 20 29 30 28 55 29 10 28 90 29 -- 29 10 29 60 29 30 29 40 29 50 28 60 28 75----­— — Kor* ■*- Koggen .... .................. Származás, nem és min&ség Árfolyam — Kurt Származás, nem és minőség Provmienn, Gattung und Qualität Ä-foSvai*! — Provenienz, Gattung und Qualität K-tól — von K-l? — hü SüaU — Hafer .. ................ SC-téi — t.‘ö« K-ig — bis Elsőrendű, új ........ ............. Prima, neu....................... .. Középmiaősftgő, új _ ... ... Mine), neu .......................... 19 25 19 05 19 50 19 15 ..........­Elsőrendű — ». ............. Prüaa ... - ... ... ... KözépisinöségfS uj ._ .... ... neu, . ... ........ ....... 15 40 14 90 15 70 15 20 ___i___________ /Takarmány, elsőrendű, új Futter, Priina, neu ............. j „ másodrendű, új , Sekunda, neu .. ... _ ^Sörfőzésre, tíszavidéki _ Brauer, Theiss........... felsőmagyar.... , Überungar ................. dunántúli... - , Trsnsdannb ............... 14 75 14 40 15 05 14 60 Teapííi — ............................. Magyar ............................. Ungar. .. . ............ ... Romin v. bolgár . ... ... Ramän. o. biilcrar. Szerb .................................. Serbisch.. .... ... .... ... ... — Cinquantin ... ... .................. CinqaantSn ................. .... F^hir .......... Wi'issp.r................ ............ 16 20 15 30 KOle» — Hír»« _ _____________ — — b) Háti i*«5iS5e*e. Kepee — Bep« ........................... ... — Temiinwaar'*. Kiposzt«rep«o .................. ... KohSreps ... ........ — — ­Réparepcc ... ........................ RSSb«8K ... ._ _ — — ­26 25 25 50 27 30 26 25 SaSárij?# — Termin Délutáni I1/: óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bú ll/i Uhr Nachmittags zu de» höchsten tmd niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlügt« ohne Zwisc.he»k«,rs4t Árfolyam 1 Va órakor Kurs llh Uhr pénz — Geld áré — Waart Magyar buza — Ung. Weizen ................. — _ -- _ .. ............ ... ....... .......-----­-----­Buza — Wetzen ....................... .................. »* ti ........................................... 1909 október ................ Oktober................. ... 1910 április ................. April........................... 28 36 29 40 28 30 £8 44 28 34 23 48 ................................................. ... ....................................... _. .................................. 28 20 28 14 28 22 ..................................................... .................................................................................... ....................... 28 44 28 20 28 46 28 22 Üoscs — Ko^r^en ........... i... —, ______ ___ 1909 október ....... .. Oktober ............. .. .. 1910 április ... . ..... April ... .... ................ Í9 36 19 54 i9 38 z ...r. z z z z.... z... z z z .......... z z z z z z.... z z z z z 20 10 20 12 20 03 ...................... ... ................................................................................................ ... ....................................... 19 32 20 — 19 31 20 02 t’oni?er t — Mat» ........................................... *9 ff ............................................ *» et - • — _____ .. . 1909 október ........... ... Oktober ................... ... 1910 május ... ............. Mai... ........ ............. 14 94 i4 96 ’" z z z. z. z z z... z z z z z.................................................. ..........z Z Z ". z z z z z 14 00 14 02 13 98 .................. .................................. .................................. ........................... ... ... ...... ................ 14 ­14 02 H&Í&? ............................................... ** 9* — •— — .............................. .... _____ _ _____ 1909 október ... .... _ Oktober ............. ........ 1909 április _ April ........ 15 04 15 22 15 16 Z. Z Z Z Z Z 1.............................................. ...................... .......I ”* Z ’ ............ 15 46 15 48 15 40 15 42 ................................................. Z ..................................................................................- ............... 15 18 15 40 15 C0 15 4M KAposstarepee — Kohlrws ........ o) Felmondott árukban előfordult kötések. — Twminwanre* in gekündigter Watxr*. vorqc.faXbmn SeMüx&e. Magyar bnsa — TJiíg. Weisen ............ ... .............------- ~ - - • -­Bew — Roggen .................. ............ ... ... ................................................ ... . ....... . .... , . ...............................- — ----­Bi«» — Wtímn ..............................____ Tengeri — Mais ........................................... d) Leszámoló árfolyamok. — Liquida ti <m(fkur*e. Káposztarepce — KoiUrep« ... — ........ ...........- ......-........ — — — BTairyar »>iu» — >JTiipikri«VieT Weteon... ... ................. ! ' K*w — Roegen .. „ ........ ........................................................... 19 33 — li for... ..................... ............................... .................. ... 15 18 Bw» — Wehíea ............. .................................... Árak készpénzben ÍOO kilogrammonként.-- —­28 44 Tníig-sri —Mais ... .... ... .......................................... .................. II. Buza korpa. — Weizenkleie. 14 96 Sápoffitwraiitf« — Kolilref« ........................................... ..... . . * Preise netto Casse. per 100 Kilogv amm. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs l)nm korpa — Grobe ICleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól—von K-ig—bis Előfordult Kötések — Vor ge falle** Schlüsse K-t6S—von K-Irj—bis tonnán »zauiiÄsra ........ Prompte Lieferung_ ... ............................... .................-............-................... 10 50 10 70 11 80 Kartoffei 10 60 10 80 11 50 \ll, effeHi ve 11 10 11 10 ii ro JOO Kllngr 11 30 11 30 11 70 1909 október—deczembor Oktober—Dezember 10 (0 ................... ........................................ ........... liJiu jan tar—május ......... Januar—Ma Árak készpénzben ÍOO kilograrur i... ........ 11 40 nőnként. sMtül. ISurgostya, készáró. — W(l<irc. *ettn Akm per Ejnlierl táplálkozásra Rsolgáló burgonya Wr menschliche Nahvimg Kartoffeln Dunántúli — Transdanubischn . Felsőmagyarországi — Obermgarische ........ Nyirségi — Nyirer ... Erdélyi — Siebenbürgen Bánsági — Bunate? P««t — Pesíc? .......... Fehér — Weite \ Rózsa — Bo*a \ Sárg* — O-rth Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Ffír landwirthachat'tliche und Industrielle Zwecke KccrtftiFeln km — Diverse Prod Dunántúli — Transdannbischa ........................ Felsőmagyarországi — Oborangarische ....... Nyírségi — Nyiror ...................................... Erdélyi — Siabenbürger .................. ............ Bánsági — Ber-ats? ............ ... .................. Paeti — Pester ...........— -..................._ .... ucte. Ft'hA’- ■ — Wtisir I RÓSSS — j Hirs;*. — Gelb K tói — ron K-ig — biz K-tól -- »o» K-ig — bis ÍV. terraaé*?^©! — — — íéssérö — Effecti.ve Waare £rfa<yaes — Kar* Határidőre elSforrv«!* - Auf Termin aargefallene Leszámoló árfolyaw Liquidation*­K><*■* Szárwszáa, rök» é« rolnöség Proren&ens. QaUmmp mk-- Qvalitíft Elöfordalt kötések Vorgtfaílenf m*sek — MfiWitt árfolyamok — Kurse néni — (leid | are - Wo/tre ?A~. - 1 tar* Ingyen hordó Franko Fssa, npifo T*r* TMsKuóziMir ... ............. 8etiw<pli»eif ............. BnduposH . ........................................ B dsposíar............................................ Vidéki . . ............. ............................ LítiiJfoít ... ...................................... — ............................ 177 ­178 ­............................ ___ ... . . .... 300 kjf.-kéisí Sssaíoijna, B»<vík. . . ! - .............. Magyar légenszáritott vidéki ............. Landspeck, ung. luftgetrocknet............. Városi légonazáritotí 4. drbos ............. Stadtwaaro, lnftgetrocknet 4 stückig ... tt 4 f — -- -- ■ -J 3 -­yfísí.^íí*! . ... . . ................................ GrrSn'üu'rt _ ............. — — — — 154 - • 157 — 155 - 158-----­— — ... . . 100 kg.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elesry aóly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt, tiszta súlyban. In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten natio, frsn.’o Emballage. Árfolyam — RVwí K-tó! — von | K-ig — bü K-té! — von | K-ig — bin Boszniai — Bosniscbe Szerbiai — Serbische Szilva ........ ............. Pfiaumen.. ................... 75 darabos ....................................... 75st.ückige ....................................... 85 . ...................................... 85 „ ....................................... 100 ................................................. 100 . ...................................... 120 , ...................................... 120 . ....................................... 130 , ....................................... 130 , ...................................... derabszámért való felelősség nélkül _ ©hae Gsrf.ni.if> der Stttafcsab! _____ 36 — 30 — 28 — 23 ­38 — 32 — 29 - 24 — 33 — 26 — 22 — 18 50 35 — 27 — 23 50 19 50 — — ..................-................................................- - ­Boszniai — Bosnisches Szerbiai — Szerbischps iioraovai együtt, tiszta súlyban, rin , Inclnsive Fass, netto Gewicht %■ Szilvaiz .............. Pflaumenmus .._ ....................... -............................... 48 ­50 ­40 ­42 — .................. ....... -....................................... — ....... tOD kjr.-kási4 Üijtéteiek fillértől—fiiléng Tlereraag _ ______ K!eesaatai_ ____ V. HajÓKfüsi fuva A Lucerna, magyar 1909. évi ............. Luzerner Ungarische 1909.. ............. Lóhere, aprószemö 1909. évi ............. Rothklee kleinkörnig 1909............ ... * középszemü 1909. évi ........... . mittelkörnig 1909.......... ... nagyszeicfi 1909. évi ... ._ .. v grobkörnig 19T9 ... ... ... srilij Budapestre “ ‘ÄÄTSJhSXS4'* ~ Schiffsfrac rsvarriij 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — l'He Frachtsätze versit a fuvardijtétel 28 fillérre! magasabb. — $ach Győr tó de ht nach Buda •hen sich per 100 Kilugran r Frachtsatz um 28 Heiler K->áí — vf*“' 122 - 104 ~ 124 - 140 ­oe«t *uf »i inclusive A höhrr. s-ifi — !iu 156 - 120 - 136 - 154 ­•Jrund der vom 2 vorgüfalloaon sseevram. bis 25. Sept. 180» Schlüsse Frnchteüt* * '>o‘. Heller­—bis *! etter Pancsováról Újvidékről | Bmáko ,61 n~U 63-66 | 5V__54 Kalocsáról Dunaföldvárrói Szentesről 41-44 41- 44 87 90 Szegedről Zentárói Titelrőí Mitroviozáró! j Terse 73 -76 71 74 69 72 84 87 | 10S -J.06 Nagy beesk erőkről 73-76 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács ele terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Watte# an gerechnet dem Rürsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom