A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1908, október-december (45. évfolyam, 223-297. szám)

1908-10-01 / 223. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. 1. »IImMM km14 Alatt otj basa trtecdé, métf jeUs* *eMi»tetébe*i megfelel ■ Békés rármp^yében és Csongrád, ralamlnt Jáaz-Nagrkuc- SMknfc rt-mjtt Ttm balparti rtszeibaa termelt busák átlagának a mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termen. 2. „Vejlrmeij el kua" alatt oly busa értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett rtgy —ékkel manMoi területeken termett. *. »T«MMkl knu" alatt oly busa értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a bial, pomázl és Váczi 4témk UvéMéTd — témáit busák átlagának * mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termeti. 4. k«*“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetébe? megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt busák átlagának « mely ■ MWill va*y —ékkel sscaisxédo« területeken termeti. I. „Btaskal knie“ alatt ölj buta értendő, mely jalleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti réüzek kivételével — knril busák Mafáuk s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett, 4-} 1. HTlHavld«kl árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jeliege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt iWÍm tansett hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. i. ,,F*la<ina(ry«roraz&gi árpa11 alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében IsomM kaeeeneieű árpák átlagának s mely ■ nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „DnaántaK Árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett fl—II — termelt haswtfiwnű árpák átlagának n mely a nevezett területen termett. it# ■—r*o*ye. „DmánttU kargonya" alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Feitömagyarorsiágl tarponya“ alatt értetik a Nógrád, K— ■ Hit, Hast, Ban, Zólyon, Liptó, Árva, Turőc, Troncsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, GfimSr és Kis-Hont, Borsod, Zemplótj, Ung 6b Bereg mgrttbaa tanáéit burgonya. „Kyirtégl burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugoc3a, Máramaros megyékben termelt burgonya. tmrtmtm" aMt értetik a Past-Pills-Solt-Kiskun, Heves ás Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt illetik a MccsMaaf, MMc, CwepM, Arad, Torontál, Tssws ás Krassó-Szirény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi hurgony»1' alatt értetik a Királyhágóntúli MMttn tmmttt bmeeeg». # 1. Unter „Ttaelsnwelzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theiien links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder In dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weiten Com. Fejér“ ist solcher Welzen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter ,,Pester Bodeu-Welzeii“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weise«»“ ist solcher Welzm *u verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des la den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genanntsn Gebiete oder in dessen Nachburgebieten geerntet wurde. 5. Unter „BftesJiaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des isn Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. *> 1. Unter „Theitts&er&te“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Urner „Oberungarische tterste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „TrKnsdanni:i§( J»e Geräte“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kn>rtoflr«ln. Unter „Transdanubleohe Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberupaarleche Kartoffeln" sind dio in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trenesén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen, unter „Hylrer Kartoffeln“ sind die in den Comitattn Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Báca-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln xu verstehen. Unter „Siefc*ateör$#r Kartoffeln“ síad dl« in da* Cömitatoo ienseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu vwatehan. XLV. évfolyam. Budapest, 1908 október t. (csütörtök). 223. szám. Sl™e | szép — schön Vizállás reggel 7 órakor 1 , Wasserstand 7 Uhr Früh ( ' om' Hőmérő reggel 7 órakor 1 , ... „ Thermometer 7 Uhr Früh | ' • Iiégsúlymérö reggel 7 órakor 1 77n Barometer um 7 Uhr Früh ; Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve ... ... ... K 24.— Házhoz hordva... ... ... „ 28.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 32.— Külföldre ___________- „ 44 — Egyes példány 20 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Meejelen iinnep- és vasárnap kivételével miuileonan. WÁAREN- UND EFFECTEH-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- mul UViArtao-e Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ..........................K 24.— Ins Haus gestellt ....... „ 28.— Per Post für Ungarn nnd Österreich ............... „ 82.— Für das Ausland . ....... „ 44.— Einzelne Exemplare 20 H. 0 A) Arútőzsde. — Waarenbörse. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. Die Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thatsächlich zu Stande gekommen sind; jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. I. Gabonaneműek. — Getreide, Árak készpénzben ÍOO kilogrammonként. ^ KéssáPií. __ Effective Waare Preise netto Casse per ÍOO Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 /•Tiszavidéki új ........ — ... Theiss neu.............................. iFejérmegyei új .............. Com. Fejér neu .................... ^ Pestvidéki új ... _______ Pester Boden neu.................... /Bánsági új. ... - Banater neu . .............. 'Bácskai új ......................... Bácskaer neu ... .................... Szerb új .. ... ... — Serbischer neu ......................... Román ................- ... — Rumänischer ......................... Bolgár ........— ... — Bulgarischer .................... ... — —-----­-----­-----­-----­-----­--------­__ 22 90 22 70 22 70 22 90 22 90 23 20 23 — 23 - 23 20 23 20 23 — 22 80 22 80 23 - 23 ­23 35 23 15 23 15 23 35 23 35 23 10 22 90 22 90 23 10 133 IC 23 60 23 40 23 40 23 60 23 60 23 45 23 15 23 15 23 35 23 35 23 90 23 60 23 60 23 80 23 80 23 55 23 45 24 — 23 90-----­-----­Közs — Roggen ---------- — Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer . ............... ... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű, új ... .... .. Prima, neu... . ... ... .. Középminőségü, új ........ ... Mittel, neu ... ... ... ... ... ... 18 85 18 5C 19 — 18 65 Elsőrendű, új ... ... ... ........ Prima, neu............ .............. Középminőségű, új ........ ... Mittel, neu ... ...................... 16 50 16 10 16 80 16 40 /Takarmány, elsőrendű, új Futter, Prima l „ másodrendű, új „ Sekur s(s (Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theis í , felsőmagyar.... „ Oben ' „ dunántúli ........ „ Trans , neu ............. da, neu ............ S--- ... ... — — 15 75 15 40 15 90 15 65 Tengeri — Mais Magyar... .............. ... -----­iomán v. bolgár, ó ........ ... Szerb — Ungar. Rumän Serbisc Cinqua Weisse o. bulgar., alt ........ h ................................. 16 80 17 — ingar ................. idanub ............... Jinquantin.............................. Fehér ................................... utin ........................ .. Köles — Hirse - , ............................. — 12 — b) Hat« 13 — iridöre. Repce — Reps... ....................... ... — Terminwaare. Káposztarepce, új ........ ... ... Kohlreps, neu................... ... Réparepce ... ____ ... ... ... Rübsen....................... ........-----­-----­Határidő — Termin Délutáni IV2 óráig a legmagasabb cs legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis llh TJhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 Va órakor Cours um llh Uhr pénz — Geld járú — Waare Magyar buza — Ung. We 1908 október Oktober-----­-----­Buza — Weizen ........— . 1908 október. Oktober 23 — 23 08 22 98 23 23 62 28 68 23 58 23 >0 ................... ... .......................................................... . . ................... 23 18 23 74 23 20 23 76 1909 áprili s Ap ril 4 ... .................................................................................................... .................................................. 1908 októher Oktohor 18 7-2 18 94 18 92 19 68 18 94 19 70 1909 április ................... Apr il _ 19 62 19 7( ) 99 99 ........ — — —- — —........... Tengeri — Mais — — ... — ...........- -----­1909 május ... ... — . Mai ............................ . 14 78 14 80 14 76 14 86 ... ........ .............................. ........................................................................................................................ 14 82 14 84 Zab — Hafer -........................ ........ ........ 1908 október.. .............. Okt 1909 április ................... Api ober — ................. il 15 94 15 9i 16 74 16 S( 16 ... 15 94 ... .................................................................... ...................................................................... ......................... 15 96 16 76 15 98 16 78 99 99 — ............................................... ....... . .............................. .................................................................................................................................... Káposztarepce — Kohlre OS 1908 szentemher Sßntemher _ __ ___ _ c) Határidőre. Feli nondott árukban előfordult kötések. — Terminwaare. In gekündigter Wa íré vorgefallene Schlüsse. Magyar buza — Ung. Weizen ...- t— ______ ‘-----:---— Rozs — Roggen .......... ... .... ........ Zab — Hafer ........ ............................................... Buza — Weizen .............. .............................. Tengeri — M d) Les; ais .... .. .. ... I. Káposztarepce — Kohlreps rámoló árfolyamok. — iquidations/curse. Magyar buza — Ungarischer Weiü .en................. . ... .............. ....-----­Rozs —- Rogg 18 92 Zab ­15 96 Buza — Weizen ... ....................... 28 18 Tengeri — Mi ** II. Bűre _ ....... e Waare. Káposztarepce — Kohlreps amm. Árak készpénzben ÍOO kilogrammonként. {onya, készárú. — Kartoffeln, effektiv Preise netto Casse per lOO Kilogr Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ... . Felsőmagyarországi — Oberungarisehe ........ Nyirségi — Nyirer ....... ... Erdélyi — Siebenbürger. ....... Bánsági — Banater ... ... ...... , Pesti — Pester .... ... .................................... Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für lundwirthschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln i. — Diverse Prod Dunántúli — Transdanubische ... ............ ... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyirségi — Nyirer ... ... ... ... ... ... ... ... Erdélyi — Siebenbürger... .............. ... ... Bánsági — Banater ... ... ... ... ... ... .... ... Pesti — Pester ... ...... . ... ... ............ ucte. Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb IC-tól — von K-ig — bis K-tól — von * K-ig — bis 5 40-5 50 5 50-5 60 5 40-5 50 5 40-5 50 III. 1 6 40-6 50 6 50-6 60 » 30-6 40 Különféle ! 7 00—7 20 7 00-7 20 6 8C-7 0C terményei 4 60-4 80 4 60 -4 80 4 60 - 4 80 4 60-4 80 4 60- 4 80 4 60 - 4 80 — — Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefalletie Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vor gefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld áru—Waare pénz — Geld árú —Waare Ingyen hordó . nA, , , . Franco Fass, netto Tara kg.-ként Disznózsír ... .............. Schweinefett .............. Buda] Vidék pesti ... ... ... ... ........ ... ... Budapeste Landfett r . ... ... .... 148 — 149 — ___ _ ___ i ... ... ................................. 100 kg.-ként Szalonna .......- ... ..... Speck...... . ....... ........ Magyar légenszáritott vidéki ... ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet... ... ... Városi légenszáritott 4 drbos .. ... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig ... » n 3 „ ... ... ... „ „ 3 B Füstölt ... ... ... ... ... ....................... Geräuchert....... ............. . . .. ... ... 122 ­125 — 123 - 126 — — — Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclusive Sack, brutto fiir netto. Qualität pr. 500 Gramm. 100 kg.-ként Szilva— ... ... ... ... Pflaumen ... ............ Boszniai, 1907. szokványminősé? ........ Bosnische, 1907. Usance-Qnalität ........ 1907. 100 darabos ............ „ 1907. 100 Stück... _______ 1907. 85 . ........... „ 1907. 85 „ ... ... ____ Szerbiai, 1907. szokványminőség ... ... Serbische, 1907. Usance-Qualität ... ... 1907. 100 darabos... ........ ... , 1907. 100 Stück ................. 1907. 85 „ .................... „ 1907. 85 , __________-----­-----­•-----­-----­Ingyen hordó inni. i * * Franco Fass, netto Tara kg.-ként Sz Pl ilvaiz ... ............. ... Szlavóniai 1907 Szerbiai 1907 . Slavonisches 1 Serbisches 19f 907 _ _ ___ ___-----­ílaumenmus ____ ... 37 _______ ____ ____ 100 kg. ként Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ... ... ... ... Kleesaaten. ................. IV. Hajózási f A f Lucerna, magyar 1908. évi .............. Luzemer ungarische 1908.. ... ... ... Lóhere, aprószemö 1908. évi ........ ... Rothklee kleinkörnig 1908 . ... ... ... » középszemü 1908. évi ........ ... „ mittelkörnig 1908.. ... ........ „ nagyszemfl 1908. évi... ........ » grobkörnig 1908.. ... ... ... uvardij Budapestre — Schiff, uvardij 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verste) Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach Győr ist da sfracht nach ien sich per 100 Kilogr Frachtsatz um 24 He K-tól — von 96 — 90 — 112 — 124 — Budap amm inclusive ler höher. K-ig — bis 120 - 104 — 120 — 130 — est *nfG Assecuranz. írund der vom 21 ois 25. Sep vorgefallenen Schlüsse. 11908 Frachts ätze von Hel er—bis Heller Pancsovárói Újvidékről 69—72 61—64 Bezdánról 49—52 Kalocsáról 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 85—88 Szegedről Zentárói Titelről 71—74 69—72 67—70 Mitroviczáról 83 -86 Temesvárról 100—104 Nagybecskerekröl 71—74 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an aerechnet dem Börsenrathe, zu, unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom