A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1908, július-szeptember (45. évfolyam, 147-222. szám)

1908-07-01 / 147. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- És ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA h 1. „TI«t»TÍ<l#kl t>n»n alatt oly buza írtendí, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés Yármegyébsn és Csongrád, valamint Jísz-Nagykun- Ssolcok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejírmeeycl buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett T»gy ezekkel szomszédos területeken termett. S. „Pestvidéki bnza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a blai, pomázl és Váczi Járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „BAnsági busa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely O nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai bnza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. lt) 1. „Tiszavidéki árpa« alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt ffőszében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ** Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nylrtégl burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. nPesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csengrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Király hág óntúll megyékbe» teMnett b ■fC 1. Unter „Thelsswelzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizeu Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „ßaaiater Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weisen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ★) 1. Unter „Theissg^erste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische ©erste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts de» Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubische ©erste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubisohe Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nylror Kartoffeln“ sind die in den Comita'en Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürger Kartoffeln“ sind die in den Comitaten jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen. XLV. évfolyam. Budapest, 1908 julius 1. (szerda). 147. szám. SÍ 1-«“» Vízállás reggel 7 órakor I , Wasserstand 7 Uhr Früh | ' Hőmérő reggel 7 órakor 1 , 1Q0 r Thermometer 7 Uhr Früh ) ' ' Légsúlymérő reggel 7 órakor 1 771 Barometer um 7 Uhr Früh J Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve ..............K 24.— Házhoz hordva.............. „ 28.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 32.— Külföldre.. .................... „ 44 — Egyes példány 20 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjeleli iinnep- és vasárnap kivételével mindennai). WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse — .....................K 24.— Ins Haus gestellt ........ „ 28.— Per Post für Ungarn nnd Österreich .................. „ 32.— Für das Ausland ........ „ 44.— Einzelne Exemplare 20 H. # A) Arútőzsde. — Waarenbörse. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. Die Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thatsächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, ivelche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben, i. Gabonaneműek. — Getreide. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. > Készáru __ Effective Waare Preise nettó Casse per 100 Kilogramm. ' A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 /Tiszavidéki... ... ........ — Theiss ... ... ... ... ... ... ... IFejérmegyei ... ... ... ... Com. Fejér.. ... ... ... ... ... <Pestvidéki ... ... ... ... ... Pester Boden ... ... ... ... ... /Bánsági... ... ... ... ... ... Banater... ... ... ... ... ... ... VBácskai............................ . Bácskaer ... ......................... Szerb ... ... ... ... ... . — Serbischer ............................. Román .. ... ... ... .. ........ Rumänischer .............. ........ Bolgár .. ....... ... ... _ ... Bulgarischer ........................-----­-----­22 80 22 5f 22 60 22 70 22 90 23 20 22 90 23 — 23 10 23 30 23 10 22 80 22 90 23 — 23 — 23 50 23 20 23 30 2? 40 23 50 23 30 23 — 23 10 23 20 23 30 1 23 70 1 23 40 i 23 50 i 23 60 23 70 23 50 23 20 23 30 23 40 23 50 24 — 23 70 23 80 23 90 24 — 23 80 23 50 23 60 24 20 23 90 24 — 24 — 23 70 23 80 24 40 24 10 24 20-----­-----­-----­-----­-----­-----­Közs — Roggen ... ... ... ... ... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer ... ... ... ... ... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ... ... ... ........ ... Prima ... ... ... ... ... ... ... Középminőségű ... ... ... . Mittel ... .............................. 19 30 19 10 19 60 19 30 Elsőrendű ... ... ... ... ... ... Prima ... ... ... ... ........ ... Középminőségü ... ... ... ... Mittel ... ... ... ................... 16 60 16 ­16 80 16 40 Árpa — Gerste ... ... ... ............. /Takarmány, elsőrendű ... Futter, Príma 1 „ másodrendű.. „ Sekur Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theis 1 „ felsőmagyar.... „ Ober \ „ dunántúli ........ „ Tran ida .................. S. ...................... 14 30 13 90 14 60 14 30 Tengeri — Mais Magyar, új--------------------­Román v. bolgár, ó ............ Szerb .................. Ungar. Rumän Serbisc Cinqua Weisse neu.. ... ... ... ... ... o. bulgar., alt ... ... h .................. 14 ­14 20 angar ................. sdanub ............... Cinquantin ................. ... _. Fehér ... ... ... .................. utin ... ... ... ... ... ... r .. ......................- ... Köles — Hirse.. ........ .................... 11 — b) Haté 12 — iridöre. Repce — Reps... ... ... ... ... ... ... — Terminwaare. Káposztarepce... ................... Kohlreps .............. ... ... ... Réparepce ........................... Rübsen........... .....................-----­-----­Határidő — Termin Délutáni IVs óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis ll/2 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam IVs órakor Cours um Í1/* Uhr pénz — Geld áru — Waare Magyar buza — Ung. We izén ... ... ... ... 1908 októt er.. ... ... ... Oktober-----­-----­! Buza — Weizen ... ... ... .... ... ... ... ... ... 1908 októb er .......... ... Oktober 21 10 21 14 21 06 21 40 21 22 21 72 21 68 21 70 I 99 99 Rozs — Roggen _________________________ 1908 október .............. Oktober ... ... ... ... __ 17 08 17 40 17 34 17 12 .................................................................... 17 74 17 76 99 99 Tengeri — Mais ................... ... ... ... ........ 1908 julius 1908 augu 1909 májú ruli \ug Jai 13 86 13 94 14 08 14 1 13 50 13 7 13 92 13 78 13 94 13 80 3ZtUS.............. 1 __________ 3 üst 99 99 ........ ..................................................................................... 13 68 13 82 __________ Zab — Hafer ____ ______________________ 1908 október.. ... ... ... Oktober ........ ... ... .. 16 44 16 52 16 46 16 63 ... ........................ 16 58 16 60 99 99 Káposztarepce — Kohlreps ____ _______ 1908 augusztus .............. August ... ... ... ... ... c) Határidőre. Felmondott árukban 33 70 33 54 ________________________________ ___________________________ előfordult kötések. — Terminwaare. In gekündigter Waare vorgefallene Schlüsse. 33 40 33 60 Magyar buza — Ung. Weizen Rozs — Rogg en ... .... ... ... ... ... ... ... ... Zab ­- TTafAr Buza — Weizen .............................................. Tengeri — M d) Les. ais ............................. .............. L Káposztarepce — Kohlreps zámoló árfolyamok. — iquida tionskurse. Magyar buza — Ungarischer Weizen. ______________________-----­Rozs — Roggen _______ ____ ____ _______ ... ____ _______-----­Zab — Hafer.............................. ..........................................................-----­Buza — Weizen ............................................... .............. ........ . . Tengeri — Mi ** II. Burg iis ................................................... n, effektiv 13 92 e Waare. Káposztarepce — Kohlreps amm. Árak készpénzben ÍOO kilogrammonként. lonya, készárú. — Kartoffel Preise netto Casse per 100 Kilogt Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln i. — Diverse Prod Fehér — W’eiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Dunántúli — Transdanubische ... ... ... ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische ... _ Nyírségi — Nyirer ............. ... ... ... ... ... Erdélyi — Siebenbürger... ... ... ... ... ... ... Bánsági — Banater ................................... ... Pesti — Pester ... ... — .. ... ... ... ... III. Különféle terményei Dunántúli Felsőmagy Nyírségi - Erdélyi — Bánsági — Pesti — F ucte. — Transdanubische ... ................... arországi — Oberungarische ........- Nyirer ... ... ........... ... ... ... Siebenbürger... ... ............ ... ... Banater ... ... ... ... ... ... ........ ester — — — Készárú — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld áru—Waare pénz — Geld árú —Waare Ingyen hordó 100. , , Franco Fass, netto Tara luu Kg' kent Disznózsii Schweine! L* ... ... ... ... Buda] Vidék aesti ... ... ... ... ... ... ... ... ... Budi ipeste fett r.. .. .. .. ... ................. 129 — 130 —-----­-----­fett _______ i ............ ........ ........... ... ... Land 100 kg.-ként Magyar légenszáritott vidéki ... ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet— ... ... Városi légenszáritott 4 drbos ... ... ... Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig ... 3 3 Füstölt... ... ............................ . ... ... Geräuchert... ... ... ... ... ... ... ... ... 109 — 117 — 110 — 118 —-----­----­Szalonna Sl »eck... .. Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclusive Sack, brutto für netto. Qualität pr. 500 Gramm. 100 kg.-ként Boszniai. 1907. szokvánvminősée ... ... Bosnische. 1907. Usance-Qnalität ... ... 49 — 50 —-----­----­* 1907. 100 darabos ... ... ... „ 1907. 100 Sti 1907. 85 „ .............. „ 1907. 85 Szerbiai. 1907. szokvánvminősés ... ... Serbische. 1907. Usance­ick ................... Sí iilva... ... ... ... ... ... Qualität ........ ick ... .. ... ... „ 1907. 100 darabc 1907. 85 S... — ... ­1907. 100 Sti 1907. 85 Ingyen hordó 10Q. . . . Franco Fass, netto Tara 1UU *ent Sz P1 ilvaiz ... ... ... ... ... Szlavóniai 1907 Slavonisches 1 Serbisches 19( 307 ... ____ _______ 31 — 31 50----­-----­flaiimennnis Szerbiai 190 7 )7 _________________ 100 kg.-ként Díjtételek fillértől—fillérig K-tól — von K-ig — bis-----­----­Heremag Lucerna, magyar 1907. évi .............. Luzerner ungarische ] Lóhere, aprószemű 1907. évi .............. Rothklee kleinkörnig ] „ középszemű 1907. évi .............. „ mittelkömig 1 „ nagyszemű 1907. évi .............. „ grobkörnig 1 ■ .»o n*| ■ j D a a m noclnft az 1908. évi junius 22-ótől 26-ái» Mvarulj Dunapesire előfordult kötések alapján. uvardij 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die x Győrbe a fuvardijtétel 22 fillérrel magasabb. — N 907 ..................-----­-----­907 .................. IV. Hajózási f A 907 ................ 907 ................. — Schiff Frachtsätze verstel ach Győr ist de, sfracht nach ien sich per 100 Kilogr r Frachtsatz um 22 He Budapest anf ör amm inclusive Assecuranz. ler höher. und der vom 22. bis 26. Juni 1908 vorgefallenen Schlüsse. Frachtsätze von Heller—bis Heller Pancsováról Újvidékről 57—62 52—56 Bezdánról 45—48 Kalocsáról 37—40 Dunaföldvárról Szentesről 37—40 73—76 Szegedről Zentárói Titelröl 59—62 57—60 55—58 Mitroviczáról 73—76 Temesvárról 87—90 Nagybecskerekröl 59—62 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom