A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1908, április-június (45. évfolyam, 76-146. szám)

1908-04-01 / 76. szám

A BUDAPESTI ARÜ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA ^ 1. tin«»“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun­Szolnok vármegyék Tisza ba'.parti részeiben termelt buzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejgrutcgryei bn*»K alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt buzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Posivldékl b««a“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázl és Váczi Járások kivételével — termelt buzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bftiisftsrl busa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt buzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai bwza“ alatt oly buza iértendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt buzák átlagának s mely a nevezeti vagy ezekkel szomszédos területeken termett. » #■) 1. „Tiszavidéki Árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt tészében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termeti. 2. „1 elsőuiajfyaror«zftgi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „OnnüHtnll árp»“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ★ * Hiirfironja. „Dunántúli burgonya" alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyirségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágónál! megyékben termelt burgonya. 1. Unter „Tlielsswelaen-1 ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Welzen Cant, Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Bodeii-Weäzeii“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, PomAz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater HVeizen“ ist solcher Welzen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus deni Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen* ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebiete .geerntet wurde. ★) 1. Unter „Theissjrerste“ ist solche Gerste zu versteh n, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Un er „Obermi*arische berste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefeche en Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gfhio*«-odr*AfidnscnTíi\\é'<Jer in dem HnVv.1Iíieí J^urde* 3. Unter „Transdanu‘Ische Gerate“ ist solche Gerste zu \yauung entspricht und welche im genannten Gebiete Do.nau> die Drau und die Landesgrenze umgebanen Theile Un^p«5 den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln wu^dö> ** Kartoffeln. Unter „Transdavublsa^it'aten /pergőm, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva. Turóc, T. encsén, Nyitra, Pozsonv „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in, b0h Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind dia ÍA ’ Sáros> Ábauj-Torna, Gömör und Kis-Ho^b.';,! URocsa ind Már .maros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind d l im ! Som!'' *> Szatmár, Szabolcs, Hajdú, BjU’ «sz.j£vkun-Szolnok Keernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den ComitLen rLSTÜ“1““ Pest-Pilis-Sol--Kiskun iorSftai?sz-..-ai «.„„só-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „8lebenbUrger Kartoffeln“ »nS Íi í r°g> Békás...O/ousetts des Királyhágó geei-nteten Kartoffeln zu verstehen. “ "nein sind die in den XLV. évfolyam. Budapest, 1908 április 1, (szerda). 76. szám. Időjárás 1 . hö Witterung j 8zep f,cnon Viz állás reggel 7 órakor ) 17~ Wasserstand 7 Uhr Früh ) Hőmérő reggel 7 órakor ) , „ Tnermometer 7 Uhr Friih ) • Liégsúl'ymérő reggel 7 órakor 7Rn Barometer um 7 Uhr Früh ( U cm' Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve ............. K 24.— Házhoz hordva........ ... 28.— Postán kiíldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 32.— Külföldre ...................... ’,, 44.— Egyes példány 20 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjeleli Un nép- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse.........................K 24.— Ins Haus gestellt ....... „ 28.— Per Post für Ungarn und Österreich .................. „ 32.— Für das Ausland ....... „ 44.— Einzelne Exemplare 20 H. A) Árútőzsde. — Waarenbörse. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, amelyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. Die Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thatsächlich zu Stande Gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. I. Gabonanemuek. — Getreide. Árak készpénzben I OO kilogrammonként. . Kés*áru Effective Waare Preise netto Casse per 100 Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitatsgewiclit per Hektoliter in Kilogrammén Buza — Weizen ............Wf ... J 74 Tő TM 17 i 78 79 80 81 82 /Tiszavidéki. .............. IFejérmegyei .......... :>c < Pestvidéki................ /Bánsági. ................. 'Bácskai ............. Szerb ....................... Román ..................... Bolgár-----­. / 21 90 21 60 21 70 21 80 22 40 22 10 22 30 22 40 22 30 22 05 22 10 22 30 22 70 22 45 22 50 22 70 22 50 22 20 22 25 22 35 22 50 22 90 22 60 22 65 22 75 22 90 22 65 22 30 22 35 22 50 22 60 9P. 05 ! 99 80 ! 93 90 22 95 22 75 22 80 23 50 23 10 23 20 oa ok 23 60-----­-----­:----­-----­Com. Fejér ........... Pester Boden ...... Banater ................. Bácskaer ............ Serbischer ............ Rumänischer ....... Bulgarischer ...... ................ 22 80 i 22 50 22 85 ; 22 60 22 90 ----­23 05 | -----­_ __~.í 22 90 23 —-----­Rozs — Roggen :. ........... V Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs i X 1 1 Zab - Hafer ...................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ........................... Prima ................ ...... ... Középminőségű ........ ... ... Mittel ............. ... ... ... ... 21 15 20 95 21 25 21 05 Elsőrendű ............................ Prima ....................... ........ Középminőségű ....... ........ Mittel ........................... ... 16 — 15 30 16 20 15 50 Ái*pa — Gerste /Takarmány, elsőrendű ... Futter, Prim. 1 „ másodrendű. „ Seku íjc<Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Thei / „ felsőmagyar.... „ Ober v „ dunántúli ........ „ Tran i ...................... ida ................. 13 90 13 50 14 30 13 80 Tengeri — M Magyar, új............ . ............ Román v. bolgár, ó ............ Szerb Ungar. Rumän Serbisc Cinqua Weisse neu.. ....................... o. bulgar., alt ........ h 13 05 13 15 ungar ................ sdanub .............. Cinquantin ........................... Fehér ........................... ntin... ....................... r ................................ Köles — Hirse ...... b) Háti iridöre. ...............................| :::::::::::: iSÍSS"..:::::::::::::::::: — Terminwaare.-----­-----­Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalaosonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Wir Nachmittags zu dm höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Ztvischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és legalacsonyabb árfo­lyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkUI Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börsentages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld {árú — Waare i Magyar buza — Ung \ We izén .................. 1908 októb er.. ............. 0kt< >ber-----­-----­____-----­i Buza — Weizen 1908 áprili 1908 május 1908 októb .................. April ............................ ... ... Mai.. ... 22 72 22 74 22 56 22 88 22 82 .................. 22 80 22 86 22 74 23 00 22 94 _________ 22 80 22 92 \ 19 60 22 82 22 94 19 62 22 60 22 72.. .............................................. ........ 22 70 22 86 22 74 22 66 22 76 19 54 22 68 22 78 19 56 er ................ 0kt< )ber 19 60 19 46 1 9 64 ..................................... 19 50 1 9 64 Rozs — Roggen 99 1908 április 1908 október ............... Apr ................ Okti d )ber 21 24 21 17 08 17 S 8..................................................... 4. ................................................... 21 22 / XI 22 21 24 17 24 21 06 21 08 17 22 17 24 21 08 17 20 21 10 17 22 Tengeri — Mais ... . 1908 május 1908 julius .......... Mai................................ 12 92 12 94 12 82 12 )8 ........................... 12 94 12 98 12 90 12 88 12 96 12 92 12 94 Juli ............................ 13 22 13 24 Zal> — Hafer .......... 1908 áprili 1908 május 1908 októb .................. April............................ 14 76 14 )2 ........................... 14 92 14 94 14 78 14 82 14 12 14 76 14 78 .................. Mai .................. 99 99 ........... er ................. Oktober ....................... 13 44 ... .. ....... ......................................... Káposztarepce — Kohlre] >s .. . 1908 augusztus ............. August c) Határidőre. Feli m 32 90 gekündigter 33 10 Waare von nondott árukbí előfordult kötések. — Terminwaare. In gefallene Schlüsse. Magyar buza — Ung •. Weizen Rozs — Rogg CIl ........................................... Zab Buza — Weizen ............ ’** Tengeri — Ms d) Les; lis ... ... ... . ... Káposztarepce — Kohlreps rámoló á rfolyamo k. — Liquidationskurse. Magyar buza — Ungarischer Weizen... ... ..............................1 — Rozs — Roggen 21 22 Zab — Hafer... ...................................................................... ............. 14 92 Buza — Weizen .................. ....................... Árak készpénzben 100 kilogrammonként. .. ............................. | 22 80 Tengeri — Mais ** II. Burgonya, készá Kíínosztnrpnce — Kfthlrpn« amm. rii. — Kartoffeln, effektive Waare. Preise netto Casse per 100 Kilogt Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya | Für menschliehe Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Trans Felsömagyarország Nyirségi — Nyirer Erdélyi — Siebenb Bánsági — Banate Pesti — Pester danubische................ — Oberungarische j Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirthschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Prod • Fehér — Weiss \ Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis ! 4 10—4 30 ! 4 50—4 70 4 30—4 50 í 4 50—4 70 í an i r,n í r.n a ?n 5 10—5 30 5 10—5 30 5 10—5 30 ! 5 10—5 30 5 10—5 30 5 10-5 30 terményei Dunántúli Felsőmagy Nyirségi - Erdélyi — Bánsági — Pesti — P ucte. — Transdanubische ... ............... arországi — Oberungarische ... ... — 1 ürger... ... ... .................. ! 4 30—4 50 ! 4 50—4 70 ... .................. ............ 4 30—4 50 4 50-4 70 ......................................... ■ 4 30—4 50 | 4 50—4 70 III. KUlönféie Siebenbürger ...... Banater ........... estor ................. .................. Készárú — Effective Waare Árfolvam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld \ áru — Waare pénz — Geld árú —Waare Ingyen hordó . Franco Fass, netto Tara 00 kg.-ként IMsznózsir s | Schweinefett ............. Buda] Vidék iesti ........................................... Budapeste Landfeit r ....................... 138 — 139 — __ _ _ — i ....... ..................................... ............................ 100 kg.-ként Szalonna Speck. Magyar légenszáritott vidéki . ... ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet.. ......... Városi légenszáritott 4 drbos ........... Stadtwaiare, luftgetrocknet 4 stückig ... a „ ............. „ 3 Füstölt ............................... ... ........ Geräuchert........ ................................. 107 — 112 — 108 - 113 —-----­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclusive Sack, brutto für netto. Qualität pr. 500 Gramm. 100 kg.-ként Boszniai. 1907. szokványminöség Bosnische, 1907. Usance-Qnalität ... ... 1907. 100 darabos ... ... ... „ 1907. 100 Stück ........... ... 1907. 85 „ ............. „ 1907. 85 „ .................. 49 — 50 — — _-----­Sz i> .ilva. 1907. 100 darabo 1907. 85 s 1907. 100 Stile 1907. 85 k Ingyen hordó . Franco Fass, netto Tara 00 kg.-ként Sz P álvaiz .. Szlavóniai 1907 Szerbiai 1907 .. Slavonisches li Serbisches 19C 107 31 — 31 50 _ _-----­daumenmus... 7............. -................ 100 kg.-ként Díjtételek fillértől—fillérig Heremag Kleesaate IV. Hi A fuv n . . Lucerna, magyar 1907. évi ............. Luzerner ungarische 1907................ Lóhere, anrószemű 1907. évi ... Rothklee kleinkörnig 1907.. K-tól — von K-ig — bis-----­------• V 136 — ! 170 — 150 — ! 160 — 160 — 1 170 — 170 — 190 — „ középszemü 1907. évi........ „ mittelkörnig 19 nao'vszemű 1907. évi ^robkörnip 19 07.. 07 ajózási fuvardíj Budapestre “SÄr* — Schiff sfraeht nach Budapest aHf Gru ™4eUZ«fscm.“'. Mär wdij 100 kilogrammonként á szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen s ch per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assecuranz. Győrbe a fuvardijtétel 22 fillérrel magasabb. — Nach Győr ist der Frachtsatz um 22 Heller höher. z 1908 Frachtsätze von Hel ler—bis Heller Panesováról 57—62 | 1 "I Újvidékről i Bezdánról 52—56 j 45—48 Kalocsáról Dunaföldvárról Szentesről 37—40 1 37—40 1 73—76 Szegedről ! Zentárói Titelről Mitroviczáról 59—62 I 57—60 i 55—58 73—76 Temesvárról 87—90 N agybecskerekröl 59—62 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendök. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen diesen Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten. f •a «a M 9 i £ ca iq 01 tt 2 'S Ö S cs tt 1 72 £ 9 4> 5 ’S £ § i 6 «2 <D u £ O M 0 >4 © Q. S <0 5 1 IS 3 1 CG 5 •5 © 6 co SC « 1 Sh 0 > 8 05 g WS SS w 2 « r Q 1 © o S 10 CO a> *© A “5-OS u 'B ©J U5 Ű O M a. N £ Ä u •© c« s 0 05 CS S OS >% 1 'u 4 N e3 N P JO •© T3 0 « 1 CD © u i© •a 5 e3 ’E © 'S ■S © N es «© 'S T3 CO (S es I s iS

Next

/
Oldalképek
Tartalom