A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1908. január-március (45. évfolyam, 1-75. szám)

1908-01-02 / 1. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA „ . ♦ *• *««•» statt Otf hm, ti+mtt, tutif jaBag totóit»«*»* aiegfaM a Bák«a TÍrmegrábea is Csongrád, TalMnínt Já**-N*cr!nía­Tánnegyék Tieaa b*lp«ti rémeibe« termelt busák átlagán»* s mely a nerexett vagy etekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fej*«-meKy»l ímia“ alatt oly buxa értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának a mely 8 nevezeti v«sry »»eskel nomsédos területeken termett. ,, *' »»í*e*tTl«í«fel ba»8“ alatt oly buaa értendő, mely jelleg tekintetébe» megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a Mai, ponsázi és rácsí ’ ’ kivételével — termelt busák átlagának a mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. i. „SSAuuAjji ha*»“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagán** tt mel? » »erezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. > — I Ü‘ ”BA*,k*' kM»“ *lat1 ol7 búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti fészek kivételével — ürmeit búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkei szomszédos területeken termett, 1* árps“ alatt értendő oly árpa, melynek Jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpitok által határa« íáasébea termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. ... .. ?• ürjjft“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben él Nógrád vármegyében wtmem Raseonejnfi árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett.- 3- *rP*“ »1®« értendő oly árpa, melynek jeUege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és a* országhatár által Ssárülvatt rc®set?*a termel, nasezuiemú árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ★ * „Danántáll burjjonva“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében taraiéit burgonya. „FelíSmaB/aromási üurjr.Ky*“ als« értetik a Nógrád, Ksstetge«, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, G6mör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyekfccB termelt Burgonya. „Nyírségi kartonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Miramaroe megyékben termelt burgonya. „rtaa^Bw^onva .. *latl. ér!eti4 a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, heves és Jász-Nagykun-Ssolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burjánja" alatt ért et is a ,*T*S’ r, Air®<i> Torontál, l'nut é> Kísasó-Saírény megyékbe« twxwit burgonya. „Estélyi terjMKi*»“ *!*« értetik a KiréSyhAfóctúU * 1. Unter „Th«ÍMV9ls«nM Ist solcher Weisen s« rerotehen, wtteher hineicbtiich Typus áaia Durchschnitte dea áss Comitate Békéi, <*©*ie In den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jáaz-Nagykun-Szolnok gefechsten Weisarvs entspricht uaá welcher Un genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weftv«n €««n. isi solcher Weisen su verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Cotsiita&s Fejé« gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 8. Unter ,,P«nter Boden-Wels«»“ ist solcher Welzen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des Im Comitats P«*t-ruish Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vác* ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete od«r In dessen Nachbargebieten geerntet wurde. w, 4. Unter „Banater Wel*e**“ Ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Coraiteiea Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskáéi* W«iien<( ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — dU Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. it) 1. Unter „The!ft*Kerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maroß und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und weiche im genannten Gebiete oder in «lassen Nachbargebieten geerntet wurde. . 2. Unter „Oberansrarleiclie ©erste“ ißt solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebit-cen geerntet wurde. 3. Unter „Trans«!nnnblsehe Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde.-£ sf. Kartoffeln. Unter „Tranedanublache Kartoffeln“ sind die In den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „uber-ungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont: Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Untc? „Myirer Kartoffeln“ sind die in den ComitctSa Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramarosi geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pe3t-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „8anat£r Kart offeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geerntete» Kartoffeia zu verstehen. Unter ton m Ctanfttertea kasait* «§** Királyhágó geerntet»« Kartoffeln su vmttohm XLV. évfolyam. Budapest, 1908. január 2. (csütörtök). 1. szám. Sm/rinf } 8zép~schön Vízállás reggel 7 órakor \ , (7Q , Wasserstand 7 Uhr Früh / + ^ fiömórO reggel 7 órakor 1 . r Thermometer 7 ühr Früh / Lógsttlymóró reggel 7 órakor \ 771 ^ Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenklnt i tőzsde titkári hivatalától elvitetve K Sz­itáshoz hordva ____________— » 38.— kostán küldve Magyarországon és Ausztriában _____— .— ... > 32.— iüifSldre - — —- — .— — — » 44.— Egyes példány ao f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. SAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich i Loco Secretariat der Börse ... ___K 84.— Ins Haus gestellt— ____________» 38.— Per Post für Ungarn und Öster­reich _____...___...___» 80.— Für das Ausland.. ____________» 44.— Blnzalna Exemplar« 90 H. s» A) Árutőzsde. — Waarenbörse. I Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. Die Ireisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thatsächlich su Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, welch« nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben.- , I. Qabonaneműek. — Getreide. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. j Jj t H _ Preise netto Casse per 100 Kilogramm. a) Készáru. — Bffective Waare. , A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — yualitätsuewichi p«r Hektoliter m Kiiovrtmm**, Búza— Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Tiszavidéki .................. Theiss............................... Fejérmegyei ............. Com. Fejér........................ ★<{ Pestvidéki _________ Pester Boden ................... Bánsági ........................ Banater ................— --- — . Bácskai ........................ Bácskaer............................. Szerb .... .... .... ............. Serbischer ................- ...-----­— — 24 40 25 — 24 80 24 55 24 6 1 24 75 25 20 24 95 25 - 25 15 25 — 24 70 24 75 2t 80 24 95 25 40 25 10 21) 15 25 20 25 35 25 25 24 9 ) 24 95 25 — 25 15 •ib 65 2f> 30 25 35 2ä 40 25 55 25 35 25 10 25 15 25 75 25 50 25 55 25 50 25 25 25 33 25 91 25 65 25 70 25 60 26 — “™ ——----­-----­— — ... Származás, nem és síiDüaég Provenl/wz, Gattung und Qualität Arfwlya® - Kvr­Z&h — Hafer.. __________... „-Szarmazas, oes es mloeseg o*rtiwiifln/ Gattung und Qualität kr foiyair, hu­X-tól — »ón I K-in — bú K-tÓI — vor. \ K-ig — bi. Elsőrendű ........................... Prima .................................. Középminőségű .................. Mittel — ... 22 70 22 40 2 ? 90 22 60 Elsőrendű _ _ _____ Prima _ _____ ___ Középminőségű... ____ Mittel ________Z—__ 16 95 16 20 17 - 16 66 Ajt»* — «erste ____... ..... ★) Takarmány, elsőrendű _ Futter, Prima ... _ _ — — „ másodrendű _ „ Sekunda — ............. Sörfőzésre tiszavidéki ____ Brauer, Theiss...................... „ felsőmagyar. _ » Oberungar. _____ „ dunántúli ___ » Transdairab---------­15 50 15 30 15 70 . 15 50 Tengeri — Malsi-----..._________ Magyar, új .................. Ungar., neu ...................... Román v. bolgár, ó ........ Rumän. o. bulgar., alt....... Szerb ........................... Serbisch............................ Cinquantin — ________ Cinquantin ______... __ Fehér— _ _____ ___ Weisser ............................ 13 90 14 10 *£$!«« — IHlff»® . . — — &) Ható i'idöi’e. ­Repcse — Rep«..-----------------­- Terminwaare. Káposztarepcze _________Kohlreps_____________... Réparepcze . ---- Rübsen ■w» tmke Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb 6« legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nólkiH Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags ntt den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenhur se Zárlat 1 órakor Sehluss am 1 ühr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és legalaosonyabb ár­folyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des lététén Börsetages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse Qhnt> Zwisohenhurwe Ärfsiya» —> Kwt pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld ár« — Waar SSaaryar basa — Ung. Wehe» ._ ... _ 1908 október ...................Oktober...... ...........— .... — — — — — —. —. — — — — - --­-----­— — — — — — ggESB* — Wel*©». ........ ....................... _ 1908 április — ............. April _____ . .._ 1908 október ............. _ Oktober— _______ „ 25 86 26 08 25 98 26 24 26 06 .. ............ 21 31 21 28 21 50 21 42 21 68 21 44 .... 26 10 21 46 26 12 21 48 25 84 25 86 25 82 25 92 25 80 ____... — 21 22 21 36 21 18 ____.....................- ... 25 78 21 18 25 80 21 20 — Regge» „ ... 1908 április _ ___ April ....._________ 1908 október...... . _ Oktober....... ™. _ 23 28 23 56 ............ ...................... _ 18 78 18 80 18 74 19 12 18 80 ................ 23 32 18 80 23 36 18 82 23 06 23 14 23 08 23 10 ... _ ________ „ 18 68 18 70 18 66 18 74 18 66 ... ... .... ™ 23 08 18 66 23 10 18 68 Te»g®FS — WMm ....____ ______... — 1908 május _____ _ _ Mai ...__ .„ 14 30 14 28 14 54 14 42 ... ................. ... 14 40 14 42 14 26 14 36 14 30 14 32 14 28 . ... _ 14 28 14 30 2Ee% — Mater _ ... _________---------------­1908 április ................. April ....................... 1908 október ___ _ Oktober............. ._ _ 16 62 16 72...................................................... 18 72 16 74 16 44 16 56 ............................................... 16 50 16 52 &ä$9«8t*.r«g>es» — l*Sdirsp ... „. ... 1908 augusztus — ... _ August .... ... ö) HaiáridÖPGn Felmondott árakban előfordult kötések. — Termínwaare. In gekündigter Waare v*rq efalUn» Schlüsse. Wagyar S«nsa — üag. W»I*«E8- .„ ... „. _. ... _ ... ­--------------------­Mess — Keggesu ... ... „ — .............— —- -------— — —* ®s»s«r.„ — — ---------- ------ ------ --­— Wzinim -----­—------------------------» «­’FefflgeE'fi — Si&ls _ __ ______ ____ IdquidationMieurse. Máp®s»tar«Sí«se — Kehire#« — ....-----, — — -----­ffiagyasp Sík»» — ©Kgr*rS*e&er WeSsea ... ____________-----­Mese — — -- ........... ™ — . . ______...-----­§S*)h — Mater .................. ........... ....................................-----­— Welse ... ________ _ __________ Arak készpénzben IOO kilograaamonkéBt. ’JTeHgerfi — 2S»Is ... _____ ... ... ... ._ ... ..... ** II. Burgonya, készáró. — Kartoffeln, effek in>e Waare Hái»»»*tarei9>«ss* — MeSilreg* ._ — _ ...------ ------------­■ Preise netto Cuase per 100 Kiloyt amm, Kssfccri táplilkeBáRra Für menschl che Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ...............—_ Felsőmagyarországi — Oberuagariscfee ___ Nyírségi — Nyirer ....................................... Erdélyi — Siebenbiirger ... ........................ Bánsági — Banater .................................. PeaSä — Pesti? ______________________ Fehér — Weins | Bózsa — Botot | Sárgs — Oeih fóexSgaKttas&iri é<s ipari eaéloSsr» ssolg&lé feOTgeays Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln ek. — Diverse Proä Dunántúli — Transdanubische _________ Felsőmagyarországi — Oberungarische — _ Nyírségi — Nyirer ................................... Erdélyi — Siebenbürge? _ —..................... Bánsági — Banater ........ ............................ Pesti — Pentes----------...---------------— lucte. Fehéí — WHst | Rózsa — Ros* \ Sárga — (M* K-tól — von K-ig — bú K-tól — eo« Kfp — bi~ 4 10-4 30 4 30-4 50 4 30-4 50 4 30—4 50 4 30-4 50 4 30-4 50 m. 4 50-4 70 4 50-4 70 4 50-4 70 4 50—4 70 4 50-4 70 4 50-4 70 Különféle 5 10-5 30 5 10-5 30 5 10- 5 30 5 10—5 30 5 10-5 30 5 10-5 30 terményi — — _ Készáru — Effective Waare Árfíipss — Kun Határidőre «Mfsrdult — Auf Termin voreefallent Leszámoló árfolyam Liquidation»­Ktars Származás, iei ét m i 9 S t é g Pitomnlsnz, fr&iu»# und Qusfltfit Előfordult keiéaefc VorgefctUene SeHHise SKtéíSk — SekUhte Árfolyassek — Kurse pénz — Geld íré — Waare pénz — Geld | éré — Wanrr ingyen hordó lm . . . . franco Fsbs, netto Társ kg.-ként S&isM*ó*»Ir .............. ... ... Vidéki. __ — — ______ ....__ Lacdfett_ .... „ ... .... _____ — ........— -----­139 ­140 ~ — ------—------­-----­— —-----­300 k».-kíP.% Ss»1©r©s-----... „ ...................... Magyar légenszáritott vidéki ______Landspeok, ung. luftgetrocknet_______ Városi légenszáritott 4 drbos----- — Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stílekig. M 9 B H ~~ -- . | S k Füstölt ...........—-------— _______ gerSnohort ..._.... ....................... — ... ... — —­105 — 112 ~ 106 - 113 ­— — — — — —-----­-----­----------— Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. laslnsiT«) Sack, brutto fH* netto. QcsSiSM pr. 600 Grams«. 100 kg.-én? Sssii!*s.„ ............. ... IPfflsw*®» _______ Boszniai, 1907. szokványminőség. bosnische, 1907. Usanee-Qualítftt._ ... » »100 drbos... ... _ „ »100 Stück ............. * » „ — — — — n yf 85 „ — ... ... Szerbiai, 1907, szokvinynsinőség- ssítílseSSsa, 1907. Usanoe-QnalitSt... ... « , 100 árfcos.».. „. ... _ s 100 3«|0& _______ * * s —■ — — — a * 86 a _ — — ... ._ ... _ ... ._ 47 50 51 50 56 — 33 - 35 50 41 50 48 - 52 — 57 - 34 - 36 50 42 ­—-------------- — ~ — — — — _ «_ ingyen hordó ír>n, , , , frsaeo Faes, netto Társ i? 'feea ‘ SnilTSil ... ........ _ Paarnsnennm«... ..... Szlavóniai 1907... „ ... ... _ _ slavonisches 1907 ... ... .... _ _ Szerbiai... 1907... — — — ___ .... serbisches... 1907 ............................ ........................... 56 50 36 50 57 50 37 50--------------------­— — — — — — — ­iOO kg.-k&ti Díjtételek fillértől—fillérig Hereai^ ............. Kleenaatea ____... IV. Hajózás A fuvardíj 100 kilogra Lnczerna magyar 1907. évi............. Luaemer ungarische 1907. ... ... —. Lóhere apróazemö 1907. évi.™ ... .... Rothklee kleinkörng 1907. _ _____ „ középszemíí 1907. évi... _ _ , mittelkörnig i907 .............. » nagyazemü 1S07, évi-. _____ » grobkörnig 1907. ... _ ... ii fuvarriij eud^pestre ~ Sci mmonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die achtsätze ve Győrbe a fuvardíj tétel 20 fillérrel magasabb. — Na Győr ist hiffsfr acht nc rstehen sieh per 100 KU der Frachtsatz um 20 K-tól — von K-Ig — bis uf Grund der vom 22. bis *8 yorgefallenen Schlüsse. Steuer nxd 4.m«mwe«®. . Des. Frachten tze non Hellet — bis Heller 118 ­125 — 130 — 142 ­ich Bud ogramtn inclusi Mler 144 - 132 — 140 — 152 — apest • ve Transport Fancsováról Újvidékről Bezdánrói Kalocsáról Dunaföldvárról Sasntesräl Szegedről Zentárói Tít élről Mitroviozáról Temesvárról N agybecskerekről Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanacs elé térj esztendők. Reklamationen sind binnen 48 Standen vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom