A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1906, április-június (43. évfolyam, 76-146. szám)

1906-04-02 / 76. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA ¥ I. „Tiszavidéki ba»“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében is Csongrád, valamint Jász-Nagy-Kun- Siolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. S. „Pestvldékl búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében — a blal, pomázi és váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „BHuiAgl búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának ■ mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „BAcskal búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. *) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva is as országhatár által körülvett riszében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ★ Burgonya. „Dunántúli horgonya" alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya" alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. >,Psstl burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Seit-Kis-Kun, Heves is Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bántál burgonya" alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóstul! megy ékken termelt burgonya.-te 1. Unter „Thelsawelzen“ Ist solcher Welzen su verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, (owls In 4m Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagy-Kun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder la dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Welzen Com. Fejér“ ist solcher Welzen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des Im Comitate Fejif gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder In dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des Im Comitate Poat-PQte- Soit-Kls-Kun — die Bezirke Bia, Pomái und Vácz ausgenommen — gefechsten Welzens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder In dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Welzen“ ist solcher Welzen du verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des In den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher Im genanten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — dl« Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. +) 1. Unter „Thelasgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maro« und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche Im genannten Gebiete oder la dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Obernugart■ ehe «erste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten recht* der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubisohe Gerste“ ist solche Gerste su verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen TheUe Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche Im genannten Gebiete geerntet wurde. ■fr M. Kartoffeln. Unter „Trantdanublsehs Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Bsztergom, Hont, Bars, Zólj im, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nvitra, Possony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die In den Comitaten Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die In den Comitaten Peet-Pill»- Solt-Kis-Kun, Heves und Jász-Nagy-Kun-Szolnok «ernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „Banstsr Kartoffeln“ sind die In den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad. Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln su verstehen. Unter „tlebssbOrger Karte ff* In“ sind die In den Comitaten ienseits des Királyhágó «»ernteten Kartoffeln su verstehe«. XLHI. évfolyam. Budapest, 1906. április 2. (hétfő). 76. szám. wftterang } szép-schön Vízállás reggel 7 órakor 1 , 304. a Wasserstand 7 Uhr Früh j + ^ Hőmérő reggel 7 órakor 1 , . ro Thermometer 7 Uhr Früh / ' Légsúiymérö reggel 7 órakor \ ía, Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenklnt: A tőzsde titkári hivatalától elvitetve K 24.— Házhoz hordva _____________— > 88.— Postán küldve Magyarországon és Ausztriában _________— — > 32.— Külföldre..........................................» 44.— Egyes példány 20 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAÄREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich; Loco Secretariat der Börse ... ... K 24.— Ins Haus gestellt _______________> 28.— Per Post für Ungarn und Öster­reich _______...__________> 32.— Für das Ausland _______________> 44.— Einzelne Exemplare 2« H. r A) Árutőzsde. — Waarenbörse. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. G«äbOi2öffS©8&Biaek» GctVClClß. Preise netto Casse per 100 Kilogramm. a) Készáru* — Bffeciive Waare. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewichi per Hektoliter in Kilogrammen Búza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . Tiszavidéki.. ............. Theiss................................. Fejérmegyei................. Com. Fejér ........................ * ' Pestvidéki ____ ____ Pester Boden ........ ... ... Bánsági ....................... Banater ............................. ' Bácskai ........ ... ... Bácskaer............................ Szerb ............................ Serbischer ........................ Román ___________ Rumänischer..................... Bolgár... ... ____ ____Bulgarischer.............................­-----­-----­15 75 15 90 15 95 16 10 16 30 16 05 16 20 16 50 16 15 16 50 16 60 16 20 16 35 16 55 16 KO 16 45 16 60 16 75 16 70 16 40 16 40 16 40 16 65 16 95 16 70 16 60 16 65 16 85 16 85 16 55 16 60 16 55 16 90 17 15 16 85 16 90 16 85 17 10 17 15 16 95 16 85 17 05 17 40 17 25 17 10 17 15 17 25 17 — 16 90 17 55 17 30 17 20 17 45 17 05 17 65 17 30-----­-----­Rozs — Roggen ........................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs — Hafer... ............ ... ... — Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ................... ....... Prima.................................. Középminőségü ------ ... ... Mittel ... ................-........... 13 50 13 40 13 65 13 45 Zab Elsőrendű ... ........... ... Prima............. ................... 16 10 15 80 16 40 16 10 irpa — «erste _______________ • Takarmány, elsőrendű ....... Futter, Prima ...................... „ másodrendű... „ Sekunda ........ ... ... ★): Sörfőzésre tiszavidéki ........ Brauer, Theiss....................... „ felsőmagyar. — „ Oberungar................. ' * dunántuli ........ „ Transdanub.............. 14 80 14 40 15 20 14 80 Tengeri — Mais.. ... ------ ..... Magyar, új ........................ Ungar., neu........................ Román v. bolgár, ó ........ Rumän. o. bulgar., alt— ... Szerb .................................. Serbisch............................ Cinquantin ....................... Cinquantin ........................ 13 35 13 45 cze — Reps ............................ mimvaare. Káposztarepcze Réparepcze ... .................. Kohlreps... ........................-----­— — Köles — Mirse ............................. b) Hatéi ridöre. Rep — Ter Határidő — Termin Délutáni 1 áráig a legmagasabb és legalaosonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkUI Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kulién őőrgefallenen Schlüsse öhné Zti'ischenkurite Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és legalaosonyabb ár­folyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börsetages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz — Geld árú—Waare pénz — Geld árú — Waare Magyar bnza — Ung. Welzen ............. 1906 április A-----­-----­-----­Bnza — Weizen ... ............. ................... 1906 április .................. A 1906 május................... 5! 19(16 nttÁhfr 01-pril ............................ 16, 36 16 34 16 42 16 38 ... ___________ ifi aß ie ai iß a« 16 38 16 36 16 38 16 40 16 38 16 40 16 36 16 34 16 36 ............. ........................ 16 34 16 38 16 36 16 40 16 38 16 42 16 36 1 6 42 ................... 16 40 16 38 16 42 ................................ ....... Rozs — Roggen ... ........... ........ ... 1906 április ............. ... April... ........................ 13 38 13 40 13 36 13 46 ........................ .... 13 44 13 40 13 46 13 42 13 40 ...................................... ..........................­13 40 13 40 13 42 13 42 1906 október .............. Oktober 13 38 13 3 6 13 40 ................................ 13 4( .. .................................... Tengeri — Mais ............................. 13 36 13 3 13 54. 13 ii 0 13 34 13 32 13 54 13 34 13 56 13 36 13 34 ...................................................... 13 34 13 56 13 36 13 58 * 1906 julius Ji ili 0 13 52 Zab — Hafer ................................................ 1906 április J 15 64 15 78 15 78 12 40 15 8C 12 42 15 54 15 56 ....................................................... 15 54 12 40 15 56 12 42 12 40 1906 október ... ........... Oktober 12 42 12 38 . ......................-.............................................— -­Káposztarepcze — Kohlreps ............. 1906 augusztus... ........ August 27 90 gekündigter 28 10 Waare vrg —* ““ 0) Határidőre. Felmondott árakban előfordult kötések. — T&rminwaare- In efalltne Schlüsse. Magyar bnza — Ung. Welzen.................. Eom — Roggen...... ...... ................. ...... • Zab — Hafer ................................................. ..........—---------------—---------— Bua - Weizen ...................................... Tengeri — Hai« d) Leszán Káposztarepcze — Kohlrep l — — ... .................... noló árfolyamok. — LiquidationsTmrse. Magyar bnza — Ungarischer 1ü reizen ................. _*-------­Rozs — Roggen 13 44 Zab — II afi------— -­15 78 Buss - Weizen 16 38 Tengeri — Hais .................................................................................................... ** II. Burgonya, készáró. — Kartoffeln, effekt ive Waare. Káposztarepcze — Kohlrep gramm. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. Preise netto Casse per 100 Kilo Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubisohe....................... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyírségi — Nyirer ...................................... Erdélyi — Siebenbürger ............................. Bánsági — Banater... ................... ............ Pesti — Pester ............................................ Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari czélokra szolgáló burgonya Für landwirthsehaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Prod Dunántúli — Transdanubisohe....................... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyírségi — Nyirer........................................ Erdélyi — Siebenbürger ................... .. ... Pesti — Pester ............................................. wete. Fehér — Weiss | Rózsa — Kosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 20—4 60 4 20—4 60 4 40—4 80 4 20—4 60 4 60—5 00 4 20—4 40 in. 5 60—6 — 5 60—6 — 5 80—6 20 5 60—6 — 6 20-6 60 5 60—6 00 Különféle 5 00—5 40 5 00—5 40 5 20-5 60 5 00—5 40 5 40—5 80 5 00—5 40 terménye 3 40—3 80 3 40—3 80 3 40—3 80 3 40—3 80 3 80—4 20 3 40—3 80 — — _ _ Készáru — Kffective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene ScMüsse Kfité8ek — Schlüsse Árfolyamok — Kurse pénz — Geld árú—Waare pénz — Geld árú — Waare ingyen hordó , ... franco Fass, netto Tara kg.-kent Disznózsír .............. Schweinefett ........ Budapesti. Vidéki. ... Budapester Landfett— 144 — 145 — — — — — ............................. 100 kg.-ként Szalonna. ................ Magyar légenszáritott vidéki ............. Landspeck, ung. luftgetrocknet........ Városi légenszáritott 4 drbos ............ Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig. n n 3 „ — — n n 3 „ 122 — 125 ­123 - 126 —-----­-----­1 SpeelL.. Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclusive Sack, brutto für netto. Qualität pr. 500 Gramm. 100 kg.-ént 28 — 33 - 41 — 22 — 25 50 36 50 29 — 34 — 42 — 23 — 26 50 37 50-----­-----­* 100 dl . - 85 „ 100 Sti 85 ick ...... ....... ........... ....... i Szilva ____ — 100 Hrhnq 100 Sfnnlr ... „ 85 r n 86 „ — — — ingyen hordó , ... franco Fass, netto Tara kg.-ként Szilvaiz Pflaume Szlavóniai 1! Szerbiai... lí )05 slavonisches 1905 ............................ serbisches,. 1905 ............................. — 30 — 24 50 31 — 25 — ___ ——-----­nmus ........ 305 ............. ................. 100 kg.-ként Díjtételek fillértől—fillérig: 92 — 86 — 98 — 106 — f Grund der vom vorgefallenec gramm inclus 18 Heller hBhi 112 — 92 — 104 — 112 ­26. bis 31. Mär Schlüsse. ive Transport ir. i JPrachttd Ize von Heller Herema g ............. Lóhere aprószemű 1! Rothklee kleinkörnig 1905 ................ hiffsfracht 8U rstehen sich per 100 Kilc der Frachtsatz um 16— A fuvardíj 100 kilogra „ nagyszemfi 1905. évi.. ........... „ grobkörnig 1905................ IV. Hajózási fuvardíj az 19eLrdviiÄ:kh»iap^n.31'lg — Se mmonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze ve Győrbe a fuvardíjtétel 16—18 fillérrel magasabb. — Mach 3yör ist Steuer und Assecuranz. — bis Heller. Pancsova Újvidék Bezdán 32-36 30—32 26-28 Kalocsa 24-26 D.-Földvár 22-24 Szentes 44-46 Szeged Zenta 34-36 32-34 Titel 30-32 Mitrovicz 44-48 Temesvár N.- Becskerek 60 32-36

Next

/
Oldalképek
Tartalom