A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1899, július-december (36. évfolyam, 146-295. szám)

1899-07-01 / 146. szám

A BUDAPESTI ARII- ES ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hi­vatalától elvitetve frt 10.— Házhoz hordva .. „ 12.— Postán küldve . .. „ 14.— Egyes példány 10 kr. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­•^3 Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. ■^fcsr Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ...........fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. XXXVL évfolyam. Budapest, 1889. julius 1. (szombat.) 146. szám. Sí í «*-«•«» Vízállás reggel 7 órakor 1 # Wasserstand 7 Uhr Früh I ** Hőmérő reggel 7 órakor i , 1S r Thermometer 7 Uhr Friih / ' Légsúiymérő reggel 7 órakor i 7fir Barometer um 7 Uhr Früh / ’m A) Árútözsde. — Waarenbörse. I. Gabonanemüek. — Getreide. a) Kész áru. — Ejfective Waare. b) Határidőre. — Ter min waare. U. Leszámoló árfolyamok junius 27-éről. — Liquidationskurse vom 27. Juni. UI. Különféle termények. — Diverse Produete. IV. Hajózási fuvardíj. — Schiffsfracht. A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assecuranz. Győrbe a fuvardijtétel 8—10 krral magasabb. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 8—10 kr. höher. A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualitätsgewicht per Hektoliter und Kilogramm. Búza — Weisen j 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki ..............Theiss ..................... fehérmegyei-- ... _Weissenburger__... pestvidéki ..............Pester Boden__...; bánsági— ..............Banater... ... __ ... báeskai... ... ... ... Bácskaer. ............. szerb átmenetben ... serbischer transito.. román „ _ Rumänischer „ bolgár n _ Bulgarischer „ _:----­9 35 9 40 9 35 9 40 9 25 9 20 9 40 9 40 9 45 9 30 9 25 9 45 9 50 9 50 9 35 9 25 9 45 9 60 9 60 9 45 9 35 9 50 9 65 9 65 9 50 9 35 9 50 9 70 9 75 9 60 9 45 9 65 9 70 9 75 9 60 9 45 9 75 9 80 9 65 9 50 9 75 9 80 9 65 9 50 9 85 9 85 9 75 9 60 9 85 9 85 9 75 9 70 9 95 9 90 9 85 9 80-----­-----­Rozs.. ........ Itoggen........ Minőség — Gattung Árfolyam —Kurs Zab ........ ... Hafer........... Minőség — Gattung Árfolyam—Kurs Frt-tól von Frtig bis Frt-tól von Frtig bis Elsőrendű .. ................ Prima.. _. _________ Középminöségü ..............Mittel.......... .............. 7 05 6 90 7 15 7 — Elsőrendű ...........Prima..................... Középminőségű... Mittel .......... 5 85 5 50 6 — 5 70 Árpa ...........Gerste .......... Takarmány, elsőrendű _Futter, Prima................... „ * másodrendű. „ Sekunda ............. Sörfőzésre tiszavidéki _Brauer, Theiss ................ „ felsőmagyaror. „ oberungar........... „ dunántuli ....... „ Transdanub.. ... 6 15 5 80 6 50 6 35 6 10 7 Tengeri ___Mais................. Belföldi ..............Inländer ................ Román v. bolgár. Rum. od. bulgarisch Szerb ..................Serbisch ................ Cinquantin ........Cinquantin.............. 4 50 5 — 4 60 5 25 Repcze .......Reps .. -------­Kt Bá iposzta .............. Kohl Bánátéi 12 — 12 25 Köles------Hirse..............-- -­4 15 1 45 nsági ............ Határidő — Termin Előfordult kötések déli I óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 órakor Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz-Geld áru Waare pén z-Geld áru Waare Búza.............Weizen .......... 1899 május ... Mai ­................. 9 21 9 23 9 26 9 27 „ junius. _ Juni........._. ... „ szeptemb.. September ....... „ október... Oktober ............ 9 30 32 28 36 28 30 20 22 .............. 9 16 9 27 9 25 9 26 ................... Rozs .............Roggen......... 1899 május .. Mai .................. 7 14 7 16 7 18 7 19 „ szept. ... September ....... „ október... Oktober ......... 7 20 7 28 7 15 ............................... 7 14 7 12 7 20 ... ... ................... Tengeri .......Mais................ 1899 junius _Juni................... „ julius ... Juli .................. „ auguszt. _ August ......... 1900 május ... Mai .................. 4 46 4 60 4 77 4 47 4 61 4 79 4 47 4 62 4 48 4 63 4 47 4 43 ......... ............................. 4 63 4 59 4 60 .............................. 4 81 4 77 ... ................................... . 4 48 4 47 ......................................... 4 61 4 62 ......................... .............. Zab ____ .. Haler ... ... 1899 május _ Mai . .............. 5 60 5 62-­-----­„ zept. _ September........ „ október... Oktober ......... 5 63 5 60 .......................................... Káp.-repcze Kohlreps ... 1899 auffuszt. Annust. ........... __________________________________ 12 45 12 55-----­-----­Búza — Weizen ........................................-----­Tengeri — Mais .................... ... ... ........ 4 46 Árpa — Gerste-----­Rozs — Roggen ... ... ... ... ...-----­-----­Zab — Hafer ... ... ... ... ... ... ... ... ...-----­Káposztarepcze — Kohlreps ... ... ...-----­Kész árú — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések Auj Termin vorge­fallene Schlüsse Árfolyam—Kurs Leszámoló árfolyam Liquidations Kurs Faj — Gattung Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pén z-Geld áru Waare pén z-Geld áru Waare ingyen hordó - franco Fass netto Tara Disznózsír ... Schweinefett ßudapesti ............................Budapester.............................. 49 ­49 50 — — _ _ Vidéki ...............................Landfett ................................. 100 kg. Szalonna ........ Speck .............. Magyar légenszáritott vidéki Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos Stadtwaare, luftgetrock. 4 stückig v rt n 7) Füstölt ........................ — geräuchert.......................... 41 — 43 50 45 — 41 50 44 — 46 —-------­_ ... Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für Netto. Qualität pr. 500 Gramm. Szilva .............. Pflaumen ........ Boszniai, 1898. évi szokv.-minöseg bosnische, 1898. Usance-Qualität^ „ „ „ 100 drbos.. „ „ 100 Stück rt rt n rt rt n rt Szerbiai 1898. szokványmin. serbische, 1898. Usance-Qualit „ „ 100 drbos ... „ „ 100 Stück _ j» n 85 n ... „ n 85 „ 10 75 12 50 15 50 9 50 11 75 14 75 11 — 13 - 16 — 9 75 12 — 15 25-------­-------­ingyen hordó - franco Fass netto Tara Szilvaíz ........ Pflaumenmus Szlavóniai ... ........slavonisches 1898................... 14 75 15 ­16 25 16 50 Szerbiai ................... ... ... serbisches 1898................. 100 kg. Heremag ........ Kleesaaten ... Luczerna magyar 1898. évi Luzerner ungarische 1898 Lóhere aprószemü 1898. évi Rothklee kleinkörnig 1898.. „ középszemü 1898. évi „ mittelkörnig 1898 . „ nagyszemü 1898. évi „ grobkörnig 1898.. • 36 — 26 — 31 — 35 — 40 — 28 — 35 — 39 —-----­-----­■ " Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa D.-Földvár Szentes Szeged Zenta Titel Mitrovicz Temesvár N.-Becskerek; 23 19 16 14 13 28 25 24 22 28 32 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom