A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1897, július-december (34. évfolyam, 146-297. szám)

1897-07-01 / 146. szám

A/BUDAPESTI ÁRU- ÍSjRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: ▲ tőzsde titkári hi­vatalától elviteive frt 10.— Házhoz hordva .. „ 12.— Poétán küldve ... „ 14.— Egyes példány 10 kr. V AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. CUKSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap, ^jü Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse .............fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. XXXIV. évfolyam. Budapest, 1897. julius i. (csütörtök.) 146. szám. Witterung } «^p-schön Vízállás reggel 7 órakor \ .. Wasserstand 7 ühr Friih ) ' ,:n Hőmérő reggel 7 órakor | .)=>J ,, Thermometer 7 Uhr Friih / ~ — LétjBÚIymerö reggel 7 órakor \ Barometer um 7 Uhr Friih / 1 ’ A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualität nach Hektoliter und Kilogramm. Közs.........Roggen Ó vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig u, ó — alt ÍT « elsőrendű ... I*... ... _ másodrendű 11».. ......... 70—72 6 65 6 55 6 70 6 60 Árpa... ... Gerste... n --— n — n -— — n — ó — alt ó — alt ó — alt takarmány.. Futter ....... égetni való. Brenner ... sörfőzésre... Brauer.. .. 60—62 62-64 64—66 4 60 o — Zab .........Hafer ó — alt — — 39-41 ő 65 6 15 b) Határidőre. — Terminwaare. Usance-minoségű 100 kilogrammonként. — Usance-Qualitüt pr. 100 Kilogramm. II. Különféle termények. Diverse Producte. III. A hajószátlitás fuvar díjtételei Budapestre. — Schiffstransport-Fr achtsätze nach Budapest. a V « Ó vagy új Alt oder neu Fa j — Gattung Minőségi súly hektoliterenként — Qualit Htsgewicht per Hektoliter i 76 kÍ9 77 **, 78 *b 79 *lg 80 % 81 82 */<? 100 kilogrammnak ára — Preis per lOO Kilogramm frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. írttól •>on fi. írtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. Írttól von fl: írtig bis s Ét ó — alt bánsági... — ... Banater... ... ... 8 45 8 60 8 70 | 8 80 8 80 8 85 8 90 8 95 9 — ! 9 05 «a 9 05 9 10 ___ ó — alt tiszavidéki ........ Theiss .............. 8 70 8 80 8 85 8 90 8 90 8 95 8 95 9 05 9 05 9 10 9 10 9 15 — — — — 1 ó — alt pestvidéki ... ... Pester Boden ... 8 65 8 75 8 80 8 85 8 85 8 90 8 90 9 — 9 — 9 05 9 05 9 10 — — — — | « ó — alt fehérmegyei ....... W eissenburger... 8 65 8 75 8 80 8 85 8 85 8 90 8 90 9 — 9 — 9 05 9 05 9 10----­-----1 N ó — alt bácskai .............. Bácskaer............ 8 75 8 85 8 90 8 95 8 95 9 ­9 ­9 10 9 10 9 15 9 15 9 20----­-----I 9 ó — alt román iteesetfcsn Rumänisch, ‘.'-»«síto es ó — alt szerb , Serbischer „ ó — alt bolgár Bulgarischer „ Tengeri.. Sfais - ... Ó vagy áj Altoder neu Faj — Gattung Minőség! túly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig Bis ó — alt ó — alt bánsági.. ... Banater ... másnemű ... anderer ... 4 25 4 lő 4 30 ! 4 20 I ftepcze-- Reps. ... v — rt - — új — neu új — neu káposzta ... Kohl... ... bánsági .......Banater ... _ _----­----­Köles ___Hirse ó — alt — —----­4 10 4 50 Pénz-Geld Határidő — Termin i frt Áru- Waare frt Kötések — Schlüsse Knza .............Welzen— v ------— n — szept.—okt... Sept.—Oct.. márcz.—ápr.. März—April május—junius Mai—Juni _ 8 33 8 34 8 21 8 30 8 23 8 37 8 33 Közs .............Roggen.. * -- — — r) márcz,—ápr.. März—April szept.—okt... Sept.—Oct.. 6 62 6 64 6 48 6 56 6 52 6 67 Tengeri ___Hais.......... rt - — n — — » - — n ----— » ----- n -— —­n - -- r> -----­1897 junius ... Juni ........ 1897jun.—jul. Juni—Juli., jul.—aug. ... Juli—Aug... szeptember... September... okt ................ Oct............­4 32 4 41 4 33 4 43 4 24 4 28 4 25 4 35 4 31 4 32 4 36 4 33 4 43 4 39 I Zab ..............Hafer____ márcz.—ápr.. März—April szept.—okt... Sept.—Okt.. 5 50 5 52 5 40 5 51 ... .............. Káp.-repcze Kohlreps 1897aug.-szept. Aug.—Sept. 11 85 11 95 11 70 11 95 ................... Az I8S7. junius 30»fki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vorgefallene Schlüsse an der Xachmittapsbfírse vom 30. Juni 1897. Buza.. ... ... Weizen... v — -- -- n -­márcz.—apr.. März—April szept.—okt... Sept.—Okt. máj.—jun. — Mai—Juni... 8 18 8 24 .................... Rozs ........... Roggen~ márcz.—apr.. März—April szept.—okt... Sept.—Oct.. 6 46 6 52 .............. ... ! Tengeri. ... Hais... ... máj.—jun. ... Mai—Juni... jul.—aug. ... Juli—Aug.. szeptember— September _. október ........ October....... 4 30 4 36 ................... 4 42 4 46 ................... 1 Zab ..............Hafer. ... n — — — n - — márcz.—ápr.. März—April szept.—okt... Sept.—Oct.. 5 40 ... ......................... 1 Káp.-repcze Kohlreps |l897aug.-szept. Ang.—Sept. ......................................... Ar 100 kilogrammonként — I’reis pr. lOO Kilogr. ingyen hordó — franco Fass netto Tara Disznózsír.. Schweinefett. ... Pénz-Geld Faj — Gattung frt Aru -Waare frt Kötések—Schlüge budapesti........................... . Budapester 52 — 52 50 vidéki............. ... ............................... Landfett............ ... _ ................... — Szalonna ... Speck ... ........ ... magyar la légenszáritott vidéki ........ ung. Ia luftgetrockneter Landspeck.. városi légenszáritott, 4 darabos ........ Budapester Stadtwaare, 4 stückige_-i n ^ n — — n % p — füstölt. ................................. ... ... . . geräuchert............................................ 49 — 50 — 54 ­49 50 50 50 55 — Zsákkal együtt, göngy- súly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammon­ként. Inclusive Sack, brutto für Netto. Qualität per 500 Gramm. Szilva......... ZwetschKen ....... Kész áru... _ Effective Waare....... boszniai, 1896. évi, usance-minőség _ bosnische, 1896. Usance-Qualität....... , „ „ 120 darabos ...... , , 120 Stück .............. „100 „ ....... , , 100 , ............ , 85 ---- „ 85 szerbiai, „ „ usance-minőség— serbische, „ Usance-Qualität ....... „ „ „ 100 darabos ...... „ „ 100 Stück ............. V r Tt S5 * — -- n „ 85 „ ------ -­I I II 1 II 1 II II 1 II----­Szilva......... ZwetschKen ....... Határidőre. _ Terminwaare............. boszniai, 1897 okt.-nov, Usance-min. bosnische, 1897 Okt.-Äov. Us.-Qual... , , „ 120 darabos.. „ , „ 120 Stück. . 100 „ .. , . 100 „ . n n fi ^5 » — rí n tt Szerbiai „ „ Usance-min... serbische, „ , Us.-Qual... „ , „ 100 darabo*.. „ „ „ 100 Stück. - „ „ 85 „ „ * „ 85 „ . 16 50 17 75 20 — 15 25 17 — 19 75 17 — 18 75 21 — 16 — 18 — 20 50 ....... :.. :............... ingyen hordó—franco Fass netto Tara Szilvaíz---- ZwetschUtenmus Kész áru ........ Effective Waare....... Szlavóniai 1896 ............................. slavonisches 1896 ........................ szerbiai 1896.................................. serbisches 1896... ... ..............-........ _ _ _ __ Szilvaíz---- Zwetschkenmus Határidőre. _ Terminwaare............. Szlavóniai 1897 szept.-okt ................ slavonisches 1897 Sept.-Okt............. szerbiai , ....................... serbisches , .................... 19 — 17 75 20 — 18 25 frttól-».’ Oft frtig-!."'.s Heremag... Kleesaaten ......... luczerna magvar 1896 ......................... Luzerner ungarische 1896............ ... vörös aprószemü 1896 .................... rothe kleinkörnige 1896 ... .............. , középszemü 1896 ............. ... , mittelkörnige 1896................... „ nagyszerűü 1896.. ... .............. „ grobkörnige 1896...................----­-----­ee Honnan Von kr. B gj Pancsova ............. 25-27 Újvidék ... ........ 21-23 £ Bezdán ............. 13—15 Kalocsa .. .. 12—14 Ounaföldvár— _ 10—12 tg Honnan Von kr. N * Szentes .............. 28-30 Szeged .............. 26—28 ?• Zenta ................... 24—26 Titel .................. 22 _23 , Honnan > ‘fi Von N % Mitroviez ............. 30-32 « ti Temesvár.. ... _ 38-41-4. K Nagy-Becskerek „ 25-27 Győrbe a fnvardijtétel 10 krral magasabb a budapestinél. — Nach Raab ist der Frachtsatz am 10 kr. th uerer als nach Budapest. A hajó-díjtételek 100 kilogrammonként, a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetnek. Die Schifffrachtsätze verstehen sich her 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assecuranz, A Béga-állomásokról a fcnrcsellázást beleértve. — Von .ien hcua-Staiiontn inclusive Búi ctUir-JKy, t A) Árutőzsde. — W a a r e n b ö r s e. I. Gabonafnemüek. — Getreide, a) Kész áru. — Effective Waare.

Next

/
Oldalképek
Tartalom