A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1896, január-június (33. évfolyam, 1-144. szám)

1896-02-18 / 40. szám

Osztalék í Dividende pro .2 «Sv « «o .■ c *® 5*. Se*« <d 5 a s O ' i. C .O c~~ S »1 i* Kamatszámi- tási határidő Zinsen- berechnungs- Termin Részvények: — Actien: Osztrák ért te#- . !••* _ al.oaonv.bb maoas.bb forint — Gulden öst mai utolsó árfolyam Währung előző déli tőzsde utolsó ár* folyama — Schlusskurs 1894. 1895. •5*« ® > e. i* .2 ntfirioiti4r hő chftrer heutiger tichluimcura der letzten MittugsbŐrse é v r e £ 5 & ™ ül o UJ N V. tíankok. — Banken. aríolvaru — Cut o pár. i Geld áru Wanr‘ n • r. I Geld ítÓ »r* I 9 — 150000 120 5 1895jan. 1 Angol-osztrák bank . ......................... Anglo-Österreichische Bank... .............. 174 175 174 _ 175- I 6 50 — 60000 100 5 1895jan.1 Budapesti bankegyesület r. t .................. Budapester Bankverein Act.-Ges ............ 111 — — — 111 — 111 50 111-­111 50 12 — 12 ­13334 150 5 1896jan. 1 Első magyar iparbank . ... ................... Erste Ungarische Gewerbebank .............. — — — — 198 — 199 198-­199 — : 7 — — 12000 80 5 1895jan. 1 Fiumei hitelbank ......... „ ............... Fiumaner Creditbank .. ........................... — — — — 118 — iao — 117-­120 — 7 — — 4000 100 — — Fővárosi bank-részvény-társaság- — Hauptstadt. Bank-Actien-Gesellschaft — — —-----­75 — 80 — 75-­80 — 0 25 — 500 K.2000 4 1896jan. 1 Budapesti giro- és pénztár-egylet ......... Budapester Giro- und Cassen-Verein _ — — — — — — — — —-­— — — — 50000 K. 200 5 1894 máj 1 Hazai bank-részvény-társaság ............... Vaterländische Bank-Actien-Gesellschaft — —------­124 — 125 — 123 50 124 — +10 ­—i 5000 K. 200 4 1895 jul. 1 Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. Hermes Ung. Allg. Wechselstuben-A.-G. — — — — 180 — 185 — 180-­185 — ! 15 — — 5000 200 — — Horvát leszámitoló bank... ... ... ... ... Kroatische Escomptebank ..................... — — — — — — — — —---­— 5 — — 30000 100 5 1895jan. 1 Horvát-szlavon országos jelzálogbank ... Kroatisch -Slavon. Landes-Hypothekenb. — — — — 110 — 111 — 110---­111 — j 22 — — 70000 200 5 1895jan. 1 Magyar általános hitelbank ... ... ... ... Ungarische Allgemeine Creditbank ____ — —----------­— — — — —---­— — 7 — _ 80000 100 5 1895jan. 1 Magyar ipar- és kereskedelmi bank r. t. Ungarische Bank für Industrie u. H. A.-G. __ — — — — — — — —---­— — j fr 48— — 3000 ar. 200 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás ; fr 24— — 97000 ar. 100 5 1895 ,iaD. 1 Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, II. Emiss. — — — — — — — — —-­— — ] 10 ­— 6000 200 5 1895jan. 1 Magyar kereskedelmi r.-t ......................... Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft — — — — 190 — 200 — 190-­200 — j 16 — — 62500 K. 400 5 1895jan. 1 Magyar leszámitoló és pénzváltó bank.. Ung. Escompte- und Wechslerbank ___ — — — —­— — —­-­— — _ _ 12500 K. 400 5 1896 jan. 1 * * „ 1895, kib. „ „ „ Emiss. 1895 __ — _ — 265 — 266 26 S-­267 — 25 — — 6000 500 5 1895jan. 1 Magji. takarékp. közp. jelzálogbankja Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen — — — — 500 — 520 — 500-­520 — 19 — _ 250000 160 5 1895 jan. 1 Osztrák hitelintézet. ... ... ... ... ... ... usterreichische Creditanstalt. .................. — — _ — — — — — —-­— — 42 90 60 — 44 20 150000 600 5 1896 ]an 1 1895 jan. 1 Osztrák-magyar bank ... ... ... ._ Österreichisch-Ungarische Bank. ........................ Pester ung. Commercialbank ............... _ , _ __ 1000 __ 1005 _ 1000 _ 1005 _ 25000 500 5 Pesti magyar kereskedelmi bank _... 1262 __ 1268 — 1265 — 1267 1267-­1268 — 17 — — 60000 200 5 1895jau. 1 Unionbank .. ... ... ............. ... ......... Unionbank... ...................................— ... — —------­320 — 321 — 32 l — 321 — VI. Takarékpénztárak. — Sparcassen. 5 5 50 25000 100 — — Belvárosi takarékpénztár ............ ... ... Innerstädtische Sparcasse ..................... — __ _ _ 102 — 103 — 102-­103 — 7 — — 992 50 — 4­Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapester III. Bez. Sparcasse ............... — — — — 135 — 138 — 135-­138 —. 5 — 5 ­10000 K. 200 — — Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapest-Elisabethstädter Sparcasse. ... — —------­85 — 90 — 85-­' 90 — — — 10000 100 — — Budapest Vill., IX., X. ker. takp. r.-t. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. 40 — — — 36 — 40 — 40-­45 — — 12 ­25000 K. 400 — — Budapesti tak. pénzt, és orsz. zálogk. r.-t. Budapester Sparc. u. L. Pfandleih A.-G. 223 — — — 222 — 223 — 223 50 221 — 58 — 60 — 12000 300 — — Egyesült Bpesti fővárosi takarékpénztár Vereinigte Bpester Hauptst. Sparcasse.— — — — — 1135 — 1140 — 1135 — 1140 — 7 — — 10000 100 — — Magyar általános takarékpénztár ... ... Ungarische Allgemeine Sparcasse ......... — — — — 126 — 127 — 126 — 127 — 40 — — 12000 300 —-r Magyar országos központi takarékpénzt. Ung. Landes-Central Sparcasse ............. _ — — — 820 825 — 8í0 — 825 — 400 400 ­5000 1000 — — Pesti hazai első takarékpénztár-egyes. _ Erste Pester Vaterl. Sparcasse.. ......... — —-----­7850 7900 — 7850 — 7900 — VII. Biztosító-társaságok. • i J A 88ecuranz - Gesellschaften. : 12 —-­10000 200 5 1895 jan. J. Bécsi biztosító társaság ......................... Wiener Versicherungsgesellschaft _____ _ — — — 225 — 230 — 222 — 225 — 16 —-­5000 200 5 1895jan. 1 Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet— Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A­— — — — 360 — 380 — 360 — 380 — i230 —-­3000 1000 _ — Első magyar általános biztosító társaság Erste Ung. Allg. Versicherungs-G._. _ — — — — 4240 — 4250 4250 — 4300 — 7 —-­20000 100 5 1895 jan. 1 Fonciére, pesti biztosító intézet ............. Fonciére, Pester Versicherungsanstalt _ — — — — 150 155 — 150 — 155 — ! ö — — 5000 100 — — Lloyd, magyar viszontbiztositó társ. ... Lloyd ung. Rückversicherungs.-G .......... — — — — 80 90 — 80 — 90 — 8 —-­15000 100 5 1895 jan. ) Magy. jég- és viszontb. r.-t ...................... Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst .............. _ _ — — 129 — 131 — 131 — 183 — ; 8 —-­5000 K. 200 5 1895jan 1 Nemzeti baleset- és munkás biztositó-r.-t. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. _ _ _ _ 145 — 148 — 145 — 148 — 50 — — 2000 300 — — Pannonia viszontbiztositó intézet _ Pannonia Rückversicherungs-Anstalt _ — —------­925 — 935 — 925 935 — VIll. Gőzmalmok. — Dampfmühlen. __-­2300 400 — Concordia-gőzmalom r.-t ........................... Concordia-Dampfmühl A.-G... .............. — — — _ 320 — 340 — 320 — 340 — —-­825 400 — „ „ „ elsöbbs. részv. » x „ Prior.-Act. — — — — 402 — — — 402 — — — 100 ­-­2000 K. 500 — Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G ............. — — — — 685 — 700 — 205C — 2100 — 12 — 6750 200 — Erzsébet-gőzmalom-társ. .. ... ... ... _ Elisabeth-Dampfmiihl-Gesellschaft ......... — — i 310 — 315 — 310 — 315 — 9 60 8750 160 — Luiza-gőzmalom r.-t. _ ... ..................... Luisen-Dampfmühl A.-G. . .............. ... — — — _ 210 — 220 —. 210 — 220 — 25 —-­2000 400 — Pesti hengermalom-társaság. ................ Pester Walzmühl-Gesellschaft ............... — — — — 700 — 725 — 700 — 725 — 10 —-­4500 200 _ Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. _ _ _ _ 315 — 320 — 315 _ 320 — 12 — — 8000 150 ___ Pesti Victoria-gőzmalom... ..................... Pester Victoria-Dampfmühle.. _ _ _ — —------­175 — 180 — 175 — 180 — IX. Bányák és téglagyárak. Bergiverke und Ziegelfabriken. 10 —-­20000 200 5 1895jan. 1 Brassói bánya- és kohóegylet r.-t .......... Kronstädter Bergbau- u. Hütten-A.-Ver. — — — _ 275 — 280 _ 282 _ 284 — 5 —-­6000 K. 200 — Budapesti tégla- és mészégető r.-t ......... Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. — — — — 115 — 116 _ 115 — llö — 13 —-­2000 100 _ — B udapest-szentlőrinczi téglagyár ............. Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik _ — — — — 220 — 230 — 220 — 230 — 8 —*-­20000 100 5 1895 jau 1 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. — Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. 102 — — — 101 — 102 — 102 — 104 — 10 —-­20000 100 5 1895 jau. 1 Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Nordung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. 228 — — — 228 — 230 — 228 — 230 — 8 —-­20000 100 5 1895 jan. 1 Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hüttenwerks-A.-G. _ 117 — — — 119 — 120 — 118 — 119 — 7 —-­3500 :T< 100 — István téglagyár r.-t. _______ ____ „István“ Ziegelei-A.-G. .......................... — — — _ 76 — 78 — 76 — 78 —-­15000 30 _-r Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. id. elism. Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. _ _ _ _ 35 _ 38 _ 42 _ 45 _ +50-­2100 160 _-­Kőbányai gőztéglagyár-társulat ............... Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft — — — — 780 — 790 _ 780 — 79J — 30 —-­8500 200 _-­Kőszénbánya és téglagyár r.-t ................ Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G ................ — _ — _ 615 — 620 _ 615 — 620 — 16 —-­10000 100 5 1895jan. 1 Magyar asphalt r.-t. .. ... ..................... Ung. Asphalt-A.-G .................................... — — — — 259 — 260 — 259 — 260 — 8 '—-­16000 100 5 1895 jan. 1 Magyar ált. kőszénbánya r.-t. — ..........— Ung. Allg. Kohlenbergbau A.-G. _____ 128 — 128 50 128 — 129 — 128 — 130 — 7 —-­20000 100 5 1895 jan. 3 Mag}’, gőztógla-, czein.- és gypszgy. r.-t. U. Dampfziegel-, Cement- u. Gypsf. A.-G. — — — — 95 — 96 — 9ó — 9b — 12-­10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar keramiai gyár r.-t. _ _______ Ung. Keramische Fabriks-Act.-G ............. — — — — 167 — 168 _ 167 — 168 — 4 —-­6000 K. 200 5 1896 jan.l Péterhegyi téglaipar r.-t... .................... Petersberger Ziegelindustrie A.-G .......... — — — — 105 — 115 _ 105 — 115 — 32 —-­32000 100 5 1895 jan. 1 Salgótarjáni kőszénbánya :\-t .................. Salgóíarjáner Kohlenbergb. A.-G ............. 628 — — _ 628 — 630 _ 628 — 630 — 5 ­-­2000 100 _ — Szei tendrei téglagyár r.-t ........................ Szentendreer Ziegelfabriks-A.-G ............. — — _ _ 80 — 82 80 — 82 — 17 ­— 6000 150 _ — Ujlasi tégla- és mészégető r.-t ............... Neustifter Ziegel- u. Kalkbrenn. A.-G... — — — _ 240 — 245 _ 243 — 245 —-­40000 100 _ — Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t... Urikány-Zsilthaler ung.Kohlenbgw. A.-G. _ _ _ —­— — _ _ — — — X. Vasművek és gépgyárak. Eisenwerke und Maschinenfabriken. +16 ­-­5000 200 5 1894 okt. I Első m. gazd. gépgyár ........................... I. ung. landwirthsch. Maschfab. _______ — —------­220 — 225 — 220 — 225 — 7 —-­15000 100 5 1895 jan. 1 „Danubius“ magy. hajógyár r.-t .............. „Danubius“ ung. Schiffsbaufabrik A.-G. — — — — 113 — 114 _ 113 — 114 — 85 ­-­4800 400 _ — Ganz és társa vasöntőde és gépgyár Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. 2250 _ — _ 2240 — 2260 _ 2230 _ 2270 — 16 —-­3750 200 5 1895jan. 1 Nadrági vasipar-társulat .......................... Nadráger Eisenindustrie-Ges .................... _ _ — — — — _ — — __ — — —-­10CI00 K. 200 _ — „Nicholson“-gépgyár részv.-társ .............. „Nicholson“ Maschinenfabrik-A.-G ......... 118 _ _ __ 118 _ 120 116 _ 118 — +12 ­-­100000 100 5 1895 jul. 1 Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ... Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G.— _ _ _ _ _ _ _ _ _■ — — 14 ­-­10000 200 _ — Schlick-féle vasöntöde és gépgyár — — Schlick’sche Eisengiesserei u. Maschinenf. Schoenichen-Hartm.’sche u. Maschf. A.-G. _ _ — — 233 — 237 _ 233 _ 237 — 1 +6 50 20000 K. 200 5 1895 nov. 1 Schoenichen-Hartmann-f. m. gépgyár r.-t. __ — _ _ 114 — 116 _ 114 _ 116 — _ _ 10000 100 _ _ Walser-féle I.m.gép- s tüzoltósz.-gyár r.-t. Walser’sche I.u. Masch. u.Feuer!.-F.A.-G. _ _ _ __ _ _ 60 _ _ _ 60 — 15 — — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Weitzer Jánosgép-, waggongyár és vasönt. Weitzer Maschinen-, Waggonf. u. Eiseng —------­305 — 307 — 305 — 307 — XI. Könyvnfomdák. — Buchdruckerei^n. 20 — 2400 100 — — „Athenaeum“ irodalmi é* nyomdai r.-t. Franklin-társulat elővételi jog nélkül — „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G .......... _ _ _ 425 _ 435 _ 425 _ 435 _ +13 50 — 4800 150 — — Franklin-Gesellschaft ex Bezugsrecht... — _ _ — __ — _ _ _ — — — 7 — — 13000 100 — 1895 jan. 1 „Kosmos“ műintézet ................................ „Kosmos“ Kunstanstalt ... ... ............... _ — _ — 99 — 101 _ 99 — 101 — +16 ­— 2000 K. 200 — — „Könyves Kálmán“ m. ir. és könyvk. r.-t. „Könyves Kálmán“ u.lith.u. Buchh. A.-G. — _ — — 140 — 155 — 140 — 155 — l — * ' 1500 K. 400 — — „0rszággy. Értesítő“ kő- és könyvny.— „0rszággy. Értesítő“ Stein- u. Buchdr.... — — — — — — 180 — — — 180 — 12 — 3000 200 — — „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t.. ....... „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G......... — _ — — 195 — 200 — 195 — 200 — I 80 ­— 591 500 — — Pesti könyvnyomda r.-t. .................. Pester Buchdruckerei-A.-G ....................... — — — — 1340 — _ — 1340 — — — XII. Különféle vállalatok. Diverse Unternehmungen. 25 — — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Általános waggonkölcsönaő-társulat. ... Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft ............ — —-----­465 — 475 — 465 — 475 — — — 4000 K. 200 5 1895 máj. 1 Bihar-Szilágyi olajipar r.-t .................... Bihar-Szilágyer Ölindustrie A.-G. _____ — —------­— — — — — — — — i 5 — — 35000 K. 200 5 1895 jan. l Budapesti alt. villamossági r.-t ...............— Budapester allg. Electricitäts A.-G ____ — —------­154 — 156 — 154 — 156 — I 14 — — 12500 200 5 1895 jan. 1 Egyes, magyarhoni üveggyárak r. t.— Verein. Ungarländ. Glasfabriken A.-G. — — — — 48 — 50 — 48 — 50 — r 7 ­— 2500 100 ■ _ — Első magyar betűöntőde r.-t ................... Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G — —-----­165 — 170 — 165 — 170 — j ' 28 — — 700: 200 _ — Első mag}-, gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-A.-G. — — — — 512 — 517 — 512 — 517 — +70 — — 3000 300 _ — Első magyar részvényserfőződe.............. Erste Ungarische Actienbierbrauerei _ — —------­1345 — 1375 — 1345 — 1375 — | 20 — — 2500: 200 _ — Első magyar sertéshizlaló r.-t ................. Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt ....... — — — — 390 — 400 — 390 — 400 — } 23 ­— 2500 200 5 1895 jan. 1 Első magyar szállítási vállalat r.-t .......... Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft — —-----­— — — — — — — — 1: 8 — — 5550 80 — — Első magyar szálloda r.-t ......................... Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft _ — —------­265 — 280 — 265 — 280 — i — — 3000! K. 400 — — Első magyar üveggyár r.-t ...................... Erste ung. Glasfabriks-A.-G .................... — — — — — — 150 — — — 150 — 1 0 • — 1200 100 — — Első pesti spodium- és csontlisztgyár _ I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik — —------­140 — 150 — 140 — 150 — ■ i +60 — — 1600 500 _ — Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Fiumaner Reisschäl- und Reisstärkefabrik — — — — 1250 ■ 1300 — 1250 — 1300 — '24 — — 3000 200 _ — Gschwindt-féle szeszgyár.. ... ... ... ... Gschwindt’sche Spritfabrik .................... — — — — 490 500 — 490 — 500 — j. — — 2895 K. 200 — — Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár ... Graf Géza Esterházy’sche Cognacfabrik — —------­— — — — — — — — !; — — 4000 K. 400 — — „Hungária“ árpagyöngy-gyár ............... „Hungaria“ Rollgerstefabrik ................. — —------­150 — 180 — 150 — 180 — , 3*— — 20000 100 — — „Hungária“ műtrágya- és kénsavgyár ... „Hungaria“ Kunstd. u. Schwefelsäurefabr. — — — — 150 — — — 150 — — — 14 — — 3000 100 — — „Hygieia“ fémipar részv.-társ................. „Hygieia“ Metallindustrie A.-G. ... .. — —------­170 — — — 170 — —' — i 0 — 5000 100 — — Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t. ... ......... Jordán’sche Lederfabrik Act.-Ges .......... — — — — 58 — 60 — 58 — 60 — í , 0 — 3000 100 — — „ „ „ „ „ els. részv. „ Prior.-A. — — — — 90 — 92 — 90 — 92 — 1 1 — — 6000 200 — — Kábelgyár részvény-társaság ............... Kabelfabrik Actien-Gesellschaft ........ — —------­260 — 265 — 260 — 265 — — — 20000 K. 200 — — Kőbányai kiiály sőrlőző r.-t................... Steinbrucher Königs-Bierbrauerei A.-G. — —­------­50 — 55 — 61 — 63 — | : — — 20000 K. 200 — — Kőbányai polgári serfőző r.-t ................. Steinbrucher bürgerl. BierDrauerei A.-G. — —------­118 — 120 — 118 — 120 — i — — 6000 100 — Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer i 0 — — 26000 100 4 1895 ápr. 1 Magyar czukoripar r.-t. A. sor................ Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A) .. ... — — — — — — — — — — — — +4 ­— 30000 100 4 1895 Apr. 1 „ „ „ B. „ előjogos » Prior.-A.fi) 135 — — — 134 50 136 — 134 — 135 — 10 — — 4000 100 — _ Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. _ U. Metallwaai'en- u. Lampenfabriks A.-G — — — — 16» — 175 — 165 — 175 — 5; “ — 5000 200 —-­Magyar kender- és lenipar r.-t ................ Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. — — — — — — — — — — — — §15 ­----­3000 K. 100 —-­Ung. Gummiwaarenfabriks A.-G ............ — — — — 175 — — — 175 — — — f 7 86 ■Í14 ­— 40000 200 5 1895 jan. 1 Magyar villamossági r.-t. ......................... Ung. Electricitäts-Actiengesellschaft _ 130 —------­130 — 131 — 128 — 130 — — 25000 200 5 1895 máj. 1 Nemzetközi villamossági társaság ... _ Internationale Electricitätsgesellschaft .. —. — — — 325 — 328 — 325 — 328 — 25 — — 7000 K. 400 5 1895 jan.1 Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t.... ... Intern. Waggonleih-Actiengesellschaft.. — —------­450 — 455 — 450 — 455 — ' -­— 1600 2000 — — Popper Lipót faipar r.-t .................... ... Popper’sche Holzindustrie-Act.-Ges ........ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — Ív — — 12500 K. 100 — — Quarnero részvény-társaság .. ................ Quarnero Actien-Gesellschaft ... ... ... — — 12000 200 — — Royal nagyszálloda részvény-társaság.. Grand Hotel Royal A.-G ......................... — — — — 120 — 125 — 120 — 125 — 14 — — 2000 200 — — Szegedi kenderfonógyár r.-t ................... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. — —------­280 290 — 280 — 290 — fr.2050 — 1250 200000 100 200 — — Sziszeki tárházak r.-t... ................. Sisseker Lagerhäuser A.-G ..................... — —------­— —* — — — — — — fr. 5 1895 márc. 1 Törökbirodalmi dohánvesryedárusági r.-t. Tabakresrie-A.-G. d. türkischen Reiches — — — — 188 — 190 — 188 — ’ 190 — V fi» 7 'S rr •f u ® c ► © T c c c I C ■V fr e 1 c 5 <r e u Cff E c •c 0 £ Ír te e a TS 's-= v e u őrt jr e ír-= < C 5 « ~ ait 0-g ® .5 © ’S o< * í£ 61 ca £ a® ® o 0) ** a • J3 « 0 © ^ N * 5sc a * Ö C 03 •C <o •<* '53 ® jq n « !£ If s ► MX c <s 51 2 K a# M ■« 3 s c ® ÖO ® be « 6 Je e fcc « £ S c ’« ► *« t* •fl* c. «8 B 01 « t­*«-«a M S ’S >M a. c ü c ►» ’S E •a c j* « Ms •« i. •« « J» ■© 4­<u «V

Next

/
Oldalképek
Tartalom