A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, július-december (32. évfolyam, 147-298. szám)

1895-12-10 / 282. szám

80T A tegnapi londoni váltóárfolyam pénz rovata 122-re helyesbítendő. — Der gestrige Geldcours des Wechselcsurses auf London soll richtig 122 lauten. PCTt •:?k 5 ■3» 5*. Ramatc.Tám? 0#*trák ért. forint — Gulden öst. Währung Dividende pro * >• CG ' T C U-S-S 3 »sä;». •8 Im 2 ' H % « £ IV 3.2-.ási határidő Zinsen- berechnungs- Tennin ftészirényeks — Actien: iBD­alkftiuny&tiii magafc&bb mai utolcó Äriciyan oai. Juistsüieltaár- Iblyama — Schiui »•«.*« 1893. | 1894. K ~ 2 J! ■*-O (* niedrigster höchster heutiger Schlusscurs der letzten Mittagsbörse é v r e ec « S V. Bankok. — Banken. árfolyam — Curs pénz Geld aru Waare |1>1 Oeld aru Waare 8 — 9 — 150000 120 5 1895jan. 1 Angol-osztrák bank ............................... Anglo-Österreichische Bank .................... 165 — 166 — 167 — 168 — 9 — 6 50 60000 100 5 1895jan.1 Budapesti bankegyesület r. t ............... Budapester Bankverein Act.-Ges ............ — — — — 113 — 113 50 112 — 113 — 12 — 12 — 13334 150 5 1895jan. 1 Első magyar iparbank ............................ Erste Ungarische Gewerbebank ............ 202 — 204 — 200 — 202 198 — 200 — 8 — 7 — 12000 80 5 1895jan. 1 Fiumei hitelbank ... ..................... Fiumaner Creditbank .. ... .... _ _ ... ... _ _ _ — 126 — 128 — 126 — 128 ­6 50 7 — 4000 100 — — Fővárosi bank-részvény-társaság ............ Hauptstädt. Bank-Actien-Gesellschaft _ _ — — _ 94 ­98 ­94 ­98 ­— 0 500 K.2000 4 1895 jan. 1 Budapesti giro- és pénztár-egylet ......... Budapester Giro- und Cassen-Verein _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — — • 50000 K. 200 5 1894 máj 1 Hazai bank-részvény-társaság ............... Vaterländische Bank-Actien-Gesellschaft _ _ ____ 127 — 128 — 127 ­128 ­+.6 — +10 ­5000 K. 200 4 1895 jul. 1 Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. Hermes Ung. Allg. Wechselstuben-A.-G. _ _ _ _ 190 — 195 — 190 -­195 ­16 15 — 5000 200 — — Horvát leszámitoló bank, . .............. ... Kroatische Escomptebank ... ... ......... — _ _ — _ _ — — _ — — — 7 50 5 — 30000 100 5 1895jan. 1 Horvát-szlavon országos jelzálogbank ... Kroatisch-Slavon. Landes-Hypothekenb. _ _ — — 117 ­119 — 117 — 119 — 24 — 22 — 70000 200 5 1895jan.1 Magyar általános hitelbank..................... Ungarische Allgemeine Creditbank ____ — — — — — — — — — — — — 7 — 7 — 80000 100 5 1895jan. 1 Magyar ipar- és kereskedelmi bank r. t. Ungarische Bank für Industrie u. H. A.-G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— fr 40— fr 48— 3000 ar. 200 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, I. Emiss. f r 20— fr 24— 97000 ar. 100 5 1895jan.1 Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás 10 ­10 ­6000 200 5 1895jan. 1 Magyar kereskedelmi r.-t ......................... Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft _ — _ 200 ­202 ­200 ­202 ­15 — 16 ­62500 K. 400 5 1895jan. 1 Magyar leszámítoló és pénzváltó bank.. Ung. Escompte- und Wechslerbank ___ _ _ _ _ _ _ _ __ — — — — 12500 K. 400 — — „ „ „ 1895 kib. „ „ „ Emiss. 1895 _ _ ___ — 271 — 272 — 272 — 273 — — 25 — 4000 500 5 1895 jan. 1 Magy. takarékp. közp. jelzálogbankja Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen-­— — — 560 — 565 — 560 — 565 — 19 — 19 — 250000 160 5 1895 jan. 1 Osztrák hitelintézet. — ............ ... ... österreichische Creditanstalt.............. ..... _ — _ — — — — — — — — — 44 30 42 90 150000 600 5 1895 jul. 1 Osztrák-magyar bank- ... . ...... Österreichisch-Ungarische Bank.. ......... _ _ _— 1020 — 1025 ­1020 ­1025 — (50 — 60 — 25000 500 5 1895jan. 1 Pesti magyar kereskedelmi bank ... ... Pester ung. Commercialbank ............... 1265 _ _ _ 1265 ­1268 ­1265 ­1268 ­16 — 17 ­60000 200 5 1895 jan. 1 Unionbank .. .......................... ............. Unionbank... .................... ............... ... — — — — 312 ­313 — 316 ­318 ­VI. Takarékpénztárak. — Sparcassen. 5 — 5 <■ 25000 100 — —* Belvárosi takarékpénztár ........................ Innerstädtische Sparcasse ... ............... _ _ _ _ 104 — 105 -~ 104 — 105 ­7 — 7 ­992 50 — — Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapester III. Bez. Sparcasse— _ .... — — _ — 132 —■ 135 — 132 — 135 ­— 5 — 10000 K. 200 — — Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapest-Elisabethstädter Sparcasse ...... — — — — 93 — 95 — 93 — 95 — — — 10000 100 — — Budapest Vill., IX., X. ker. takp. r.-t. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. Budapester Sparc. u. L. Pfandleih A.-G. — — — — 100 — 102 — 100 — 102 -­— — 25000 K. 400 — — Budapesti tak. pénzt, és orsz. zálogk. r.-t. — — — — 238 — 240 — 238 ­240 — 55 — 58 — 12000 300 — — Egyesült Bpesti fővárosi takarékpénztár Vereinigte Bpester Hauptst. Sparcasse... _ _ _ _ 1195 ­1210 — 1195 — 1200 ­7 — 7 — 10000 100 — — Magyar általános takarékpénztár ......... Ungarische Allgemeine Sparcasse ......... _ _ _ _ 125 ­126 ­125 — 126 ­38 — 40 — 12000 300 — Magyar országos központi takarékpénzt. Ung. Landes-Central Sparcasse .. ......... _ _ _ __ 810 ­820 ­810 — 820 ­400 — 400 5000 1000 — — Pesti hazai első takarékpénztár-egyes. _ Erste Pester Vaterl. Sparcasse ......... — — — — 8200 — 8250 — 8200 — 8250 ­VII. Biztosíté-fársaságok Assecuranz - Gesellschaften. 12 — 12 — 10000 200 5 1895 jan. 1 Bécsi biztosító társaság ........................ Wiener Versicherungsgesellschaft ... .... — _ _ __ 240 — 245 — 240 245 — 16 — 16 — 5000 200 5 1895jan.1 Bécsi élet- és járadék-biztositó intézet.. Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A.. _ _ _ 360 ­380 ­360 — 380 ­■230 — 230 ­3000 1000 — — Első magyar általános biztosító társaság Erste Ung. Allg. Versicherungs-G ......... 4100 _ _ _ 4075 ­4125 4100 — 4150 ­7 — 7 — 20000 100 5 1895 jan. 3 Fonciére, pesti biztositó intézet ............. Fonciére, Pester Versicherungsanstalt _ _ _ __ 165 ­170 — 165 ­170 — 0 5 — 5000 100 — — Lloyd, magyar viszontbiztositó társ. _ Lloyd ung. Rückversicherungs.-G. ......... _ _ _ _ 90 — 95 — 90 — 95 -­8 — 8 — 15000 100 5 1895 jan. ! Magy. jég- és viszontb. r.-t...................... Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst. ......... _ _ _ 126 — 128 — 126 — 128 — 8 — 5000 K. 200 5 1895jan 1 Nemzeti baleset- és munkás biztositó-r.-t. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. _ _ _ _ 152 — 154 152 — 154 ­50 — 50 — 2000 300 Pannonia viszontbiztositó intézet ......... VIll. Gőzmalmok. Pannonia Rückversieherungs-Anstalt _ — Dampfmühlen.-­— — — 970 — 990 — 970 — 990 ­20 — — 2300 400 _ Concordia-gőzmalom r.-t........................... Concordia-Dampfmühl A.-G.. ............ ... _ _ _ _ 360 — 368 ~­360 ­368 ­_ — ■ 825 400 _ — „ „ „ elsőbbs. részv. » » „ Prior.-Act. _ _ _ _ 402 — _ _ 402 — 125 — 100 ­2000 500 _ — Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G ............. _ _ ____ 2050 — 2100 — 2050 -­2100 ­22 — 12 ­4500 200 _ — Erzsébet-gözmalom-társ ............................ Elisabeth-Dampfmiihl-Gesellschaft ......... _. _ _ _ 325 -­335 — 330 — 340 — 20 — 9 60 3500 160 — Luiza-gőzmalom r.-t ............... ............... Luisen-Dampfmühl A.-G ........ ... ...... _ _ _ _ 220 — 230 — 220 — 230 — 32 — 25 — 2000 400 — Pesti hengermalom-társaság ......... ... ... Pester Walzmühl-Gesellschaft ............... __ _ _ _ 740 — 750 — 740 — 750 — 20 — 10 — 4500 200 — Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. _ _ _ _ 323 — 328 — 323 — 328 — 18 ­12 — 8000 150-­Pesti Victoria-gőzmalom— ... ... .. . . IX. Bányák éz Pester Victoria-Dampfmühle.- ............... téglagyárak.-­— 195 — 200 — 200 — 205 ­201$ Bergwerke und Ziegelfabriken. • 10 ­10 ­20000 5 1895jan, 1 Brassói bánya- és kohóegylet r.-t .......... Kronstädter Bergbau- u. Hütten-A.-Ver. _ _ _ _ 285 — 290 — 285 — 290 — _ 5 — 6000 K. 200 — Budapesti tégla- és mészégető r.-t. ..... Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. _ _ _ _ 115 — 116 — 115 — 116 ­15 — 13 — 2000 100 _ — Budapest-szentlőrinczi téglagyár. ............ Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik _-­— — — 230 — 235 -­230 — 235 — 9 — 8 — 20000 100 5 1895 jan 1 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. _ Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. 117 _ 119 ­116 — 117 — 117 ­118 ­10 — 10 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Nordung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. _ _. _ _ 246 ­250 ­250 — 254 ­8 ­8 — 20000 100 5 1895jan. 1 Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hüttenwerks-A.-G __ _ _ _ _ 131 ­132 — 131 — 132 ­9 — 7 — 3500 100 _ — István téglagyár r.-t ................................. „István“ Ziegelei-A.-G.............................. _ _ _ _ 87 ­88 — 87 — 88 ­— _ 15000 30 _ — Kassa-somodi kőszénbanya r.-t. id. elism. Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. _ __ ___ 40 ­43 ­40 — 43 ­|50 ­+50 2100 160 _ — Kőbányai gőztéglagyár-társulat............... Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft _ _ _ _ 750 — *755 — 750 — 755 — 30 — 30 ­8500 200 _ — Kőszénbánya és téglagyár r.-t __ _ ... Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G __ -........ _ _ _ _ 665 ­670 — 665 — 670 ­16 — 16 — 10000 100 5 1895jan. 1 Magyar asphalt r.-t .................................. Ung. Asphalt-A.-G. ............... ... ... ... _ _ _ __ 255 — 260 — 255 — 260 — 8 — 8 — 16000 100 5 1895 jan. 1 Magyar ált. kőszénbánya r.-t. ... ... _ Ung. Allg. Kohlenbergbau A.-G. .... _ _ _ _ _ 138 — 140 — 138 — 140 — — 7 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t. U. Dampfziegel-, Gement- u. Gypsf. A.-G. _ _ _ _ 95 — 96 — 95 — 96 — 9 — 12 10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar keramiai gyár r.-t ................ ... Ung. Keramische Fabriks-Act.-G ............. _ _ _ _ 164 — 166 — 164 — 166 ­— 4 ­6000 K. 200 5 1895 jan.l Péterhegyi téglaipar r.-t.......................... Petersberger Ziegelindustrie A.-G .......... _ _ _ _ 105 — 115 ­105 — 115 ­28 ­32 ­32000 100 5 1895 jan. 1 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t ............ ... Salgótnrjáner Kohlenbergb. A.-G ............. _ _ ___ _ 672 ­675 ­672 — 675 ­•5 — 5 — 2000 100 — — Szentendrei téglagyár r.-t ........................ Szentendreer Ziegeifabriks-A.-G ............. , _ — _ __ 97 ­99 — 95 — 98 ­17 — 17 ­6000 150 — Ujlaki tégla- és mészégető r.-t... _ ... Neustifter Ziegel- u. Kalkbrenn. A.-G ... 260 ­264 -­260 — 264 ­— — 30000 100 — Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t... Urikány-Zsilthaler ung. Kohlenbgw.A.-G.-­—-- -­_. — — _. X. «lasmüvek és gépgyárak. 5000 Eisenwerke und Maschinenfabriken. tl4 ­+16 ­200 5 1894 okt. 1 Első m. gazd. gépgyár.................. . ... I. ung. landwirthsch. Maschfab. — ____ _ _._ 230 -­235 -­230 — 235 ­6 — 7 ­15000 100 5 1895 jan. 1 „Danubius“ magy. hajógyár r.-t .............. „Danubius“ ung. Schiffsbaufabrik A.-G 116 ­118 ­114 — 117 -­85 ­85 — 4800 400 — — Ganz és társa vasöntőde és gépgyár _ Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. _ _ 2100 ­2125 — 2100 — 2150 — 14 ­16 — 3750 200 5 1895 jan. 1 Nadrági vasipar-társulat ......... ............... Nadráger Eisenindustrie-Ges.. _ ... ... _ _ _ _ — — 10000 K. 200 — — „Nicholson"-gépgyár részv.-társ. ... ... „Nicholson“ Maschinenfabrik-A.-G. _ _ _ __ 124 — 126 — 124 — 126 — +12 +12 — t00000 100 5 1895 jul. 1 Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ... Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G.... _ _ _ _ _ — 14 — 14 — 10000 200 — — Schlick-féle vasöntöde és gépgyár ... — Schlick’sche Eisengiesserei u. Maschinenf. _ __ _ _ 250 — 255 — 250*— 260 — _ — 20000 K. 200 5 1894 nov. 1 Schoenichen-Hartmann-f. m. gépgyár r.-t. Schoenichen-Hartm.’sche u. Mascnf. A.-G. _ _ _ _ 120 122 — 120 — 122 — tó — — 10000 100 — — Walser-féle Lm.gép- s tüzoltósz.-gyár r.-t. Walser’sche I. u. Mäsch. u. Feuer! ,-F .A.-G. _ — — 60 ­70 — 60 — 70 — 12 ~ 15 ­6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Weitzer János gép-, waggongyár és vasönt. Weitzer Maschinen-, W aggon f. u. Eiseng.-­—-- — 330 ­335 ­330 — 335 ­2400 XI. IÖny<í»];omdák. ­— Buchdr naher eien. 20 ­20 — 100 — — „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G .......... _ _ _ _ 460 — 470 — 460 — 470 ­113 50 7 — +13 50 7 — 4000 150 _ __ Franklin-társulat ............. ... ... ...... Franklin-Gesellschaft _ 260 — 100 — 265 — 102 — 270 — 100 — 275 - 102 ­13000 100 — 1895 jan.1 „Kosmos“ műintézet ........................ ... „Kosmos“ Kunstanstalt ........................ z __ _ +16 ­1000 K. 200 — — „Könyves Kálmán“ m. ir. és könyvk. I.kib. „Könyves Kálmán“ u.lith. u. Buchh. I. Em. _ _-- -­140 — 155 — 140 — 155 — — ■ +8 ­1000 K. 200 — — „ „ „ II. kib. „ „ „ „ „II. Em. 140 ­155 ­140 — 155 — 12 — 1500 K. 400 — — „Országgy. Értesítő“ kő- és könyvny. _ „0rszággy. Értesítő“ Stein-u. Buchdr... _ _-- -­_ _ 180 — _ _ 180 ­12 — 12 ­2000 200 — — „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t .......... „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G. - .... _ _ _ _ 200 — 203 — 200 — 203 ­80 — ,80 ­591 500 — — Pesti könyvnyomda r.-t ........................... Pester Buchdruckerei-A.-G ........... ......... _ _-- -­1340 — 1340 ­XII. KiiSönféle vállalatok. Diverse Unternehmungen. 22 — 25 — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Általános waggonkölcsönző-társulat- _ Allg. Waggon-Leih-Geseilschuit­...... ... — —-- -­475 ­485 ­475 — 485 — — 5 — 25000 K. 200 5 1895 jan. 1 Budapesti ált. villamossági r.-t.. ............ Budapester allg. Electricitäts A.-G. — —-- -­176 — 179 — 176 — 179 — 14 ­14 — 12500 200 5 1895 jan. 1 Egyes, magyarhoni üveggyárak r. t. _ Verein. Ungarländ. Glasfabriken A.-G. — —-- -­175 ­185 — 175 — 185 — 7 — 7 — 2500 100 — ' — Első magyar betűöntőde r.-t. ... ......... Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G. — —-- -­169 — 171 ­169 ­171 ­28 — 28 ­700 200 — — Első magy. gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-A.-G. — —-----­512 — 517 ­512 — 517 ­f70 — +70 — 3000 300 — — Első magyar részvényserfőződe ............. Erste Ungarische Actienbierbrauerei ... — —-- -­1375 — 1400 — 1375 — 1400 — 20 — 20 — 2500 200 _ — Első magyar sertéshizlaló r.-t ................. Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt ........ _ _-- -­380 — 390 — 3S0 — 390 — 22 — 23 — 2500 200 5 1895 jan. 1 Első magyar szállítási vállalat r.-t.......... Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft — —-- -­— — — — — — — — 8 — 8 — 5550 80 — — Első magyar szálloda r.-t ........................ Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft _ — —-- -­280 — 300 280 — 300 — — — 3000 K. 400 — — Első magyar üveggyár r.-t ...................... Erste ung. Glasfabriks-A.-G .................... — —------­-----­200 ­— — 200 ­0 0 1200 100 — — Első pesti spodium- és csontlisztgyár _ I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik — —------­155 — 160 ­155 — 160 ­— 25 ­2000 200 — — Első temesvári szesz-égető és finom. r.-t. Erste Temesv. Spir.-Brenn. u. Raff. A.-G. _ _-- -­— _ _ _ _ _ _ _ f70 ­+60 — 1600 500 — — Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Fiumaner Reisschäl- und Reisstärkefabrik _ _ _ _ 1150 — 1200 — 1150 ­1200 ­8 ­8 ­1500 200 — — Fővárosi Casino-épület r.-t. .................... Hauptstädtische Casinogebäude-A.-G. _ _ _-- -­— — _ _ _ _ ____ 24 ­24 — 3000 200 — — Gschwindt-féle szeszgyár ......................... Gschwindt’sche Spritfabrik..................... — —-- -­508 — 510 — 508 ­510 — — — 3200 K. 200 — — Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár _ Graf Géza Esterházy’sche Cognacfabrik — —------­— —------­— —- — — — 4000 K. 400 — — „Hungária“ árpagyöngy-gyár ......... ... „Hungaria“ Rollgerstefabrik _. _ _ _ — —-- -­150 — 180 — 150 — 180 — — 3*— 20000 100 — — „Hungária“ műtrágya- és kénsavgyár _ „Hungaria“ Kunstd. u. Schwefelsäurefabr. — —-- -­150 — — — 150 — — — — 14 — 3000 100 — — „Hygieia“ fémipar részv.-társ................. „Hygieia“ Metallindustrie A.-G.............. — —------­170 — — — 170 — — — — 0 5000 100 — — Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t ................. Jordán’sche Lederfabrik Act.-Ges ........... — _-- -­58 — 60 ­58 — 60 ­— 0 3000 100 — —­„ „ „ els. részv. „ „ „ Prior.-A _ _-- -­90 ­92 — 90 — 92 ­— — 6000 200 — — Kábelgyár részvény-társaság ............... Kabelfabrik Actien-Gesellschaft .........' — —-- -­— — — — _ _ _ _ — — 20000 K. 200 — — Kőbányai polgári serfőző r.-t ................. Steinbrucher bürgerl. Bierbrauerei A.-G. — —------­125 — 126 — 125 — 126 — — — 6000 100 — — Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer — —-- -­— — — — — — — — f4 50 0 ­26000 100 4 1895 ápr. 1 Magyar czukoripar r.-t. A. sor ............... Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A) ____ — —-- -­— — — — — _ — — +8 ­+4 ­30000 100 4 1895 ápr. 1 „ „ B. „ előjogos „ „ „ Prior.-A.^) — —-- -­133 — 135 ­133 — 135 — — 10 — 4000 100 — — Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. _ U. Metallwaaren- u. Lampenfabriks A.-G — —-- -­165 — 175 — 165 — 175 ­0 — 5000 200 — — Magyar kender- és lenipar r.-t................ Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. — —------­160 — 161 ­160 ­161 ­9 ­15 ­3000 .100 — — Magyar ruggyantaárúgyár r.-t ................ Ung. Gummiwaarenfabriks A.-G ............ — —-- -­175 — — _ 175 — _ _ — 7 86 30000 K. 200 5 1895 jan. 1 Magyar villamossági r.-t........................... Ung. Electricitäts-Actiengesellschaft ... _ —-- -­136 ­137 ­136 — 137 ­+12 ­+14 ­20000 200 5 1895 máj. 1 Nemzetközi villamossági társaság _ _ Internationale Electricitätsgesellschaft.. — —------­300 — 305 — 305 — 315 — 22 ­25 ­7000 K. 400 5 1895 jan. 1 Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t .......... Intern. Waggonleih-Actiengesellschaft.. — —-----­475 — 485 — 475 — 485 — — — 1600 2000 — — Popper Lipót faipar r.-t ........................... Popper’sche Holzindustrie-Act.-Ges ....... _ —-- -­— — — — — _ — — — — 12500 100 — — Quarnero részvény-társaság ..................... Quarnero Actien-Gesellschaft _— — — —------­— — — — — — — — — — 12000 K. 200 — — Royal nagyszálloda részvény-társaság— Grand Hotel Royal A.-G ......................... — —------­120 — 125 — 120 — 125 — 10 — 14 ­2000 200 — — Szegedi kenderfonógyár r.-t .................... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. — —-----­280 ­290 — 280 — 290 ­0 — — 1250 100 — — Sziszeki tárházak r.-t ................................ Sisseker Lagerhäuser A.-G ..................... — —-- -­— — — — — _ — — fr.f2050 fr. 2050 200000 fr. 200 5 1895 márc. 1 Törökbirodalmi dohányegyedárusági r.-t. Tabakregie-A.-G. d. türkischen Reiches — —-----­197 ­199 — 200 ­205 ­A ■J'-tel jelölt értékeknél, melyeknek üzletzárlat-éve a naptári évvel nem egyezik meg, a egyzett osztalék az utolsó üzleti évre értendő. — Bei den mit bezeichneten Effecten, deren Abschlussjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, versteht sich die notirte Dividende für das letzte Geschäftsjahr. * 50 frt befizetés után. — Nach fl. 50 Einzahlung.

Next

/
Oldalképek
Tartalom