A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, július-december (32. évfolyam, 147-298. szám)

1895-10-30 / 248. szám

■v Osztalék C » 4d ö-, ,0 Karciatszámí , ■■ öszirák ért. forint — Gulden öst. Währung Dividende pro a ~ n « "5.5 .3 iä s 11^ S‘, a fc ás? határidő Zinsen- Berechnungs- Termin Részvények: — Actien: 183­alacsonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mal utolsó árfolyam siőzö déli tőzsde utolsó ár­folyama — Schlusscu.-­1893. | 1894. > 2 -Q N 2 'S'® 8 fc O > v V CQ N •' E'K S -5 heutiger Schlusscurs der letzten Mittagsbörtte 8 V r e 5 M S9 I-a> *- | NJ V. Bankok. — Banken. árfolyam — Curs pénz tí-eld áru Waare p a n i 0«W éru Waare ^ _ 9 — 150000 120 5 1895jan.1 Angol-osztrák bank ... .................. ... Anglo-Österreichische Bank .................... — —, 176 ­177 — 178 ­179 ­9 — 6 50 60000 100 5 1895jan.1 Budapesti bankegyesület r. t .................. Budapester Bankverein Act.-Ges ............ — — — — 124 50 125 — 124 50 125 — 12 — 12 — 13334 150 5 1895jan. 1 Első magyar iparbank . ... ... ............... Erste Ungarische Gewerbebank ............. 212 — — _ 211 — 212 ­214 ­217 — Q _ 7 — 12000 80 5 1895jan. 1 Fiumei hitelbank _ _ . .. ... -............. Fiumaner Creditbank .......................... — — — — 134 — 336 — 137 — 139 ­>6 50 7 — 4000 100 — — Fővárosi bank-részvény-társaság ............ Hauptstadt. Bank-Actien-Gesellschaft .... — — — — 98 — 100 — 98 — 100 — — 0 500 K.2000 4 1895jan. 1 Budapesti giro- és pénztár-egylet ......... Budapester Giro- und Cassen-Verein ... — — — — — — — — _— — _ — — 50000 K. 200 5 1894 máj 1 Hazai bank-részvény-társaság ............... Vaterländi sehe Bank-Actien-Gesellschaft — — — — 137 50 138 50 137 50 138 50 | + ti — +10 ­5000 K. 200 4 1895 jul. 1 Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. 190 ­195 — 190 — 195 - I Í 1Ö 15 — 5000 200 — — Horvát leszámitoló bank... ... ... __r Kroatische Escomptebank ..................... _ _ _ — _ — — — _ __ I I 7 50 5 ­30000 100 5 1895jan. 1 Horvát-szlavon országos jelzálogbank... Kroatisch-Sl avon. Landes-Hypothekenb. _ — — — 120 50 121 50 120 50 121 50 24 — 22 ­70000 200 5 1895 jan. 1 Magyar általános hitelbank ... .............. Ungarische Allgemeine Creditbank ........ _ —, _ — ____ ____ _ __ — — '7 — 7 — 80000 100 5 1895jan. 1 Magyar ipar-és keresk. bank ............... Ungarische Bank für Indust, u. H ............. _ — — — — — — — — — — — fr 40— fr 48— 3000 ar. 200 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás­Ungarische Hypothekenbank, I. Emiss. — — — — — _.------­— — — — fr SO­fr 24— 97000 ar. 100 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, II. Emiss. — — — — — — — — — — — lO — 10 — 6000 200 5 1895jan. 1 Magyar kereskedelmi r.-t ....................... Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft _ — — — 200 — 20 2 — 200 — 202 — 15 — 16 — 62500 K. 400 5 1895jan. 1 Magyar leszámítoló és pénzváltó bank Ung. Escompte- und Wechslerbank. ... _ — — — _ _ _ _ _ _ — — 25 — 4000 500 5 1895jan. 1 Magy. takarékp. közp. jelzálogbankja Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen _ _ _ — 560 — 565 — 560 — 565 — 19 — 19 — 250000 160 5 1895jan. 1 Osztrák hitelintézet ..................... ... Österreichische Creditanstalt ................... _ _ _ — _ __ _ _ _ ____ 44 30 42 90 150000 600 5 1895 jui. 1 1895jan. 1 Osztrák-magyar bank . ............... Österreichisch-Ungarische Bank .............. Pester ung. Commercialbank ............... 1050 — 1360 — 1055 - 1364 — 1050 — 1362 — 1055 — 1366 — 60 — 60 — 25000 500 5 Pesti magyar kereskedelmi bank _ z z . . 16 — 17 — 60000 200 5 1895 jan. 1 Unionbank .. ............................................ Unionbank ......... _. ... ... ... ..............-----­------­346 — 347 — 348 — 349 — VI. Tak^rékpénztárak. — Sparcassen. 5 — 5 25000 100 — — Belvárosi takarékpénztár ............ ... ... Innerstädtische Sparcasse ­................. — — — — 106 50 107 50 106 50 107 50 7 — 7 — 992 50 — — Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapester III. Bez. Sparcasse ............... _ — — — 136 — 140 — 136 -­140 ­— 5 ­10000 K. 200 — — Budapest-Elisabethstädter Sparcasse ___ — — — — 98 ­100 -­98 — 100 — — — 10000 100 — — Budapest Vill., IX., X. ker. takp. r.-t. Budapesti tak. pénzt, és orsz. zálogk. r.-t. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. _ — _ — 106 — 107 — 106 ­107 ­— — 25000 K. 400 — — Budapester Sparc. u. L. Pfandleih A.-G. _ — — — 256 — 258 — 256 — 258 — 5-5 — 58 — 12000 300 — — Egyesült Bpesti fővárosi takarékpénztár Vereinigte Bpester Hauptst. Sparcasse.— _ _ — — 1235 — 1245 — 1235 — 1245 — 7 — 7 — 10000 100 — — Magyar általános takarékpénztár — ... Ungarischo Allgemeine Sparcasse ......... _ __ — _ 130 — 131 — 130 — 131 — 38 — 40 — 12000 300 — — Magyar országos központi takarékpénzt. Ung. Landes-Central Sparcasse ............. _ _ — _ 845 — 850 — 850 — 855 — 400 — 400 5000 1000 — .i. Pesti hazai első takarékpénztár-egyes.— Erste Pester Vatorl. Sparcasse ­............------­------­8475 — 8525 — 8475 — 8525 — V11. Biztosító-társaságok. Assecuranz - Gesellschaften, 12 — 12 ­10000 200 5 1895 jan.1 Bécsi biztositó társaság ......................... Wiener Versicherungsgesellschaft ... — — — — 254 -­256 — 254 — 256 — 16 — 16 — 5000 200 5 1895jan. 1 Bécsi élet- és járadék-biztositó intézet— Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A.. — — — — 385 — 390 — 385 — 390 — •230 — 230 — 3000 1000 — — Első magyar általános biztositó társaság Erste, Ung. Allg. Versicherungs-G.......— — — — — 4460 — 4490 -­4460 — 4490 — 7 — 7 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Fonciére, pesti biztositó intézet— ........ Fonciére, Pester Versicherungsanstalt _ — —. — — 172 ­173 — 172 — 173 — 0 5 — 5000 100 — — Lloyd, magyar viszontbiztosító társ. _ Lloyd ung. Rückversicherungs.-G .......... — — — — 90 — 95 — 90 — 95 — 8 — 8 — 15000 5000 100 K. 200 5 5 1895 jan. 1 1895jan 1 Magy. iég- és viszontb. r.-t __ _ _ _ Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst .............. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. 133 — 160 — 135 — 165 — 133 — 135 - 165 — 8 ­Nemzeti baleset- és munkás biztositó-r.-t. ■ ■ _ , __ 160 — 50 ­50 ­2000 300 Pannonia viszontbiztositó intézet ......... VIll. OőztnaEmok. Pannonia Rückversicherungs-Anstalt _ — Dampfmühlen. — — 950 — 1000 — 950 -­1000 — 20 — _ 2300 400 — Concordia-gőzmalom r.-t ........................— Concordia-Dampfmühl A.-G .................... _ — _ _ 360 — 368 — aeo — 368 — _ 825 400 — „ v n elsőbbs. részv. V » „ Prior.-Act. _ — _ — 402 — _ __ 402 — 125 — 100 ­2000 500 — Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G ............. — — _ __ 2120 — 2140 — 2120 — 2140 — 22 — 12 — 4500 200 _ — Erzsébet-gőzmalom-társ. .......................... Elisabeth-Dampfmühl-Gesellschaft ......... — — — _ 343 — 345 — 343 — 345 — 20 ­9 60 3500 160 _ — Luiza-gőzmalom r.-t .................................. Luisen-Dampfmühl A.-G. ......................... _ — — _ 239 — 240 — 239 — 240 ­32 — 25 — 2000 400 _ — Pesti hengermalom-társaság............... ... Pester Walzmühl-Gesellschaft ............... _ — _ _ 740 — 750 — 740 — 750 -­20 — 10 — 4500 200 _ — Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. _ _ _ _ 335 — 338 — 335 — 338 — 18 ­12 — 8000 150 _ — Pesti Victoria-gőzmalom ......................... Pester Victoria-Dampfmühle.. — .........------­— — 218 — 220 — 218 — 220 ­IX. Bányák és téglagyáraké Bergwerke und Ziegelfabriken. 10 — 10 — 20000 200 5 1895 jan. 1 Brassói bánya- és kohóegylet r.-t...'. ... Kronstädter Bergbau- u. Hütten-A.-Ver. __ __ _ _ 327 — 330 — 330 — 332 — _ 5 — 6000 K. 200 Budapesti tégla- és mészégető r.-t ____ Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. _ _ ____ 115 ­116 ­115 ­116 — • 15 — 13 — 2000 100 _ — B udapest-szentlőriiíczi téglagyár. ............ Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik _ — — _ __ 245 — 250 — 245 — 250 — 9 ­8 — 20000 100 5 1895 jan 1 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. — Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. — — _ 129 — 131 — 129 — 131 — 10 ­10 — 2000C 100 5 1895jan. I Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Nordung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. — — _ _ 285 ­287 — 285 — 287 — 8 ­8 — 2000C 100 5 1895 jan. 1 Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hiittenwerks-A.-G __ — — _ _ 144 — 145 — 144 — 145 — 9 ­7 — 350C 100 — István téglagyár r.-t. ... ............. . . .. „István“ Ziegelei-A.-G.............................. _ — _ __ 85 — 88 — 85 — 88 — _ 1500C 30 _ — Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. id. elism. Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. _ _ __ _ 58 — 60 — 60 — 62 — +50 ­+50 210C 160 _ — Kőbányai gőztéglagyár-társulat ............... Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft ____ _ __ 810 — 830 — 810 — 830 — | 30 ­30 ­850C 200 _ — Kőszénbánya és téglagyár r.-t .......... ... Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G ........- __ _ _ _ __ 720 ­728 -­720 ­728 — 16 ­16 ­1000C 100 5 1895 jan. 1 Magyar asphalt r.-t ................................... Ung. Asphalt-A.-G .................................... _ __ _ __ 271 ­273 — 276 ­278 — [ 8 ­8 ­1600C 100 5 1895 jan. 1 Magyar ált. kőszénbánya r.-t .................. Ung. Allg. Kohlenbergbau A.-G ............ _ _ _ _ 154' 50 156 50 154 50 156 50 I _ 7 — 2000C 100 5 1895 jan. 1 Magy. gőztégla-, ezem.- és gypszgy. r.-t. U. Dampfziegel-, Gement- u. Gypsf. A.-G. Ung. Keramische Fabriks-Act.-G...........— _ _ _ _ 112 — 114 — 112 — 114 — 9 — 12 10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar keramiai gyár r.-t. _ _______ __ _ _ _ 182 — 184 — 182 — 184 — — 4 ­600C K. 200 5 1895 jan. 1 Péterhegyi téglaipar r.-t........................... Petersberger Ziegelindustrie A.-G .......... _ — _ __ _ _ — — 28 — 32 — 32000 100 5 1895jan. 1 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t .................. Salgótarjáner Kohlenbergb. A.-G. _____ : _ _ _ _ 733 — 737 — 738 — 742 — 5 — 5 — 2000 100 — — Szentendrei téglagyár r.-t ........................ Szentendreer Ziegelfabriks-A.-G ............. ____ _ _ 90 — 95 -­90 ­95 — 17 — 17 ­6000 150 — — Ujlaki tégla- és mészégető r.-t. . _ ... Neustifter Ziegel- u. Kalkbrenn. A.-G.— _ _ _ 290 ■­292 -­290 ­292 — ~ 30000 100 Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t— X. Wasművek Urikány-Zsilthaler ung. KoMenbgw. A.-G. és gépgyárak. — — — — Eisenwerke und Maschinenfabriken. tll ­+16 -­5000 200 5 1894 okt. 1 Első m. gazd. gépgyár ... ..................... I. ung. landwirthsch. Maschfab. ____ _ _ _ _ _ 248 — 250 -­248 — 250 — 6 — 7 — 15000 100 5 1895jan. 1 „Danubius“ magy. hajógyár r.-t. _ _ „Danubius“ ung. Schiffsbaufabrik A.-G. _ _ — _ 125 — 128 — 125 — 128 — 85 — 85 — 4800 400 —. — Ganz és társa vasöntőde és gépgyár _ Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. 2380 ­_ _ 2380 ­2390 — 2380 — 2390 — 14 — 16 — 3750 200 5 1895jan. 1 Nadrági vasipar-társulat ......................... Nadráger Eisenindustrie-Ges .................... _ _ — _ ____ — — _ _ 10000 K. 200 — — „ Nicholson“-gépgyár részv.-társ .............. „Nicholson“ Maschinenfabrik-A.-G. _ _ _ __ 126 ­127 — 126 — 127 — f 12-­100000 100 5 1894 jul. 1 Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. _ Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G.­_ _ _ _ _ __ 14 — 14 ­10000 200 — — Schlick-féle vasönt és gépgy ...........—__ Schlick’sche Eisengiesserei ... ............... _ _ _ _ 272 — 273 — 272 — 273 — _ _ 20000 K. 200 5 1894 nov. 1 Schoenichen-Hartmann-f. m. gépgyár r.-t. Schoenichen-Hartm.’sche u. Maschf. A.-G, — — _ _ 125 — 126 — 125 — 126 — f 5 — _ 10000 100 —. — Walser-féle Lm. gép- s tűzoltósz.-gyár r.-t. Walser’sche I. u. Masch.u.Feueri.-F.A.-G. _ _ ____ 90 — 95 — 90 — 95 — 12 ­15 — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Weitzer János gép-, waggongyár és vasönt. XL ücinyvnyomdák. Weitzer Maschinen.-, Waggonf. u. Eiseng. — Buchdruckereien. — — — 344 — 346 — 344 — 346 — 20 — 20 — 2400 100 — — „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G. ......... _ _ _ _ 480 ­490 — 480 — 490 — tl3 50 _ 4000 150 — — Franklin-társulat.............................. ........ Franklin-Gesellschaft ........................... — _ _ _ 285 — 290 — 285 ­290 — 7 — 7 -* 13000 100 — 1895 jan. 1 „Kosmos“ műintézet ................................ „Kosmos“ Kunstanstalt .......................... ____ _ _ 113 75 114 50 113 75 114 50 — +16 ­1000 K. 200 — — „Könyves Kálmán“ m. ir. és könyvk.!.kib. „Könyves Kálmán“ u.lith.u.Buchh.I. Em. __ _ — — 140 — 155 — 140 — 155 — — +8 ­1000 K. 200 — — „ ,n » n r » U. kib. 140 ­155 — 140 — 155 — 12 — 1500 K. 400 — — „0rszággy. Értesítő“ kő- és könyvny __ „Országgy. Értesítő“ Stein- u. Buchdr.— _ __ — — _ _ 180 — — — 180 -­12 — 12 — 2000 200 — — „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t .......... „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G. ____ — _ — — 200 — 203 — 200 — 203 — I 80 — 80 — 591 500 — — Pesti könyvnyomda r.-t ........................... Pester Buchdruckerei-A.-G....................... — —------­1340 — 1340 — XII. Különféle váfllalatok. Diverse Unternehmungen. 22 ­25 — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 Általános waggonkölcsönző-társulat. — Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft ............ — — — — 515 — 520 — 515 ­520 — — 5 — 25000 K. 200 5 1895 jan. 1 Budapesti ált. villamossági r.-t.— ......... Budapester allg. Electricitäts A.-G ........ — — — — 189 — 191 — 189 — 191 — 14 — 14 — 12500 200 5 1895 jan. 1 Egyes, m agy arh.. üveggy. előv. jog. nélk. Verein. Ungarländ. Glasfabrik, ex Bez. — — — — 204 — 206 — 206 — 210 — 7 — 7 — 2500 100 _ — Első magyar betűöntőde r.-t. _ ... ... Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G. — — — — 169 — 171 — 169 — 171 — 28 — 28 — 700 200 _ — Első magy. gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-A.-G. — — — — 512 — 517 — 512 — 517 — +70 — — 3000 300 — Első magyar részvényserfőződe.. ......... Erste Ungarische Actienbierbrauerei _ — — — — 1490 — 1500 — 1490 — 1500 — 20 — 20 — 2500 200 — Első magyar sertéshizlaló r.-t ................. Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt ____ — — — — 380 — 390 ­380 ­390 — 22 — 23 ­2500 200 5 1895 jan. 1 Első magyar szállítási vállalat r.-t .......... Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft — —------­— — _ _ — — 8 — 8 ­5550 80 — — Első magyar szálloda r.-t. .................... Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft ... — — — — 280 — 300 ­280 — 300 — — — 3000 K. 400 — — Első magyar üveggyár r.-t.-................ .. Erste ung. Glasfabriks-A.-G .................... — — — — — _ 200 — — — 200 — 0 0 1200 100 — — Első pesti spodium- és csontlisztgyár— I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik — — — — 155 — 160 — 155 — 160 — — 25 — 2000 200 _ — Első temesvári szesz-égető és finom. r.-t. Erste Temesv. Spir.-Brenn. u. Raff. A.-G. — _ — _-- -­_ _ _ __ +70 ­+60 — 1600 500 — — Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Fiumaner Reisschäl-und Reisstärkefabrik — _ — — 1250 — 1300 — 1250 — 1300 — 8 — 8 — 1500 200 — — Fővárosi Casino-épület r.-t. — ............... Hauptstädtische Casinogebäude-A.-G. _ — — — — — _ _ _ _ — 24 — 24 — 3000 200 — — Gschwindt-féle szeszgyár ......................... Gschwindt’sche Spritfabrik ............... — — — — 508 — 510 — 508 ­510 — — — 3200 K. 200 — — Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár . . Graf Géza Esterházy’sehe Cognacfabrik — — 4000 K. 400 — — „Hungária“ árpagyöngy-gyár ......... -j. „Hungaria“ Rollgerstefabrik ...................------­— — — — _ __ — — _ _ — 3*— 20000 100 — — „ Hungária“ műtrágya- és kénsavgyár _ „Hungaria“ Kunstd.u.Schwefelsäurefabr. — — — — 150 — _ _ 150 — _ _ — 14 — 3000 100 — — „Hygieia“ fémipar részv.-társ ________ „Hygieia“ Metallindustrie A.-G.............. — — — — 170 — _ __ 170 — _ _ — 0 5000 100 — — Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t ................. Jordän’sche Lederfabrik Act.-Ges ........... — — — — 58 — 60 — 58 — 60 — — 0 3000 100 — — . , », » v els. részv. » * * Prior.-A. — — — — 90 — 92 — 90 — 92 — — — 6000 200 — — Kábelgyár részvény-társaság ............... Kabelfabrik Actien-Gesellschaft ......... — — — — 260 — 270 — 260 — 270 — — — 20000 K. 200 — — Kőbányai polgári serfőző r.-t ................. Steinbrucher bürgerl. Bierbrauerei A.-G. 130 ­— — 130 ­133 — 138 — 140 ­— — 6000 100 — — Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer — _ — _ _ _ _ __ ____ +4 50 0 — 26000 100 4 1895 ápr. 1 Magyar czukoripar r.-t. A. sor ............... Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A) ........ — — — — _ _ _ _ _ — _ _ +8 ­+4 ­30000 100 4 1895 ápr. 1 * „ B. „ előjogos v v v Prior.-A.^) 137 — — — 136 ­137 — 136 — 137 — — 10 — 4000 100 — — Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. _ U. Metallwaaren- u. Lampenfabriks A.-G. — — — — 165 — 175 — 165 — 175 ­0 — 5000 200 — — Magyar kender- és lenipar r.-t __ ... ... Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. — — — — _ _ _ _ _ — 9 — 15 — 3000 100 — — Magyar ruggyantaárúgyár r.-t ................ Ung. Gummiwaarenfabriks A.-G ............ — — — — 175 — — _ 175 — _ __ — 7 86 30000 K. 200 5 1895 jan. 1 Magyar villamossági r.-t ........................... Ung. Electricitäts-Actiengesellschaft _ — — — — 153 — 155 — 153 — 155 — +12 ­tl4 ­20000 200 5 1895 máj. 1 Nemzetközi villamossági társaság ......... Internationale Electricitätsgesellschaft.. — — — — 335 ­338 — 335 — 338 — 22 — 25 — 7000 IfiOO K. 400 9000 5 1895 jan. 1 Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t .......... Intern. Wa ggonleih-Actiengesellschaft..------­------­497 ­500 — 500 — 505 — — — lOUU 12500 100 — — Quarnero részvény-társaság — . ........ Popper sehe Holzindustrie-A.ct.-Ges.. ... Quarnero Actien-Gesellschaft ............... .. __ _ _ _ __ I z ~ ~ — — 12000 K. 200 — — Royal nagyszálloda részvény-társaság. . Grand Hotel Royal A.-G ......................... — — — — 120 — 125 — 120 — 125 — 10 ­14 — 2000 200 — — Szegedi kenderfonógyár r.-t ................... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. — — — — 280 — 290 — 280 — 290 — 0 — fr. 2050 &. 2050 1250 200000 100 fr. 200 5 1895 márc. 1 Sziszeki tárházak r.-t.. .............................. Törökbirodalmi dohányegyedárusági r.-t. Sisseker Lagerhäuser A.-G .....................------­------­------­------­------­— — Tabakregie-A.-G. d. türkischen Reiches | — — — — 212 — 214 — 222 — 224 — A f-tel jelölt értékeknél, melyeknek üzletzárlat-éve a naptári évvel nem egyezik xneg, a jegyzett osztalék az utolsó üzleti évre értendő. — Bei den mit f bezeichneten Effecten, deren Abschlussjahr nicht mit dem Kalenderjahr ilbereinstimmt, versteht sieh die notirte Dividende für das letzte Geschäftsjahr. * 50 frt befizetés után. — Nach ti. 50 Einzahlung.

Next

/
Oldalképek
Tartalom