Református fögimnázium, Budapest, 1912

VII. Könyvtárak, tanszergyüjtemények

113 Goethe. 2. B. 59. Sándor József: Az E. M. K. E. negyedszázados örömünnepének a leírása. Tiszteletpéldány. 60. Sándor József: Az E. M. K. E. megalapítása és negyedszázados működése. Tiszte­letpéldány. 61. Sándor I.: Dózsa Endre alispán indítványa 8720000 K-ás Emke legelő-vállalat létesítése tárgyában. Ajándék. 62. Dr. Vargha Zoltán: A Sörzsönyi Vargha család története. A szerző ajándéka. 63. Kisfaludy Károly minden munkái. 6 k 64. Kisfaludy Sándor minden munkái. 8 k. 65. Carlyle: A francia forradalom története. F.: Baráth F. 3 k. 66. W. Archibald: Korunk találmá­nyai. F.: Sándor Szilárd. 67. Középkori krónikások. Szerkesztette: Gombosi F. Albin. 9 k. 68. Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualismus. 69. Achille Loria: A sociologia feladata és iskolái. F. : Pór Ö. 70. Franklin Henoy Giddings: A sociologus elvei. F. Dienes Valéria. 71. Sombart Werner: A socialismus és a socialis mozgalom. F.: Vezsenyi Béla. 72. Ratzenhofer Gusztáv: A socio- logiai megösmerés lényege. F. Tímár Szaniszló. 73. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs. 74. Dr. Mössmer Pál: A német tudományos socialismus. 75. Vandervelde Emil: A kollektivizmus és az ipar evolúciója. F. Wildner Ö. és Zalai Béla. 76. Lester F. Ward: A haladás lelki tényezői. F.: Dr. Dienes Valéria. 77. Menger Antal: Új erkölcstan. F.: Ormós Ede. 78. Bergel Alfonz: Léghajózás és repülés. F.: Bogdánfy Ödön. 79. Dr. Richard I.: Oczeánográfia. F.: Pécsi Albert. A 68—79. sz. müvek. Kovács György úr aján­déka. 80. Bölsche: Az élet fejlődéstörténete. F.: Dr. Fülöp Zsig- mond. 81. Maeterlinck: A szegények kincse. F.: Bölöni György. Összesen 81 mű, 121 kötetben. 11. Lapok, folyóiratok, füzetes kiadványok. Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv, Irodalomtörténet, Egyetemes Philolog,ai Közlöny, Orzságos Középiskolai Tanáregyesületi Köz­löny, Magyar Paedagogia, Prot. Egyházi és Iskolai Lap, Protes­táns Szemle, Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár, Sárospataki Ref. Lapok, Budapesti Szemle, Századok, Természettudományi Közlöny, Magyar Társadalomtudományi Szemle, Ethnographia, Urania, Huszadik Század, Az Újság. Akadémiai kiadványok. Literarisches Centralblatt. Fővárosi Közlöny XXII. és XXIII. évfolyam. (Ábrahám István tanár úr aján­déka.) A vétel útján szerzett művek ára: 813-06 K. Az ajándékozott művek értéke: 352‘50 K. A könyvtár állomány: 2197 drb. Értéke: 8 ___

Next

/
Oldalképek
Tartalom