Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1899

H. EVI JELENTES. Az 1899—1900-ik iskolai évet szeptember 8-án kezdtük meg. Ettől fogva folytonos volt a tanítás menete, melyet csupán a rend­tartás szabta szünetek és iskolai ünnepek szakítottak meg. Meg­ünnepeltük 0 Felsége nevenapját (okt. 4.), a reformáczió ünnepét (okt. 31.), márezius 15-ét, ápr. 11-ét, junius 8-át. Az ifjúsági isteni tiszteletet a szokott módon és időben tartottuk. Egyházi beszédet mindenkor Bereczky Sándor felszentelt lelkész és vallástanár mon­dott, az éneket karmoniumon Kéler Elemér, Vili. oszt. tanuló kisérte. Az Úr asztalához május 5-én járultunk a protestáns tanuló ifjúsággal. Kisebb-nagyobb zökkenők nélkül azonban most sem folyha­tott le az iskolai év. Góbi Imre, az intézet igazgatója, betegsége miatt kénytelen volt november hó folyamán két hónapi szabad­ságra délvidékre utazni. Helyette a történelmet a Yl-ik osztályban Wéber Eudolf, a VH-ik osztályban Dr. Szigethy Lajos tanította, az igazgatói teendőket pedig Ulbrich Sándor végezte. Tavaszra kelve Scholtz Albert tanártársunk hagyta abba a munkát, fájdalom, vógképen. A régóta betegeskedő tanár márcziusban hosszú szabad­ságot kért s nyugdíjaztatásáért folyamodott. Mind a két kérése tel­jesült, minek folytán Scholtz Albert szeptember elején az intézet kötelékéből kilép. Az egyháztanács meleg elismeréssel bocsátotta el a derék, lelkiismeretes és szakavatott tanárt, ki főgymnasiumá- nak 28 éven át egyik dísze volt; a tanári testület pedig őszinte sajnálattal látja távozni az egyenes lelkű, jellemes férfiút és jó kollégát. Legyen az ő pihenése, melyre becsületes munkával szerzett jogot, tartós és zavartalan. A tanári karban támadt héza­got az egyháztanács egyelőre úgy töltötte be, hogy Kovács János tanárjelölt urat az 1900—1901. iskolai évre a latin és magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom