IV. kerületi (belvárosi) községi főreáliskola, Budapest, 1920

I. Iskolánk multja

I. Iskolánk múltja. A budapesti negyedik kerületi községi főreáliskola 1855, január 13-án nyílt meg. Ennek az iskolának csirája volt az a két reálosztály, melyet Pest város közönsége a Kötő- (ma Piarista-) utcában fennállott „főelemi tanodával“ kapcsolt össze. Ebből alakult ki az Organisations-Entwurf szabályainak megfelelő német tan­nyelvű alreáliskola, mely ugyancsak Pest város közönségének áldozatkészségéből létesült azzal a céllal, hogy a kereskedelmi és kisiparos, a nagyiparos vagy technikai pályákra lépő ifjaknak a kor követelte nagyobb műveltséget megadhassa. Alsó három osztálya a polgári ipar igényeit akarta kielégíteni, a felső három a magasabb technikai tanulmányok számára adott szigorúan tudományos alapot. A háromosztályú német alreáliskola mellett — két első osztályával párhuzamosan — a piaristák vezetése alatt kétosztályú és magyar tannyelvű alreál is állott fönn, de három évi tengődés után, senki­től sem támogatva megszűnt, míg a német reáliskola 1857—58-ban teljes hétosztályúvá lett s a birodalom elsőrangú főreáliskolái közé emelkedett. Reáliskolánk első helye a régi Redoute-épiilet volt. A közeli politikai átalakulás hatása alatt a községtanács úgy rendelkezett, hogy az 1859/60. évi értesítő német és magyar nyelven jelenjen meg. 1860/61-ben elhatározza a községtanács, hogy az első al- és első főreálosztály megnyitása után évenkint két-két osztály kiegészí­tésével a teljes hatosztályú magyar reáliskola föl legyen állítható. Ez azonban hamarabb elkövetkezett, mert a megszavaztatott szülők túlnyomó része a magyart óhajtotta oktatási nyelvül. A német tanárokat, akik magyarul nem tudnak tanítani, egy évi végkielégí­téssel elbocsájtják a város szolgálatából. Mai épületébe iskolánk a Kohlbacher- (ma Reáltanoda-) utcába 1857. nyarán költözött. Ünnepélyes megnyitásakor, 1858. október 4-én Haas főigazgató (Schulrath) mondta az ünnepi beszédet. A tanulók száma évről-évre erősen szaporodik és már mind a nyolc osztály párhuzamos; 1919. januárjában pedig az alsó négy

Next

/
Oldalképek
Tartalom