Budapest, 1975. (13. évfolyam)

3. szám március - Fekete Gábor: A 900 éves Szolnok

Urbanizálódó ország I. Fekete Gábor II900 éves Szolnok A Tisza-híd Lakótelep a Zagyva-parton Új sorozatot indítunk útjára: vidé­ki városaink közül mutatunk be né­hányat. Sok olvasónk részéről me­rült fel erre vonatkozó kívánság, s úgy érezzük, teljes joggal — mondhatni: egyenjoggal — kér helyet a főváros fo­lyóiratában ez a téma. Ismerjük be, a budapesti közgondolkodásban mindmá­ig meglelni a nyomait annak a szemlé­letnek, amely a „vidék"fogalmához ön­kéntelenül is másodrendüséget társít, s egyetlen várost hajlandó elismerni: a fővárost. Ha évtizedekkel ezelőtt volt is alapja az ilyesfajta megkülönböztetés­nek, ma — semmi. Száz és százezer­nyi — korábban vidéki, ma budapesti — lakos, aki rendszeresen felkeresi szü­lővárosát, a büszkeség hangján szól annak anyagi és szellemi fejlődéséről, gyarapodásáról. „Tősgyökeres" bu­dapesti lakosok népes tábora rokoni, munkahelyi kapcsolatok révén pillant be egy-egy napra városainkba, ismét másokat a kíváncsiság, a szülőhaza megismerésének vágya ösztönöz arra, hogy felfedezze magának a 30 eszten­deje szabad ország egy-egy darabkáját. Nem valamiféle útikalauzzal kí­vánunk szolgálni e sorozat révén. I)e erősíteni szeretnénk azokat a szála­kat, amelyek napjainkban Budapestet a vidékkel összefűzik; szólunk a város­építés, a kommunális fejlődés, a köz­művelődés, a tervezés közös gondjairól és közös örömeiről, azokról a szálak­ról, amelyek gyorsan közelítik egy­máshoz s emelik mindinkább azonos rangra a vidéki városokat Budapesttel. Hozzátehetjük: az eltérő történelmi és természeti sajátosságok nem a városok közötti rangsort jelentik, hanem az összkép gazdagságát — hazánkról. Sorozatunk egy jubileumot ünneplő város, Szolnok bemutatásával indul. Ehhez, bevezetőként, álljon irt néhány sor Illyés Gyulától. „Idézd föl, nyájas olvasó, mit tu­dott csinálni egy város folyójával — Róma a Tiberisszel, Firenez az A rno­vai, Szolnok a Tiszával — s előtted a kép, mi fiizi ezeket még lelkileg is a földhöz, amelyen állnak. A néphez, amelynek létük köszönhetik. „Zounok" születése Szolnoknak oka és joga van az ün­neplésre. Nem elsősorban azért, mert a ga­ramszentbenedeki apátság latin nyel­vű okirata 900 évvel ezelőtt mint szervezett településről ad hírt róla, s az ilyen tekintélyes évforduló min­denképp említésre és ünneplésre méltó. Hanem történelme miatt. Amiatt, hogy fennállása óta tizenhat­szor pusztult el csaknem teljesen, és mindannyiszor sikerült megújhod­nia. Meg azért, hogy hányatott kor­szakaival együtt is a magyar történe­lemnek sok progresszív emlékével dicsekedhet. Legfőképp pedig azért, mert jelenét és jövőjét látványosan, érzékelhetően példázza a gyors fej­lődés, az okos városiasodás. Csigó László felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom