Bizalmas Értesítések 1939. február

1939-02-28 [1500]

L Má/Dn London, február 23 . /Magyar Távirati Iroda/ A Financial News szerint Németország Magyarországot saját kizárólagosan fenntartott területének tekinti és ezért rábirta Ma­gyarországot, nogy csak búzatermeléssel foglalkozzék belterjesebb műve­lési ágainak rovására. E politika első gyümölcsét Olaszország aratja le, a.nelv most h aromszti zezer tonna magyar búzát rendelt, Németország nem cse­kély" bosszúságára. L wá/Dn London, február 28. /Magyar Távirati Iroda/ A Times berlini levelezője szerint a német szilárditá­si és békitési programra egyik fő pontja a keleteurdpai országok politikai szerkezetének átépítése, mert Rosenberg/ '. a nemet újjáépítés a zsi­dók kizárását követeli nemcsak a /szerint / Német Birodalomból, hanen egész Európából. Ujabban azonban Németország keleti szomszédai kezdenek kevesbbé engedelmeseknek mutatkozni: igy Románia feloszlatta a Vasgárdát , Magyarország ugyanazon a napon, amelyen a kommunistaellenes egyezményhez csatlakozott, feloszlatta a hungarista pártot. Lengyelország " nem haj­1 andó felmondani barátságát Franciaországgal es Angliával, stb. L Má/Dn London, február 28. /Magyar Távirati Iroda/ A Times jelenti Budapestről: A hungarista magyar nemzeti­szocialista gárt feloszlatását teljes nyugalommal hajtják vé^re az egész or­szágban. A partnak körülbelül száz vezető tagját, akik tőrvényellenes tevé­kenységet folytattak, a kistarcsai internálótáborba küldték. L Má/Dn London , február 2B. /Magyar Távirati Iroda/ A Times ielenti Varsóból: A Cíano gróf varsói látogatá­sáváal kapcsolatok megbeszélések egy dolgot dérit ettek ki mindennél hatá­rozottabb világossággal: Olaszország és Lengyelország érdekközösségét a Duna völgyében. Ciano gróf és Beck ezredes hosszú megbeszélésének főtár­gyát a Duna-medence és azok a területek alkották, amelvek most meg sokkal inkább mint valaha, a két ország közt összekötő kapcsol;, nem pedig gátat alkotnak. Ezt a felfogást osztja a lengyel sajtó is, A radikális News Chroniole szerint Ciano grófnak n<m sikerült semlegességi Ígéretet kapnia Lengyelországtól netám francia­olasz háború es'etére. Tökéletes sikerrel járt azonban küldetése abban a tekintetbea, hogy harmonikus lengyel-olasz politikai és gazdasági együtt­működést sikerült előkésziteai a dunai államok tekintetében. A Daily Telegraph varsói levelezője szerint Ciano gróf látogatása elérte azt a célt, hogy felépítette a lengyel-o]a sz jóindulatot és megerősítette a két ország közti viszonyt. Lengyelország rokonszenvvel tekint a német és olasz gyarmati igényekre, de meg van győződve arról, hogy katasztrófába döntené magát, ha e célok érdekében háborúba keverednék. Len­gyel körök hangoztatják azt a kívánságuk) t. hogy szeretnék a franciaország es Olaszország közti jóviszony helyreállítását látni* A munkáspárti Daily Herald szerint Lengyelország csupán azt az együttműködést igérte, hogy a német-olasz gyarmati követelések fel­vetése esetén csatlakozik ahhoz a kívánsághoz, hogy nemzetközi értekezletet hívjanak össze § kérdés békés elintézésére. ­/Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom