Bizalmas Értesítések 1936. július-december

1936-07-03 [1489]

Paris, július c. /Magyar Távirati Iroda/ A Paris Soirban Sauerwein foglalkozva a genfi helyzettel, rá­mutat arra nyugtalanságra, amelyet a Habsburg-kérdés Közép-íurópában okoz. Ottc* királyfi - ar'ia Sauerwein - három napot Bázelban töltött, ahol több bécsi kiküldött látogatását fogadta, majd ismeretlen útirány­ban továbbutazott. Jóllehet Sohusehnigg kancellár biztositotta a hatalmakat a Habsburgok restaurációba tekintetében, mégis kételkednek ennek a biztosítéknak az őszinteségében és nincsenek tisztában azok­kal a tanácsokkal, amelyeket a kancellár Romában k-apott. á gyanát még jobban növeli Schusohnigg elmaradt genfi ut ja . olí K/K . V s r s o július 3. /Magvar Távirati iroda/ . . A DzienniJcPoznanski mai szamában gr<5f Bomer ádám foglalkozik az olasz-német közeledés problémájával. Fejtegetései során a következő­- Róma nem nagvor hisz a stresai front ujraépitésének lehető­ségében. Olaszország inkább a régi négyes-hatalmi csooórt visszaállí­tására gondol és bele akarja vonni ebbe Lengyelországot, amelynek ba­rátságáról Olaszország a közelmúltban ismét bizonyságot szerezhetett rnagánpk. Ami a német-olasz közeledés lehetőségét illeti ez érthető félelmet kelt a kisantant államainál, de reménységet gyuit Magyaror­szágon, mert Magyarország ez esetben igen előnyős helyzetbe terülne és helyzetét kihasználhatná sai át'érdekei védelrére ;bármely irányban könnyen szabhatna feltételeket. T D- h

Next

/
Oldalképek
Tartalom