Bizalmas Értesítések 1934. január-június

1934-01-02 [1481]

§ Z^a 1 g e g a r sz e g. január 2. Zalaegerszegi, n a Szil­veszterről ujevra forduló eisznkán több nyilaskeresztes *kcio történt. A zsidó hitközség és több előkelő zsidó házára kátránnyal nyila s­kereszteket festettek, melléjük a következő "elir-st: '''Pucolj zsidó, mii nem keso . A Zal aegersz egi Torna Igyáef helyiségébe, ^hol részben zsidók jelent ak meg; a szilveszteri mulatságon?! éjfélkor bűzbombákat hajítotok. Ugyancsak büzbombát dobtak a Corso-cukr*-zdn helyis-'sebe. JSgy-két utcei tattiagas in/zultus is történt. A rendőrség « büzbomb"dobá­ló kat kmvomozfr és meginditotte ellenük »g eljárást. Folyik a nyomozás a nyil^skeresztek r^izoloinak megállV.pitás/.ro is , mivel *z utóbbi idő­be^ sirun ismétlődnek meg hasonló eseteké/MTI./ L/h _____—­/_/ § L o n d o n, január 2, /Magyar Távirati Iroe*. / A Times az 1933. év történetének áttekintése során megállapit ja, hogy a négy­hatalmi egyezmény által keltett bákemodositásí remények Msgyarors zagon csalódással jártak ugyan, de Gömbös miniszterelnök mégis ismételten ki­jelenté te* _©gy revíziónak kell megél znie a ki-antanttal való együtt­működés t. To/L . /L/ f § L o nd o n, 'január 2, /:le gyár Távirati Iroda./ A Tim? s igen részletesen és hosszasan idézi Be + nlen István grefnak a Pester Lloyőban megjelent karácsa nvi cikkét. To/L w §/-/ P rág i, január 2,/i.Iagyar íáviiati Iroda/ Kramarz a Narodni Listy újévi számában foglalkozik a revi, ió kércésével. Össze-­férheteűlennek tartja, hogy ?a egykor legzsarnokibb nemzet, a magyar, ma elnyomásról panasz kodÍK. A csen. propaganda röpiratokkal dolgozik a magyarok el".en. de ez nem elég, mert a magyarok ebbe a propaganda-háborúba beailit iák külön e célra kiképzett ifjúságukat, továbbá^régi összekö*­tetésekkel biro arisztokracáikat és vééül" a rá io:. Egyébkent Kramarz szerint a magyar propagandát nem szabad túlbecsülni. Tegyük fel, hogy Anglia és Olaszország a revizió mellett foglal állást. Egyrészt nem érnék el a népszövetségnél az egjhanguságot és ha el is érnék, ha tehát kitörne a háború a kisantant és Magyarország között, kérdés, küldene k_e Olaszország és Anglia katonai segítséget Magyar; rszagnak. Az angol köz­vélemény olyan háborúellenes, hogy ma már Belgium kecvéért semmit menne bele egy háooruba. Olaszország perié nagyon, is vigyázna, hogy a magj'aro­kon kereszti-l ne ébressze fel a németség imperialista keJvét, amely az Anschlusson keresztül a Brennert fenyegeti, Olaszország ma exponál ia ma­gát a Csallóköz érdekében, amelyre pedíg a Duna fo ága"mentén stratégiai biztositókok miatt volt szükségöqtugy ahogy Olaszországnak a Brennerre, a déltiroli németnég nagy részével egy > 11" s~ üksé ge volt. A magyarok katonai segitséget legfeljebb a németektől kaphatnak és esek sem a magya­rok, hanem a maguk érdekében szólnának bele a konfliktusba,'A magyarok kedvéért senki nem fog, uj világháborút felidézni ? elég volt, hogy az első ugyan csak a m?varo k ímpe rialista polit\kaj a si act ro oba nt ki. Me/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom