Bizalmas Értesítések 1931. január-augusztus

1931-01-02 [1476]

5 . 1T * « lg r a Ü január 2. /Magyar Távirat:' Iroda/ fk~ donics a Vremeben a mult esztendő fontosabb külpolitikai eseményeit ösz­szefogl&lra Csehszlovákiáról a következőket irja: Sajnos, a kisíntant három állama kozot, a szorosabQ gazaasági együttműködés nem volt meg­valüsiuható, mert Csehszlovákia n gv vámmal sújtja a jugoszláff és román te_mekeket 'viszont iparcikkei száraára indokolatlan nax? kedvez- énye­ket követel* J , . , Magyarországról azt i -i* a a lap, hogy Bethlen István gróf kormány* az ev elején heves támadásokban részesüli a keleti jóvátételi ker.es rendezése miatt. A munkásllintetések, az iparpártolás miatti ag­rár- tilt aí-oza sok es a nagy munkanélküliség a szimptömái a Magyarorszá­gon uralkodó súlyos gazdasági helyzetnek. Mindennek ellenére^ethlen litván grof _kulpoJ.itlkai tér*n intenzív akciót kezdett. Különböző uta­S?! á W? i ran y ult t k » , ki ,irqnja ?ía 5Í-rorssá ot ed'ügi izoláltsági­ból. A hsbsburg T restauracio kérdése az év vége fYlé lekerült a napirend­ről. ..arya-crszag szoros kapcsolatot tart fenn Olaszország-ál és fíémet­orszaggal egyetértően hangsúlyozza a békeszerződések revízióját. Magyar­őrs zagnak a kisantanttal szemben viszonya nem javult, pedig a keleti re­paracio elintézése után ezt bizonyos joggal várni lefisíettf W i e n , 2. Január. /Ung.Tel.-Kcrr.-Bureau/ Das Abend­blatt der Neuen Freien Presse bringt von ihrem Budapester Korrespon­denten eine übersicht über ungarns Politik in 1930 mit dem Unterti .­tel ' r 5irtschaftliche und politische Schwierigkeiten". Da heisst es u. A. * Es ist kein Zweifel, dass das wirtschaftliche Elend grosse r/aehlermassen auf dem flacnen Lande in das oppositionelle La­gefgetrieben hat. Die neugegründete nationalliberale Partei Rassay,* hat viele Anhaenger igewonnen und auch die in Bildung befindliche un­abhaer.ige íleine-áJtndwirte-Partei unter Gasjton Gaál dürfte den Re­gierunTsparteien starken Abbruch tun. Aussenpolitisch hat das abge­laufene Jahr dem Lande Erfolge begracht. Ein wirtschaftfolitischer' Erfolg ist die Aufnahme der ubergangsanleihe von 3 Millionen Pfuné. Lurch dss Gelingen dieser Transaktion hat der internationale Staats­kredit Ungarns viel gewonnen. § S z e g Q d, január 2v A pest? 1 tarifpemelése után . - a kisebb iparosok és kereskedők körében mozgalom indult meg, hogy tiltako­zásuk kifejezése gyanánt a megdrágított telefonról minél többen lemond­janak. A mozgalomhoz fi mult év végéig 400- an csatlakoztak.A 400 telefon­alőfizetés lemondását az érdekeltek képviselői Szilvoszter^napián jelen­tették be a szegedi postaigazgatóságnak. A mozgalom egyébként kibővült a villanyegységárak elleni akcióval is.A terv az, hogy a szogedi kereskedők nem fogjak kivilágítani kirakataikat, pmi eddig a legnagyobb tétel volt villanyszámlájukban.A kirrkatokban figyelmeztető táblákon értesitik a kö­zönséget .hogy mindaddig nem világítják meg a kirakatokat, amig a villany egységárát nem mérséklik./MTI/ — UsztergoQ, }s*o£r 2. Bsztorgonyáros kápvi solotestii^ - kte dr. Bronner int-1 polgára ,st őrhely ettes clno kies evei közgyűlést irtott amelyen egyh^uTg olhatiroza, .hogy a teybeszélődig 1^30. november 15 .-e olStti slaora való visszaállítását követelő feliratot intéz a felsőbb hatótokhoz. A megdrágított telefon­diiszais valósággal negbónit^n a varos gazdasági eletet.ATI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom