Bizalmas Értesítések 1924. július-szeptember

1924-08-12 [1464]

§ /-/ ír r a g a, augusztus $1./Magyar Távirati Iroda/ A Irager Tagblatt érdeklődött a francia katonai missziónál,mennyiben felel meg a valóságnak a Hagyarság-nak az a hire, hogy Le Bleu alezredes, a budapesti katonai misszió Vezetője, szoros összeköttetésben áll a cseh-' szlovák hadsereg vezérkarával. A lap a francia missziótői azt a választ kapta, hogy a Magyarság állításé rosszakaratú koholmány, § /-/ P r á g a, augusztus g.i./Magyar Távirati Iroda/ A Prager Presse bécsi értesülés alapján megcáfolja azt a hírt, hogy a magyar' emigránsok Jászi Oszkár vezetésével magyar lapot szándékoznak kiadni. A cáfolat szerint Jászi szükségesnek tartja ugyan, hogy a külföldön ma­gyar lap jelenjék meg, do ő ezt hetilap formájában kivallja megvalósíta­ni, amely a magyar gazdasági, politikai és szociológiai kérdésekkel nem- v zetk'izi és európai szempontokból foglalkoznék, s ezenkívül tárgy_lna^ szociológiai és gazdasági jellegű európai és világkérdéseket is,mint ahogy ezt az 1919-ben megszűnt Huszadik Század tette. Mind ez azonban csak magánterve Jászi Oszkárnak, § /-/ T r á g a, augusztus 11,/Magyar Távirati Iroda/ A Venkoy "Magyar reakció" cimmel a következeket írja: A nemzetközi kölcsön folyó­sítása Magyarországon alaposan megerősítette a Horthy-Bethlen-rezsimet és meghosszabbította a magyar feudalizmus és reakció életét, A Horthy-re­zsim sikere egyelőre leszerelte a parlamenti ellenzéket is,amelytől ilyen­formán nem várható nagyobb parlamenti akció, B'amelyet. apró csoportokra oszolva, kizáróan személyi érdekek irányítanak. A Horthy-uralom demorali­zálta az emigrációt is. Az emigránsok részben a hazatérés, részben a külföldön val?* végleges letelepedés gondolatával foglalkoznak. Az emig­ráció likvidál ás ábair a Bethlen-kormány is közrejátszott; megegyezett a szociáldemokratákkal.Györki szocialista képviselő és Büchler párttitkár , ^ külföldön járnak és csalogatják haza az emigránsokat, noha azt sem tudják nekik garantálni, hogy nem fogják üldözni őket, hiszen Weltner esetében sem tudták elérni azt. hogy megszüntessék az eljárást. A Bethlen­rezsim megegyezett a legitimistákkal is. A habsburcizmussal kacérkodó geudális rezsim teljesen berendezkedik. Ilyen ÖSJCSXBX kormány mellett nem várható, hogy Magyarország'és szomszédai között más kapcsolatok is létesüljenek, mint gazdaságiak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom