Bizalmas Értesítések 1924. július-szeptember

1924-07-01 [1464]

• * § L o n 4 o n f június gO./tóagyar Távirati iroda,/ Szigorúan bizalmas inf Qxmációkent közlöm, hogy a City-körök holnapra várják a magyar kulcs Oá aláírási felhiisáeának meg jelen ósé t, ál lit ólag hét és fái százalék mellett 88-a8 árfolyamon. § L ondó n, június 30./Magyar Távirati iroda. / á Fi­nancial ííewa közli a Magyar távirati iroda ama táviratait, aaeliTSk a kölcsön biztosításául lekötött jövedelmek kedv ező eredményéről, a ter­méskilátásról és a külkereskedelmi mérlegről szolnak. A UQVníng post hosszú cikket közöl a magyar kölcsönről és azt mondja, nogy a kölcsön sikere a biztosítékul lekötött jövedel­mek bőséges bevételének köszönhető. . A Timea budapesti levelezője hasonló táviratban számol be lapjának, §/-/ P r a g a, június 3o. /Magyar Távirati Iroda. /A csehi könyvpiacon megjelent Be&ee külügyminiszternek «Az uj Európ* problémái ás a cseh külpolitika ,r eimü könyve, amely a külügyminisz­ter különböző beszámolóinak, nyilatkozatainak és tanulmányainak fog­lalatja 1919. október] kezdődőleg. J-hot |,csefvek A mü kiterjeszkedik aiháboru alatti .külfölii .ikciőjl ra és a békekonferenciára is, végül az aktuális nemzetközi politika kérdéseit tárgyalja, A beketárgyalásókról szóló résztben többek között ezeket találjuk: Á Felvidéknek a köztársasághoz csatoxáaa a .békekonferencián károlyi hatalomra jutása után azonnal aktuálissá vált, ami kor is elég ne­héz harcok után sikerült a legfelsőbb szövetséges hadvezetQBépné 1 elér­nünk az első d emarkácios vonalat. Midőn ez a kérdés későbe politikailag is tárgyalás elé került a konferencián, világosan kijelentettük, h ogjr Magyarország integritása vita tárgyává nem tehető és hogy a .'elvidék a csehszlovák köztársaság integráns része..A konferencia ezt & «tllás_ pontot elfogadta és megerősít ette. Ezután már csak a pontos hr tárvo­nalról volt szó.i konferencia már a kezdő vitákban azon felfe.gás felé hajlott, hogy a tot határok alapja a Duna^Ez a felfogas bizonyos nehéz-r

Next

/
Oldalképek
Tartalom