Bizalmas Értesítések 1921. július

1921-07-08 [1446]

B é 0 8 3all.ua 7 /*£ OTT magánkelentése/. ü -^yf étieket kosa* A kaposvári T - osztály adta a megbízást Under meggyl^kolá­ära- oiÄijeU Mtfttt a«t Írja, hegy tőrrel féreggel ja revol ­ve^el síereíték fel «, bére no eket Ujabb letartóztatások is történtek. A merénylet ügyében egyébként pé-s városa közgyűlés, tartott, §Xapo?vdr, július 7 Sgyik pécsi magyar ujsáe belgrádi tudósítójának fias$as%*vi38 f a? SHS állam külügyi állam­ti t Kár ja Baranya "és Péas kiüri tésére von átkon álam kSvsikeg filce t monö,otia* Érni a üéesi -kérdést illeti, estei kapcsolatosan ho.* tár osgtt ,kU m lení'éMeket nem tehetek. Ast ms eáll^pit hatom v hoey. Pécs klürif%so nincs /vapirenden* Ha kötél volna is, annak leenni** kai 'keresstiilji tele három-négy hónapot venne ijgénybe, ami már: en* nélfogva i* $loe$ti a kérdés aktualitását* Meg a nagyköve tett preeiM utavitása sincs a késünkben* /MTI/ £ 6 o s Julius 7../A magánielentésa/A jövi továssy wkr*.rr* tél közöl vezércikket,melyben Lovászy rámutat arra^hogy a mai magyar külpolitika nem tekinthető reálpolitikának és Magyarországnak adr.tt földrajzi helyzete következtében az volna politikai feladata,hogy .. a ihina völgyén a ^is nemzetek testvéri szövetségét megteremtse^amely­nek természetes középpontja lehetne Bécs ,július " /A MTI magánjelentése/ A Jöv5 a Tisza­perrel kapcsolatban a következőket irja- Horthy Miklós kormányzó hoszi» szu tárgyalásokba kezdett FriodrichheJ-Maapházy László szárnysegédét küldte ki,hogy állapodjék meg Fríedriéhhel és tegye neki az + az aján­latot,hogy amennyiben Friedrich nyilatkozatot ad arról^hogy a sióioki és egyéb gyilkosságok dolgát nem fogja többé feszegetni,az ügyészség vele szemben azonnal elejti a vádat Friedrichnek kezében van az az 500 jegyzőkönyv, mely eket a különböző entente-missjg.ók vettek fel a ffortüy-iini tomegmószáriásairól és amelyeknek a hadügyministeriumhoz beterjesztett másolatait Friedrich t ávozásakor e gyszerűen magával vitte Friedrich (j Lorthy aiánlatáray 'SIeg nem adott7választ. Bécs .július 7./A MTT magánjelentése/ A Jövő beszámol arról,hogy egy somogyvármegyei küldöttségeméi} 7 nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszternél járt a Buza Barna-féle fölábirtekreform • megvalósítását; követelte A csendőrség a forrongó földmives néppel szemben nem bizonyult megbízhatónak ^Belgrad 9 július 7. /Avala/ A. belgrádi Tribuna Zágrábból arról értesül, hogy a határmenti őrközegek kémszer­vezetet fedeztek Tel Medzseumuria . /?/ vidékén, amelynek célja az ország belpolitikai helyzetének és a lakosság érzületének megfigyelése. A magyar ügynökök titkos telefonvezeték utj^n Össze­köttetést tartottak fenn Budapest és Szabadka között, /ml/ * í f *. 7«Juli. / Privatméldúng des UTKB/ Das t ue * isner Abenällatt meldet aus Br. ten té-diplomatischer eile: Wahr»ehsinliah noch im Monate Juli durfte die ndsrkommtssion dar Pariser Separations-Kommiss ion. die an der Feststellung der Gutmashungen an die Grossmashta und an die ihnen assoeierten Staaten von Ungarn su leistenden aetrttg*\ arbeitet, der ungarisehen Regierung die besag Hehe Aufstellung üoerrei ehen* Die in Frage kommenden faparu­ttonsbc dingungen dürften eins 9 ah wer e Belastung der unea* ri8$hen Staat efinansen bedeuten« Frankreich und °nglana sind hei dan Terbe epre ahungen far eine mildere Behandlung 0incetreten, dte verbündeten Nationalstaaten verhielten sien diesem Standpunkte gegenüber vollkommen ablehnend* m ma ST o s k a u, 7,Juli„ In seinem Berichte über die WeltwirtSchafts­Ä^Ä? 0 ^ 13 eingehend den Brief des e»maxllallL^lVSti^ sekretaers Hughes, an Jen Vorsitzenden der Amsterdamer Gewerkschaften S ?7i e; t>E r0m f er ? übe f d ie Ursachen der heutigen wirtschaftlichen Situ­fi'ífSi.? 11 ? 8- 2? ^d frklaert entgegen der von Hughea ausgeaproehenen Ansicht^ass die kritische russische WirtschaftslaÄe nur durch die Bloká­dé Sovjetrusslands herbeigeführt worden seil/üTKB/f auAOX1 aie ^J-ojca ÄWK 44. B Ö J», 1 » 1 N » V* 11 ^ 1 der Urabstimmung der Berliner staedtischen Arbeiter -fiel : eine bedeutende Mehrheit für den Streik aus-Pur des­sen Beginn seien noch keine Bestimmungen getroffen wordenes sollen darüber die Funktionaere der staedtischen Arbeiter in einer heute Abends abzuhaltenden Versammlung Beschluss fassen B Bie Berliner Oe­«erkschaftekommission hat ebenfalls eine Sitzung anberaumt,zu der auch die Stavdt-*verordnete und Magistratsmitglieder eingeladen wurden» /UTKB/, i Basel, 7.Juli /Schweisarische Depeschenagentwr/Gelegentlieli dea grossen Rates der Arbeitslosen begab sich eine Menge auf eine der Tribunen mit grossen rotten Fahnen .Es wurde hiebei die Internatio­nale gesungen,Der Praesident ordnete die Raeumung der Tribüne an,doch geschah das erst amf Einschreiten äer Polizei./trTKB/ a $ ~ B e r Ii nl\Juli Wie die Deutsche Allgemeine Zeitürg aus Oppeln meldet haben polnische A'>fstaendtsehe c-ren Aügrifli auf EOTigshüito uatierhöip^en c Sie draußen unter heft'pci« Feuer bis in das Innere der Stadt vor wo"sie die Leeden / plünderten und Passanten als Gefangene Altnahmen. / UTKB/ /

Next

/
Oldalképek
Tartalom