Evangélikus főgimnázium, Besztercebánya, 1913

43 díj címéri 52'50 koronát szedtünk be. Könyvek beszerzésére és kötésére pedig 121'21 koronát fordítottunk. A segélyalap számadásai az 1913—14. tanévben a következők: Bevétel: Vagyon 1913. szept. 1-én . . Kamat 1914. jan. 1-én .... Használati díj könyvekért . . Gyűjtések ............................... A dományok ........................... Ö sszesen 82 68 K 105 » 52- 50 » 53- 18 » 11-82 » 201-23 K Kiadás: Könyvek beszerzése................... 5421 K K önyvek köttetése................... 67'— » V agyon....................................... 8002 » Ö sszesen: 201'23 » A segélyalap 80 K 02 f. vagyona a »Beszterczebányai Hitelbankiban van elhelyezve. Ez igen nemes célt szolgáló segélyalapunkat úgy a t. könyv­kiadó uraknak, mint a vagyonosabb tanuló ifjúság, illetve azok szüleinek továbbra is becses jóindulatába ajánljuk. Használt tankönyveket a segélyalap javára köszönettel fogadunk. A segélyalap kezelője: Szenes Samu tanár. 4. A reformátió 40Q. évfordulójának emlékére mélt. és ft. püspök úrnak 1911. évi október hó 11-én 5835. sz. a. kelt ren­delkezése folytán a tanuló ifjúság között gyűjtést eszközöltünk, mely 23 K 56 f-t eredményezett. Ezen összeg nevezett célra a bányai ev. egyházkerület pénztárába küldetett be. 5. Ösztöndíjak és jutalmak: a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tökéje 1851 K 05 f-t tesz, Paulinyi Oszkár V. oszt. tanuló 45 K-val jutalmaztatott meg. b) Az 1400 K-ás alapítvány kamatját 56 K összegben Adámy Rezső III. oszt. tanuló kapta. c) A mélt. és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztöndíjakra tanintézetünknek ez évben is kegyesen megszavazott 200 K-ból

Next

/
Oldalképek
Tartalom