Evangélikus gimnázium, Besztercebánya, 1895

41 Boleman Lajos 2 frt. Bothár Emil 2 frt, Bunn János 1 frt, Burkovszky Kál­mán 10 frt, Cherven Andor 1 frt, Csipkay Károly 4 frt, Gally Sámuel 1 frt, Gescheidt Gábor 1 frt, Groó G. L. 1 frt, Halassy Gyula 5 frt, Hellvig K. 3 frt, Herczogh Pál 2 frt, Hergott Adolf 1 frt, Hrdina János 1 frt, Ivánszky Elek 2 frt, Jánoska György (L.-Szt.-Miklós) 2 frt, Jeszenszky Sándor 4 frt, Kaufmann Jakab 1 frt 50 kr., Keme Ignácz 2 frt, Nemeskéri Kiss Pál 10 frt, id. Klimo András 2 frt, Klimo Pál 2 frt 50 kr., Kollarik János 2 frt, dr. Krcsméry Cyrill 2 frt, Krompecher György 2 frt, Krupecz Rezső (Visnyó) 10 frt. Laszkáry Ödön 2 frt, Lévay István 1 frt, Liber József 3 frt, Lorcntz Károly 1 frt, Machold Fülöp 1 frt, Móry Emil 2 frt, id. Nádeja Dániel 2 frt, Ondrus János (Tarnócz) 1 frt, Paulinyi Dániel 1 frt, Petrogally Arturné 5 frt, Prokópy Jánosné 2 frt, Renner Pál 2 frt, Rosenauer Lajos 2 frt, Ruppeldt Károly (L.-Szt.-Miklós) 1 frt, Stadler Tófor 9 frt, Starke Mihály 1 frt, Stre- linger Simon 1 frt, Szeltenreicb Gyula 3 frt Sztik Mihály 1 frt, Terren János (Libetbánya) 50 kr., Dr. Tilless Béla 2 frt, Turcsányi Ödön 1 frt, Walther Adolf 1 frt, Zoch Szaniszló (Cseri) 1 frt. Mind e nagylelkű adakozók fogadják a czél érdekében hozott becses áldozatukért az intézet hálás köszönetét. Márczius 15-ét iskolai ünnepélylyel ültük meg. Május 9-én hálaadó isteni tisztelettel, énekkel, szavalattal és beszéddel egybekötött millenniumi emlék­ünnepet tartottunk. A helybeli korcsolyázó egyesület, mint az előző években, úgy az idén is intézetünk 20 szegény növendékének a jégpályára egész télre szóló ingyen jegyet szíveskedett engedélyezni. Az egyesület e nemes tettéről e helyen is köszönettel emlékezünk meg. Augusztus 31-én megtartottuk az alakuló értekezletet, melyen megtörtént a tantárgyak felosztása és az osztályfőnökök kijelölése. — Szeptember 1—3-ig tartott a tanulók beírása; ugyanezen idő alatt folytak le a javító vizsgálatok is. Szeptember 4-én nagyszámú előkelő közönség és a tanuló ifjúság részvé­tele mellett volt az új épület fölavatási ünnepe. Erről Értesítőnk más helyén számolunk be, azért itt nem szólunk róla. A fölavatási ünnepély végeztével megnyitottuk a tanévet is. Ez alkalommal olvastuk föl és magyaráztuk meg az ifjúságnak az iskolai törvényeket. Szeptember 5-én megkezdtük a rendes tanítást, melyet némileg megzavart az igazgató-tanár betegsége, ki e miatt október közepétől karácsonyig nem végezhette kötelességét. Tantárgyait erre az időre kartársai voltak szívesek elvállalni. Az I. félévet jan. 31-én fejeztük be s febr. 3-án megkezdtük rendes tanítással a II. félévet. A rendes havi értekezleteken kívül minden negyedév végén is tartottunk tanácskozmányt, melyben a tanulók tanulmányi és erkölcsi haladását beszéltük meg, s ennek eredményéről a hanyagoknak és erkölcsileg hanyatlóknak szü­leit értesítettük. A középiskolai törvény értelmében a közoktatásügyi magas ministerium- tól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos, tanker, főigazgató úr november 8. és 9-én látogatta meg hivatalosan

Next

/
Oldalképek
Tartalom