Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) október-december • 221-296. szám

1938-10-11 / 229. szám

1938 október 11 BEKESMEGYEI K0ZL0NY 3 Angliában megalakult a „házas­sági tanács" és elhatárolta, hogy mozgó „házassági iskolát" alapit. Az iskola székhelye London lesz, gépkocsikon (og kirándulni szerte az országba s előadásokat tart a jó házasság tudományáról. ' — Sok vad törzs jobban készül a házasságra, mini az angol fiatal­emberek, — mondta dr. A. Herbert Gray. a tanács elnöke. — A mai angol nő sokkal többet kiván az élettől, mint a Viktória-korabeli. Nagy és üdvös fejlődés ez, de meg kell fizetni, mint minden társadalmi haladást. Ebben az esetben a fér­jek fizetnek. Fel akarnak emel­kedni az uj feleségtipuihoz, jó fér­jek akarnak lenni, de nagyon ne­héz a dolguk. Szükségük van arra a sok ismeretre, amit ez emberiség mostanában szarzett meg a házai­ság testi, lelki és sze lemi vonat­kozásairól. A washingtoni Smiihscnian In lézerben kiállították a hatvanesz­tendős Mrs. J. Brunt Ciopton két pókháló-festményét. Komoly híva talos elismerést jelent ez a kiünő művésznő számára, aki évtizedek óta csak pókhálóra fest. Több mint kétszáz pókháló festménye van már. A kritikusok nemcsak kuriózumok­nak tartják ezeket, hanem nagy művészi értékű, f.nom alkotások­nak. Miss Alison Gifford Harvey húsz­éves londoni leány krumplievéssel keresi kenyerét. A krumplikereske­dők egyesületének megbízásából járja éllendóan a londoni étterme­ket 8 kó8Íolja a mindenféleképpen elkészített krumplit. Átoknak az éttermeknek, amelyekben Mi« Gifford-Harvey megítélése szerint a krumplit különösen jól főzik, a krumplikereskedők egyesülete dísz­oklevelet ad. Geletl Burgess amerikai iró és költő hétévi munkával kötőtűkből, skalulyafedelekből, iratkapctokból, tűkből, fogpiszkálúkból és gyufák­ból ui robotgépet szerkesztett. „Gép­hülyének" nevezte el. A furcsa szerkezetet kis villanymotor hajtja. A „géphülye" groteszk, ugrándozó és f.ckándozó mozdulatokat tesz. Készítője kezeskedik arról, hogy soha semmi hasznos dolgot nem végez. A folylatőscs regény rekordjának dicsősége természetesen szintén Amerikát illeti. Most ért véget egy amerikai hetilap folytatásos regé­nye, „Helen é» Warrenházasélete", mely éppen 25 esztendeig jelent meg hétről hétre. Ez a rekord egy­úttal az amerikai olvasók türelem­é8 kitartás-rekordja is. Japán három leggazdagabb asz­szonya egy orvosnő, egy irónő és egy gitármüvésznő. Az orvosnő­nek, dr. Yoyol Yoshiokának egy­millió yen vagyona van, az egé­szet orvosi gyakorlatával szerezte. HÍRE Az idő fí budapesti meteopoióflat intézet esti prűgnózitéi Délnyugati, nyugati szél. Változ6 felhőzet. Az éiiakl megyíltbea több halyen íatóeső. Reggel balyeakiat főleg délen kSd. A hőmérséklet alig változik. fli békéscsabai meteows anegfiavclSátSomóa }*?e»tí«* 1538 október 10 én Hőminimum +9 3 C' Hőmaximura +23 0 C A föld felszínén +8 7 C' Légnyomát 759 8 «» Ctapadék 0 0 •«' Ezen a héten a Dolesch és Varga gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgá­latot. — Seemélyi hir. A vall«<- és közoktatásügyi miniszter Terney Béla rajztanárt a mezőbirénvi áU. polgári iskolától a békéscsabai és Mokos József rajztanért a bé­késcsabei áll. polsári fiu'skolától a mezőberényi polgári iikolőhoz helyezte át. — A békéscsabai nép' jgylet távirata Imrédv "miniszterelnök­höz. A békéscsabai általános nép­egvlel a következő s*r.v»gü távi­ratot intézte Imrédy Béla minisz­terelnökhöz : „E'sraVitott fesivé­reink H»ynb>jdi*á«áM foMa'ott nemfls küzdelméhez Isten áldását kérjük". — Tenyészapaál'^t vizsgálat lesz Békéscsabán, örei haszon­állat vizcerAlat lesz 13 án. c*niörlö­köp és 14 én. pénteken Békés­csabán a köv«tkez^ hefy*k«n és időpontban: 13 án délelőtt 8 órakor a seentmiklósi csárdánál. 9 őrakor a csorvá«i-uton lévő Kilka-tsnyá­nél, 10 órakor nz oroshózi-u'i ut­kepsrőhíznál. 11 órak<v az Alcó­végi Tehénipqieltető Társulatnál. 14-én r«ggel 8 órakor as Ujvá«*r­•éren. 10 órakor a Fe'sővégi Te­hénlflgelteiő Társulatnál. * feSi»eiyék Gyula. A sarkadi vásárra igye­kezett feleségével motorkerékpárján ifjú Jeszenky Béla, ismert gyulii szabóme»ter. Egyszerre egy ember került a motorke­rékpár elé, aki zavartan ide-oda ugrált. Jeszenszky ki akarta kerülni az embert, a gép felborult és e raiteü ők lezuhantak. Jeszenszky Bála a fején sérült meg, fele­sége p^dig bordalőréet szenvedett. — Szeptemberben Gyula városa 1497 pen­gőt költött. — Adás véfeli szerződések Bé­késcsabán. Békés vérmegye köz­igazgatási bizottságának pazdas<gi albizottsága az özv. Hol'ánd^r Li­pólné és Hursán Gvörpv. Palai Andrásné és özv. Kazár Mihályné, Frankó Mályősné és Hurssn M.4­tvás, Faresó János és SMnnik Györgyné, Vasas János é* Uhrin Mórion, Kudlék András és Sipiczky Kolarovszkv János, Kerpvik Judit és Miklyn Pét, Bánszky Gvörgy és Bénszky Mihálv, Kazár János és Zelenyán«zkv György, Laczó Edit és Hursan György, özv. Kolarov­szkv Mihályné és Kolarovszky András, Patay Andrásné és Zsíros Györgyné között kötött adás-vételi szerződéseket jóváhagyta. Ezen ha­tározatok ellen fellebbezést a gaz­dasági felügyelőség, a törvényható­ság tiszti főügyésze és az erdőfeU ügvelőség terjeszthetnek elő. fűinket támogat, ha hirdetőinknél uásárol — Hirtelen halál az udvaron. Vasárnap, a késő délutáni órák­ban a házban egyedül tartózkodó özv. Frankó Jánosné, 78 éves, békéscsabai, Baliczey-ucca 5- se. alatti lakos hirtelen rosszul lett, összeesett és meghalt. Hozzátar­tozói c3ak kéiőbben találtak rá. A hirtelen halált azonnal jelentet­ték a rendőrségnek- A rendőrség levezette a nyomozőst é« meg­állapította, hogy özv. Frankóné természetes halállal halt meg. A rendőri jelentés alapján a kir. ügyészség a temetési engedélyt megadta. Budapest. Zsirdrágitásért tegnap há­rom ujabb letartóztatás tö tént. A további nyomozás még folyik. — A kormányzó Törley Bálint országgyűlési képviselőt államtitkárrá kinevezte. — Pengőkiajánlás büntetle miatt letartóztatták Fenyő Ernő budapesti bankost. Szeged Hudi József, a Békéscsabáról eltávozott kiváló pénzügyi szakember szombaton átvette a Pesli Magyar Keres­kedelmi Bank szegedi intézetének veze­tését. Debrecen. A nyíregyházi országúton, Debrecen közelében haladó autógázolás történt. Herczeg Odeschalii Miklós elü­tötte Varga Gíbo 1 40 éves debreceni földmivest, aki nyomban meghalt. A sze­rencsétlenság ügyében megindult a nyo­mozás. — É'píuntságból kereste a halált. Vasárnap reggel Rékoly Mária 25 békési srületésü szakácsnő Egresiy-ucca 26. szám alatti lakos, mesmércrezte magát. A mentők beszállitolták a csabai kórházba. Msgőllapüást nyert, ho«y tettét életuntságból követte el. Ál­lapota válságos. „F1P0LL0 FiLmszmHóz ii TEL.: Z39. Kedd—szerda Papucshős Előadások kezd-te hétköznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7. 9 órakor. Naponta az első előadás zóna. — Aki túlsókat evett vagy ivott és ezért rosszul érzi ma^át, annak egy oohár természetei „Fe­renc József" keserűvíz igen gvor­san és alaposan kitisztítja a gyom­rőt és a beleit felfrissíti egész szer­vezetét. Kérdezze meg orvosát. — Felhívás a burgonyaterme­lőkhöz és a kereskedőkhöz 1 A HONSz békésciabai csoportja ár­ajánlatot kér a tagjai részére ki­mérendő kb. 400 q burgonyára. Részletek az irodában (Saent Ist­ván-tér 10. fsz. 7.) tudhatók meg. Határidő 1938. október 11-én este 7 óra. 5t wiláqi^w Bécs. Vasárnap nagy tömeg tüntetést rendezett Innitzer hercegérsek ellen. Több tüntetőt elfogtak. Szigorú büntetés vár rájuk. — Hasmütétek utáni időszak­ban b régóla bevált tisztán ter­mészetes „Ferenc József" kese­rűvíz kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan 'felhígítja és azt csakhamar fájdalommente­sen levezeti. Kérdezze meg or­vosát. ur. mmm főárusitói kérik, hogy mindazok, akik a postán küldött sorsjegyek érát még nem egyenlítették ki, S2 iveskedjenek a megfelelő össze­get megfizetni, mert a nyereményigény és ir inden más jog csak ugy bizto­sitha ó, ha a sorsjegyek óra az előirt 30 fillér költséggel együtt a húzások kezd;te előtt kiegyenlittetett. Aki azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem akarja megtartani, küldje azonnal vissza az illetékes helyre, mert az idejében ki nem fize­tett sorsjegyek semmi jogot nem biz­tosítanak, a főárusitóknak azonban kárt okoznak, ha azokat postafordul­tával nem kapják vissza. A húzások 15-ííh, szombaton Műinek! Az 1. oszt. sorsjegyek hivatalos ára : 7 8=37 s. 7»=7, y s=14. 7 1 =28 pengő Á land6 és kitartó játék vezethet eredményhez 1 BéKésmegyei főelárusitó: Frenkef-Bankház Andrássy-ut 6. — Székrekedésben szenvedő bágyadt levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bálmosgást reggel éhgyomorra egy pohár természe­tes „Ferenc Józ*ef" keserűvíz csakhamar me^élinkiti, az emésztő csatornába összegyűlt salakat ki­üríti. Kérdasee mag orvosát. Chicago Nyitót Közép Zárlat Buza: tartott 67.V8 66.7/8 645/8 — 1/2 67.3M 67.1/8 65.1/2-3/8 67.­66.3/8 645/8-3/4 Tengeri: alig tartott 51.7/8 49.5/8 45 ­—.— 53.­48.1/2 —.— 53.3/4 49.5/8 Ro?s: tartott 26.5/8 26.­251/4 27.6/7 27.1/8 26.7/8 —.— —.— 25.3/8 Zabi tartott 45.1/2 45.3/4 43.1/4 46.3/4 46.­44.1/4 Winnipegi Zárva. Rotterdam i 440.­440.- 450.­- 455.­Suispest hitárldii, Irányzat lanyha, forgalom élérk. Készárupiac. Irányzat gyengébb, forgalom csendes. Ferencvárosi áraki nehéz 109-114, közép 107—110, silány 94-100. Valuták i Cseh korona 5.50-10.00. dinár 7.15—7.70, francia frank 8.90—9.30, leu 3.00—3.45, lira 16.90—17.90, svájci frank 76.80—77.70, angol font 16.30-16 50, dollár 336.80-340.80, holl. frt. 183.50— 185 50. Devizák i Amszterdam 183.90— 185.50. London 16.325-16.475.

Next

/
Oldalképek
Tartalom