Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) április-június • 73-144. szám

1938-04-21 / 88. szám

4 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY Székrekedés a vért beszennyezi. Ennek következményei: # émelygés, fej- és derekfájás és más bajok. Ilyenkor Önnek is hashajtó^ESSSÖ — Elfogták a részeg fatörde löket. Lapunk Jegnapi számában megirluk, hogy az Iiiésházi-, Pró­nai- éa a Kasinezy uccéban isme­retlen tettesek húsvét hétfőjén je­lentékeny kért tettek az utmenti csemetékben. A rendőrség erélyes nyomozősa mór a tegnapi nap fo­lyamán eredménnyel járt, ameny­nyiben öt békéscsabai fiatalember személyében eifogték a letteseket. Kihallgatásuk alkalmával mind­annyicn nagyfokú ittasságukkal védekeztek. Az eljárás megindult ellenük. — Befejezték az idei diftéria elleni oltásokat Békéscsabán. A kötelező diftéria elleni oltásokat Békéscsabán befejezték. Vitéz Pe­tényi László dr. m. kir. városi ve­zető tisztiorvos adata! szerint ez 1938. évben összesen 1330 gyer­mek részesült a köíelező difléria­oltásban. Azok ellen, akik elfo­gadható ok nélkül maradlak el az oltásról, kihágási eljárást indítanak. H irSrayéh Csórván. Tóth János csorvási gazda­sági cselédet húsvét h étfőjén mulatozás közben összeszurkálták. A sérülések teg­napra életveszélyessé váltak, ugy hogy a szerencsétlen gazdasági cselédet be­hozták a békéscsabai kórházba. A csor­vási csendőrség nyomoz a szurkálás ügyében. Gyula. A Nemzeti Egység gyulai szer­vezete keretében működött háziipari szö­vőtanfolyam húsvét hetében befejezte működését. A nagylátogatottságu szövő­tanfolyam igen szép eredményekkel zá­rult. amint nagy mértékben dicséri Ko­vács Lajosné tanfolyamvezető tudását és tanítási készségét. Még működik ugyan egy-két szék, de ezek is csak a mér meg­kezdett munkát fogják befejezni. Ugy ér­tesülünk, hogy ezt a tanfolyamot állandó jellegű háziipari műhellyé akarja átszer­vezni a vezetőség. Ha ez a terv megva­lósul, értékes szociális intézménnyel gaz­dagodik a szervezet és Gyula városa. Gyulavári. A. Kovács Sándor volt igazgató elköltözésével megüresedett ele­mi iskolai igazgatói tiszt betöltésére a napokban került a sor. A református egy­ház presbitériuma a református iskola tanteslületének legtöbb szolgálati idővel bíró tagját, Konkoly Károly újvári tanítót választotta meg nagy szótöbbséggel igaz­gató-tanítónak. huliadékpapirt ad CORVINA NYOMDA FERENC JÓZSEFTÉS1 20 — Ma kezdődnek a mester­vizsgák Békéscsabán. Ma és hol­nap tarljék az Ipartestületben a mestervizsgákat, A vizsgák, ame­lyeken Pleskó András szegedi ipar­kemarai titkár is résztvesz, mind­két napon délelőtt az elméleti résszel kezdik, délutén pedig a gyakorlatival fejezik be. A mester­vizsgákra összesen harmincan je­lentkeztek, férfi- és női szakmák­ból vegyesen. Hm Budapest. Horlhy Miklós kormányzó a budaörsi repülőtéren szemlét tart a magyar cserkész-hadsereg fölött a Ma­gyar Cserkész Szövetség 25 éves jubileu­ma alkalmából. A szemlén, amelyen 10 ezer cserkész vesz részt, repülőbemutató is lesz. — Helyszíni szemle a tanyai bekötő uton. Ismeretes, hogy hosz­azadalma8 megbeszélések után a város képviselőtestülete kijelölte a sopronyi bekötő ut kiépítendő szakaszát, amely határozat ellen két fellebbezés is befutott a vár­megyéhez. Mint értesülünk, a vár­megye alispánjának határozata ér­telmében április 23 án ddeiőti tiz órakor helyszínei) fogják bejárni a kijelölt utat. A bejárás a Szent­mikióai csárda—gerendási állomás közölt bekötő uton történik. — Erőteljes, kövér egyének­nek, köszvényeseknek és arany­érben szenvedőknek reggelenkent éhgyomorra egy-egy pohőr termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz gyakran felbecsülhetetlen szolgá­latot tesz. Kerdezze meg orvosát. Jbe őft wgl&gg»é»« Bécs. Valamennyi lap vezető helyen közli a bécsi I. számú országos törvény­szék elfcgato pararcsát Habsburg Ottó főherceg ellen. Az elfogató parancs sze­rint Habsburg Ottó főherceg, aKi szökés­ben van, hazaárulást követett el. Ankara. A köiépanatóliaí földrengés­ről a következő részleteket jelentik : A rengés legerősebb volt Kirsei- vilajetben. A rengés következtében tiz falu romba­dóit. A halottak száma mintegy kétszáz. Fokvftros. A vámhivatal udvarán ha­talmas meglyet gyujtotiak többezer könyv, folyóirat és újság megsemmisítésére, mely­nek behozatalát a cenzúrabizottság ja­vaslatéra betiltottak. A tiltott müvek lajst­romén szerepel 176 újság, folyóirat és időszaki kiadvány, köztük számos francia élclap, m.g az irodalmi müvek között igen sok a rémiegény, detektivtörténet, de kla^síikusok is, mint Zola, Balzac és Rebelais. Bukarest. A román hatóságok betil­tották a Romania Nova-wak, Maniu Gyula nemzeti parasz'párli vezér Kolozsvárott megjelenő lapjának megjelenését. Három nap leforgása alatt ez a harmadik szél­sőjobboldali ujség, amelyet betiltottak. — Az arcbőrt elcsúfító szá­mos tisztátlanság, mint gyulladás piroaságok, pönenések és patta­nások, amelyek elégtelen bélmü­ködés és emésztési zavarok kö­vetkeztében lámadnak, a terrné­saetes „Ferenc József keserűvíz hast'.nélato éltal — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövi­desen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát. — Anyoköoyvi birek. Lenhard Pál­nak Mária Judit, Uhrin Andrásnak Mária, Vraukó Andrásnak András. Bogdán Já­nosnak Judit, Negy Janóinak Ilona, Bács­kai Andrásnak András, Piiskin Pálnak Pál. Mályás Andrásnak András, Lázár Pálnak Pál, Szemenyei M hálynak Ilona, Aradszki Andrásnak András, Dohányos Andrásnak Mályás. Házasságot kötötíek: Hricsovinyi Lajos Hursán Ilonával, An­csin Jnno« Bocsovszky Judittal, Veszelka Pál Pituch Judittal. Halálozások: özvegy Koczicha Jánosné 70 éves, Belanka Já­nosné 66 éves, Palyusik György 38 éves, Andó Mihály £6 éves, Palaj Pál 71 éves, Bogdanov Szilárd 1 hónapos, Szósz Zol­tánné 34 éves, Ondrejcsík Mátyás 2 éves, Reisz Hermpnn 70 éves, özvegy Viczián Mátyásné 76 éves, özv. Bilta Sándorné 45 éves. Faragó Mátyás 67 éves, Bielik Jánosné 70 éves. Gulyás Mihályné 44 éves. Erisébetb«rlyen: Kiss József And­rásnak Eva Katalin, Malatyinszki Pálnak Dorottya. Lehoczki Jánosnek halva szü­lelelt fia. Halálozások: Franyó Judit 9 hó­napos, özv. Uhrin Mályásné Melis Ilona 83 éves. OIcs6 és jó szálloda Pesten a a Rákóczi uton 150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes penzióval 9 pengő­től. — Az étieremben szegedi Farkas Jóska muzsikál, a télikertben délután és este a Virány jazz játszik a tánc­hoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádió. Adjon barátainak találkozót, hivja meg őket vacsorára a METROPOLE-ba Chicago Nyitás Közép Zárlat Buza : tartott jól tartóit 82.7/8 84,3/8 84-1/4 82.1/2 83.­82.1/4-3/4 80.­83 3/8 82.7/8-83 Tengeri: szilárd Sarlóit 59.5/8 60.7/8 59.3/4 61 3/8 61.1/2 6L3/8 62.3/8 62.3/b Zabi tariott tartott 291/2 29.3/4 29.1/2 26.7/8 27.3/4 27.3/4 27.1/2 —.— 27.3/4 Ro. K : jói iertoit szilárd 60.­61.1/8 63 3/4 57.3/4 60.5/8 60.7/8 68.­58.1/4 58.­Winnipegi jól tariott egyenetlen 126.— 123 3/8 125.5/8 — — 112. ­115.1/4 91.— 88.7/8 90.5/8 Rotterdam i 645.- 645.— 635.- 635.­T«lefon i 91. Április 21-22-23-án Sanghái leánya Előadások kezdete hétköznap 5, 7, 9, vasárnap 1, 3, 5, 7, 9 órakor Valuták i Cseh korona 10.00—11.70, dinár 7.15—7.70, francia franc 10.60-10.60, leu 2.50-2.80, lira 16.90—17.90, svájci franc 77.40-78.30, angol font 16.75—17.95­dollár 337.00—341.00. holt. frt. 186.95— 188.95. Devizák s Amszterdam 187.35— 188.45, London 16.795-16.945. A csabai piac Buza . Árpa . Zab . Tengeri 20.20 14.50 13.50 11.60 Szinház Heti műsor : Csütörtökön: Játék a kastélyban. Pénteken: Szűz és a gödölye. Az esti előadások pontosan fél 9 órakor kezdődnek. Irányzat egyenetlen, forgalom csendes. Készárupiac. Irányzat tartott, j forgalom csendes. Ferencvárosi árak: < nehéz 110-111, közép 105-107, silány j 88-98. Biróbüldés Csabai 1. osztály: MAFC—BTE Ceglédi. GyTE—MÁV Vezér II. CsAK—GyAC Faragó. Tíxlii­MTE Lapu II. Csabai II. osztály : OFC-MÁV II. Mácsai. OMTK—Rokko Suj­jártó. KPLE—Törekvés II. Bedő. C.AK II.—ETC Hídvégi. GvTK— KTE Becskő. TSC-GySC Rálfai. ETK—MAFC László. M. Törekvés TTAC Wertheim, BISE-OISE Kereki. RADIÓ Április 21, csütörtök 6.45 Torna. — Utána Hanglemezek, 7.20 Étrend, közlemények. 10 Hirek. 10.20 10.45 Felolvasás. 11.10 Vizjelzés. 12 Déli harangszó az Egyetemi templomból. 12.05 Bonkowska Ágnes és Mally Győző, az Operaház tagjai énekel zongorakísérettel. 1.30 A rádió szalonzenekara. 3 Árfolyam­hírek. 4.15 „Mai kertek". Nádai Pál elő­adása. 5 „Futó emlékek egy magyar köl­tőről." Kosztolányi Dezsőné előadása. 5.30 Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. 6 Előadás a „Nemzetközi Vásáriról. 6.45 „Növenyegészségügyi időszerű ta­nácsadó. 7 Magyar nóták és dalok. 8.00 „Karolina, vagy : Egy szerentsés flótás." 9 Beethoven-est. 10.05 Tánclemezek. 11 T. B. Marle argolnyelvü előadása. 11.15 Mursi Elek és cigányzenekara muzsikál. 12.05 Hirek . Apróhirdetések Fiatal tisztviselő gyorsírást tanítana angol, vagy francia nyelv tanítása elle­nében. Megkereséseket a kiadóhivatal to­vábbítja. írtystósrascsí £•-> < •,v„:.tabc, fewsie • erjeai á.í«5 ; I ftwra » se-»i %»» jmm aictfc i SK jsw sja SS®' kg* ttP-'Á kiiífií POÍ ITISAI NAPILAP Felelősszerkesztő: EMDÉL1tI|GYÖRGY dr. kiadótulajdonos: GRUöK i ISTVÁN A Corvina-nyomda „yomása Hsrűaíési aljak : milliméter soronitéct íiiL, vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, vasár­nap 70 fillér, vastagon szedeí = vak kéttzsresen azáoiiicdnak. Notic sofonít-int I oesinő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom