Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1938-02-27 / 47. szám

8 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY iy38 február 27 f Február 27, vasárnap 9.30 Hirek. 10 Reformétus istentisztelet a Kálvin-téri templomból. 11 Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus Szive-tem­plomból. 12.20 Pontos időjelzés, időjárás­és vi7éllésjelentés. 12.30 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 113 10 „Világ­hiradó". 14 Hanglemezek. 15 „Ezüstka­szás gazdaavatás". 15.45 Mursi Elek és cigányzenekara. 16.30 Felolvasás. 17 A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred ze­nekara. 18.10 Komjáthy Aladár versei­ből ad elő. 18.30 Edith von Voiglánger hegedül a magyarnemet müvészcsere keretében. Zongorán kisér Polgár Tibor. g0.>5 Farsangi rádióegyveleg a bécsi rá­dióból. 21.25 Hirek, spoiteredmányek. 22.20 Farkas Jóska iés cigányzenekara. 23.20 Mikulai Gusztáv és jazz-zenekara játszik. 0.05 Hirek a külföldi magyarok számára. Február 28, hétfő 6.45 Torna. — Utána Hanglemezek. 7.20 Étrend, közlemények. 10 Hirek. 10.20 10.45 Felolvasás. 11.10 Vizjelzés. 12 Déli harangszó az Egyetemi templomból. 12.05 Scswalb Miklós zongorázik. 12.44 Hirek. 13 Rendőrzenel.ar. 13.20 Pontos időjelzés, időjárás, és vízállásjelentés. 14.40 Hirek. 14.55 A rádió műsorának az ismertetése. 15 Árfolyamhirek, píeci árak, élelmiszer­árak. 16 15 A rédió diákfélórája. 16.45 Pontos időjelzés, időjárás, és vízállásje­lentés, hirek. 17 „Az uj orosz építészet". 17.40 Etsa Munlhe Kaas énekel a ma­gyar-norvég müvészcsere keretében. 18 Munkásfélóra. 18.30 Heg- düs Gyula és cigányzenekara mézsikál. 19.30 „Emeren­cia". 20 A Filharmóniai Társaság hang­versenyének ismertetése. 20.10 A Filhar­móniai Társaság hangversenyének köz­vetítése a Városi Színházból. 21.30 Hi­rek, majd Kalmár Tibor jazz-zenekara játszik. 23 Hirek német nyelven. 23.05 Egresi Sándor és Dénes József cigány­zenekara muzsikál. 00 05 Hirek külföldi magyarok számára. 1 P-ért 2 P-ért 3 P-ért a nyakhaj utér* daueroeáaa 6 csavarral áramvonalas dauer 12 csavarral teljes és tökéle­tes 6 hóig tartós gépondolálás DAUER rjTV« a 1 I fodrászatban Sient István-tér 16 szám a'att (Kulpin Áruház mellett.) Apróhirdetések Ügyes kiszolgáló lányt felveszek. Je­lentkezés hétfőn a fürdőmesternél. A MIRAL FOTO ban „Takarékosság"-! könyvre is vásarolhat. Egy kis íróasztal olcsón eladó Ginszt­ler bőrösnél­Egy szép festeit uj halószoba-butor eladó. Megtekinteni és érdeklődni lehet Altmann és Pallér fakereskedésben, And­rássy-ut 59. A legújabb angol és francia modell­rajzok és divatlapok megérkeztek. Ador­ján Györgyné divatszalón, Haán-u. 11. Mindenféle sziigyártó bttrök igen ol­csón kaphatók Ginsztler bőrösnél. Eladó keveset futott DKW autó príma állapotban. Érdeklődni Fehér cipőházban. ftémet társalgási órát ad csoportosan is Klein Sándorné, Ferenc József-tér 1. Érdeklődni 1—3 ig. A város legforgalmasabb pontján igen> szép berendezéssel kétkirakaíos üzlet­helyiség kiadó. Érdeklődni Rózaa Bé­I&nál, Andrássy-ut 18. Telefon 322. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel teljesen különálló épület kiadó, azonnal beköltözhető. Batű' ozott szcba elegán­san berendezve kiadó. Női kerékpár teljesen jó állapotban eladó. Felsőkörös­sor 9. Kétszobás komfortos lakást május el­sejére keresek. Juhász László, Apolló­Filmszínház. Irodai Royal írógép kitűnő állapotban eladó. Cim a kiadóhivatalban. Különbejáratu bútorozott szoba kiadó fürdőszoba használattal. Cim a kiadóhi­vatalban. Cipésztanulét kosztra vagy fize­téssel azonnalra felvesz Fbredi ci­pész, Andrássy-ut 4. Buto.ozott szoba kiadó. Luther-u. 13/1. Két alsóvégi és két felsővégi tehénle­geift jutányos aron eladó Gyulai-ut 16. Kiadó különbejáratu csinosan beren­dezett uccai szoba a központban. Azon­nal elfoglalható. 1„ Felsökörössor 17. Használt, de jókarban lévő 3/4-es női kerékpárt megvételre keresek. Dr. Fisch­mann, Prónay-ucca 2. Legfinomabb Vénus ételolaj sütéshez* főzésbez diétás rituális konyhára is első­rangú. Próbálja KI, kapható literje 1.90 P­ért László Józsefnél. Üzleti berendezés olcsón eladó. Gróf Tisza István-ut 5. Villanyszerelő tanoncnak fiút azonnal felveszek. Róth, Ferenc József-tér 16. Központban déli fekvésű telket meg­vételre keresek. Cim a kiadóban. Telefon i 91. Február 27-én Asszony a lejtön Élőadások kezdete hétköznap 5, 7, 9, vasárnap 1, 3, 5, 7, 9 órakor A» 5* yilégréo* Bécs. "Hoover volt amerikai elnök európai ikörútja során kedden Bécsbe érkezik el, ahol az egyetem díszdokto­rává avatják. Scio. Az Egyesült Államok munkaügyi minisztériuma összeszámláltatta munka­eélkülieket az egész ország területén. A legerdekesebb adatot Scio (Oregon állam) falu szolgáltatta amelynek 248 lakosa kőiül 247 munkanélküli. Bukarest. A román ujságiró szövetség kizárta az összes zsidó tagjait mindad­dig mig állampolgárságukat megfelelően nem igazolják. Tokié. A japán Domey iroda közli, hogy Mendzsukuoban császári rendelet­lel általános mozgositást tettek folya­matban. A mozgósítás az ország minden fegyert fogható tagióra kiterjed. — Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros kö­vetkezményeinél a gyomorbél­csatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja, az emésxtést és az anyagcserét elő­mozdítja, a vérkeringést megélén­kíti s kellemes közérzetet és foko­zott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosát. — Felvétel a slketnémák sxegedi intézetébe. A siketnémák szegedi inté­zetének igazgatósága közli, hogy a terü­letéhez tartozó Bécs-Bodrog-, Békés-Csn­nád-Arad-Torontál-, Csongrád- és Pest­vármegyék déli részéből a jövő 1938—39. tanévre felvesz minden olyan 6—10 éves siketnéma gyermeket, aki épelméjű s igy oktatásra alkalmas. Az igazoltan szegény szülők gyermekei teljesen ingyenesen ré­szesülnek oktatásban, nevelésben és tel­jes ellátásban. Akinek tehát siket-, vagy hallónéma gyermeke van. közölje ezt sürgősen egy levelezőlapon az intézel igazgatóságával, (Szeged, Bécsi-krt. 36-40.) ahonnan a további felvilágosításokat meg­kapja. Az igazgatóság arra kéri lapunk olvasóit, hogy ha tudomásuk van inté­zetben még el nem helyezett 6—10 éves siketnéma gyerekekről, a szülők címének szíves közlése mellett tudassák ezt az igazgatósággal a fent megjelölt cimen, hogy ezzel a szerencsétlen gyermekek megmenthetők legyenek a társadalom szamára. A békésmegyeiek Badapesteoi a Rieirapoleban találkoznak Rákóczi-ut 58. Pompás uj kávéháza, Jenő -vitéz sö­rözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szo­bák, előnyös penzióárak. Cigány: Far kas Jóska. Jazz-tánc: Virány swing­orchestra. Próbálja meg egyszer Öa is a METROPOLE-t f&áfiM'ii Tmm ménytl Chicago rn&ű® Nyilés Közép Zárlat buta : barártsá^os 'ártott Q4 93.7/8 94 1/8-1/4 89.7/8 89.1/2 89.7/8-3/4 89 89.1/2 89 3/4 Tengeri: szilárd terlott 59.3/4 59.5/8 59 3/4 61 60.5/8 61.1/8 62 62.7/8 Zabt szilérd tudott 29.3/4 31 1/8 31.1/8 — __ 29.3/4 29.5/8 29.1/2 ! .— 29 1/2 Rozs : barátságos •er'otl — 76 75 7/8 —.— —.—1 707/8 —.— —.— 68 Winnipegi egyenetlen tartott 128,5/8 128.1/4 1?8.1/8 119 3/8 118.3/4 118.3/4 98 97.5/8 97.3/4 Rotterdam 722.1/2 732.1/2 715 6b5 Budapost EKHtidfts. Irányzat gyengébb, forgalom csendes. Kész&rupiac. Irány gyengébb forgalom csendes. Ferencvároaí árak! nehéz — közép 104—105, silány 95-99. Vaiuták: Cseh korona 11.00—11.70, dinár 7.15—7.70, francia franc 10.80-11.30, leu 2.40-2 80, líra 16.90—17.90, svájci franc 77.75-78.65, angol font 16.80—17 00 dollór 334 05—338 05, holl. frt. 187.45­189.45. Devizák a Amszterdam 187.80— 189.40. London 16.835-16.985. A cMfibai piac Buza .... 20.00—20.30 Tengeri . . . 11.60-11.80 Árpa .... 14.00-14.50 Zab 13.50—14.00 Bab .... . 18 00 Tökmag . . . 23.00 ffiind a három csabai csapat starthoz éli a mai napon A mai napon teljes erővel meg­indul a bajnoki szezon a csabai alosztályban s mind a három csabai csapat ma pályára lép a bejnekságért folvó küzdelemben. A Törekvés Orosházára rándul ét. hogy olt megmérkőzzön az OTK-vaí. A startnál nehéz lenne megjósolni az eredményt, mert hiszen mindkét csapatnak ez az első mérkőzése. A CsAK idehaza játszik a TTC-vel. A tótkomlósi csapat őszi teljesítményét figyelembe véve, nem sok esélye van arra, hogy meglepetést szerezzen. A CsAK sima győzelmét várjuk. A MÁV ugyancsak idehaza ját­szik a CsAK pályén a Battonyai TK-vel. A csabai vasutss csapat az elmúlt vasárnap szép ered­ményt ért el Szolnokon a Szol­noki MÁV-val szemben, ami azt bizonyítja, hogy a formával nem lesz baj és valószínű, hogy na­gyobb fcólerányu győzelmet fog aratni a mai mérkőzésen * Ilt említjük mesr, hogy testvér­lapunk, az „A Sport" már hétfőn korán repgel tájékoztatni fogja az oivetóközönséget a részletes sport­eredményekről és minden érdek lődésre siámoitartó sportélmény­ről. Az ön szállodája BUDAPESTEN a CORVIN-SZÁLLODA Budapest szivében, a Nemzeti Színház mellett: VIII., Csokonay ucca 14. Tökéletes modern komfort. Folyóvíz és központi fűtés minden szobában — Budapest valamennyi villamos vasuta és autóbusza a hotel közvetlen közelében. — Egyágyas szobák mér 3 pengőtől kétágyas szobák 6 pengőtől, teljes penzió 6.50 P Uríszoba berendezés, ügyvédnek külö­nösen megfelelő, jutányosán eladó. Bő­vebbet Beliczey-ucca 3. sz. üzletben. ttínae;ési dijak : milliméter soronként 9 íiíL, vasárnap 7 fül. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, vasár* aap 70 fillér, vastagon szedeti sz«» vak tiétuzereuen számitódnak, Molic soconként 1 pengC. -».,v.!a*síŐ3cg *a KtridóaJvatal i iéké$icaaba. Feier-c J&eaaf-téi 20, Te?«?w: 176. t l Iftseiéni Ara • ? bóra 1.50, */« «w» S x! 3 Vidékre pontÁa küldve 1 nte 1.80. ivia 5.49 f. faúrra Felalösszarkasztő : ERDÉLYI GYÖRGY dr, Kfadátuiaidocoft «®0WBR öEESft A Csifvíng ayoxii aYARS~--I óriási választék! lÉii ÉÉira Hifi Gesmey-néi legszebb, legolcsóbb ajándék a I&WKlJ • (a postapalota mellett)

Next

/
Oldalképek
Tartalom