Békésmegyei közlöny, 1938 (65. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1938-01-22 / 17. szám

2 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1938 január 22 Paul Claudel, a világhírű francia költő-diplomata nem nagy gyö­nyörűséggel szemléli a modern életet. — A világ nemsokára vasbe ton-halmaz lesz, melyben a rádió fog harsogni — mondta legutóbbi nyilatkozatában. — Szerencsére én mér öreg vagyok és ezt nem fo­gom megérni. Tavaly a sir szélén állottam. Nem is olyan kellemet­len helyzet. Kéez voltam akár az egyik, akár a másik irányban el­indulni . . . A mozikról ezeket mondta Paul Caudel: — A mozinak az a baja, hogy a filmek előállítása sokba kerül. Hogy a költségek megtérüljenek, a lehető legnagyobb közönség számára kell lf dolgoznia. A szép dolgok pedig csak kevesek szá­méra valók. A némafilm mégis mór rálépett a művészet útjára. Nézetem szerint a katasztrófát a beszélőfilm feltalálása okozta. En­nek semmi értelme sincs. Nam a szereplő beszél, hanem a fal, aho­vá a képet vetítik. A hEng sincs lokalizálva. De el kell ismernem, hogy az ifjúság, beleértve az én gyermekeimet is, jobban szeretik a mozit, mint a színházat . . . Harold Peat, az Egyesült Álla­mok legnagyobb felolvasó ügy­nökségének igazgatója Londonba érkezeit. Elmodotta, hogy az idei amerikai feloloasószczon három legnagyobb sztárja Mrs. Roosevelt, H. G. Wells és Thomas Mann lesz. A nagy német regényíró februárban 15 felolvasást tart kü­lönböző amerikai városokban. A felolvasásokra máris elkeltek az össszes jegyek. Boodoo szigete nem messze Haititől, az Antillák szigetvilágé­nak ahhoz a részéhez tartozik, amelyet fehér ember eddig ritkán keresett fel. A sziget lakossága még'most is a Iegsötétőbb bálvány­imádás állapotéban él, mint az őseik évezredekkel ezelőtt. Isten­ként egy .zöld kígyót tiszteinek, amelynek haragjét időnkint véres áldozatokkal próbálják kiengesz­telni. Többnyire csak állatokat vetnek oda áldozatul, de még manapság sem ritka, hogy fiatal gyermekeket áldoznak fel a zöld szörnyeteg oltárén. A szigetet óriási erdőség övezi, ahová európai em­bernek nagyon kockázatos beha­tolni. mert nemcsak a kegyetlen vadaktól kell tartania, hanem a borzalmas hüllőktől is, amelyek a sziget partvidékét ugyssólván meg­szállva tartják. Az uj leányiskolában, amelyet a londoni megyei tanács most nyitott meg a Credon Road-on, teljes lakást rendeztek be, kony­hával, éléskamarával, nappalival, ebédlővel, hálószobával és fürdő­szobával. A lányok ebben az igazi otthonban tanulják a háztartás művészetét. Itt a nagy hideg ! Legjobb a dorogi brikett I Salgó-Tarjáni Köszénbánya Rt . _ szenet^ brikettet, kokszot és tűzifát 6 havi részletfizetésre szállít SCHWARCZ GÁBOR Andrássy-u! 24. ® Tolefon 74. ® A „Mí>rku<" Hiíetlrada tagja; Felakasztotta magát egy békéscsabai szabómester (A B. K. tudósítója jelenti.) Megrendítő öngyilkosáé? íörtént tegnap délután Békéscsabán. Har­sán Pál negyvennégy éves békés­csabai szabómester, Vörösmarty ucca 9. szóm alatti lakos felakasz­totta magét és meghalt. A szabómester délután öt óra tájban kiment az udvarba. Csak kiskabát volt rajta és éppen ezért a hozzátartozóknak feltűnt, hogy hosszabb ideig maradi kint. Rosszat sejtve, a keresésére in­dultak 8 amikor benyitottak a kam­rába, akkor megdöbbenve látták, hogy Hursnn Pál egy kampós szegre felakasz­totta magát. A hozzátartozók, amikor a rémü­lettől magukhoz tériek, gyorsan le­vágték a kötélről a azabómeatert, azonban már nem lehetett segíteni rajta, mert már nem volt b mne élet. A hézbeüek az öngyilkosságról értesitöHék a rendőrséget, ahonnan még az esti órákban bisoítaág szállt ki a helyszínre az öngyilkos­ság körülményeinek tisztázása vé­gett. Nyolc évi börtönre Ítélték a kispesti ügyvédgyilkost (A B. K. tudósítója jelenti.) A pestvidéki törvényszék Monde­lényi tanécaa tegnap dé'ben egy órakor hirdetett Ítéletei Tar Lajos, a kispesti ügyvédgyilkos bünpe­rében. ítélethirdetés előtt Tar kijelen­tette, hogy az utolsó szó jogával nem kivón élni, legfeljebb csak annyit jelenthet ki. hogy tettét saj­nálja és ha módjában állna, kész­séege! jóvá is tenné. ítéletében a törvényszék bűnös­nek mondotta ki Tar Lajost szén dékos emberölés bűntettében és ezért nyolc évi börtönre Ítélte. AB indoklásban megállapította a törvényszék as,t, hogy az előre megfontolt szándék Tar Lajo8 réssiéről fennforogni látszik, da Tarnak már napokkal előbb módjában állott volna végrehaj­tani és ha est még sem tette meg, ez a körülmény az előre megfon tolíság hiányéra vall. Nem állapí­totta meg a törvényszék as erős felindulást sem, meri — amint szá­mos tanúvallomás bizonyította —­a legkisebb izgalom néikül. szinte ssokatian nyugalommal hajtotta végre a bűncselekményt. Nyomatékos enyhítő körülmény­nek vette a birósáp, hogy a vád­lott élete magrontóját éa anyaid tönkretevőjét látta Abonyi ügyvéd­ben, aki a törvényszék megállapí­tása szerint is hozzájárult a vád­lott vagyoni tönkretétaléhez. Elért fegyház helyett börtönbüntetést szabott ki. Az itélaí ellen ugy az ügyéuz, mint a vádlott és védője fellebbe­zést jelentett ba. Felmentő ítéletet hozott a szegeói törvényszék a battonyai csalási perben (A B. K. tudósítója jelenti.) A szegedi törvényszsk a múlt hét óta tárgyalta Battonyén annak a nagyszabású csalási bünpernek a lárgyalís^t, amelynek vádlottjai Kertész Béla, Daulsch Rezső és Andor battonyai terménykereske­dők és azok volt alkalmazottja. ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐ gyapjúszövetek leltári vásár alatt rendkívül olcsón Tiupfer és Scfywarcz posztótjázban, Tltidrássii-ut tő. sz. a. ifj. Rezván Pál voltak. A főtárjfya­lás a mult hét hélfőjén kezdődött, a kihallgatott 300 tanú után az elmúlt napokban további 150 ta­nút hallgatott ki Baltonyön és Dombegyházán a szegedi törvény­szék. A bizonyítási eljárás befejezése utén csütörtökön délelőtt hang­zottak el a vád- éa a védőbeszé­dek. Liszkay Lóránd dr. ügyész 314. vádpont tekintetében elévü­lés cimén a vádat elejtette, mire a törvényszék ezek tekinMében az eljárási beszüntette. Egyébként azonban 16 rendbeli csalás bün­tette és 66 rendbeli csalás vét­aége miatt kérte Kertéi Bélát, mint felbujtót, D^uisch Re sőt és Andort, valamint Rezván Pált, mint tettestórsaket bűnösnek kimondani és megfelelő su!yos büntatcsre ítélni. A vád- ée védőbeszédek elhang­zása után Uíigváry János törvény­széki tanácselnök kihirdeile ae itéleíet, mellyel az összes* vád­lottakat felmentette az ellenük emelt összes vádpontok alól. Az ügyész fellebbezett. ­—­" TM IO P ttawnw.­Kik nyertek 200 pengős ösztöndijat a Horthy Miklós ösztön­dijalapból? (A B. K. tudósítója jelenti.) A vallás- é» közoktatásügyi mi­niszter döntése alapján a Horthy Miklós ösztöndíjalapból egyenként évi 200 pengős öasstöndijat nvertek a következő ianu'ók : Burai Daz»ő békési református gimnázium V. o., Varga Margit szarvasi evangélikus gimnáziu-n VIII. o., Csongor Éva békéscsabai állami gimnázium VI. o., Molnár István gvulai r. kat. gimnázium V. o., Tóth Ferenc László azeiáhalmi református gim­názium VII. o., Timkó György bé­késcsabai evangélikus gimnázium V. o., Bozóky Ferenc gyulai r. kat. gimnázium V. o., Tusják István szarvasi evangélikus gimnázium VII. o.. Janovics Károly békés­csabai községi fiu felsőkereske­delmi I. o., iij. vitéz Károlyi János békéscsabai községi fiu felső­kereskedelmi II. o., Szakái Péter békéscsabai Nső mezőgazdasági IV. o., Hajts Emma szarvasi ev. tanítónőképző I. o., Szvák Aranka szarvasi evangélikus tanítónő­képiső I. o. Szakadatlan légiharc és bombázás Barcelona körül (A B. K. tudósítója jelenti.) A nemzetiek bombázása követ­keztében Valericióban három em­ber vesztelte életét. Négy épületet rombadöntöttek as ellenséges bombák. Hivatalos közlés szerint Barcelona légi bombázásának 138 halottja és mintegy 200 súlyos sebesültje van. A csütöriöki nap a terueli har­cok egyik legkeményebb napja volt. Kél légicsata folyt le több mint száz gép részvételével. Az első összecsapásnál két ellensé­ges vadászgépet és egy bomba­vetőgépet lelőttek. A második légi csatéban az ellenség hét gépet vesztett, mig a köztársaságiak vesztesége két gép volt. Két másik köztársasági gép a levegőben összeütközött, de a gépek legénységének ejtőernyő segítségével sikerült megmene­külni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom