Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) július-szeptember • 146-222. szám

1937-09-12 / 207. szám

8 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY Í937 szeptember 12 T»pméiifttoii« Chicago Nyitás Közép Záriét Buza: 104.1/2 104 103.1/8-1/4 106.1/2 106 104.7/8- 105 108.3/4 1C8.1/8 107-107.1/8 Tengeri: 105 103.1/2 102.7/8-103 62.5/8 62.7/8 63 64.1/4 64.1/2 64.1/2 Zab: 31.1/8 30.7/8 3015/8 30.3/8 30.1/8 31.5/8 31.3/8 31.3/8 ROK8 : — 80.1/4 79.1/2 —.— 78 77.1/4 —.— 78.1/8 77.1/8-3/8 Winnipeg 1 126.1/2 125.7/8 124.5/8 123.1/2 122.7/8 121.3/4 125.1/8 124.1/2 123.1/4 Rotterdam 1 760 757.1/2 762.1/2 760 Budapast Batiridtg, Irányzat gyengén tartott, forgalom csekély. Készárnpiac. Irány­zat gyengén tartott, forgalom csekély. — Ferencvárosi Arak s nehéz 107—109, közép 104—106. silány 96-98. Valuták: Cseh korona 11.55—11.95, dinár 7.50—7.95, francia franc 11.65—12.35, leu 2.85—3.—, lira 17.40—17.90, svájci franc 77.55—78.45, angol font 16.70—16.90, dollár 337.30-341.30. holl. frt. 185.80­187.80. Devizák : Amszterdam 186.20— 187.80. London 16.74-16.89. A csabai piac Piros buza 19.60—19.70. Merkantil buza 19.30-50, árpa 14.50-80, tengeri 10.50— 60. zab 14.50—70, lucernamag 100—104, mák 80—90, tökmag 20—22. SPORT Kettős bajnoki mérkőzés lesz ma dél­után a CsAK-pályán Mindhárom csebai csapat harc­beszáll a mai napon a bajnoki pontokért. A MÁV és a CsAK Békéscsabán, mig a Törekvés Bé­késen játszik. A legnehezebb dol­ga kétségkívül a MÁV-nak lesz, mert a GyAC mindenkor nagy el­lenfele volt a csabai csapatoknak. A vasutasok multheti j&téka után azért mégis bizakodva nézhetünk a mérkőzés elé, csupán az lenne fontos, hogy a csatárok ne tolo­gassák agyon a labdát e kapu előtt. Lényegesen megerősödik a MÁV védelme azzal, hogy Mester ismét elfoglalja helyét a kapuban és ezzel újra komplett lesz a hí­res vasutas trió. A CsAK a gyengélkedő Texiilt látja vendégül, hogy isméi k»t ponttal erősítsen pozícióján, mert nem igen hiszünk abban, hogy a lendületben levő kék-fehérekot a mezőberényiek meg tudják akadá­lyozni a győzelemben. A Textilnél most bejok vannak, de ezek ko­rántsem olyan természetűek, hogy a csapattal ne kellene számolni és bér a CsAK győzelmi kilátá­sokkal léphet pályára, ezért meg kell dolgoznia a két pontért. A Törekvés Békésre rándul ét, hogy összemerje erejét az ismét első osztályban játszó BTE ve!. Ennek a mérkőzésnek a sorsa bi­zonytalannak látszik, mert nem tudni, hogy a békésiek vasárnapi vereségét az erősebb ellenfél okoz­ta-e, vagy csak egy rosszabb na­pot fogott ki a csapat. A Törek­vés lelkesedése már sokszor át­segítette nehezebb akadályokon is a lilákat és valószínűleg a győzni akarás sikerre viszi a csapatot még akkor is, ha a BTE jobb napot is fog ki, mint mult vasárnap. * A Törekvés szurkolói három­negyed 2 órakor a Kossuth térről különvonattal féláron indulhatnak Békésre. Jelentkezni a helyszínen lehet. Szombati sporteredmények i Nemzeti—Szűrkelexi 3:2 (1:1) Törekvés-Szeged 5:1 (1:1) Hunaőria FC—Vénusz (Bukarest) 5:3 (22) Újpest—Eleklromos 5:0 (4:0) Oszi nöi kabát crepe de chine béléssel P I K Arvai Kékcsillag Arúház SZENT ISTVÁN TER 8. Versenytárgyalási hirdetmény Békétcsaba város hivatalai, stb. részére szükséges kb. 750 q hasáb tűzifa szállítására fenti szám alatt junius 19 én ki­adott és eredményre nem vezetett versenytárgyalást megújítom. Ajánlatok a már előzetesen meg­határozott módon szeptember hó 18 án d. e. 10 óráig nyújthatók be. Feltételek azonosak és részletek az iktató hivatalnál megszerezhe­tők. Békéicsaba, 1937 szeptember 7. Vitéz Jónossy Gyula polgármester. legszebb, legolcsóbb ajándék a Óriási választék! Gesmey-néi (a postapalota mellet!) m®m Szeptember-52, vasárnap 9.30 Hirek. 10 00 Eg> házi ének és szent­beszéd a budavari koronázó főtemplom­ból. 11.15 Evangélikus istentisztelet a Deák-tari templomból. 12.30 Az Opera­ház tagjaiból alakult zenekar. 1.10 „Em­lékmüvek és müemlékmüvek". 2.00 Hang­lemezek. 3.00 Felolvasas. 3.50 Vitéz Ta másíy Leszlone zongorázik. 4.30 Felol­vasás. 5.20 A Ferencváros—Lazio kö­zepeuorópai kupadöntő mérkőzés máso­dik félidejének közvetítése. G.20 „Drankó Pista emlékezete " 7.30 Felolvasás. 8.00 „Hal ó itt répióüzenetek" 8.35 Hirek. 10.00 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zene­kara. lt.15 Hegedűs Gyula és cigány­zenekara. Szeptember 13, hétfő 6.45 Torna. Utána: Hanglemezek. 7.20 Étrendi közlemények. 10.00 Hirek. 10.20 Felolvasás. 11.10 Nemzetközi vizjelző­szolgálat. 12.00 Déli harangszó. 12.05 Rendőrzenekar. 1.30 László Emil ének­együttese. 3.15 A rádió diákfélórája. 5.00 Rázc Zsiga és cigányzenekara. 6.00 Fel­olvasás. 6.20 Nagy Magit énekei. 6.55 .Balatonfüred". 7.20 Nagy Olivér mes­terharmoniumon játszik. 8.15 Budapesti Hangverseny Zenekar. 9.45 Hirek. 10.00 Kertész Miklós jazz-zenekara játszik. 11 05 Hanglemezek. A dobozi gróf Wenckheim birtokból kövesut mellett elterülő prima lucernás és szántóföldek kiaholdanként 598 pengőtől eladók Felvilágosifást nyújt a Békésmegyei Általános Takarékpénztár Békéscsabán i Apróhirdetések Szobaura! felveszek teljes ellátásra Bánel-ucca 19. Varrógép (jókarban) eladó Kistabán­ucca 7. Kettő, e.-etleg háromszobás padozott lakás kiedó: 111., Szent László-ucca 5. Könyvelésben és minden irodai mun­kában peifekl nő áliást keres. Óraköny­velést is vállal. Cim a kiadóban. Német kisasszonyt keresünk két isko­lás (.yermek mellé. Ajánlkozások Szé­chenvi-jcca 5. II. em. 7. 4 szoba, fürdőezoba összes mellékhe­lyiségekkel október l-re kiadó Bajza-ucca 6. sz. alatt. (Bejárat a Perényi-uccánal.) Er ekezni dr. Révész Sándornál, Gyóni Géza-ucca 1. Telefon 198. Kiad6 lakások november l-re: egy 4, e-etleg 3 szobás és egy szoba, konyha, éléskamrával Gutenberg-u. 7. Kifutót lapkézbesitéshez felveszünk, Fngel Hirlepiroda. Kerékpárral rendelke- I zők előnyben. Németül beszélő jobb leány gyermek mellé felvétetik. Cim: Andrássy ut 87. Vasúti-szálló. Egy jchangu iskolahegedii eladó. V., Mikszáth ucca 11. HAZILAG csak velem ÉPÍTTESSEN PÁRKÁNY, HORTHY MIKLÓS-UT 70. Tűzifa, faszén, festék legolcsóbban Wer­ner Andrásnál (laktanyával szemben.) Te­lefon 105. Legfinomabb táblaolaj diétás főzés­hez, sütéshez is elsőrendű. Kapható lite­renként 1.90 P-ért László Józsefnél. Jókarbanlevő ebédlő-kredenc és dí­vány eladó Perényi ucca 27. Keresek kétszobás összKomfortos la­kást, lehetőleg a központban. Cim a ki­adóhivatalban. Csinosén bútorozott uccai szoba fürdő­szoba használattal kiadó. Irányi-ucca 15. Diákot teljen ellátásra felveszek, VII. es fiam korrepetálná is. Cim a kiadó­hivatalban. ÉN FOGOM TATAROZNI HÁZÁT ELLENSZÁMLÁRA PÁRKÁNY , HORTHY M KLÓS UT 70. Nagyon szép modern hálószobák jó kivitelben, úgyszintén szép, divatos kony­habútorok jutányos árban, kedv&zö fize­tési feltételekkel is kaphatók László Bú­toráruházban, Gyóni Géza-ucca 4. Artézi és Norton kútfúrásokat vál­lalok. Kiapadt kutakban, földber. levő csöveket megvételre keresek. Dohányos Mihály, Ludvig-ucca 20. Teljesen uj hordozható cserépkályha eladó, Cim : Berkovits Jenő. Urszir.y: De­z8Őné-ucca 11. Kézzel varrott bőrkeztyük készítését és javítását vállalom, pulóver összeállítás. Újhelyi Árminné, I., Horthy Miklós ut 12. Mindenes lányt belépésre keresek. Abo­nyi, Andrássy-ut 14. Jobb bútorozott szobát kerese;-. köz­pontban azonnal, Ginsztler bőrös. Biedermayer garnitúrát (komplett) meg­vételre keresek. Cim a kiadóban. Mindenes főzőnő felvétetik Rosenbaunx villamosüzlet Szent István-tér 2. Divatszalonnak, rendelőnek, irodá­nak alkalmas két szoba külön bejárattal kiadó. Hollander, Ferenc József-tér 5. Felaőnyomásou 16 hold föld, közel e kövesuthoz, több évre haszonbérbe kiadó. Érdeklődni Vitális dr. ügyvédnél, Ferenc József-tér. Sopronyon 23 hold föld tanyával fe­lesbe, esetleg bérbe kiadó. Corvin-u. 3. Tanyát egy vagy két holddal haszon­bérbe kivennék. Kisgazda vendéglő. Kövér birkahús Andrássy-ut 13. Weisz Mihálynál. Szabadkézb&l 22 és fél hold szántó föld, sok gyümölcsfával és ártézi kúttal, eladó. Érdeklődni Szent László-ucca 11. Egy jókarban lévő mély gyermekko­csi jutányos áron eladó. Sztraka-u. 42. Szerkssztfisés és k'.irf<Wvn«Í Sákéscaabn, Ferenc 20. felelőn: 176. feittisetéw ere : i cote 1JSQ, 1 • evie Í6C P. Vidékre postán feCidve í bét* 1.60, lí. évtct 5.40 F. ÜESYEI KÓZLÖMV POLÍTSKAÍ NAPILAP -(•íösawtrkeaztő : BRPÉILYI GYÖRGY dr. Társszerkesztő: 3iíÜLLEK ENDftK ár. Madttuiajáuaa* . 6S0BSR DKAürÖ A £«vtoe-tiyoaidí! ayoa:.é&« Hirdetési dijak : milliméter soronként 9 flll., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, vasár nap 70 fillér, vastagon szedett ize vek kétszeresen számítódnak. N'Otic soronként 1 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom