Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) április-június • 72-145. szám

1937-04-18 / 87. szám

BEKESMEGVEI K0ZLONV 1937 április 18 | Megérkeztek a legszebb tavaszi újdonságok VÁRADI BÉLA FÉRFIRUHA ÁRUHÁZÁBA OLCSÓ ÁRAK. SZOLID KISZOLGÁLÁS! I Ezrek ünneplése közepette érkezett meg a miniszterelnök Szegedre (A B. K. tudósitóia jelenti.) Darányi Kálmán miniszterelnök a kormány több tagjával szombaton este Szegedre érkezeit. A minisz­terelnököt mintegy nyolcvan kép­viselő kisérte. A miniszterek közül kíséretében volt Hóman Bálint, Lázár Andor, Bornemisza Géza, Fabinyi Tihamér mins*!erek, Ivády Béla, a NEP elnöke, Tahy László, Tasnádí Nagy Andrős, Mikecz Ödön államtitkárok, Zsitvay Tibor volt miniszter és Rákóczy Imre miniszteri tanácsos, a miniszterel­nökségi sajtóosztály vezetője. Amerre a vonat elhaladt, a mi­niszterelnököt melegen ünnepelték. Cegléden Sárkány Gyula polgár­mester és a NEP helyi elnöke üd­vözölték és a véros jókívánságait tolmácsolták. Darányi Kálmán hálásan köszönte meg a polgár­ság ünneplését. A kecskeméti állomáson ezer­főnyi tömeg szűnni nem akaró él­jenzése fogadia a befutó vonatot. Kiss Endre dr. polgármester fo­gadta a miniszterelnököt és emlé­kezett meg arról, hogy Darányi j Kálmán ősei Kecskemét város szülöttei voltak. Ezután a szegedi pályaudvaron volt igen meleg fogadtatás. A pá lyaudvart és környékét Ívlámpák nappali fénye érasztotta el, testü­letileg kivonultak a frontharcosok, a bajtársi egyesületek és az Eme­ricana díszszázada. A város tár­sadalmi előkelőségei, élén Imecs György dr. főispánnal és Pálffy József dr. polgármesterrel várták az érkező előkelőségeket. Megjelentek a pályaudvaron Shvoy Kálmán és Hunyadi Vas Gergely, Szeged véros országgyű­lési képviselője is, továbbá ac egyetem tanácsa Erdélyi László dr. rektor vezetésével. A bsfu'ó vo­natot az egyetemi zenekar fogadta. Amikor Darani/iáKálmén minisz terelnök a kormány tagjaival meg­jelent a peronon, a tömeg szűnni nem akaró ünnepléssel fogadia. Imecs György dr. üdvözölte Dará­nyi Kálmán miniszterelnököt, aki válaszában többek között kije­lentette, hogy lelki öröm és gyönyörű­ség részére zászlót bon­tani ismét ebben a vá­rosban. Folytatni fogja az egyedül helyes, ma­gyar, népies, szociális politikát. Ezután a miniszterelnök elvonult a frontharcosok és a Turul diszsző­zada előtt, majd Imecs György dr. főispánnal gépkocsiba szállt és a püspöki palotába levő szállására hajtatott, miközben a miniszterel­nököt a közönség lelkesen ünne­pelte. Két órás változatos, gazdag műsor az iskolaközi ünnepségen (A B. K. tudósitóia jelenti.) E?y héttel ezelőtt számolunk be arról, hogy a polgármester május 9-én az összes békéscsabai isko­lák növendékeinek részvételével iskolaközi ünnepséget rendez a Városi Szinház ban. Most közöl­hetjük a műsort, mely minden te­kintetben megfelel a célnak : két óráig tart, tehát nem hosszú, vál­tozatos, szines és gyönyörködtető. Egészen bizonyos, hogy minden­kinek nagyon fog tetszeni a „Gyer­mekek a gyermekért" ünnepség, melynek programja az alábbi: !. Az ünnepélyt megnyitja vitéz Jánossy Gyula polgármester. — 2. Beethoven : Himnusz az éjhez. E'őadja a Fényes tanyai gyermek­kórus, Baukó Mátyás ev. taniló vezetésével. — 3. Petőfi Sándor: Ledőlt szobor. Szavalja Ligeti La­jos Irányi-u. áll. isk. tanuló. — 4. Hamupipőke. Vígjáték, előadják az ev. iskolák részéről Karsai István igazgató tanulói. — 5. Énekelnek a Szent László-u. állami iskola II. o. tanulói. — 6. Krüger Alajou: Diciértessék. Szavalja Farkas Er­zsébet gazd. isk. II. o. tanuló. — Már 20 P-érl kep 1 Nagy választék ! Rendkívül olcsó árak ! Miikő, márvány, gránit síremlékek, ketitések Werner E. és fsa telepén Andrá8sy-ut 27., Beliczey-ucca sarok. Felelőséggel szakmunkát végez ! Rajzot, költségvetést ad I 7. Balettet lej! a „Kék Duna" ke­ringőre Szokolai 1 ona Irányi u. isk. tannló. — 8. Szent László-u. áll. iskola „Tanköteles rajkók" ze­nekara muzsikál (Trucz Jóísef prí­más, Récz János, Tóth Kis István, Kudri László és Purcsi Péter). — 9. Helyszíni közvetítés a legendák korából. Zenés játék. E !őadják u róm. kat. isk. rövendékei Ványa Vilmos igazge.tó vezetésével. — 11. Handel: Bourreé. Budey Dé­nes : Magyar ábránd. Hegedűn játssza : Lázok Lajos izr. isk. ta­nuló. Zongorán kiséri: Vmcze Er­nő. — 12, Csárdás egyveleg. Be­mutatják az izr. isko'a tanulói. Párok: L'cht Áanes—Frenkel Lász­ló, Lőyvy Lici—Frenkel litván, Spie­rer Éva—Rátfay György, Siegő Zsuzsa—-Tevón György, Mezey Klára—Mannheim István,Guti mann Márta—Biró Bála. — 13. Bárdos Lajoa: Mór Kistilden. E'őadja a közs. felsőkereskedelmi iskola és női keresk. szaktanfolyam ének­kara Szakmáry Gyula dr. karnagy vezetése alatt. Szünet. 14. Csite Károly :'Udvari bál tün­dérországbűn. Vigjéték. E'őadják a Révai-u. áll. iskola tanulói Vá­nya Etelka h. tanitónő vezetésé­vel. — 15. Sajó Sándor: Hazafias vers. Szavalja Stern Marian izr. isk. tanuló. — IG. Részlet a „Bű­vös vadász" cimü operából. He­gedűn előadják: Susánszky Klára, Szelner Mihály és Uhrin Pál Irá­nyi u. áll. iak. tanulók, kiséri Kör nyei László tanár. — 17. Polgéri fiui5-ola 8zavalókórusa Csorna Gyu'a tanár vezetése alatt ad elő. — 18. Magyar májusfa táncot lej­lenek a kö?s. polg. leányiskola nö­vendékei Ravasz Magda tanárnő vezetésével. Zongorán kifér : Pelle Margit tanárnő. — 19. L^hár Fe­renc: Ballsirennen, Valzer a „Vig özvegy"-ből. Előadja az ev. reál­gimnázium zenekura Paukert Hu*ó karnagy vezetése alatt. — 20. Zá­rószót mond a város polgármes­tere ólial rendizésre felkért Szent László u. éli. el. iskola tantestülete rézzérő! Péterfy Sándor iskolafel­ügyelő igazgató. A közgyűlés dönt a Tompa-uccai kútfúrás vállalatba adásáról (A B. K. tudósitóia Jelenti.) BíkéscJaba kéoviselőtesíülete áp­rilis 26 én. hélfőn délután 3 őra­kor a városháza tanéttermében rendes közgyűlést tart, amelvnek tárgysorozata az alábbi: 1. Köz­állapotokról és közérdekű esemé­nyekről SÍÓ'Ó polgármesteri jelen­tés. 2. Felsőbb hatósógoktól érke­zett rendeletek ismertetése. 3 Ma­gyar Egyesített Városi Kölcsön ranpsorelsőbbs^gének biztosítása. 4. Közdülőuípk ügyében előter­jesztés. 5. A Tompa-uccai értézi kut vőllalatba adása. 6. Közmunka törlés. 7. Szegődményes iskola­szolgák járandóságának nrányosi­lősa. 8. Gyámpénztár 1936. évi zárszámadása. 9 Dollérkölcsön el­számolása. 10. Iskolefogás^at költ­ségeinek fedezése. 11. Bezerédl Mihály volt városi népszámos ké­relme öregségi Hredékának kiegé­szítése iránt. 12. 0r«zégos Tüdő­beteg Szanatórium Egyesüket fiók­jának segély iránti kérése. 13 Bakai Sándorné özvegyi nvudijónak meg­állepitása. 14. Chrasztina János volt községi rendőr kérelme nyug­díj megállepité8B iránt. 15. Wieder Alberl kérelme köverésí hozzájá­rulás törlése iránt. 16. Özv. Kardos Jakebné és társai kérelme köve­tési hozzájárulás törlése iránt. 17. Illetőségi ügyek. Póttárgysorozatba felveendő üsyek. Az állandó választmány f. hó 24-én d. u 4 órakor tartja ülését. Magyar Bertalan elő­adása a Csarnokban (A B. K tudósitóia ielenti.) Szombaton este tartotta meg nagy érdeklődéssel vőrt »lőadí8ét Ma­gyar Bertalan, az 0V1KE ügyve­zető társelnöke. Jelen volt az elő­adáson Jánossy Gyula polgármes­ter is több városi főtisztvisftlővel, de ott léttu'x n környéket is, Gyula, Orosháza, Békés képviselőit. Tardos Dezső dr., a Kereske­delmi Csarnok elnöke üdvözölte az előadót, aki gazdasági elzár­kózás, vagy együttműködés kér­déséből indult ki. A két ellentétes irőnyzat között ma egyre széle­sedő szakadék tátong, mert kép­viselői itt is, ott is polilikőt kever­nek a tisztán gazdasági vonatko zásu probléma eldöntésébe. A maga részéről mi sem természetes mint, hogy a szabad kereskedelem töretlen hivének vallja magát és remélni meri, hogy nemsokára javulni fog etekintetben az at­moszféra. Jelenleg bizony még az a hely zet, hogy Anglia, Belgium, Francia­ország, tehát Nyugat-Európa tekin­télyes részei az igazi szabad ke­reskedelem hivei és ahogy onnan kelet felé tartunk, rosszabbodik mindig jobban és jobban a hely­zet. Szólt az egykéz rendszerről, ki­fejtette, hogy nem a szövetkeze­tek, hanem a kereskedelem hiva­tott az agrártermékek értékesíté­sére. Magyarországon most az a divat járja, hogy a szövetkezetekre bírnak mindent, ami nem jár sem­miféle rizikóval és meghagyják a kezedőknek azokat az ügyleteket, amelyeknél vagy lehet keresni, vagy nem, de inkább nem...Ezek­ben a nehéz időkben is változat­lanul ragaszkodni kell az elvhez: legitim kereskedelem csak száz százalékos szabadsőggal képzel­hető el. Magyar Bertalan értékes fejtege­téseit Tardos Dezső dr. köszönte meg. Az előadást követő népes térsasvBcsorán felszó'alt Horváth István, az OMKE főtitkára is. A bejelentési határidő elmulasztása nem ok az átalakítási adóked­vezmény megtagadására A B. K. tudósitóia jelenti.) Érdekes ítéletet hozott eay meg­tagadott átalakítási hóradókedvez­mény ügyében a közigazgatási biróság. Egyik budapesti háztulajdonosai a kerületi edófelügvelőségtől az ótalakitási házadókedvezmény megadását kérték. UJV az adó­felügyelőség, mint később a pénz­ügyigazgatóság is a kérelmet el­utasította azzal, hogy a háztulaj­donosok a rendeletben előirt elő­zetes és utólagos bejelentési ha­táridőt elmulasztották. A háztulajdonosok a közigaz­gatási bírósághoz intézett panasz­szal támadták meg a másodfokú elutasító határozatot és a közigaz­gatási biróság Ítéletében utasította a pénzügyigazgatÓ8Őgot. hogy a kedvezményt a háztulajdonosok­nak adja meg. Az ítélet megokolása szerint a közigazgatási biróság is tényként állapította meg, hogy az ótalaki­tási munkálatok megkezdése előtt és befejezésük ütőn előirt kötelező bejelentést a háztulajdonosok ré­széről nem történt meg, ez azon­ban nem akadálya a kedvezmény megadásának. A jogszabályokban sohasem a betűszerinti értelem, hanem mindig a szellem az irány­adó. Fizessen elő a Békésmegyei Közlönyre

Next

/
Oldalképek
Tartalom