Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) április-június • 72-145. szám

1937-06-09 / 128. szám

608 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1937 május 13 Érdekes elöntés az öntözési hivatal elnökének összeférhe­tetlensége ügyében (A B. K. tudósítója jelenti.) Darányi Kálmán miniszterelnök, mini földmivelésügyi miniszter, a mult héten nyujtoüa be a képvi­selőházban az Alföld öntözéséről szóló törvényjavaslatot, amely — mint ismeretes — öntözési alap létesítéséről és országos öntözési hivatal felállításáról intézkedik. A képviselőház a minisét' relnök ké­résére kimondotta a sürgősséget a törvényjavaslat tárgyalására, úgy­hogy a javaslat tegnep már a Ház földmivelésügyi és pénzügyi bi­zottsága elé került. A bizottság kimondotta, hogy az öntözési hivatal elnöke nem lehet képviselő és a javaslat há­rom szakaszét ekként kell módo­sítani. Ezek szerint Kállay Miklós volt földmivelésügyi miniszternek le kell mondania mandátumáról, ha esetleg az öntöző hivatal el­nökévé kineveznék. Magyar nótaest fejezi be a békési jegyzőnapot (A B. K. tudósítója jelenti.) Békésvőrmegye Jagyzőegyesülete a békési jegyzők és tisztvisslők rendezésével junius 13 én, vasár­nap Békésen, a sporttelepen a Jegyzők Országos Ár ve ház Egye­sülete javára tánccal és magyar nótaesttel egybekötött jegyzőnapol rendez. A műsor, amely este pontosan 8 órakor kezdődik, az alábbi: 1. Molnár Jenő dr. főjegyző, egyesü leti alelnök megnyitó beszéde. 2. Gyökössy E.—Murgács K. : „L'ÍSZ még országunk." MelodrJma. Elő­edja Leyer Pál. 3. Mur«écs Kál­mán saját szerzeményeiből ad elő cigányzenekar kíséretével. 5 Egy felvonásos bohózat Bíró László tanió rendezésében. 5. Murgács saját szerzem ínyeiből ad elő ci­gányzenekar kíséretével. 6. Komo­róczy Péter jegyző-őrvaházi igaz­gató beszéde. — Szünet u'én : 7. Farkas Inci moz-ióa- és táncmü­vésznő magyar balettet ad elő. 8. Murgács Kálmán saját szerzemé­nyeiből ad elő. 9. Harsányi László jegyzőegyesületi elnök záróbeszé­de. 10. Himnusz. Junius 14-én indul meg az OTI tanoncnyaraltafása (A B. K. tudósítója jelenti.) Hétfőn megkezdődött az OTI nya­raltalésra jelentkezett tanoncok or­vosi vizsgálata, főleg abból a szempontból, hogy nem szenved­nek-e valamilyen fertőző beteg­ségben ? A nyaralótábor junius hó 14 én, hétfőn nyílik meg. A tanoncokat az egyes turnusokba nem lakóhe­lyük szerint osztják be, hanem a Gyulán nyaraltató három (Gyula, Seeged és Makó) OTI kerületből és a békéscsabai kirendeltség te­rületéről vegyesen. A Kanizsai Dorottya leánycserkész­csapat szervezi meg az első szociális jellegű nöi munkatábort az országban Egyelőre meghiusult az iskolaépület kibővítésének terve (A B. K. tudósítója jelenti.) A községi polgári leányiskola is­kolaszéke Korniss Géza dr. kul­lurlanécsnok elnökleiével kedden délelőtt Qlést tartolt. Az iskola­szék foglalkozott az iskolaépület kibővítésének kérdésével, amely egyelőre le fog kerülni a napirend­ről, minthogy az iskola közvetlen szomszédságában nincs olyan te­lek, amely erre a célra átvehető volna. Mokosné Walthier Lujza be­számolt a legutóbb megtarlott ta­nulmányi kirándulásról, amelynek során a nö­vendékek megtekintet­ték Debrecent és Hajdú szoboszlót. Óraadó tanárnak ismét megvá­lasztották a jövő évre Szabó Pi­roskát, Az iskolaszék jóleső érzéssel értesült arról, hogy a Magyar Cser­készleány Szövetség országos köz­pontja az orszóg összes leány­cserkészei közül elsősorban a bé­késcsabai Kanizsai Dorottya leány­cserkész csapatot jelölte ki abból a célból, hogy Melczer Lilla or­Síéggyülési képviselő alsókékedi birtokán szcciálin jellegű munka­tábori szervezzenek. A leányok­nak itt az lesz mejd a feladatuk, hogy a nyári munkával telje­sen lekötött falubeli asz­szonyok helyettesítése­képpen gondozni fogják azok házatáját, a kicsi nyeket és az elaggottakat. Abban a leiratban, amelyben a Ieényc8erkész szövetség mindezt közli, leszögezi a?t is, hogy a Mokosné Walthier Lujza igazga­tónő által mintaszerűen vezetett 15 éves békéscsabai leánycserké­szet eddigi kiváló működését akar­ta a kitüntető megbízatással ho­norálni. U^y tudjuk, hogy az alsókékedi birtokokon megrendezett táborba 30 leánycserkész mehet mejd el. Természetesen a tábor, amellett, hogy a lányoknak naponta ko molyan kell mejd dolgozniok, meg­hozza azokat a szórakozásokat is, amelyek minden egyes nyáron nagy vonzerővel birnak a liliom­jelvényes leányok körében. CsfitSrlSk, péntek, szombat vitéz Kászonyi kerthelyisé­gében szezonnyitó Dunai halak I halvacsora Kocsárdy-Sarlow jazz Az ország minden részéből egybesereglet öregdiákok részvé­tele mellett leplezték le Szontagh Tamás emléktábláját Szarvason A jövő évben a világhírű ev. prédikátor­nak, Tessedik Sámuelnek emelnek emlékmüvet (A B. K. tudósítója jelenti) Szombatra a Körösparti Athér, a Holt Körös ezer romantikéjétói oly szines Szarvas ünnepi diszt ö tölt. Az ev. Vajda Peter gimnázium juniálisával kapcsolalben nagy ta­lálkozót rendezett ez iskola öreg­dióksóga és as ország mind-n ré­széből egybeBereglett vo !t diákság az 50, 40, 30, 20 és 10 év<ss ta­lálkozókat tartotta meg S^ervaa közöriséaének élénk részvétele mellett. Pénteken este a vasútnál ünnepi fogadtatás volt, sok szádra menő tömeg vőrta az állomáson a MÁV különkocsijain érkező öreg­diákokat. Este tartották meg a la lálkozókat, majd másnep, szom­baton nagy ünnepségek során avat­ták fel az iskola egykori tanulójá­nak, e nemrég elhunyt Szontagh Tamásnak, a Földtani Intézel volt igazgatójának, a Társadalmi Egye­sületek Szövetsrgének megalepitó jének az eiaő elnökének művészi kivitelű emléktábláját, amit az ő»i iskola régi épületének falába he­lyeztek el. Az ünnepség előtt ün­nepi istentiszteletet tartottak a nagytemplomban, amelyen Chu gyík Pál ev. esperes mondott há­láimét, majd a tanítóképző elé vonult az öregdiák társaság és a közönség. Itt Varga László dr, ny. főkapitány, minis téri tanácsos méltatta Szontagh Tamás mun­kásságét, ismertette életét, aki ha­zafíasságával példát mutatott min­denkinek az önzetlenségre és a haza mindenek fölött való szere Jetére. Emszt Kálmán, a Földlani Intézet főgeo'ógu-ia mint tudóst mutatta be Szontagh Tamást, aki bailangkutatásaival tette hallhatat lanná nevét a tudomőnyos világ­ban, da mint balneológus és hyd­rologuj is elévülhetetlen emléke­ket szerzett. A TESz nevében fZt­lahy Kiss Jenő ny. alpolgármes­ter helyezett babérkoszorút az emlékműre és emelkedett szavak­kel emlékezett meg Szontagh Ta­más 7 évi munkásságáról. A Szarvasi öregdiákok Ssövet­sépe nevében Kemény Gyula ny. MÁK főfelügyelő, a Vajda Péter gimnázium kormányzótestülete és tanári kara nevében Raskó Kál­mán igazgató, az Országos Luther Szövetség képviseletében Bartos Pál ev. lelkész. Szarvas község közönsége nevében vitéz BikiNagy Imre főjegyző, a tanulóifjúság kép­viseletében Enesei István ksszo­ruzták meg a domborművet, amit a gimnázium felügyelőbuo'.tsága Értesítem a n. é. közönséget, hogy az idei csónakázó szezon megkezdődött Kellemes szórakozás, olcsó árak Kósa György csónakkö'csönző nevében Kellő Gusztáv vett át emelkedett szavakkal. A dombor­mű szép kivitelű marványtáblában foglal helyet, amely alalt a kö­vetkező olvasható: Iglói Szontagh Tamás dr. 1851-1936. Mint tudós a természet ölén meglátta és hittel imádta Istenét. Mint hazafi a multat visszasírva munkálta a jobb jövőt. (A művészi értékű emléktábla Keviczky Hjgó szobrász értékes alkotősaj Innen a gimnázium udvaréra vonult fel az ünneplő közönség, ahol Bertóthy Kőroly dr. mondott beszédet az itkola egy kon neves igazgatójőnak, Bsnka Gyulának szobránál, mejd a Hősi Emlékmű elé mentek, ahol Szuchovszky Gyula budapesti hittanár koszo­rúzta m»<* az emlékszobrot. Dél­ben .az Erzsébet liget kioszkjában az Öregdiákok Szövetsége tartott közgyűlést Névay Aladár megh. miniszter, volt m. kir. követ el­nöklete mellett. A tisztuji'áson el­nöknek ismét Raffay Sándor dr. fiv. püszököt választották meg. Siki Bélát, a szövetség agilis főtit­kárát pedig ügyvezető elnöknek választották. A közgyűlés elhatá­rozta, hogy a nagytemplom fenn­állásának 150 éves évfordulója alkalmából jövőre Tessedik Sá­muelnek, a világ első közgazdá­szának, az első gazdasági és ipari iskola megalapítójának, a nagy­templom felép tőjének, a híres egukori szarvasi ev. prédikátor­nak emelnek méltó emlékmüvet, valamint emlékmüvet állit fal Zsi­linszky Mihály történetírónak, a szarvasi gimnázium egykori taná­rának is, akinek ekkor lesz SEÜ­let^íi cjntennáriuma. Délután a gimnázium lanu'óif­juaéénak torna ünnepélyét tar­tották meg a Hoithy-sporttelepen a Iribünt zsúfolásig megtöltő közön­ség előtt. A szép siker az iskola tornatanárának 0 áh Miklósnak szakavatottságát igazolja. Este a véros közönségének élénk rész­vétele mellett táncmulatság volt a ligeti pavillonban. vihar a Ruhr-vidéken (A B. K. tudósítója jelenti.) A Ruhr-vidéken kedden délelőtt óriási vihar pusztított. Bienfeld vő­rosban az uccákat percek alatt elöntötte a felhőszakadős, a pin­cékben raktárokban 3 méter ma­gas víztömeg gyűlt össze. Ober­bemenban a villám becsapott egy munkáscsoportba és három mun­kást agyonvert. Eredményes m hirdetés yyuvpnvsss SStefjy öziöny"-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom