Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) január-március • 1-71. szám

1937-01-20 / 15. szám

4 ÖEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1937 január 19 — Angina pectorisnál, a ro­hamokban (ellépő nyomasztó sziv­téji fájdalmaknál, reggelenkint VÍ. esetleg negyed pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz is ele­gendő ahhoz, hofcy a belek mű­ködését elrendezze és megfelelő emésztést biztosítson. — Tejfeldolgozó üzem Telek­gerendáson. A tetekgerendási gaz­dák elhatározták, hogy tejfeldol­gozó üzemet állítanak fal Telek­gerendáson. A gazdák ez ügyben Jánossy Gj ula polgármesterhez fordultak támogatásért, aki meg­ígérte, hogy egyengetni fogja a terv megvalósítását. A kör nyék Gyula. Tizezer pengőt kap Gyula vá­rosa az államtól a mária falvi iskola épí­tésére. Orosbása. Kis Péter 38 éves napszá­mos részegen elment a jégre csúszkálni és a lábát törte. Beszállították a hódme­zővásárhelyi kórházba. — Elhízott egyéneknél regge­lenként éhgyomorra egy egy po­hár természetes „Ferenc József" keserűvíz a bélmükódést ha* háló­sán előmozdítja. Timi a közönségnek fái... Csodálkozással kell megálla pitarom, hogy milyen intézke­dést foganatos tott az illetékes halóság a Csaba mozgó helyi­ségeiben előirt dohányzási rend­ről. Nemrégiben ugyanis olyan határozatot hoztak, melynek ér­telmében a földszinten tilos a dohányzás, az emeleten viszont mi sem tiltja ezt. Bevallom, laikus vagyok a tűzrendészet magas tudományához, ezért mea me­rem l érdezni: miért nem egyen rangú a földszint az emelettel? (Aláírás.) — ..Dolgozott a betörő Négyré­tén. Öiv. Sándor Jénosné békés­csabai lakos nagyréti tanyáján is­meretlen tettes felszedte a tetőzetet és behalolt a padlásra, ehol Sán­dorné szalonnát és hust tartott. A betörő alaposan megdézsmálta a húskészletet és nyomaveszett. A csendőrség megindította a nyomo rést a tettes kézrekeritésére. * Az Árpád gőzfürdőben szerdán nők, d. u. 50 f. leltári árúsítás — A MÁV SE tár*asvacsoréja. A bél-éscibbei MÁV Sport E^ye­fület f« bruár 1 tn a Re»ic«e-ven­déglőben térsasvaciorát rendez. Jelentkezni lehet Halmai Albert egyesületi gazdánál. * A birei bsjvlvé. Ivanka Osíkár a közelmúltban meghalt, dc színes életé­nek szellemes és mulatságos kalandjai­nak emléke tovább él. A többszáz pár­viadaláról, neves Ivánka megányos korá­ról rendkívül érdekes cikket közöl Tolnai Világlapja uj száma, mely nagy terjede­lemben és gezdag tartalommal most je­lent meg. Érdekfeszítő cikkekben a leg­kiválóbb magyar irók novelláin kivül nagyszeiü folytatásos regényt és közel száz pompás képel lalál az olvasó a nép­szerű képeslapban. Tolnai Világlapja egy tzáma 20 fillér. * Hogy é\ egy h jrcegl remete. A Napoieon császár leszármazottjáról rend­kívül érdekes képekkel illusztrált cikket közöl a Délibáb uj száma, amely nagy terjedelemben és gazdag tartalommal je­lent meg. Pompás illusztrált rádióműso­rokat, egyfelvcnáics színdarabot, premier beszámolókat, színházi pletykákat, nagy­szerű filmrovatot és több mir t száz szebb­nél szebb képet talál az olvasó a nép­szeiü színházi képeslepban. A Délibáb egy száma 20 fillér. Terménytőzsde Chicago. Buza : 132.18, 115.—, 111.12; 132 38, 115.12, 111.34. Ten­geri: 109.14, 104.12, 103.14; 109.58, 104.34, 103.14. Zab: 53.34, 46.78, -.-; 53.34, 47.-, 44.18. Rozs : 109.16,100.34, —.-; 110.14, 101.14, 93.-. Winnipeg: 123.12, 119.58, 109.14; 123.58, 119.78, 109.78 (az első három szám a nyitást, a má­sik három a középet jelenti). — Rotterdam: 767.12, 775.—, 780.-, 782 12 sikerét biztosítja Budapest Határidős. Irányzat ellanyhult, forgalom élénk. Készárupiac. Irányzat gyengén tartott, forgalom élénk. Ferencvárosi árak: nehéz 114— 116 közép 108 -112, Silány 93 - 100. Vaiuiák : Cseh korona 10.75 11.95 dinár 7.80 7.95, francsa tranc 1555-15 95, leu 2.80-3.—, líra 16.90-17.90, cvfajci franc 76 70- 78 50 t-ngol font 16.60­16.80, dollár 337.20-341.20, hoP. frt. 183 25-187 25. Devizák: Amszterdam 184.95— 187.25, London 16.615-16.765. Szin ház Műsor Szerdán: Ketten egy jeggyel: Csa­vargólány. Csütörtökön: Ketten egy jeggyel: Házasság. Pénteken: Sok hűhó Emmiért. Szombaton délutón: Érettségi. Szombaton este: Sok hűhó Em­miért. Vasárnap délután: Ezüstmeny­asszony. Vasárnap este: Ketten egy jegy­gyei: Csárdás. Hétfőn: Uiilány. Saját termétü borlinérés vezetésére, kaucióval rendelkeződ nagy ismerettséggel biró egyént keree nagy bortermelő Cim: WEINER ISTVÁN, Ujbög (Pest vm ) Kedden: Ketten egy jeggyel: Lili­bárónő. Szerdán: Diadalmas asszony. SPORT A MÁV tornaterem ügye. Teg­napi számunkban hirt adtunk arróL hogy a CsAK közgyűlése olyan határozatot hozott, melynek értel­mében, a MÁV érdeklődésére,, megállapították a Réthy-uccai klub­ház tornaterme igénybevételének módozatait. A MÁV azonbaa ezt az ajánlatot nem fogadja el, mint­hogy a kereskedelmi iskolával foly­tat tárgyalásokat, igy tegnapi hírünk etekintetben módosításra szorul. MOZI A fekete légió A fekete légió, a Paramount uj filmje, amelyet King Vidor rende­zett Sltwans Louis szövegkönyve alapján, óriási tömegképeket nyújt közel kétórás, izgalmas jelenetek keretében. Van itl minden, ami hozzátartozik a Vad Nyugat ro­mantikájának szokott rekvizitumai­hoz. A Texasi Lovasok harcolnak a garázdálkodó Fekete Légió ban­ditói ellen. A kemény texasi lo­vasokat olyan ember vezeti, aki maga is bandita volt, de most a törvény oldelára áll. Fred Mac Mérray alakította nagyon jól ezt a szerepel és nagy tetszés mel­let győzte le ellenfelét, akinek szerepét egy uj, tehetséges film­színész, Jack Gakie játssza. A női főszerep Jean Parker kezében van. ha a Békésmegyei Közlöny ben hirdet RÁDIÓ Január 20, szerda 6 45 Torna. Utána: Hanglemezek. 7.20' Étrend. 10.00 Hiiek. 10.20 és 10-45 Felol­vasás. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12.00 Déli harangszó az Egyetemi-temp­lomból. — Majd időjárásjelentés. 12.50 Hanglemezek. 1.30 Cigányzene. 4.15 Diák­félóra. 5 A Székesfehérvári MÁV Dal­és Zenekar férfikara. 5.45 Az elmúlt év külkereskedelempolitikai küzdelmei. V. Guóthfalvy Dorner Zoltán előadása. 6 Szalonzene. 7.10 Előadóest. 8 Budapesti Hangverseny Zenekar. 8.50 Hámory Imre énekel. 10 Kerntler-zongorahármas. 11.10 Jazz-zene. 0.05 Hirek. Apróhirdetések Jé állapotban lévő, használt taka­réktűzhely eladé. V., Jósika ucca 25/2. Barnára festett szánkó azonnal aladée Rákóczy-ucca 21., érdeklődni déli 12 tői 1 óráig. Hirdetési dijak : milliméter soronként 5 flll., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, vasár­nap 60 fillér, vastagon szedeti sza­vak kétszeresen számitódnak. Notic soronként 1 pengő. MÁVAUT AUTÓBUSZMENETREND Érvényes 1936 november 9 tői 1937 május 2l ig Békéscsaba—Gyula 825 1245 i nd. Békéscsaba „Oeba'-szélló érk. 1035 855 1310 érk. Gyula városháza ind. 1000 Menetjegy: P 1.10 — Menettértijegy.- P 1.90 * Békéscsaba—Szarvas—Öc«3d * 13io 1240 1320 ind. Békéscsaba „Csaba'-szálló érk. 820 1414 é rk. Kondoros ind. 729 1455 érk. Szarvas ind. 645 1535 érk. Öcsöd ind. 605 * Csak hétköznap közlekedik. Menetjegy . . . Kondorosra P 2.20, Szarvasra P 3.40, Öcsödre Menettértijegy . . „ P 3.80, „ P 5.50 Szarvas—Knnazentiaárton—(Tiszakürt)—Lakytelek 4.40 7.— 1235 1310 1500 i8io ind. — 515 1313 1344 1535 1845 i nd. 445540 1335 1410 — — ítid. | 608* — 1440 _ _ érk. 600 _ 1455 _ _ _ érk. érk. 640 740 850 1620 élk. 605 707 815 1545 érk. — 640 750 ind. - 610 | ind. 615 1520 1445 1620 1505 Szarvas Öcsöd Kunszentmárton Tiszakürt Lakytelek p. u. * Csak hétköznap közlekedik. Menetjegy Öcsödre P 1.30, Kszmártonra P 2.—, Tiszakürtre P 3.30, Lakytelekre P 3.70 Tértijegy . P2.30, , P 3.20, „ P 5.20. „ P 6.­Békéscsaba—Mezöberéuy—Szeghalom—Füzesgyarmat— Berettyéujfaln—Debrecen 600 1320 ind. Békéscsaba „Csaba"-szálló érk. 8'5 1705 616 1336 érk. Békés ind. 758 1 649 634 1355 éik. Mezőberény ind. 740 1631 J 29 1444 érk. Szeghalom ind. 647 1530 I 15°5 érk. Füzesgyarmat ind. 625 | 850 _ érk. Berettyóújfalu p. u. ind. — 1405 10'° — érk. Debrecen Arany Bika-sz. ind. — 1245 Berettyóújfalu p. u. és Debrecen között a Debreceni Helyi Vasút Rt. autóbuszai közlekednek. Menetjegy . . Békésre P 1.—, Mezőberénvbe P 1.50, Szeghalomra P 3.20 Meneltértijegy . „ P -. ,. P 2.50, ., P 5.50 Menetjegy . . Füzesgyarmatra P 3 80, B.- ujfalura P 6.50, Debrecenbe P 7.50 Menettértijegy . ., P 6 70. P 10.—. „ P13.— Békéscsaba—Gynla—Kétegybáza—Elek 1245 i nd. Békéscsaba „Csaba"-szálló érk. 1035 13 2 0 ind. Gyula városháza érk. 745 1355 éik. Kétegyháza p. u. ind. 7 1 0 1425 érk. Elek ind. 640 Mezétnr—Turke ve— Kisújszállás — 905 1 705 ind. Mezőtúr piactér érk. 745 1702 545 935 1750 érk. Turkeve ind. 7>5 1625 615 1010 _ érk. Kisújszállás ind. 640 1555 Felvilágosító sok a MÁVAUi kirendeltségénél: Békéscsaba, IL, Ferenc Jézsei-tír 2. s—» Telefon : 2—33. >£erke«ztöség es «iecióh!vr.:ti: : Békéscsaba, Ferenc Józset-iér 20. Tel efon: 176. Eiőfizetéal ára : 1 hóra 1.50, V 4 évr­1 iO P. Vidékre postán küldve 1 hórc 1.80. V, évre 5.40 P. SMEGYEi KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Felelősszerkesztő : ERDÉLYI GYÖRGY dr. Társszerkesztő: BRÜLLER ENDRE dr. r.jaaöiiUajdonos: UHU1ER DKZSO A Corvina-Nyomda nyomása Jan.24—febr.6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom