Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1936-11-14 / 261. szám

3EKESMEGY El KOZLÖNV 1936 november 14 Az Árpád-fürdő vendéglőben Farkas Gazsi sj t° ü^ at est e muzsikál bugaci paprikás * Az Árpád-gőzfürdőben szomba­ton férfiak. — A magyar normára adományozók návjegyaóko. Fischer és Fischer 30, Gyémén^ Sándorné 30. Klein Izsó és Tsa 40, Várodi Béléné 50. Luplovics Jenő 50 fillér, Szilágyi József 1 P, Herzog Henrik dr. 1, Angyal Kató 1, Frenkel Miklós bankháza 4, Fehér Lajos 1, Gutvill Fri­gyes 1, Csaba Hirlapiroda 1 P, Gretsnyik Mihály 50 fillér. Lerner László 1. Kellner Márton 1 P, Boross Mártonná 50 fillér, ifj. Lizsáki László 1 kg. kalács, HirschiJ. 1 P. Ködmön Lajos 50 fillér, Áchim Ká­roly 1 P, Faludi János 50, Guttmann Már­ton 10 fillér. Hirsch M. 1 P. vitéz Katona Endre 50, Kocziszky Mátyás 60 fillér. Ha­zai Általános Biztosító Rt- 4. Kvasz Béla I P. Kovács István 90. Pély Lajos 30, Pettkó Dezső dr. 40. Fekete József 30, Hrabovszky János 30. Békéscsabai Bőr­iparosok Szövetkezete 50, Fischer Sán­dor 50 fillér. Róna Gusztáv 2 P. Róna Éva 20 fillér. Varga és Tábor 1, Szarnék Lajos dr. 1, Szarnék Ignác dr. 1, dr. Hol­lánder Lipótné 50. hlső Magyar Általá­nos Biztosító Társaság 5 P. Keresztesi János 1 P. Wénich Lajos 50 fillér, Tar dos Dezső dr. 2 P. Fábry Magda 50. Fischer László 50 fillér, Gönczy Miklós dr. 1, dr. Romvári Ivánné 1, Gabona és magkereskedelmi rt. 2, özv. Neumann Manóné 2 P, Karácsonyi Ferenc 20 fillér, Gaszner László 1.50 P. Klein Ferenc 50 fillér, Gruber Dezső 1. özv. Farkas Adolf­né 40, Csicsely György 50 fillér és más­fél kg hus, ifj. Zahorán János 30 fillér, Radó Miklós 1 P. Pláger Mór 4 kg ke­nyér. Lantos Miksa 30 fillér, Weisz Ist­ván dr. 1. Iritz Aladár 1 P. Jankó Károly 50 fillér, Szelner Mihály 1 P. K Tevan Ilona ócska ruha. Engel Sámuel 20, Sin­ger Gyula 20. Weisz József és Fia 50 fillér. GRAND HOTEL IMPERIAL BUDAPEST VII., RAKÓCZI-UT 90. I perc a keleti pályaudvartól KitQnS polgári szállá olcsó árakkal — Előfizetőknek 80'/. engedmény Rendkívül jutányos megál­lapodások rövidebb hosz­szabb tartózkodásra egész vagy részbeni ellátással Terménytőzsde Chicago. Buza: 115.58,113.-.99 58; 116.14,110.78,100.—. Tenoeri: 102.12, 95.-,-.; 102.78, 95.12, 92.-.Zab: 43.14, 43.18, -.; 43.58, 43.38,40.14. Rozs: —.-, —.—. —.; 88.-. 84.-, 77. —Winnipegl05.- .106.58,104 58 105.78, 107.12,105.12 (első három szám a nyitást, a másik három a középet jelenti). Rotterdam: 705.-, 717.12, 722.12, 725.-. Budapest Határidős. Irányzat lanyha, for­galom csendes. Készárupiac. Irányzat gyengébb, forsalom csendes. Ferencvárosi árak: príma 108— 112. közép 90-95, silány 82-86. Valuták: Cseh korona 10.10­12.10. dinár 7.80-7.95, francia franc 15.45-15.85, leu 2.80-3.—, lira 16.90-17.90, svájci franc 76 85-78.65, anpol font 16.45— 16.65, dollár 337.20-341.20, holl frt. 173 50—186.50. Devizák: Amszterdam 179.30— 186 ;5aLondonl6 ;51--l&66 SPORT A Törekvés össze­állítása A Törekvés vasárnapi csapatá­ban aránylag jelentős változás vár­ható. Ha a hirek igaznak bizo­nyulnak, ugy valószínűnek látszik, hogy két olyan játékos kerül a csapatba, aki a mult héten csak gondolatban vagy legfeljebb néző­ként drukkolta végig a GyAC­meccset. Susánszki melleit Frankó és Hursán a hátvédpár, tehát a Gyulán gyengébben játszó Bayer kimarad. A halfsor igy alokul: Má­zán, Valentinyi, Kondács I. A csa­tórsor összeállításánál helyt adtak a közönség kívánságának. Sajben először játszik a Törekvésben jobb­szélen, eddig mindig a középcsa­tárt kultiválta. Ha kicsit is eléri azt a formát, amit annak idején az Előre idejében úgyszólván ál­landósítani tudott, komoly és ve­szélyes csatár lehet belőle. A center Sajben helyeit Kondács II. lesz, vagy esetleg Medovarszky, ha a ma esti játékosértekezletig gyógyul­tál jelent. A MÁV változatlan A MÁV vasárnopra az ismét Csabán játszó MSsSC-vel kerül össze. A csapatnál, bár mult héten nem játszott, mégis a tizennégy nappal ezelőtti összeállításra kerül sor, minthogy a jól bevált elvet, miszerint a győztes együttesen vál­toztatni nem illik — a vasutasok is tiszteletben tartják. IRODALOM Rémtörténetek Olyan mü megjelenéséről van módunkban beszámolni, amely külső arányaival is, jelentőségével i>, messze kimagaslik a szokásos könyvtermésből. Pilch Jenő nyug­állományú honvéd ezredes, a Ma­gyar Tudományos Akadémia tasja, több kiváló szakember közremű­ködésével és évek fáradságok ku­tatómunkájával három hatalmas kötetben számol be a katonai hír­szerzés és kémkedés, valamint az ezzel összefüggő kérdések törté­netéről és elméletéről. Egyedülálló és hézagpótló könyv ez az iroda­lomban, mert ez az első mü, mely összefüggően és kimerítően tár­gyalja a kémkedés történetét és elméletét. Minden olvasó gyökeresen té­vedne, ha azt hinné, hogy ez a nagyszabású mü azért íródott és azért jelent meg, hogy az embe­rek olcsó kíváncsiságát kielégítse, elacionyrendü kalandorösztöneit hizlalja s egyszerűen szaporítsa a már is ezrével közkézen forgó ka­landorregények tömegeit. Egészen másról van itt szó és épen erre akarjuk nyomatékosan felhívni a közönség figyelmét: ezeket a ro­mantikus történeteket ugy kell vennie minden intelligens ol­vasónak, mint illusztrációkat rend­kívül fontos mondanivalókhoz. Te­hát a mondanivalókon, a kémke­dés szervezetén, rendszerén, esz­közein és célján ven e hangsúly, nem pedig azokon a gyakran haj­meresztő és izgalmas történeteken, amelyekkel a szerzők ezt a köny­vet teletűzdelték. Es ha komoly szemmel olvassuk a könyvet, első áttekintésre meg kell állapitanunk, hogy a mü nagyszerű hazafias és nemzetnevelő célt szolgál. Ez a könyv megtanítja az olva­sót erra is, hogy ne csak figyeljen, hanem hallgasson is. Meg kell ta­nulnia hallgatni mindenkinek, oki nem akarja, hogy elszólásai és fe­lelőtlen fecsegései értékes adatokat szolgáltassanak az ellenség eset­leges kémeinek. A világháborúig az volt az osztrák-magyar politikai felsőbbség és hadvezetőség felfo­gása, hogy a kémügyek szellőzte­tése árt a monarchia ügyének, ma szerencsére sikerült az ezzel ellen­kező felfogásnak diadalra jutnia. Most, amikor naponta olvassuk a lapokban a kémek elitéléséről szóló híreket, különösen időszerű ez a könyv, amely a hiteles törté­nelmi adatok tízezreivel és a meg­döbbentő illusztrációk százaival világit rá a kémkedés történetére és rejtelmeire. A műhöz őfensége József kir. herceg tábornagy, a Magyar Tu­dományos Akadémia elnöke irt előszót. Révay József dr. Ember a hid alatt Futótűz gyorsasággal terjedt el Békéscsabán, a mindenről jól in­formált városban, hogy megszüle­tett az igényes magyar kamara­filmdráma is. Talőn ez a megha­tározás jellemzi az Indig Ottó szü­zséjéből készült uj magyar filmet, elbeszélések Miklya János békéscsabai szépiró novellás kötete Ára 2 P, mindenütt kapható amelynek rendezője Vajda László. Ami talán a legfőbb, a dialógusok kristályaszták és eleven erejűek. A szereplő négyes bravúros. A női főszereplő, Lázár Mária elő­ször játszik hangosfilm főszerepet,­tökéletes, bódító és elbűvölő. Igazi színésznő lehelletét érezzük a vá­szonról. Kiss Ferenc egy betörő maszkjában élete egyik legjobb szerepét játssza és kísértetiesen élethű. Csortos Gyula orvospro­fesszora megrázó és a legjobb filmbonvivánok között kell elkőny­vélni Szakács Zoltánt. Mindent összevéve, a film nagy sikerre szá­mithat. RÁDIÓ November 14, ezombat 645 Torna. Utána: Hanglemezek. 120 Étrend. 10.00 Hiiek. 10.20 és 10-45 Felol­vasás. 11.10 Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. 12.00 Déli harangszó az Egyetemi-temp­lomból. — Majd időjárásjelentés. 12.05 Hanglemezek. 1.30 Szalonzene. 4.10 A világ egyik legnegyobb folyója. Dr. Weh­ner Józsefné e lőadása. 5 Elbeszélések. 5.30 Setét György szalonötöse. 6.30 Mii üzen a rádió? 7 Tutsek Piroska énekel. 8 Közvetítés a szegedi Városi Szinház­ból. 11.15 Cigányzene 0.05 Hirek. Magyar széntüzelésű, kétakná© Globus-kályhák leszállított áron kaphatók. Állandó raktál? és egyedárusitás : MATTÁN ISTVÁN oki. gépészmérnök mérnöki irodája, Béké csaba, EStvBs-ncca 7. Apróhirdetések Kovácasegádet azonnali felvételre ke­res Suhajda-kocsigyár. Eladó könnyű hajtókocsi és kordé. Su­hajda, Or-ucca 10. VI. kerület Szöllő-ucca 55. számú ház eladó. Hálószoba kitűnő állapotban olcsón eladó. Gróf Tisza István-ut 5 Jó menetein pékséget átvennék. En­gel, Felsőkörössor 9. Mezőberényben, Mátyás király-ucca 21, számú ház, nagy kerttel eladó. Sípos Ignác épületfakereskedő, Békéscsaba. Hnsfüstölést megkezdtük. Luther-ucca 13/, . Lepény-uccában egy négyszobás, für­dőszobás ház eladó. Érdeklődni Ferenc József-tér 28. Ia száraz erdélyi kőriskeréktalp kap­ható Sípos Ignác épületfakeresKedésében, Békéscsabán. Szerkesztőség ée kiadóhivatal : Békéscsaba, Ferenc Józeef-iér 20. Telefon: 176. L ófizetéal ára: 1 hóra 1.50, '/« évi« 4 0 P. Vidékre postán küldve 1 hóra 1.80. lU évre 5.40 P. ÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPLAP Felelősszerkesztő : ERDÉLYI GYÖRGY dr. Társszerkesztő: BRÜLLER ENDRE dr. ^ÁedótulajdoKos i ÖRUBSR DSZSÖ A Corvina -nyomda nyomása Hirdetési dijak : milliméter soronként 5 fill., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, vasár­nap 60 fillér, vastagon szedett sza­vak kétszeresen számitódnak. Notic soronként 1 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom