Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1936-11-10 / 257. szám

4 3£5ínöM£íJVEI ft&ZLöm 1936 november 10 obó kézimunka szaküzlet, BÉKÉSCSABA ivatfonalak, blousok, poulloverek, ruhák kötésére nagy választékban j — Megalakul a végzett gazdák köre, A békéscsabai m. kir. me­zőgazdasági szakiskola és mező­gazdasági szaktanácsadó állomás igazgatósága felkéri végzett tanu­lóit, hogy folyó hó 15 ére a vég­zett gazdák körének megalapítása tárgyában tartandó alakuló &yü­létsre lehetőleg teljes szómban meg­jelenni szíveskedjenek. Az alakuló gyűlést vasárnap délelőtt 9 órakor tartják eu iskolában. — A frontharcos főcsoport va­csorája. Szombaton, november 14-én este fé! 8 órakor a Horthy Miklós-úti Három 8 as vendéglő­ben vacsora keretében tartja ez évi első vig táborozásét a csabai frontharcos főcsoport. A vacsorát követőleg rövid, élvezetes e'őadá­sokban a világháború harctéri je­lenetei, a magyar katona hősies­sége, bajtőrsiassága, lelki élete, családi gondjai stb. kerülnek be­mutatásra, Az előadássorozatot lánc követi. — A Lencsést-uttek panasza. A Lencsési-uli lakosok nevében az egyik városi képviselőtestületi tag panaszt tett a polgármesternél és hangoztatta, hogy az úgyneve­zett sikátoron (a Bogdanov-féle föld mellett) kocsik vágják fel a gyalogjárók részére készült salak­járdát, pedig erre mennek iskolába a gyerekek. Javasolta, hogy a járda jelzésére táblákat helyezze­nek el. — Dugulás és aranyeres bán­talmak, gyomor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadós, hót- és de­rék fájás ellen a természete* „Ferenc József" keserűvíz, naponként több­ssör bevéve, hathatós segítséget nynjt. fOinket támogat, ha hirdetőinknél uástírol GRAND HOTEL IIPERIAL BUDAPEST VII., RAKÓCZI-UT 90. I perc a keleti pályaudvartól KitQnS polgári szálló olcsó árakkal — Előfizetőknek 20% engedmény Rendkívül jutányos megál­lapodások rövidebb hosz­szabb tartózkodásra egész vagy részbeni ellátással ~erkesztőeég és kiadóhivatal : íkéacsaba, Ferenc Józae'-íér 20. Telefon: 176 — Vasárnapi filléres gyorsvo­natok. Legalább 500 utas jelent­kezése esetében november 15-én, vasárnap a következő filléres gyors­vonatok indulnak: 1. Budapestről— Békéscsaba és Gyulára. Indul Bu­dapest-Nyugati pályaudvarról 6.27­kor, Bákéfcsabára érkezik 10.25 kor, Gyulára 10.53-kor. Vissza in­dul Gyuláról 18.12-kor, Békéscsa­báról 19.10-kor, Budapest-Nyugati pólyaudvarra érkezik 23.19-kor. Ez a vonat az utasok le-, illetőleg fel­szállása végett Mezőtúr, Mezőbe­rény és Gyoma állomásokon is megáll. A menettérti jegy 4.50 P. E vonathoz Békéscsabára esek azok számára adható ki menet­jegy, akik a békéscsabai beromfi­kiáílitás 40 filléres belépőjegyét is megváltják. 2. Szegedről—Gyulára. A menettérti jegy éra 2 60 P. Es a vonat ez utasok fel- és leszál­lása végett Hódmezővásárhely és Orosháza állomásokon is megáll. 3. Kecskemétről— Gyulára (Ceglé­den át). A menettérti jegy ára Kecskemétről 3.80 P, Ceglédről 3.10 P, Szolnoktól 2.60 P. — A katonaság élelmiszer­szükséglete. A X. Bethlen Gábor gyalogezred jövő évi lej, hus és egyéb élelmicikkek szállítására vo natkozó hirdetménye a városháza hirdetőtábláján kifüggesztést nyert. Részletes fettételek ugyanott meg­tudhatók. Az ország Budapest. Harminc veronélpasztillé­val megmérgezte magát Greiner Gyula, a békeévek milliomos fakereskedője. Férfiszövetekben nagy választék • olcsó árak Gyehrovszky Károly úriszabóságában, IV., Teleki-u. 23. — A magyar norma céljaira ado­mányozók névjegyzékének folytatá­rai Bakos Mihály 30, Újhelyi Imre 50, Bartóky Lajos 50, Buldt János 30 f, vitéz Szöllősy Józsefné 1 P, Sztanek György 50 f, özv. Fáklya Zoltánné 2, Rohay Jánosné 1, Bácsi Sándor 2 P, Szolár Lajos 30 f, Liska János évente 2 P, Zelenák litván 30. Weinberger Mór 50, Ihnáth János 40, Bogoczich Anna 50. Nyilas Sándor 50. Szeles Sándor 50 f, özv. Szedoglavits Vilmosné 1 P. Orosz Dániel 60 f, özv. Szommer Béláné 1, Gojdita Miklós 1 P. Belkó Pál 30, Miklós Rókus 30, Bencsik András 20 f, Gyulai Mihály 1 P. Klein Sándorné 10 kg liszt, Gattermayer Károly 20, Lehoc/ky János 20, Drugan János 20, Harmati István 20, Nyilas Andrásné 20, özv. Kőnig Péterné 30, Dósai M. Aladár 20, özv. Krajcsó Jánosné 10, Farkas Já­nosné 20. Kövesi Miklós 20, Diószegi Má­tyás 50. Csicsely Pál 20 f, Winter Ferenc 3 kg kenyér. Egri Mihály 20 f, Hursán Mátyés 20, Cseley János 40, Szekerka Já­nos 4 f, özv. Balogh Józsefné 2 kg liszt, Seifőző Lajos 20 f. Kosztolányi Péter 1.50 P, özv. Zahorán Mátyásné 1 kg liszt, Kaczkó András 40, Schmidt Nándor 50, Kulkai Mihály 20, özv. Kitka Györgyné 50, Urbán Mihály 30, Neumann Miksa 50, Perjesi Tibor 60, Príbojszki György 50, H- Kovács Kálmán 30, Jénovszky András 50, B-uchanek József 20, Linder Matild 50 f. * Az Árpád-gőzfürdőben kedden délután férfiak, 50 f. Terménytőzsde Chicago. Buza: 115.78,114.—,99.34; 116.—,114 18, 99.78. Tengeri: 103.12, 95.14,-.; 103.78, 96.18, 92.12.Zab: 42.14, 43.14, -.; 43.38, 43.48,40.12. Rozs: 86.38, 84.14 -.; 87.--. 84.34, 77.14 WWipfig 107.—. 107.34,106.18 107.38, 108.38, 106.12 (első hérom szém e nyitást, a másik három a köséprt jelenti). Roüerdam: 737.12, 737.12 732.12, 735.—. Budapest Határidős. Irányzat jól tartott, forgalom csandea. Kés?ói-upiac. Irányzat barátságos forgalom csekély. Ferencvárosi árak: nehéz 111— 112, közép 95-100, silány 84- 88. Valuták : Cseh korona 10.10— 12 10 dinár 7.80-7.95, francia franc 15 45-15.85, leu 2 80-3.—, lira 16.90-17.90, svájci franc 76 80-78.60 engoi ion! 16.45­16.65. doliár 337.20-341.20, holl frl 17290-18590. Devizák: Amszterdam 178.70— 185.90, London 16.49-1664. Szerkesztői üzenetek P. J. Helyben. Sportrovatunk terje­delme megakadályoz bennünket ilyen hosszabb lélegzetű cikkek közlésében. SPORT Vereség! Az egyik a GyAC tói kapott ki, a másik az MSzSC-től. Az egyik a GyAC ellen nem tulnagy remé­nyekkel indult 8 voltaképen a két pont elvesztésével csak a papír­forma teljesedett be. Ez azonban a nagy számban összegyűlt szur­kolókat aligha elégítette ki. A métik az MSzSC ellen me­redt alul. Az újoncnak számító mésodosztőlyu csapat szépen fut­ballozott s minden lehetőt meg­tett, hogy ne tartsák kezdőnek. Fóleg Hódira vonatkozik ez, aki­nek kiéilitá8ával sokat veszített Mezőtúr. Még kétszámjegyű ered­ményt is elérhettek volna vele. A kék-fehérek pedi*? Erről legjobb talán hallgatnunk. GyAC-Törekvés 2:0 (2:0), Tu­rul—'Texiil 0:0, MSsSC—CsAK 5:0 (4:0), OTK—TTC 2:1 (1:0), MTE— GyTE 3:2 (1:0). A kis lord Ceddie, a Burnetí-regény aranyos éa bájos gyermekalakje, a kis Freddie Bertholomew megszemé­lyesítésében elragadó és megható filmen. Ez az édes gyermekszinész röviddel ezelőtt még, mint Copper­field Dávid találta meg az utat a közönség szivéhez éa ezeket a kapcsolatokat a csupasziv pöttöm­nyi lord Fauntleroy még jobban kimélyíti. Az egészen csodálatos színészi teljesítmény, ahogy Fred­die Bartholomtw a mult század­végi newyorki miliőből belecsöp­Gyakorloftt felvesz Schneider baromfitelep Erzsébet hely penve a dorincourti grófságba, fe­gyelmezetten, csaknem a tragikus hős önurolméval száll szembe a köszvényes, embergyűlölő nagy­apával. Audrey Smith, f z a remek S2inéaz alakítja az öreg grófod akit a gyermeki jóság közvetlen, ellenállhatatlan jóságával gyúr ál a kis Fauntleroy. SAKK 3. sz. jéfssma. Játszották a nottinghami mester­versenyen V.: Botvinnik S.: Dr.Vidmér 1. c4, e6. 2. Hf3, d5. 3. d4, Hf6. 4. Hc3, Fc7. 5. F*5, 0-0. 6. e3­Hbd7. 7. Fd3. c5. 8.0-0, cxd4. 9. exd4, dxc4. 10. Fxc4,Hfc6.11. Fb3. Fd7. 12. Vd3, Hbd5. 13. He5. Fc6, 14. Badl, Hb4. 15. Vh3, Fd5. 16. Hxd5, Hbxd5. 17. Í4I1 (a döntő tá­madás kezdete) Bc8. (Várakozó lépés, mely később rossznak bizo­nyul, asonban sötét részről nehéz jót (alélni) 18. (5, exf5. 19. Bxf5, Vd6? (ez a lépés azonnal vészit, jobb Bc7, mire világos Bdfl-el fo­kozza a nyomőst az „f" vonalon. 20. Hxf7!l, Bxf7. 21. Fxf6, Fxf6.22. Bxd5. Vc6 23. Bd6, Vc8. 24. Bd7E sötét feladja Es a játszma is rá­mutat Botvinnik óriési játékerejére. Hirek Az intézőbizotlság csütörtökön este fél 8 órakor tartja ülését, melyre a tagok pontos megjelené­sét kérjük (Postás sakkor helyisé­gében). November 10, kedd 6 45 Torna. Utána: Hanglemezek. 72Q Étrend. 10.00 Hiiek. 10.20 és 10-45 Felol­vasás. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12.00 Déli harangszó az Egyetemi-temp­somból. — Majd időjárásjelentés. 12.05' Stranszky Aranka énekel. 12.50 Farkas Klára zongorázik. 1.30 Állástalan Zené­szek Szimfonikus Zenekara. 4.10 Asszo­nyok tanácsadója. 5 Gordonka—zongora­kettős. 5.40 Napoleon és a londoni tőzs­de- Léderer Emma előadása. 6.10 Sza­lonzene. 7 Felolvasás. 8.10 Lergyel-est. 8.45 Budapesti Hangverseny Zenekar. 10.15­Hirek. 10 35 Hanglemezek. 11-10 Jazz­zene. 0.05 Hirek. Apróhirdetések Péo-zbeszsdSt keresünk. Cim: A Csa­ba-szálló portásánál. Hálószoba kitűnő állapotban olcsón eladó. Gróf Tisza István-ut 5. VI. kerület Szöllő-ucca 55. számú ház eladó. Olcsó a'ma és naspolya kapható Kun­nál, Luther-ucca 5. ÜZLÖSVY Elóf.zeUUl éra : 1 hóra i.50, lu évr? 4 Í0 P. Vidékre postán küldve 1 hóra í .30, 'U évre 5.40 P, P0Lifál£41 SIAFU.AP Feleiősszerkesztő : ERDÉLY! GYÖRGY dr. Társszerkesztő: BRÜLLER ENDRE dr. Uadóíuisjdono* • mVSm® OS2S6 A Cos vina :yo ;ii da n yom ása Hirdetési dijak : milliméter soronként 5 fill., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, vasár­nap 60 fillér, vastagon szedeti sza­vak kétszeresen számitódnak. Notic soronként 1 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom