Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1936-10-04 / 227. szám

1936 október 11 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 7 HIREK Az idő T\ budapesti meteorológiai intézet esti prognózisa Még élénk északnyugati szél, egyes helyeken kivált a Danántnl északi ré­szén, továbbá az ország keleti felé­ben záporeső, a hegyeken zápor­szetü havazás. Éjfél sok helyen ta­Iajmenil fegy, a nappali htimérsék­let egykét helyen magasabb lesz, mint a mai volt. fí békéscsabai meteoroloflial mefifígyelőállomásesti jelentése 1986 október 3-án Hőmérséklet este 9-kor +7.6 C c Hőminimum +1.2 C° Hőmaximum +10.9 C° Napi állag +6.9 C° Á föld felszínén +7.5 O Légnyomás 7635 mm Csapadék 0.0 mm Talajhőmérséklet (5 cm) +9.5 C" Ezen a héten a Lörinczy és Abo­íiyi gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. — A csabai ev. egyház a fel­vidéki Tranoscius ünnepségen. Á felvidéki egyházak Tranoscius­ünnepséget tartoltak, amelyen a békéscsabai ev. egyház képvise leiében Szeberényi Gusztáv dr. ig. lelkész, Medovarszky Mátyás dr. főjegyző, Susánszki János taka­rékpénztári igazgató és Bakos Pál kurátor vett részt. A hSrnyék Orosháza. Elrendelte a. község a ta­nyai kutak tisztításéi, — Töröltették a pót­költségvetésből a nyomtatvény szükség­letre felvett ezerötszáz pengőt. — A kor­mányzó Lippay Pál dr. szegedi já ásbiró­sági titkért az orosházi járásbírósághoz jérásbiróvá kinevezte. * Az Árpád gőzfürdőben vasárnap délelőtt férfiak Eredményes • hirdetés a „Békésmegyei Köziöny"-ben CSABA MOZGÓ Telefonszám: 91. Október 4-én, vasárnap 3—5—7—9 órakor Vasárnap 3 érakor zóna I Kacagjunkl Vigadjunk! Mulassunk! Csupa humor! Csupa ötlet! FOROG AZ IDEGEN Vidám magyar filmburleszk. írták : Nádassy László és HaUsz Rudolf. Rendezte: Pásztor Béla. Zenéjét szerzette: Komjonbay István. Magyar világhiradó 5-6-án hétfőn fél 5, fél 7, fél 9, kedden fél 7, fél 9 Szeretek egy asszonyt — Hétfőn tagértekezlet lesz a Kereskedelmi Csarnokban. A Ke reskedelmi Csarnok elnöksége f. hó 5-én, hétfőn este fél 9 órára tagértekezletet hivolt egybe, ame­lyen a kereskedők a „magyar norma" bevezetésével kapcsolato­san fizetendő havi jótékonysági hozzájárulások ügyét beszélik meg. Az elnökség kéri a tagokat, hogy minél nagyobb számban megja lenni szíveskedjenek. Gyulai jazz-band a — Október 6 Békéscsabán. A békéscsabai társadalmi egyesüle­tek folyó hó 6 én, kedden délután 4 órakor a Kossu'h-szobor előtt áldoznak az aradi vértanuk diciő emlékezetének. A hazafias ünnep műsora a következő : 1. Hiszek­egy. 2. Csorna Gyula tanár em­lékbeszéde. 3. Hazafias énekszám Lukoviczky Endre karnagy vezény­letével. 4. A szobor megkoszorú­zása. Az ünnepen jelen lesz Bud János dr. ny. miniszter, titkos ta­nácsos, Békéscsaba országgyűlési képviselője. Az ünnepre ezúton is meghívja a város társadalmát az elnökség. * Hangszernélküli zenetanulás. Bacher Jolán és Debreczeny Mik' lósné zenetanárok vezetésével ze­nei képességfejlesztő szemináriu­mok nyílnak meg október 15 én. Illusztrált zenelö'téneti és forma­iam előadások. Esti csoport fel­nőtteknek hetenként egyszer fél 9—10-ig, később meghatározandó napon. Középiskolásoknak külön csoport a délutáni órákban. Havi tandíj 2 pengő. Jelentkezés: Bacher Jolán, Tátra ucca 5, kedd péntek kivételével 2 - 8-ig. Debreczeny Miklósné Széchenyi ucca 5. III. 2—8-ig. JUe > Mi ág GyRr. Budapest után az egész ország­ban Győr város közönsége viseli a legna­gyobb nyugdijterhet. Minden polgár évi 7 és fél pengőt fizet a tisztviselők nyugdi­jából. Debrecen. Balogh Sándor hajdúnánási hentesmester nyolc késszurással megölte különváltan élő feleségét, mert az iiem volt hajlandó visszatérni hozzá. A tör­vényszék 12 évi fegyházra ítélte Balogh Sándort. Kaposvár. Mihály Antalné csurgai asz szonyt öt ember megmérgezésével gyanú­sítanak, aki kihallgatása sorén egy mér­gezést már beismert. — Takács Mária 14 éves köbrökösi leányt csavargás miatt őri­zetbe vették Kaposváron. A fogdában be­fütötlek s a leány ruhája véletlenül meg­gyulladt a kályhától, melytől halálos égési sebeket szenvedett. Zalaegerszeg. Polgármestert választott a város. Az uj polgármester Tamási Ist­ván dr. helyettes polgármester lett. * Értesítés. Az őszi szezont megkezdtem. Kiszely Zsófia női divatszalonja. II. Horlhy Miklós u. 51. sz. — Dugulás és aranyeres bán­talmak, gyomor- és bélzavarok, mőj- és lépduzzadás, hát- és de­rékfájás ellen ( a lermészetadta „Ferenc József" keserűvíz, napon­ként többször bevéve, hathatós'se­gitséget nyújt. — Erős, vérbő, kövér emberek igyanak naponként, reggel éhgyo­morra egv kispohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, számottevően előmozdítja az emésztést és kitűnően szabá­lyozza a vérkeringést. Ssémos szak­orvosi nyilatkozat tanultja, hogy a Ferenc József viz ST.ÍV- és ideg­bajosoknak, vese- és cukorbetegek­nek, valamint köszvényben és csuz­ban szenvedőknek is nagyon jót tesz. * Tekintse meg a Kopstein Bú­toráruház állandó butorkiSlIilősőt. ízléses és jő, sr.ép és oIc«ó búto­rokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat. Ai 5t világnésa Bécs. Az osztrák fővárosban tartott légvédelmi gyakorlat teljes sikerrel vég­ződött. Az elsötétített fővá-ost sikerült meg­védeni a gvujtó- és gázbombák ellen. — Frontharcos hirek. A front­harcos főcsoport folyó hív! tábo­rozó lacrcvülése október hó 11 én délután 3 órakor az iparos szék­ház dísztermében lesz. Éz alka­lomra az országos elnökség kikül­döttjének jövetelét a főcsoport kérte és arra ígéretet kapott A tá­borozás alkalmával a frontharcos törvénnyel kapcsolatos kívánságo­kat a bajtársak okvetlenül terjese­szék elő, mert a későbbi hozzá­szólás nem fog eredményre ve­zetni. A frontharcos találkozó ok­tóber 17—18 napjain lesz Buda­Desten. Filléres gvors és egyéb kedvezmények. Felvilágosítással a facsoport szolgál. Diák pullóvereket kötött árukat mérték szerint olcsón készit Molnár Béla divatk5t5dé}e Wlassich-ucca 7. sz. alatt — Figyelem I Ha jól akar mu­latni, jöjjön a Textilesek báljára folyó hó 17-én a Munkás Ott­honba. * A rovidülS 5iii napok idején fo­kozott a jelentősége világításunk megfe­lelő megválasztásénak. Nagyon lényeges, hogy olyan lámpákat vásároljunk, ame­lyeknek gazdaságos az áramfogyasztása és megbízható, tiszta, szemetkimélő a fé­nye. Mivel áramkölt8égre a lámpa hasz­nálata közben a lámpa álénak sokszoro­sát fizetjük, nagy előnyt jelent számunkra, ha olyan lámpával rendelkezünk, amely­nek nemcsak kitűnő a fénye, de 20 szá­zalékig terjedő érammegtakaritást is biz­tosit. Ilyen a Tungsram duplaspirállámpa. NÉMETH ÁRPÁD férfi- és nőiszabó­mesternél. Irányi ucca 2. Telefonszám 78. * Rövidhullámon a föld körül. Az Orion gyár a külfölddel lépést tartva, az 1936/37 évi rádiósorozaténál a rövidhul­lámú vételt szolgáló részt oly különlege­sen képezte ki, hogy annak teljesítménye szakemberek számára is meglepetést ho­zott. Ma már az Orion rádiókkal nappal is olyan hangerővel vehetünk, akár a he­lyi adót. A rövidhullému adóállomások műsora annyi érdekességet, exotikumot tartalmaz, hogy azzal a hallgató alig tud betelni és alig várja, hogy rádiójához ülve rövidhullámon elkalandozzon a világ kö­rül. Az Orion 4 l-es 4 csöves superkészü­lék a tökéletes közép- és hosszuhullám­vételen felül nappal is helyiadó erősséggel f hozza a legtávolabbi rövidhullému állo­\ másoltat. Ugyanez a tipus egyenváltóéramu (univerzális) kivitelben Orion 44U jelzéssel került forgalomba. Minden Orion rádióke­reskedőnél kapható. kifogástalan gallért visel, meri ha a mosatás, vagy vi­selés következtében a legkisebb sérülést szenvedi a FŐNIX GALLÉR, ugy a Hungária Gőzmosógyár képviselője és gyűjtője utján folytotólagosan uj Főnix gallérra cseréljük. Törvényesen védett egyedülálló rendszer I Kérjen díjmentes bővebb ismertetést, FŐNIX gallérke­reskedelmi és karbantartási kft. Budapest. V., Nádor­ucsa 20. Telefon 11-90-79. Kizárólagos helybeli mo­, soda-gyüjlőnk: Öiv. Papp Sándorné és Bagl Imre vegvti8ztitó üzeme Békéscsaba, Andrássy-ut 7. szám. — Kovács Sándor zongorahan­goló a napokban városunkba ér­kezik. Előjegyzések Gesmey-könyv­kereskedésben. — A csabai vásár. Békéscsaba megyei városban az országos ősei vásárt f. évi október hó 26, 27 és 28. napjain tartják meg. Az ál­lat vásárra vészmentes helyről min­denféle állat felhajtható szabály­szerű marhalevéllel. Terménytőzsde Chicago. Buza: 113.34,110., 98 34, 113.34. 111.12,97.78. Tenaeri:93.78, 89.38,85.34; 93.38, 89.—. 85 3. Zab: 14., 41.12, 38.-; 41.-, 41.38, 37.78. Rozs: —.—, —., —.—; 80.—, 78.14, -.—.Winnipeg 108.. 106.12,107.34; 107.58, 105.78,107.38 (első három szóm a nyitást, a másik három a közéoet jelenti). Rotterdam: 645, 747,5, 742 5. 745. Budapest Határidős. Irányzat barátságos, forgalom élénk. Készárupiac. Irányzat barátsá­gos, forgalom élénk. Ferencvőrosi őrak: nehéz 109 — 111, közép 100-105, silány 86-92. Valuták: Cseh korona 14.15— 14.30, dinár 7.80-7.95, francia franc 22.30—22.50, lei 2.80-3.00, lira 29.98-30.25, svájci franc 110.70-111.65, angol font 17.00— 17.25, dollár 357.40-341.40 holl frt. 229.50-231.50. A csabai piac Buza, Árpa, Zab, Tengeri, m, uj. Tengsri, ó Tökmag Lucernamag, 15.70-16.20 11 00—11.20 1100-11.50 7.50-8 00 12.00-12.50 18 00-20 00 90-1.03

Next

/
Oldalképek
Tartalom