Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) október-december • 224-298. szám

1936-10-23 / 243. szám

Ára (j fillér Békéscsaba, 1936 október 23. péntek 83. évfolyam 243. szám N APIREND ELŐTT Nem beszéltek össze sunyi módon a főváros és vidék lapjai, mérfi8 különös módon mindegyik ugyanazt a vezére? ót tűzte a mi niszterelnöki program ismertetése elé: „Aki kormányoz: az szol­gál I" Ugy látszik, kivételesen élénk visszhangra találtak az uj kor­mányfő szavai a közvéleményben, amely az e'likkadt vándor mohó­ságával telte magáévá a minisz­terelnöknek jelszevát. A mi napjeinkban, amikor a te­kintélyi kormányzás elve egyre tért hódit, különös jelentősége van a legilletékesebb helyről jött fenli kijelentésnek. Tagadhatatlan, hogy tekintélyre szüksége van minden közhatalmat gyakorló szervnek. Es a tekintély azonban csak a közszolgálat céljainak tökéletesebb megvalósítására szükséges és nem öncélú követelmény. Épen a te­kintélyi koímány?ás rendszere han­goztatja, hogy mindent a közös­ségért a hisszük, hogy ez vonat­kozik a hatalom tényezőire is .Ta­lán ugy mondhatjuk, hogy ne csak a hatalom szervei élvezzenek szi­lárd tekintélyt a nagyközönség előtt, de a közönségnek is legyen tekintélye a közszolgálat szervei előtt... Hiszen még a nyelvtan is arra tani', hogy a közszolgálat: a köz szolgálata. Sikere volt az uj miniszterelnök­nek a felsőházban azzal is, ami beszédéből kimaradt. A haladó konzervativizmus egyik patinás nevü képviselője élénken helye­selte, hogy hiányzottak a kormány­fő beszédéből a puffogó frázisok és a hangzatos Ígéretek, jóllehet azokat — a szónok szerint — ta­lán meg is kívánja a nemzet. Ez a vágyakozás a hangzatos Ígéretekre mindenképen érthető az annyira küzdelmes életű mai tár­sadalomban, viszont annál meg­becsülendőbb az önmérséklet, amellyel az uj miniszterelnök nem használja fel bizalomkeltésre a szokásos ígéreteket, hanem a kö­zeli realitás biztos talaján mozog programjával. Az ígéret megszegése súlyos kö­vetkezményekkel jár a magánélet­ben is, az a politikus azonban, aki a közélet terén veszti el ígé­reteinek hitelét, voltaképpen bucsut vehet a közélettől. Viszont csalő­dásmentea és közbizalomtól kisért jövő elé tekinthet, aki óvatos volt Ígéreteiben. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a kormány­politika csak az előre kijelölt kor­látok között mozoghat s többre nem vállalkozhatik. Itt azonban már csak a tettek beszéljenek... TELEFONSZÁMUNK: 176. Urmánczy Nándor tegnap a képviselőház folyosóján fobelfttte magát (A B. K. tudósilója jelenti.) A képviselőház tegnap délutáni ülésének befejezése után az egyik jobboldali folyosó páholyában főbelötte magét Urmán­czy Nándor, az országzászló nagyb'zoltsó? el­nöke. Két képviselőorvos, Tóth Pál dr. és Bernáth Ágoston dr. sietett első segélyt nyújtani, majd a tekintélyes politikust a Bakay­klinikára vitték­Nem dönlöltek még arról, hogy a golyót eltávolitsák-e az agy­CBontbó', ennyi bizonyos, hogy ha Urmánczy Nándor fel is gyógyul, jobb szemére megvakul. Urmánczy Nándor már többek előtt anyagi gondjairól panaszko­dott s valószínűleg ez is egyik oka volt tettének. A tragikus sorfu po­litikus három cikluson keresztül országgyűlési képviselő volt. Er­délyben hatezer holdas birtoka volt és nagy optánskövetelésekkel rendelkezett. Eckhardt Tibor az öngyilkossági kísérlet után a kö­kezőket jelentette ki: — Íme, illusztrációja a népszö­vetség munkájának... Több tárgyilagos hangú birálat után elnapolták a Ház üléseit (A B. K. tudósítója jelenti.) Tegnap délután változatlan érdek­lődéssel folytatta a képviselőház a miniszterelnök programbeszédé­nek megvitatásét. Rassay Károly ' volt az első szónok. A miniazter elnök programadása után általános megnyugvás mutatkozik, mondotta a szónok. A jóindu'atu változás, amely a szervezkedés ben is érvényesülni fog, híven tük­rözi vissza a miniszterelnök fel fogását. Nagyra értékeli Darányi képességeit, aki első nyilatkozatával már megnyerte az általénos blzalmet. Nyilatkozatában őszintén kijelen­tette, hogy a nemzeti célokat egyéni módszerei szerint közelíti meg. Re­méljük, hogy a cselekedetek össz­hangban lesznek a szavakkal. Friedrich István szerint a hely zetnek megfelelően ismerték meg Darányi szándékait. Minden vo­natkozásban kielégítő a nemzeti egységről vallott felfogása. Bethlen Istvőn gróf nagy figye­lem közepette emelkedett szólásra. Szerinte Darányi programja őszinte és józan, amellyel bizalmat keltett és hitelre talált. Nincsenek burkolt célzatai. Tisz­tulási folyamatra van szükség és ha keresztül viszi Darónyi ezt a tisztulási folyamatot, akkor a nem­zet egységes lesz. Makray Lajos a néppőrt nevé­ben szólalt fel és azt hangoztatta, hogy ha az ezer éves alkotmány ós eszme és keresztény gondolat marad a kormányzat alapja, akkor pőrtja támogatója lesz a kormány­nak. Vázsonyl János és Csoor Lajos rövid fels2ő!a!ő8ukban bizalmatlan­ságukat feje?.ték ki a kormőny iráni, mig Balogh István a nyilas­keresztesek nevében a párt bizal­máról biztosította a kormányt. A felsEÓlelésok után Darányi Kálmőn miniszterelnök megköszön­te a minden oldalról megnyilvánult bizalmat és kérte, hogy ne igyekez­zenek őt s&ját pártjától eltávolítani és engedjék meg, hogy az adott tanácsokból maga válassza ki a követendőt. A Ház az elnök indít­ványára bizonytalan időre elna­polta ülései?, tekintettel arra, hogy a bizottsá­gokban készítik elő a parlament elé kerülő törvényjavaslatokat. Állandóan emelkedik az Aurora­hangversenyek színvonala és látogatottsága Jövőre ünnepli a kör negyedszázados jubileumát — Szeged és Debrecen mellett Békéscsaba egyenrangú hangversenyekkel kedveskedik — állapította meg Korniss Géza dr, kulturtanácsnok, áz Aurora kör elnöke (A B. K. tudósitója jelenti.) Az Aurora-kör csütörtökön este tartotta évi rendes közgyűlését a Kultúrpalota Aurora-termében. Korniss Géza dr. megnyitójában a kör halottairól: dr. Kerényi So­mőnéról és Hollánder Lipót dr-ról emlékezett meg, majd rátért arra, hogy a komoly és jelentőségteljes anyagi támogatásért köszönetet kell mondania Békéscsaba kép­viselőtestületének, személy szerint Jánossy Gyula polgármesternek, a vőrmegyei iskolánkivüli népműve­lési bizottságnak, személy szerint Tantó József titkárnak s — mun­kásságáért — az egész tisztikarnak, de különösképpen Révész Sándor dr. főtitkárnak. Az Aurora kör — mondotta — jövőre ünnepli 25 éves jubileumát. A legnehezebb időkben alakult meg, alig kezdte meg működését, jött az áradat, el­öntött egy nagy területet s a viz visszavonulása után is sok idő kellett, mig a talaj termékennyé vált. Jelenleg a magyar vidéki vá­ró; ok között csak Szeged és Deb­recen ör/endeztetik közönségüket olyan hangversenyciklusokkal, mint Békéscsaba. Ezeken kivül az éneklő kórus, Kodály csabai tartózkodó­I sai, az ifjúsági hangversenyek, a Bessenyei, a Dugonich-kör, az ef­, délyi szépmüves céh tagjainak lá­togatásai mind a fejlődést bizo­nyítják. S nincs megállás semmi­féle téren: az idén télen valószí­nűleg a felvidéki irók jönnek. Révész Sándor dr. főtitkári jelen­tését azzal kezdte, hogy talán soha annyi hangversenyt, előadást nem rendezett az Aurora, mint as elmúlt évben. A hangversenyek látogatottsága az előző évekhez viszonyítva nagyobb volt. Békés­csaba közönségének hozzáértését bizonyítja, hogy a legnagyobb és legtisz­tább művészetet nyújtó hangversenyek aratták mindig a legnagyobb si­kert. Ifj. Südy Ernő a könyvtőr hely­zetét ismertette. A könyvek száma 1013-ra szaporodott, a gyarapodás egy év alatt 48 mű. Wilhelm Ferenc ismertette a pénztári jelentést, mely szerint a hangversenyekből 4123 pengőt vet­tek be, ehhez hozző kell számítani Békéscsaba, az országos közmű­velődési tanács adakozását, a tag­dijak összegét. Az összkiadás meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom