Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) április-június • 76-147. szám

1936-05-05 / 103. szám

2 BEKESMEGVEI KOZLONV 1936 május 5 A 101-es emlék előtt tart­ják a hösök emlékünnepét (A B. K. tudósítója jelenti.) A közönség körében többször hang­zott el olyan kívánság, hogy a május utolsó vasárnapján minden évben megrendezett Hősök-napját ne a Gróf Tisza István-úti katonai temetőben tartsák meg, mert an­nak megközelítése túlságosan ne­hézkes. A véros vezetősége mél­tányolta a felhozott indokokat és az idén mér változtatolt az em­lékünnep színhelyén, amelyet má­jus 31-én, pünkösd vasárnapján a Ferenc József téren lévő 101-es emlékoszlop előtt tartanak meg. Az emlékünnep műsorénak össze­állítása rövidesen megtörténik. Karsay Istvánt vá­lasztják meg a vár­megyei tanítótestület uj elnökévé (A B. K. tudósitója jelenti.) A Békésvármegyei Általános Tanítóegyesület ma délelőtt tartja évi rendes közgyűlését a város háza tanácstermeben. A közgyű­lés legfontosabb tárgypontjaként az elnökválasztás szerepel, az egye­sület eddigi vezetője, Moldoványl Gábor ugyanis még a mult évben eltávozott Békéscsabáról. Az elnökválasztás — értesülé­sünk szerint — nem hoz különö­sebb izgalmakat, mert az összes járásköri testületek megegyeztek abban, hogy uj elnöknek Karsay Istvánt, a vármegyei egyesület eddigi helyettes elnökét választják meg. A tanitógyülésen jelen lesz az állami tanítók és óvónők orszőgos egyesületének elnöke, Galla Endre és Kerék Péter (Újpest), akik teg­nap este megérkeztek Békéscsa­bára. Magyarország helyzetét tárgyalja a népszövetség pénzügyi bizottsága (A B. K. tudósitója jelenti.) A nemzetek szövetségének pénzügyi bizottsága hétfőn délután meg­kezdte Tyler népszövetségi meg­bízottnak a magyar gazdasőgi és pénzügyi helyzetről szóló jelentése r'apjőn Magyarország pénzügyi helyzetének megvitatását. A bizottság a tárgvalást nem fejez­te be és azt a legközelebbi ülésen folytalják. Az ülésen Fsbinyi Tiha­mér pénzügyminiszter is meg fog jelenni. Temesváry Imre beszámolói Köröstarcsán (A B. K. tudósitója jelenti.) Temesvári Imre dr.. a kerület országgyűlési képviselője május 3 án d. e. 10 órakor a köröstar­csai Kisbirtokos kör helyiségében, fél 12 órakor pedig az Ipartestü­let helyiségében beszómolót tar­tott. Vázolta a kormány tényke­déseit: gazdavédelmi rendelet, hit­bizományok felszabadítása, tele­pítés, az 1 szoba konyhás laká­sok hézadómentesitése stb. Kérte Köröstarcsa lakosságót, őrizze meg nyugalmát, ne üljön fel jelszavak­nak, ne legyen lelkiismeretlen em­berek eszköze. Házadómentesség az ujabb békéscsabai építkezésekre (A B. K. tudósilója jelenti.) Közel két éve, 1934 julius 5 én, 170.858—933. számmal pénzügy­miniszteri rendelet jelent meg, mely a rendkívüli ideiglenes ház­adőmenlesség kérdését városon­ként szabályozta. Békéscsabán huszonöt éves ház­adómentességet engedélyezett a miniszter azokra a legalább egy emeletes épületekre, amelyeket a Kossuth , Szent István , Ferencz József-téren, Horthy Miklós-, And­rássy-, Petőfi , Jókai-, Gróf Tisza István-, Baross-, Verbőczy-, Hu nyadi-, Irányi-, Luther-, Széchenyi-, Apponyi-, vagy Berényi uccán emeltek. Az adómentesség csak abban az esetben lépett hatályba, ha az épület 1935. végéig lakható állapotba került. Húsz éves házadómentességet engedélyezett a miniszter a villa­szerű épületekre, amelyeket az Árpád-soron a Degré-uccáig, a Gyulai uton az Urszinyi Dezsőné­uccáig, a Felsőkörös- soron az Apponyi-uccától az Ábrahámffy­uccáig emeltek, továbbá az ösz­szes uj épületekre, amelyek a Mil­leneum-ucca páros oldalán, a Loránlffy-uccának a Dombos-uc­cátói a Vereczkei-uccéig terjedő szakaszán nőitek ki a földből. A rendelet 1935 végéig volt ér­vényben s most minden véros, igy Békéscsaba is, kérte a minisz­teri rendelkezések további érvény­ben tarlénát. Békés c-aba ezenkívül felterjesz­téoeben azt is kérle, hogy 25 éves házadómentességet kapjanak azok, akik az V. vagy VI. közigazgatási ke­rületekben OFB telken épí­tenek. A miniszter most kiedandó ren­deletének hatálya 1937. végéig tart. A kiadandó rendelet részletei nek mecvitalésa végett járt fenn tegnep Jánossy Gyula polgármes­ter a pénzügyminisztériumban és hazaérkezése után ugy nyilatkozott a B. K. munkatársénak, hogy a miniszter rendelete, amely rövide­sen megérkezik, az eddigi kedvezményeket feltétlenül tartalmazni fogja, de lehet számolni az ujabb ké­relmek meghallgatásával is. Nagy érdeklődés mellett tartották meg a csabai kerületi gyorsíró versenyt (A B. K. tudósítója jelenti.) Városiasodunk... Polgáriasodunk... Egy országos gyorsirónapot is megértünk Békéscsabán. Az a nagy munka, amit itt egy Csák Já­nos. Szilágyi Sándor, Mokos Jó­zsef, Darás Rózsa és Mészáros Imre, aztán a községi felsőkeres­kedelmi iskola igazgatójának ve­zetése és irányítása mellett annak tanárai: Péterfy Károly dr. és La­tosinszky Imre dr. az iskoláikban és a női ker. szaktanfolyamokon, valamint az esti népművelési tan­folyamokon hosszú éveken kérész­től a gyorsírás népszerűsítése és terjesztése terén kifejtettek s mely munka néhány évvel azelőtt a Békéscsabai Gyorsírók Egyesüle­tének megalapításához vezetett, mintegy felsőbb szankcióban ré­szesült akkor, amikor a magyar gyorsírás legnagyobb és legfőbb szerve, a Magyar Gyorsírók Or­szágos Szövetsége az idei négy kerületi verseny egyik színhelyéül (Sopron, Budapest és Miskolc mellett) Békéscsabát jelölte ki és a verseny megrendezésére a városi gyorsiróegyesületet kérte fel. Hisszük, hogy az Országos Szö­vetség nem is bánta meg válasz­tásét. Vasárnap egész délelőtt tömve volt ez iskola izguló gyors­írókkal, akik közül egymás mellett láttunk ötödikes és szaktanfolya­mista kisleányokat és uri hölgye­ket, diákokat és doktor urakat, szegedit és makóit, szarvasit és orosházit, gyulait, békésit és csa­bait stb., ez alkalommal mind szép egyetértéiben. — kit 100. kit 120, 150, 200, 250 vagy 300-as fokon. Versenyző volt tehát bőven 8 a rendezők (élükön Pancraiz József igazgatóval és Péteify Ká­roly dr. tanárral) ügyességét és körültekinté­sét dicséri, hogy mindezek a versenyek, részben 2 cso­portban, simán, fennakadás és idegesség nélkül folytakle. Tehát a rendezés körül körül sem volt hiba. A dolgozatok budapesti meg­vizsgálása és elbírálása fogja mutálni, hogy mennyi buzgó törekvés érle el céljót, vájjon tudás szempontjából is teljesen sikerrel járt e a ver­seny. A verseny vezetése Téglás Géza dr. törvényszéki biró, a Gyakorló Gyorsírók Társaságának elnöke, dr. Téglás Gézáné, a Magyar Gyorsirónők Országos Egyesületé­nek ügyvezető alelnöke és Zelo uich Dezső dr. országgyűlési gyors­irodai titkér, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének megbí­zottja kezében volt. Megjelentek a versenyen a helybeli gyorsiró­tanárok és néhány vidéki gyorsíró­tanár is ; a kisleányáért drukkoló édesanya, meg a testvér sem hiá­nyoztak. A nagy nap ünnepélyes meg nyitóval kezdődölt, amelyen a női versenyzők, szeretetük és büszke­ségük jeléült virágcsokorral kö­CSABA DÍIOZGO Május 5-én, kedd fél 7, fél 9 órakor A szezon legmulatságosabb bécsi filmje: GÖRBE NAP Hermann Thimig, Lizzi Holzschuh, Hans Moser, Theo Lingen, Adele Sandrock. — Zene : Róbert Stolz. Oberon Fox híradó szöntötték neves nőtársukat, dr. Téglás Gézánét. Pancratz József igazgató, a Békéscsabai Gyors­írók Egyesületének elnöke szívé­lyes szavakkal üdvözölte a hiva­talos kiküldöt'eket, a vendégeket és versenyzőket. Majd Téglás Géza dr. tolmécaolta az Orszégos Szö­vetség és Traeger Ernő dr. kor­mánybiztos üdvözletét; az ő in­dítványéra fejezték ki táviratilag a verseny vezetői és résztvevői hó­dolalukat a kultuszminiszter és ragaszkodásukat Traeuer Ernő dr. kormánybiztos iránt. Végül Zelo­vich Dezső dr. megnyitotta az Or­szágos Szövetség nevében a ver­senyt. A verseny déli 1 óráig tartott, majd a verseny vezetősége tisz­telőikkel és barátaikkal a „Csaba" szállóban a jól megérdemelt ebéd­hez ült össze. Romániában már magyar filmfelirást sem szabad használni A román hivatalos lap április 30. száma közölte a belügyminiszter rendeletét. A rendelet szerint Ro mániában a filmeken magyar cí­meket és feliratokat mától kezdve nem szabad használni. Belgrádban tanács­koznak a balkán­államok képviselői (A B. K. tudósitója jelenti.) A balkán szövetség tanácskozásában résztvevő hatalmak első tanács­kozása tegnap délelőtt fél 10 tői 12 óróig tartott. Az értekezleten Sztojadinovics miniszterelnök és külügyminiszter, Matexas görög miniszterelnök, Titulescu romén külügyminiszter és Rüsdi Arras török külügyminiszter vesznek részt. Arany, ezüsttárgyak legolcsóbb beszerzési forrása Nagy választék (LEIN HENRIKNÉL ANidrássy-ut 7 Aranyat és ezüstöt a legmaga­sabb napi áron veszek

Next

/
Oldalképek
Tartalom